Oversættelser til svensk:

  • nationell skatt   

Eksempel sætninger med "national skat", oversættelseshukommelse

add example
da Varer, der har oprindelse i og indføres fra den anden part, må hverken direkte eller indirekte pålægges interne skatter eller andre afgifter, som overstiger dem, der direkte eller indirekte finder anvendelse på tilsvarende nationale varer
sv Importerade produkter med ursprung hos den andra parten får varken direkt eller indirekt bli föremål för interna skatter eller andra interna avgifter som är högre än dem som direkt eller indirekt tillämpas på likadana inhemska produkter
da som er nødvendige til beskyttelse af nationale skatte af kunstnerisk, historisk eller arkæologisk værdi
sv som är nödvändiga för att skydda nationella skatter av konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt värde
da Hvis dette beløb er højere end det skyldige skattebeløb for hele det rentebeløb, der er genstand for tilbageholdelse i henhold til den nationale lovgivning, skal den medlemsstat, hvor den retmæssige ejer har sin skattemæssige bopæl, tilbagebetale det overskydende beløb af den tilbageholdte skat til den retmæssige ejer
sv Om det uttagna skattebeloppet överstiger det skattebelopp som skall betalas i enlighet med den nationella lagstiftningen skall den medlemsstat där den faktiska betalningsmottagaren har skatterättsligt hemvist återbetala det överskjutande källskattebeloppet till denne
da Selv om princippet om fri bevægelighed for personer, fri varebevægelser og fri bevægelighed for tjenesteydelser er fastslået i traktaten, hindrer manglen på information om de mange forskelle i de nationale bestemmelser på områderne skatteret og arbejdsret den fri bevægelighed for audiovisuelle varer og tjenesteydelser
sv Trots att den fria rörligheten för personer, varor och tjänster är förankrad i fördraget, begränsas den fria rörligheten för audiovisuella varor och tjänster av bristen på information om de många skillnaderna mellan nationella bestämmelser på områdena skatte- och arbetsrätt
da Medlemsstaterne bør råde over effektive og kompetente tekniske strukturer og en hasteprocedure for med kort frist at kunne fremskaffe eventuel dokumentation, som kan begrunde en undtagelse fra princippet om gensidig anerkendelse i henhold til traktatens artikel ‧, som giver medlemsstaterne mulighed for at indføre foranstaltninger med samme virkning som kvantitative restriktioner, når de ikke er økonomisk begrundet (offentlig sædelighed, offentlig orden, offentlig sikkerhed, beskyttelse af menneskers og dyrs sundhed, beskyttelse af planter, beskyttelse af nationale skatte og beskyttelse af industriel og kommerciel ejendomsret
sv Medlemsstaterna bör upprätta tekniska strukturer som är tillräckligt effektiva för att snabbt, och även med ett brådskande förfarande, kunna lägga fram eventuella bevis för undantag från principen om ömsesidigt erkännande i enlighet med artikel ‧ i fördraget, vilken ger medlemsstaterna möjlighet att vidta åtgärder med motsvarande verkan som kvantitativa restriktioner då dessa kan rättfärdigas med allmänna icke-ekonomiska fördelar: allmän moral, allmän ordning, allmän säkerhet, skydd för människors och djurs hälsa och liv, växtskydd, skydd för nationella värden samt för industriell och kommersiell egendom
da Derfor mener vi, at Europa-Parlamentets medlemmer skal betale national skat i deres hjemlande.
sv Därför anser vi att Europaparlamentets ledamöter skall betala nationell skatt i sitt hemland.
da I stedet for at tilstræbe ubegrænset økonomisk vækst på bekostning af social sikkerhed, offentlige forsyningsydelser og miljø er det bedre at fastholde tilstrækkelige skatter og tilstræbe en omfordeling af de nationale og europæiske indtægter til fordel for de svageste og til fordel for nyttige samfundsopgaver. Omfordelingen burde også komme indvandrerne til gode og bidrage til at fjerne fattigdom og fortvivlelse i verden, hvilket til stadighed skaber grobund for terrorisme.
sv I stället för att sträva efter ohämmad ekonomisk tillväxt på bekostnad av social trygghet, allmännyttiga tjänster och miljö är det bättre att hålla skatterna på en rimlig nivå och sträva efter en omfördelning av nationella intäkter och EU-intäkter till förmån för de svagaste grupperna och för nyttiga EU-insatser, liksom för att gynna integrationen av invandrare och utrota fattigdom och misär i världen, något som fortfarande utgör en stadig grogrund för terrorism.
da PvdA-delegationen håber, at Rådet er rede til at forhandle hurtigt og undersøge Europa-Parlamentets vilje til at optage en mulighed for supplerende nationale skatter og afgifter og træffe bestemmelser om det fra 2004.
sv Delegationen hoppas att rådet är villigt att snabbt förhandla och följa Europaparlamentets vilja att anta en möjlighet till kompletterande nationella skatter och att inrätta detta från och med år 2004.
da Bestemmelserne i stk. ‧ er ikke til hinder for sådanne forbud eller restriktioner vedrørende indførsel, udførsel eller transit, som er begrundet i hensynet til den offentlige sædelighed, den offentlige orden, beskyttelse af menneskers og dyrs liv og sundhed, beskyttelse af planter, beskyttelse af nationale skatte af kunstnerisk, historisk eller arkæologisk værdi, bevarelse af udtømmelige naturressourcer eller beskyttelse af industriel og kommerciel ejendomsret
sv Bestämmelserna i punkt ‧ skall inte hindra sådana förbud mot eller restriktioner för import, export eller transitering som grundas på hänsyn till allmän moral, allmän ordning eller intresset att skydda människors och djurs hälsa och liv, att bevara växter, att skydda nationella skatter av konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt värde, att bevara icke förnybara naturtillgångar eller att skydda industriell och kommersiell äganderätt
da Afgiften inkluderer alle nationale og lokale skatter bortset fra skatten på bidraget til overvågningen af fiskeriet, skatten på bidraget til forskning inden for fiskeri og udgifter til serviceydelser
sv Avgifterna ska omfatta alla nationella och lokala avgifter utom avgifter för bidraget till övervakningen av fisket, bidraget till havsforskningen samt hamn- och serviceavgifter
da Tilsynsmyndigheden forstår Kommissionens holdning således, at når den nationale lovgivning om stempelafgift i forbindelse med omdannelser af private virksomheder er baseret på et generelt princip om skatte- og afgiftsmæssig neutralitet- hvor hovedvægten lægges på, om det er den samme økonomiske virksomhed, der fortsættes, og ikke på, om det gøres af det samme retssubjekt- er det inden for rammerne af dette afgiftssystems logik, at dette princip udvides til også at gælde i situationer, hvor staten eller en kommune udskiller en økonomisk enhed, der hidtil har været drevet som led i statens eller kommunens virksomhed, i en særskilt retlig enhed
sv Övervakningsmyndigheten tolkar kommissionens resonemang så, att när den nationella lagstiftningen om registreringsavgifter vid omvandling av privata företag bygger på en allmän princip om skatteneutralitet (som inriktas på kontinuiteten inom samma ekonomiska aktör snarare än på om samma rättssubjekt avses) ligger det i skattesystemets natur att principen även omfattar fall då staten eller kommunen skiljer ut ett separat rättssubjekt ur en ekonomisk enhet som tidigare drivits som en del av staten eller kommunen
da Fusionsforordningens kontrolbegreb er ikke nødvendigvis det samme som det kontrolbegreb, der gælder på særlige områder inden for EU-retten eller den nationale lovgivning om f. eks. tilsynsregler, skatter og afgifter, luftfart eller medier
sv Begreppet kontroll enligt förordningen kan skilja sig från det begrepp som tillämpas på särskilda områden inom gemenskapslagstiftningen och den nationell lagstiftningen: tillsynsregler inom den finansiella sektorn, beskattning, flygtransporter, media, osv
da En europæisk pengepolitik, der tager sigte på monetær pengestabilitet, og nationale økonomiske skatte- og socialpolitikker, der samtidig modarbejder den, er som ild og vand i forhold til hinanden.
sv En europeisk penningpolitik, som är inriktad på monetär stabilitet, och en nationell ekonomisk, skatte- och socialpolitik som konkurrerar med denna förhåller sig som eld och vatten till varandra.
da Varer, der har oprindelse i og indføres fra den anden part, må hverken direkte eller indirekte pålægges skatter eller andre interne afgifter af nogen art, som overstiger dem, der direkte eller indirekte finder anvendelse på tilsvarende nationale varer
sv Importerade produkter med ursprung i den andra partens territorium får varken direkt eller indirekt bli föremål för interna skatter eller andra interna avgifter som är högre än dem som direkt eller indirekt tillämpas på likadana inhemska produkter
da Afgiften inkluderer alle nationale og lokale skatter og afgifter bortset fra havneafgifter og udgifter til serviceydelser
sv Avgifterna ska omfatta alla nationella och lokala avgifter utom hamn- och serviceavgifter
da Denne aftale er ikke til hinder for sådanne forbud eller restriktioner vedrørende indførsel, udførsel eller varer i transit, som er begrundet i hensynet til den offentlige sædelighed, den offentlige orden eller den offentlige sikkerhed, beskyttelse af menneskers og dyrs liv og sundhed, beskyttelse af planter, beskyttelse af nationale skatte af kunstnerisk, historisk eller arkæologisk værdi eller beskyttelse af intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret eller bestemmelser vedrørende guld og sølv
sv Detta avtal skall inte hindra sådana förbud mot eller restriktioner för import, export eller transitering av varor som grundas på hänsyn till allmän moral, allmän ordning eller allmän säkerhet, eller intresset att skydda människors och djurs hälsa och liv, att bevara växter
da Den voldsomme udvikling i skatteydernes mobilitet, antallet af grænseoverskridende transaktioner og internationaliseringen af de finansielle instrumenter gør det stadig vanskeligere for medlemsstaterne at ansætte skatter korrekt, samtidig med at de bevarer den nationale suverænitet over skatteniveauet
sv Utvecklingen går väldigt snabbt när man ser till skattebetalares rörlighet, antalet gränsöverskridande transaktioner och de finansiella instrumentens internationella karaktär, vilket gör det allt svårare för medlemsstaterna att beräkna skatter korrekt, samtidigt som de behåller den nationella suveräniteten när det gäller skatternas nivå
da Tjenesteudbydere kan udelukkes fra luftfartssikkerhedsaktiviteter, hvis de f.eks. er under konkurs eller likvidation, står over for at blive erklæret konkurs, er dømt for et strafbart forhold, der rejser tvivl om deres faglige hæderlighed, i forbindelse med udøvelsen af deres erhverv har begået en alvorlig fejl, ikke har opfyldt deres forpligtelser med hensyn til betaling af bidrag til sociale sikringsordninger eller skatter og afgifter, har afgivet urigtige oplysninger eller har undladt at indgive oplysninger af relevans for udbuddet eller bevis for optagelse i det faglige register, hvis det er foreskrevet i den nationale lovgivning
sv Tjänsteleverantörer ska kunna uteslutas från verksamhet som rör luftfartsskydd bland annat om de är i konkurs eller likvidation, är föremål för en ansökan om konkurs, är dömda för brott mot yrkesetiken, har gjort sig skyldiga till allvarligt fel i yrkesutövningen, inte har fullgjort sina skyldigheter att betala sociala avgifter eller skatter, i allvarlig omfattning har lämnat oriktiga uppgifter i samband med en upphandling eller underlåtit att lämna sådan information eller inte är inskrivna i yrkes- eller handelsregister om detta krävs enligt den nationella lagstiftningen
da En stigning i den nationale efterspørgsel kan ikke nås ved at sænke lønnen, da dette forringer købekraften, kan ikke nås gennem højere skatter for de mellemstore virksomheder, der skaber de fleste arbejds- og uddannelsespladser, og kan heller ikke nås ved, at forholdene for store virksomheder lempes således, at de overhovedet ikke længere skal betale skat.
sv En ökning av efterfrågan på den inre marknaden kan inte nås genom lönesänkningar, eftersom detta minskar köpkraften, kan inte nås genom högre skattetryck på medelklassen som skapar de flesta arbetstillfällena och utbildningsplatserna, och kan heller inte nås genom att storföretag blir så avlastade att de över huvud taget inte längre betalar någon skatt.
da Anmodning om præjudiciel afgørelse- Gerechtshof te Amsterdam- fortolkning af artikel ‧ EF, ‧ EF og ‧ EF- selskabsskat- skattefritagelse med hensyn til udbytte, der udbetales af et selskab, der er hjemmehørende på det nationale område, til et selskab, der er hjemmehørende på samme område- afslag på at indrømme denne fritagelse med hensyn til udbytte, der udbetales af selskab, der er hjemmehørende på det nationale område, til et selskab, der er hjemmehørende på en anden medlemsstats område- betydningen af, at der i den anden medlemsstat foreligger en tilsvarende fritagelse for skat af udbytte, der udbetales til det selskab, der er hjemmehørende dér
sv Begäran om förhandsavgörande – Gerechtshof te Amsterdam – Tolkning av artikel ‧ EG. ‧ EG och ‧ EG – Bolagsskatt – Undantag från skatteplikt för utdelning som ett i landet hemmahörande bolag lämnar till ett i samma land hemmahörande bolag – Beslut att inte medge sådant undantag från skatteplikt i fråga om utdelning som ett i landet hemmahörande bolag lämnar till ett i en annan medlemsstat hemmahörande bolag – Inverkan av att det i denna andra medlemsstat finns ett motsvarande undantag från skatteplikt för utdelning vilket gäller för det där hemmahörande bolaget
da Til sidst vil jeg sige, at jeg endnu en gang får det indtryk, at man ønsker at gøre endnu et indhug i de nationale prærogativer, som medlemmerne af Den Økonomiske Union har tilbage: det yderst følsomme skatte- og afgiftsområde.
sv För att avsluta skulle jag vilja säga att jag än en gång har en känsla av att man ytterligare vill skära ned på de få nationella prerogativ som den ekonomiska unionens medlemsstater fortfarande har, nämligen det särskilt känsliga område som skattesystemet utgör.
da Såfremt det første spørgsmål besvares benægtende: Er det foreneligt med EF-traktatens artikel ‧ B og ‧ D (nu artikel ‧ og ‧ EF) samt med artikel ‧ (nu artikel ‧ EF), såfremt en national ordning som en undtagelse forskriver, at udlodning af udbytte i et kapitalselskab skal modregnes i selskabets egenkapitalandele, således at den skattebyrde, der udløses som følge deraf, også opstår i tilfælde, hvor kapitalselskabet godtgør, at det har udloddet udbytte til en udenlandsk selskabsdeltager, uanset at denne selskabsdeltager i henhold til national ret, til forskel fra en indenlandsk selskabsdeltager, ikke er berettiget til at fradrage den pålignede selskabsskat i sin egen skat?
sv Om första frågan besvaras nekande: Är en nationell bestämmelse, enligt vilken det undantagsvis föreskrivs att vinstutdelning från ett kapitalbolag skall räknas av från bolagets egna kapital på så sätt, att den skattebelastning som uppstår, också uppstår då kapitalbolaget har styrkt att utdelning skett till delägare som inte är hemmahörande i landet, trots att sådana delägare enligt nationell lagstiftning, i motsats till delägare som är hemmahörande i landet, inte har rätt att räkna av den fastställda bolagsskatten från sin egen skatt, förenlig med artikel ‧b och ‧d i EG fördraget (nu artiklarna ‧ EG och ‧ EG) samt artikel ‧ i EG fördraget (nu artikel ‧ EG)?
da Det har f.eks. cementeret uligheden for al fremtid ved at bestemme, at medlemsstaterne skal have ret til at pålægge medlemmernes indkomst en national skat.
sv Rådet har till exempel definitivt fastslagit olika behandling av ledamöterna, genom att medlemsstaterna skall ha rätt att beskatta ledamöternas inkomst på nationell nivå.
da prisen i euro pr. ‧ kg skummetmælkspulver, ekskl. nationale skatter og afgifter, ab lager
sv anbudspriset per ‧ kg skummjölkspulver, exklusive nationella skatter, fritt lager, i euro
da Vi har brug for mere og bedre europæisk økonomisk styring med henblik på at få opbakning til denne linje i kraft af de nationale tiltag, herunder skatten på finansielle transaktioner, som jeg kraftigt opfordrer Kommissionen til at se meget nøje på, også i europæisk sammenhæng.
sv Vi behöver mer och bättre europeisk ekonomisk styrning för att nationella åtgärder ska stödja den här linjen, däribland den skatt på finansiella transaktioner som jag uppmanar kommissionen att granska mycket ingående, också i ett europeiskt sammanhang.
Viser side 1. Fundet 78514 sætninger matchende sætning national skat.Fundet i 14,032 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.