Oversættelser til dansk:

  • Bing Oversætter   
     
    The service that allows users to translate text and web pages into different languages using the Microsoft statistical machine translation system.

Eksempel sætninger med "Bing Translator", oversættelseshukommelse

add example
Expected adverse events The following adverse reactions are expected under the use of MIRAPEXIN: abnormal dreams, amnesia, behavioural symptoms of impulse control disorders and compulsions such as binge eating, compulsive shopping, hypersexuality and pathological gambling; confusion, constipation, delusion, dizziness, dyskinesia, fatigue, hallucinations, headache, hyperkinesias, hyperphagia, hypotension, insomnia, libido disorders, nausea, paranoia, peripheral oedema, pruritus, rash and other hypersensitivity; restlessness, somnolence, sudden onset of sleep, syncope, visual disturbance including vision blurred and visual acuity reduced, vomiting, weight decrease, weight increaseForventede bivirkninger Følgende bivirkninger kan forventes ved brug af Mirapexin:Unormale drømme, hukommelsestab, usædvanlig adfærd med symptomer på manglende impulskontrol og tvangshandlinger såsom uhæmmet madindtagelse, tvangshandling, der fører til overdrevent indkøbsmønster, hyperseksualitet og ludomani; konfusion, forstoppelse, vrangforestillinger, svimmelhed, dyskinesi, træthed, hallucinationer, hovedpine, hyperkinesi, hyperfagi, hypotension, søvnløshed, libido forstyrrelser, kvalme, paranoia, perifert ødem, kløe, udslæt og anden overfølsomhed, rastløshed, somnolens, pludselig opstået søvn, synkope, synsforstyrrelse, sløret syn og nedsat synsskarphed, opkastning, vægttab, vægtøgning
I think it finds the right balance between recognising established cultural habits and the very worrying trend of harmful consumption of alcohol, particularly the growth in the hazardous binge-drinking culture among our young people.Jeg mener, at den rammer den rette balance mellem anerkendelse af etablerede kulturelle vaner og den meget foruroligende tendens til skadeligt alkoholforbrug, navnlig den stigende tendens til skadeligt kraftigt lejlighedsdrikkeri blandt unge.
The following adverse reactions are expected under the use of Pramipexole Teva: abnormal dreams, confusion, constipation, delusion, dizziness, dyskinesia, fatigue, hallucinations, headache, hyperkinesias, hypotension, increased eating (binge eating, hyperphagia), insomnia, libido disorders, nausea, peripheral oedema, paranoia; pathological gambling, hypersexuality and other abnormal behaviour, somnolence, weight increase, sudden onset of sleep, pruritus and rash and other hypersensitivityFølgende bivirkninger kan forventes ved brug af Pramipexol Teva:Abnorme drømme, konfusion, forstoppelse, vrangforestillinger, svimmelhed, dyskinesi, træthed, hallucinationer, hovedpine, hyperkinesi, hypotension, overspisning (bulimi-lignende tilstand, uhæmmet madindtagelse), søvnløshed, libidoforstyrrelser, kvalme, perifert ødem, paranoia, ludomani, hyperseksualitet og anden abnorm adfærd, somnolens, vægtøgning, pludseligt opståede søvnepisoder, kløe og udslæt og anden overfølsomhed
You' re a joker, BingJeg hedder Kristen
agrees with the Commission that harmful alcohol consumption among young people in particular has a negative impact not only on health and social wellbeing, but also on educational attainment and involvement in the social and democratic life of the community to which they belong; also notes increasing trends in under-age binge-drinking in many Member Stateser enig med Kommissionen i, at et skadeligt alkoholforbrug særligt hos unge ikke kun har negative konsekvenser for sundheden og den sociale velfærd, men også for uddannelsesniveauet og deres deltagelse i det sociale og demokratiske liv i lokalsamfundet; ser derudover en stigende tendens til kraftigt lejlighedsdrikkeri blandt unge i mange dele af EU
Binge drinking by young adults (‧-‧ years) is a growing concern at EU and Member State level; ‧ % of drinkers in this age group reported binge drinking at least once a week inKraftigt lejlighedsdrikkeri (binge drinking) blandt unge voksne (‧-‧ år) giver i stigende omfang lejlighed til bekymring på EU- og medlemsstatsniveau; ‧ % af alkoholforbrugerne i denne aldersgruppe oplyste, at de havde drukket på denne måde mindst én gang om ugen i
The inquiries showed that there was a growing problem of drunkenness and binge drinking among teenagers and young adults in the CommunityUndersøgelserne viste, at der var stigende problemer med fuldskab og såkaldt binge drinking (stor mængde alkohol indtaget på én gang) blandt teenagere og helt unge i EU
abnormal dreams, insomnia confusion, hallucinations, libido disorder, restlessness behavioural symptoms of impulse control disorders and compulsions such as binge eating, compulsive shopping, hypersexuality and pathological gambling; delusion, hyperphagia, paranoiaUnormale drømme, søvnløshed Konfusion, hallucinationer, ændring af libido Usædvanlig adfærd med symptomer på manglende impulskontrol og tvangshandlinger såsom uhæmmet madindtagelse, tvangshandling, der fører til overdrevent indkøbsmønster, hyperseksualitet og ludomani, vrangforestillinger, hyperfagi, paranoia
in writing. - I supported this report and am pleased that there will now be a real effort to tackle under-age and binge drinking.skriftlig. - (EN) Jeg har støttet denne betænkning og glæder mig over, at der nu vil blive gjort noget reelt for at tage fat på problemet med drikkeri og drukture, især blandt de helt unge.
binge eating, hyperphagiaUhæmmet madindtagelse, hyperfagi
Alcohol sales promotions such as happy hour and two for one promotions also increase alcohol consumption and the likelihood of binge drinking among youthSalgsfremstød for alkoholholdige drikke såsom happy hour og to-for-én-tilbud øger ligeledes alkoholforbruget og sandsynligheden for, at unge vil lejlighedsdrikke i stort omfang
Manifestations observed include pathological gambling, compulsive shopping, binge eating, and compulsive sexual behaviour (hypersexualityObserverede manifestationer var ludomani, tvangshandling, der førte til overdrevent indkøbsmønster, uhæmmet madindtagelse og hyperseksualitet
The following adverse reactions are expected under the use of Pramipexole Teva: abnormal dreams, confusion, constipation, delusion, dizziness, dyskinesia, fatigue, hallucinations, headache, hyperkinesias, hypotension, increased eating (binge eating, hyperphagia), insomnia, libido disorders, nausea, peripheral oedema, paranoia; pathological gambling, hypersexuality and other abnormal behavious, somnolence, weight increase, sudden onset of sleep, pruritus and rash and other hypersensitivityFølgende bivirkninger kan forventes ved brug af Pramipexol Teva:Abnorme drømme, konfusion, forstoppelse, vrangforestillinger, svimmelhed, dyskinesi, træthed, hallucinationer, hovedpine, hyperkinesi, hypotension, overspisning (bulimi-lignende tilstand, uhæmmet madindtagelse), søvnløshed, libidoforstyrrelser, kvalme, perifert ødem, paranoia, ludomani, hyperseksualitet og anden abnorm adfærd, somnolens, vægtøgning, pludseligt opståede søvnepisoder, kløe og udslæt og anden overfølsomhed
Unknown frequency: Pathological gambling, especially in patients taking high doses of Pramipexole Teva Hypersexuality Abnormal behaviour Increased eating (binge eating, hyperphagiaIkke kendt hyppighed:  Ludomani, specielt ved høje doser af Pramipexol Teva  Forøget seksualitet  Abnorm adfærd  Overspisning (bulimi-lignende tilstand, uhæmmet madindtagelse
As I have indicated to you, the measures that are being undertaken by my Directorate-General and by others in the Commission, seek to achieve a situation whereby there will be a reduction of binge drinking in particular, especially among young people.Som jeg har antydet over for Dem, har de foranstaltninger, som træffes af mit generaldirektorat og af andre i Kommissionen, til formål især at mindske omfanget af drikkegilder blandt unge.
the EESC is concerned at the increase in harmful and hazardous drinking among young adults and children in many Member States over the last ten years, in particular episodic heavy drinking known as binge drinkingEØSU er bekymret over, at der i løbet af de seneste ‧ år i mange medlemsstater er sket en stigning i antallet af børn og unge med et skadeligt og farligt alkoholforbrug, især kraftig lejlighedsdrikkeri (binge drinking
Mr President, I just wanted to point out that in the English version on page 9, it says binging instead of binding and I know Commissioner Bangemann would not want to be associated with binging.Hr. formand, jeg vil blot gøre opmærksom på, at der på side 9 i den engelske udgave står »binging« i stedet for »binding«, og jeg ved, at kommissær Bangemann ikke ønsker at blive sat i forbindelse med binging (æde- eller drikkegilde).
binging research closer to society: sience and governanceTilnærmelse af videnskaben til samfundet: videnskab og styreformer
Furthermore, patients and caregivers should be aware of the fact that other behavioural symptoms of impulse control disorders and compulsions such as binge eating and compulsive shopping can occurPatienter og pårørende bør være opmærksomme på, at adfærdsmønsteret kan ændre sig (symptomer på manglende impulskontrol og tvangshandlinger såsom uhæmmet madindtagelse og tvangshandling, der fører til overdrevent indkøbsmønster
Chandler M. BingDet er den grimmeste kjole, jeg nogensinde har set.- Hvorfor skal den returneres?
In short term trials (under ‧ weeks), in out-patients fulfilling DSM ‧ R-criteria for bulimia nervosa, fluoxetine ‧ mg/day was shown to be significantly more effective than placebo for the reduction of bingeing and purging activitiesI forsøg af kort varighed (< ‧ uger) hos ambulante patienter, der opfylder DSM ‧ R-kriteriet for bulimia nervosa, er det vist, at ‧ mg fluoxetin dagligt er signifikant mere effektivt end placebo til reduktion af spiseanfald og tvangsopkastninger
Viser side 1. Fundet 6635 sætninger matchende sætning Bing Translator.Fundet i 2,168 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.