Oversættelser til dansk:

  • standardværktøjslinje   
     
    A toolbar that contains buttons you can use to perform some of the most common tasks in a Microsoft Office program, such as opening, saving, and printing files.

Eksempel sætninger med "Standard toolbar", oversættelseshukommelse

add example
Displays a & kde; standard dialog where you can configure the toolbar iconsViser en & kde;-standarddialog hvor du kan indstille værktøjslinjens ikoner
Brings up the standard & kde; toolbar configuration dialog to customize the & konquest; toolbar iconsViser den sædvanlige indstillingsdialog for værktøjslinjer i & kde; for at indstille værktøjslinjens ikoner i & konquest
Standard Toolbar layoutStandard-layout for værktøjslinjer
Displays the & kde; standard Configure Toolbars dialog, which lets you customize the chat window 's toolbarsViser & kde; standard ' Indstil værktøjslinjer '-dialog, som lader dig indstille chat-vinduets værktøjslinjer
The & kate; Main Window is a standard & kde; application window, with the addition of side bars containing tool views. It has a Menubar with all the common menus, and some more, and a toolbar providing access to commonly used commands& kate; ' s hovedvindue et et standard & kde; programvindue, med tilføjelse af sidebjælker der indeholder værktøjsvinduer, Det har en menulinje med alle de almindelige menuer, og noget mere, og en værktøjslinje der giver adgang til almindeligt brugte kommandoer
& umbrello; allows you to print individual diagrams. Press the Print button on the application toolbar or selecting the Print option from the File menu will give you a standard & kde; Print dialog from where you can print your diagrams& umbrello; tillader at enkelte diagrammer udskrives. Tryk på knappen Udskriv i programværktøjslinjen eller vælg punktet Udskriv i Fil-menuen, så vises & kde; ' s standardudskriftsdialog hvor diagrammerne kan skrives ud
Actions are very common in every application. You meed them often when you use any application. Clicking on a toolbar icon, selecting a menu item or using a shortcut usually executes an action. In & quantaplus; actions are taken to the next level. Instead of hardcoded actions (that are created by the application programmer at the source code level) it is possible for the ordinary user to create and modify actions and by this way adding new functionality to & quantaplus;. These are the user defined actions, and many of the standard & quantaplus; actions are user defined (and user modifiable) actions as wellHandlinger er meget hyppige i alle programmer. Du møder dem ofte når du bruger enhver applikation. Et klik på en værktøjslinjeikon, valg af en menuindgang eller brug af en genvejstast udfører normalt en handling. I & quantaplus; er handlinger videreført til næste niveau. Istedet for fastlagte handlinger (som er defineret af forfatteren af programmet på kildekodeniveau), er det muligt for den almindelige bruger at oprette og modificere handlinger og på den måde indføre ny funktionalitet i & quantaplus;. Det er de brugerdefinerede handlinger og mange af standardhandlingerne i & quantaplus; er brugerdefinerede (og mulige at ændre af brugeren) handlinger også
Set your local time and date. You can change to any time or date by selecting Set Time... from the Time menu, or by pressing the time icon in the toolbar. The Set Time window uses a standard & kde; Date Picker widget, coupled with three spinboxes for setting the hours, minutes and seconds. If you ever need to reset the clock back to the current time, just select Set Time to Now from the Time menuAngiv din lokale tid og dato. Du kan skifte til ethvert tidspunkt eller dato ved at vælge Sæt tiden... fra menuen Tid eller ved at trykke på tids ikonet på værktøjslinjen. Vinduet Sæt tiden bruger & kde; s standardtidsvælger kombineret med ‧ drejevælgere til at indstille timer, minutter og sekunder. Hvis du får brug for at sætte uret tilbage til den aktuelle tid, kan du bare trykke på Sæt tiden til nu i menuen Tid
This brings up a file selection dialog. To learn about this or other standard & kde; dialog boxes in detail, please consult the & kde; documentation. You can browse by clicking on folder icons or by using the browser style buttons on the toolbar (highlighted in red.) Clicking the up arrow takes you up one folder levelDette viser en filvalgsdialog. For at lære dig mere om denne eller andre standarddialoger i & kde;, kig i & kde; ' s dokumentation. Du kan bladre ved at klikke på ikoner med mapper eller ved at bruge bladringsknapperne på værktøjslinjen (markerede med rødt). Et klik på opadpilen tager dig et mappeniveau opad
Displays a standard & kde; toolbar configuration dialog where you can configure the toolbar iconsViser en standard & kde; indstillingsdialog af genveje, der tillader dig at brugerindstille de taster der bruges i spillet
This menu contains a list of the elements that are in the currently loaded toolbars. If you have the Standard (HTML;) toolbar loaded, the Tags menu will contain a submenu Standard which will contain the list of tags/actions on that toolbarDenne menu indeholder en liste med mærker som findes i værktøjslinjerne som for er indlæste for øjeblikket. Hvis du f. eks. har Standard (HTML;) værktøjslinjen indlæst, så indeholder menuen Mærker undermenuen Standard, som indeholder listen med mærker/handlinger i værktøjslinjen
Displays the & kde; standard Configure Toolbars dialog, which lets you customize the Contact List 's toolbarsViser & kde; ' s standard ' Indstil værktøjslinjer '-dialog, som lader dig indstille kontaktlistens værktøjslinjer
On top there is the usual menubar, followed by several rows of toolbars, some being initially empty. They will get populated once there is a project opened for actual workI toppen er der den sædvanlige menulinje, med selskab af flere rækker af værktøjslinjer, nogle af dem tomme til at begynde med. De fyldes op med knapper så snart et projekt åbnes
Settings Configure ToolbarsOpsætning Indstil værktøjslinjer
Action '%‧ ' has already been added to this toolbar. An Action may only occur once in a given toolbarHandlingen ' % ‧ ' er allerede blevet tilføjet til denne værktøjslinje. En handling kan kun forekomme en gang i en given værktøjslinje
By clicking on the toolbarVed at klikke på på værktøjslinjen
Local items make up a single user 's personal collection of web development resources. These items are made up of a user 's templates and toolbars. Local items are stored in a user 's home folder. This makes all of the user 's Local items available for personal use at instanceLokale objekter udgør en enkelt brugers personlige samling af ressourcer for internet-udvikling. Objekterne består af brugerens skabeloner og værktøjslinjer. Lokale objekter opbevares i brugerens hjemmemappe. Det gør at alle brugerens lokale objekter altid er tilgængelige til personlig brug
To return to the previous location, press the back button in the toolbarFor at gå tilbage til det forrige sted, trykkes på tilbageknappen i værktøjslinjen
Shows or hides the progress toolbar. This command is available when the time length of the current file is knownViser eller skjuler fremgangsværktøjslinjen. Kommandoen er tilgængelig når den nuværende fils tidslængde er kendt
Floating toolbarFlydende værktøjslinje
Service ToolbarTjenesteværktøjslinje
contains a list of any object (tables, queries, forms,...) created within the currently opened database project. The navigator also contains small toolbar with most usable commands related to the database objectsindeholder en liste med alle objekter (tabeller, forespørgsler, formularer,...) som er lavet i databaseprojektet og som for øjeblikket er åbent. Navigeringsfeltet indeholder også en lille værktøjslinje med de mest brugbare kommandoer som hører sammen med databaseobjekterne
Inserts the symbol, selected in the symbol toolbarIndsætter det symbol der er valgt i symbolværktøjslinjen
Viser side 1. Fundet 49097 sætninger matchende sætning Standard toolbar.Fundet i 22,085 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.