Oversættelser til dansk:

  • standardværktøjslinje   
     
    A toolbar that contains buttons you can use to perform some of the most common tasks in a Microsoft Office program, such as opening, saving, and printing files.

Eksempel sætninger med "Standard toolbar", oversættelseshukommelse

add example
Displays the & kde; standard Configure Toolbars dialog, which lets you customize the chat window 's toolbarsViser & kde; standard ' Indstil værktøjslinjer '-dialog, som lader dig indstille chat-vinduets værktøjslinjer
Displays the & kde; standard Configure Toolbars dialog, which lets you customize the Contact List 's toolbarsViser & kde; ' s standard ' Indstil værktøjslinjer '-dialog, som lader dig indstille kontaktlistens værktøjslinjer
This brings up a file selection dialog. To learn about this or other standard & kde; dialog boxes in detail, please consult the & kde; documentation. You can browse by clicking on folder icons or by using the browser style buttons on the toolbar (highlighted in red.) Clicking the up arrow takes you up one folder levelDette viser en filvalgsdialog. For at lære dig mere om denne eller andre standarddialoger i & kde;, kig i & kde; ' s dokumentation. Du kan bladre ved at klikke på ikoner med mapper eller ved at bruge bladringsknapperne på værktøjslinjen (markerede med rødt). Et klik på opadpilen tager dig et mappeniveau opad
Standard Toolbar layoutStandard-layout for værktøjslinjer
Set your local time and date. You can change to any time or date by selecting Set Time... from the Time menu, or by pressing the time icon in the toolbar. The Set Time window uses a standard & kde; Date Picker widget, coupled with three spinboxes for setting the hours, minutes and seconds. If you ever need to reset the clock back to the current time, just select Set Time to Now from the Time menuAngiv din lokale tid og dato. Du kan skifte til ethvert tidspunkt eller dato ved at vælge Sæt tiden... fra menuen Tid eller ved at trykke på tids ikonet på værktøjslinjen. Vinduet Sæt tiden bruger & kde; s standardtidsvælger kombineret med ‧ drejevælgere til at indstille timer, minutter og sekunder. Hvis du får brug for at sætte uret tilbage til den aktuelle tid, kan du bare trykke på Sæt tiden til nu i menuen Tid
Displays a standard & kde; toolbar configuration dialog where you can configure the toolbar iconsViser en standard & kde; indstillingsdialog af genveje, der tillader dig at brugerindstille de taster der bruges i spillet
Brings up the standard & kde; toolbar configuration dialog to customize the & konquest; toolbar iconsViser den sædvanlige indstillingsdialog for værktøjslinjer i & kde; for at indstille værktøjslinjens ikoner i & konquest
This menu contains a list of the elements that are in the currently loaded toolbars. If you have the Standard (HTML;) toolbar loaded, the Tags menu will contain a submenu Standard which will contain the list of tags/actions on that toolbarDenne menu indeholder en liste med mærker som findes i værktøjslinjerne som for er indlæste for øjeblikket. Hvis du f. eks. har Standard (HTML;) værktøjslinjen indlæst, så indeholder menuen Mærker undermenuen Standard, som indeholder listen med mærker/handlinger i værktøjslinjen
& umbrello; allows you to print individual diagrams. Press the Print button on the application toolbar or selecting the Print option from the File menu will give you a standard & kde; Print dialog from where you can print your diagrams& umbrello; tillader at enkelte diagrammer udskrives. Tryk på knappen Udskriv i programværktøjslinjen eller vælg punktet Udskriv i Fil-menuen, så vises & kde; ' s standardudskriftsdialog hvor diagrammerne kan skrives ud
The & kate; Main Window is a standard & kde; application window, with the addition of side bars containing tool views. It has a Menubar with all the common menus, and some more, and a toolbar providing access to commonly used commands& kate; ' s hovedvindue et et standard & kde; programvindue, med tilføjelse af sidebjælker der indeholder værktøjsvinduer, Det har en menulinje med alle de almindelige menuer, og noget mere, og en værktøjslinje der giver adgang til almindeligt brugte kommandoer
Actions are very common in every application. You meed them often when you use any application. Clicking on a toolbar icon, selecting a menu item or using a shortcut usually executes an action. In & quantaplus; actions are taken to the next level. Instead of hardcoded actions (that are created by the application programmer at the source code level) it is possible for the ordinary user to create and modify actions and by this way adding new functionality to & quantaplus;. These are the user defined actions, and many of the standard & quantaplus; actions are user defined (and user modifiable) actions as wellHandlinger er meget hyppige i alle programmer. Du møder dem ofte når du bruger enhver applikation. Et klik på en værktøjslinjeikon, valg af en menuindgang eller brug af en genvejstast udfører normalt en handling. I & quantaplus; er handlinger videreført til næste niveau. Istedet for fastlagte handlinger (som er defineret af forfatteren af programmet på kildekodeniveau), er det muligt for den almindelige bruger at oprette og modificere handlinger og på den måde indføre ny funktionalitet i & quantaplus;. Det er de brugerdefinerede handlinger og mange af standardhandlingerne i & quantaplus; er brugerdefinerede (og mulige at ændre af brugeren) handlinger også
Displays a & kde; standard dialog where you can configure the toolbar iconsViser en & kde;-standarddialog hvor du kan indstille værktøjslinjens ikoner
Toolbar MenuVærktøjslinjemenu
If you have the Bookmark Toolbar showing, then right click on any free part of it to bring up the Bookmark Toolbar Menu which lets you change its position and whether items are shown as text, icons, or bothHvis du har fået bogmærkeværktøjslinjen til at blive vist, så vil højre klik på en fri del af den få menuen frem, som lader dig ændre dens placering og om punkterne vises som ikoner, tekst eller begge
Main ToolbarKommando værktøjslinje
Menus and Toolbars OverviewMenu-og værktøjslinjeoversigt
& kivio; 's main window contains a view of the current document. The page outline and margins are shown, as is a grid. Surrounding this view are horizontal and vertical rules. By default a tools toolbar is placed on the left-hand side and beneath the document view is a page selector. Beneath that is the status bar which shows the current position of the mouse pointer as a location on the page& kivio; s hovedvindue indeholder en visning af det nuværende dokument. Sidens kontur og marginer vises, ligesom et gitter. Omkring denne visning er der vandrette og lodrette linealer. En værktøjslinje med værktøj er normalt placeret til venstre, og under dokumentvisningen findes en sidevælger. Derunder er statuslinjen som viser musemarkørens nuværende position som et sted på siden
Settings Configure ToolbarsOpsætning Indstil værktøjslinjer
To change the toolbar layout please use Settings Configure Toolbars... on the menubarOpsætning Indstil værktøjslinjer
It 's the ‧rd button on the toolbar. Note, that the artist and album is shown above the track listDet er den tredje knap i værktøjslinjen. Bemærk at kunstner og album vises over sporlisten
Remember to test your toolbar, by clicking all the buttons, so that you know the output is correctHusk at teste værktøjslinjen, ved at klikke på knapperne, så du véd at udskriften er rigtig
You can right click the toolbar to bring up the Toolbar Menu. The icon size and text position can also be adjusted from this menuDu kan højreklikke på værktøjslinjen for at vise Værktøjslinjens menu. Ikonstørrelsen og tekstpositionen kan også justeres fra denne menu
If enabled, the Main Toolbar is visible, & ie; the one with the icon to send the message & etcHvis dette er aktiveret er hovedværktøjslinjen synlig, & ie; den med ikonen til at sende brevet & etc
Shows or hides the saturation toolbar. This command is available for video filesViser eller skjuler farvemætningsværktøjslinjen. Kommandoen er tilgængelig for videofiler
Viser side 1. Fundet 49097 sætninger matchende sætning Standard toolbar.Fundet i 8,39 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.