Oversættelser til dansk:

  • Bing Oversætter   
     
    The service that allows users to translate text and web pages into different languages using the Microsoft statistical machine translation system.

Eksempel sætninger med "Bing Translator", oversættelseshukommelse

add example
Manifestations observed include pathological gambling, compulsive shopping, binge eating, and compulsive sexual behaviour (hypersexualityObserverede manifestationer var ludomani, tvangshandling, der førte til overdrevent indkøbsmønster, uhæmmet madindtagelse og hyperseksualitet
Hello Mr. Bing... I love youMåske burde du i år lære Ben om Phoebe
You' re a joker, BingJeg hedder Kristen
Besides, nothing goes with BingMonica er gravid
binge eating, hyperphagiaUhæmmet madindtagelse, hyperfagi
There is now binge-drinking in Spain, which used to be a north-western European problem.I Spanien er der nu kraftigt lejlighedsdrikkeri, som ellers var et problem i det nordvestlige Europa.
Is worried about the increase in alcohol consumption among minors and young people and notes a worrying trend on their part to start drinking at an ever-earlier age and, given their greater willingness to take risks, to engage in dangerous forms of behaviour such as binge drinking, other forms of hazardous alcohol consumption which aim at drunkenness, mixed consumption of alcohol and drugs, and driving whilst under the influence of alcohol and drugser bekymret over det øgede alkoholforbrug blandt mindreårige og unge og bemærker en bekymrende tendens til, at disse begynder at drikke stadig tidligere og på grund af deres større risikovillighed lægger farlige adfærdsformer for dagen som f.eks. drukture (binge drinking), andre former for farligt alkoholforbrug med henblik på at drikke sig fuld, blanding af alkohol og stoffer samt kørsel under påvirkning af alkohol og stoffer
consider, when appropriate, further steps to protect children, adolescents and young people from alcohol-related harm, in particular to reduce under-age drinking, binge drinking, exposure to alcohol marketing and harm to children growing up in families with alcohol problemsnår det er hensigtsmæssigt, at overveje yderligere tiltag til beskyttelse af børn, teenagere og unge mod alkoholrelaterede skader, navnlig for at mindske mindreåriges drikkeri, drikkegilder udsættelse for markedsføring af alkohol og skader på børn, der vokser op i familier med alkoholproblemer
The following adverse reactions are expected under the use of Pramipexole Teva: abnormal dreams, confusion, constipation, delusion, dizziness, dyskinesia, fatigue, hallucinations, headache, hyperkinesias, hypotension, increased eating (binge eating, hyperphagia), insomnia, libido disorders, nausea, peripheral oedema, paranoia; pathological gambling, hypersexuality and other abnormal behaviour, somnolence, weight increase, sudden onset of sleep, pruritus and rash and other hypersensitivityFølgende bivirkninger kan forventes ved brug af Pramipexol Teva:Abnorme drømme, konfusion, forstoppelse, vrangforestillinger, svimmelhed, dyskinesi, træthed, hallucinationer, hovedpine, hyperkinesi, hypotension, overspisning (bulimi-lignende tilstand, uhæmmet madindtagelse), søvnløshed, libidoforstyrrelser, kvalme, perifert ødem, paranoia, ludomani, hyperseksualitet og anden abnorm adfærd, somnolens, vægtøgning, pludseligt opståede søvnepisoder, kløe og udslæt og anden overfølsomhed
As I have indicated to you, the measures that are being undertaken by my Directorate-General and by others in the Commission, seek to achieve a situation whereby there will be a reduction of binge drinking in particular, especially among young people.Som jeg har antydet over for Dem, har de foranstaltninger, som træffes af mit generaldirektorat og af andre i Kommissionen, til formål især at mindske omfanget af drikkegilder blandt unge.
I mean, Bing, last year, under Kirby, I had ‧ bylinesSe Bing, sidste år under Kirby.Jeg havde ‧ " under- overskifter "
That was the Buy ' N ' BingeDet var Bay' N ' Binge der ringede
In conclusion, the need for joint action on education and research is critical in the fight against binge drinking by children and adolescents.Man kan konkludere, at der er et stort behov for fælles tiltag i forbindelse med uddannelse og forskning til at bekæmpe drikkeriet blandt børn og unge.
The globalisation of the alcoholic drinks market and the increase in binge drinking across the EU is a phenomenon that politicians and health bodies alike are trying to grapple with.Globaliseringen af markedet for alkoholholdige drikkevarer og den stigende tendens til kraftigt lejlighedsdrikkeri over hele EU er et fænomen, som både politikere og sundhedsmyndigheder forsøger at håndtere.
Binge drinking is increasing amongst young people and it is important that we tackle this development effectively.Det kraftige lejlighedsdrikkeri blandt unge er stigende, og det er vigtigt, at vi bekæmper denne udvikling effektivt.
Bing, what' s this?Værsgo.Nyd din halvdel
Furthermore, patients and caregivers should be aware of the fact that other behavioural symptoms of impulse control disorders and compulsions such as binge eating and compulsive shopping can occurPatienter og pårørende bør være opmærksomme på, at adfærdsmønsteret kan ændre sig (symptomer på manglende impulskontrol og tvangshandlinger såsom uhæmmet madindtagelse og tvangshandling, der fører til overdrevent indkøbsmønster
And I heard Bing Crosby sing at the Grove, tooOg i Grove har jeg hørt Bing Crosby synge
In short term trials (under ‧ weeks), in out-patients fulfilling DSM ‧ R-criteria for bulimia nervosa, fluoxetine ‧ mg/day was shown to be significantly more effective than placebo for the reduction of bingeing and purging activitiesI forsøg af kort varighed (< ‧ uger) hos ambulante patienter, der opfylder DSM ‧ R-kriteriet for bulimia nervosa, er det vist, at ‧ mg fluoxetin dagligt er signifikant mere effektivt end placebo til reduktion af spiseanfald og tvangsopkastninger
Binge drinking is now a main concern regarding young people, but drink-driving is also one of the highest causes of deaths among young people.Kraftigt lejlighedsdrikkeri er nu hovedproblemet i den gruppe, men spirituskørsel er også en af de vigtigste dødsårsager blandt unge.
Unknown frequency: Pathological gambling, especially in patients taking high doses of Pramipexole Teva Hypersexuality Abnormal behaviour Increased eating (binge eating, hyperphagiaIkke kendt hyppighed:  Ludomani, specielt ved høje doser af Pramipexol Teva  Forøget seksualitet  Abnorm adfærd  Overspisning (bulimi-lignende tilstand, uhæmmet madindtagelse
Expected adverse events The following adverse reactions are expected under the use of MIRAPEXIN: abnormal dreams, amnesia, behavioural symptoms of impulse control disorders and compulsions such as binge eating, compulsive shopping, hypersexuality and pathological gambling; confusion, constipation, delusion, dizziness, dyskinesia, fatigue, hallucinations, headache, hyperkinesias, hyperphagia, hypotension, insomnia, libido disorders, nausea, paranoia, peripheral oedema, pruritus, rash and other hypersensitivity; restlessness, somnolence, sudden onset of sleep, syncope, visual disturbance including vision blurred and visual acuity reduced, vomiting, weight decrease, weight increaseForventede bivirkninger Følgende bivirkninger kan forventes ved brug af Mirapexin:Unormale drømme, hukommelsestab, usædvanlig adfærd med symptomer på manglende impulskontrol og tvangshandlinger såsom uhæmmet madindtagelse, tvangshandling, der fører til overdrevent indkøbsmønster, hyperseksualitet og ludomani; konfusion, forstoppelse, vrangforestillinger, svimmelhed, dyskinesi, træthed, hallucinationer, hovedpine, hyperkinesi, hyperfagi, hypotension, søvnløshed, libido forstyrrelser, kvalme, paranoia, perifert ødem, kløe, udslæt og anden overfølsomhed, rastløshed, somnolens, pludselig opstået søvn, synkope, synsforstyrrelse, sløret syn og nedsat synsskarphed, opkastning, vægttab, vægtøgning
Mr President, I just wanted to point out that in the English version on page 9, it says binging instead of binding and I know Commissioner Bangemann would not want to be associated with binging.Hr. formand, jeg vil blot gøre opmærksom på, at der på side 9 i den engelske udgave står »binging« i stedet for »binding«, og jeg ved, at kommissær Bangemann ikke ønsker at blive sat i forbindelse med binging (æde- eller drikkegilde).
Viser side 1. Fundet 6635 sætninger matchende sætning Bing Translator.Fundet i 3,567 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.