Oversættelser til dansk:

  • standardværktøjslinje   
     
    A toolbar that contains buttons you can use to perform some of the most common tasks in a Microsoft Office program, such as opening, saving, and printing files.

Eksempel sætninger med "Standard toolbar", oversættelseshukommelse

add example
en This brings up a file selection dialog. To learn about this or other standard & kde; dialog boxes in detail, please consult the & kde; documentation. You can browse by clicking on folder icons or by using the browser style buttons on the toolbar (highlighted in red.) Clicking the up arrow takes you up one folder level
da Dette viser en filvalgsdialog. For at lære dig mere om denne eller andre standarddialoger i & kde;, kig i & kde; ' s dokumentation. Du kan bladre ved at klikke på ikoner med mapper eller ved at bruge bladringsknapperne på værktøjslinjen (markerede med rødt). Et klik på opadpilen tager dig et mappeniveau opad
en Set your local time and date. You can change to any time or date by selecting Set Time... from the Time menu, or by pressing the time icon in the toolbar. The Set Time window uses a standard & kde; Date Picker widget, coupled with three spinboxes for setting the hours, minutes and seconds. If you ever need to reset the clock back to the current time, just select Set Time to Now from the Time menu
da Angiv din lokale tid og dato. Du kan skifte til ethvert tidspunkt eller dato ved at vælge Sæt tiden... fra menuen Tid eller ved at trykke på tids ikonet på værktøjslinjen. Vinduet Sæt tiden bruger & kde; s standardtidsvælger kombineret med ‧ drejevælgere til at indstille timer, minutter og sekunder. Hvis du får brug for at sætte uret tilbage til den aktuelle tid, kan du bare trykke på Sæt tiden til nu i menuen Tid
en Brings up the standard & kde; toolbar configuration dialog to customize the & konquest; toolbar icons
da Viser den sædvanlige indstillingsdialog for værktøjslinjer i & kde; for at indstille værktøjslinjens ikoner i & konquest
en Standard Toolbar layout
da Standard-layout for værktøjslinjer
en The & kate; Main Window is a standard & kde; application window, with the addition of side bars containing tool views. It has a Menubar with all the common menus, and some more, and a toolbar providing access to commonly used commands
da & kate; ' s hovedvindue et et standard & kde; programvindue, med tilføjelse af sidebjælker der indeholder værktøjsvinduer, Det har en menulinje med alle de almindelige menuer, og noget mere, og en værktøjslinje der giver adgang til almindeligt brugte kommandoer
en & umbrello; allows you to print individual diagrams. Press the Print button on the application toolbar or selecting the Print option from the File menu will give you a standard & kde; Print dialog from where you can print your diagrams
da & umbrello; tillader at enkelte diagrammer udskrives. Tryk på knappen Udskriv i programværktøjslinjen eller vælg punktet Udskriv i Fil-menuen, så vises & kde; ' s standardudskriftsdialog hvor diagrammerne kan skrives ud
en Actions are very common in every application. You meed them often when you use any application. Clicking on a toolbar icon, selecting a menu item or using a shortcut usually executes an action. In & quantaplus; actions are taken to the next level. Instead of hardcoded actions (that are created by the application programmer at the source code level) it is possible for the ordinary user to create and modify actions and by this way adding new functionality to & quantaplus;. These are the user defined actions, and many of the standard & quantaplus; actions are user defined (and user modifiable) actions as well
da Handlinger er meget hyppige i alle programmer. Du møder dem ofte når du bruger enhver applikation. Et klik på en værktøjslinjeikon, valg af en menuindgang eller brug af en genvejstast udfører normalt en handling. I & quantaplus; er handlinger videreført til næste niveau. Istedet for fastlagte handlinger (som er defineret af forfatteren af programmet på kildekodeniveau), er det muligt for den almindelige bruger at oprette og modificere handlinger og på den måde indføre ny funktionalitet i & quantaplus;. Det er de brugerdefinerede handlinger og mange af standardhandlingerne i & quantaplus; er brugerdefinerede (og mulige at ændre af brugeren) handlinger også
en Displays the & kde; standard Configure Toolbars dialog, which lets you customize the chat window 's toolbars
da Viser & kde; standard ' Indstil værktøjslinjer '-dialog, som lader dig indstille chat-vinduets værktøjslinjer
en Displays the & kde; standard Configure Toolbars dialog, which lets you customize the Contact List 's toolbars
da Viser & kde; ' s standard ' Indstil værktøjslinjer '-dialog, som lader dig indstille kontaktlistens værktøjslinjer
en Displays a & kde; standard dialog where you can configure the toolbar icons
da Viser en & kde;-standarddialog hvor du kan indstille værktøjslinjens ikoner
en Displays a standard & kde; toolbar configuration dialog where you can configure the toolbar icons
da Viser en standard & kde; indstillingsdialog af genveje, der tillader dig at brugerindstille de taster der bruges i spillet
en This menu contains a list of the elements that are in the currently loaded toolbars. If you have the Standard (HTML;) toolbar loaded, the Tags menu will contain a submenu Standard which will contain the list of tags/actions on that toolbar
da Denne menu indeholder en liste med mærker som findes i værktøjslinjerne som for er indlæste for øjeblikket. Hvis du f. eks. har Standard (HTML;) værktøjslinjen indlæst, så indeholder menuen Mærker undermenuen Standard, som indeholder listen med mærker/handlinger i værktøjslinjen
en When you want to paste a new address into the Location toolbar you might want to clear the current entry by pressing the black arrow with the white cross in the toolbar
da Når du ønsker at indsætte en ny adresse i stedlinjen, vil du måske rydde indholdet først ved at trykke på den sorte pil med det hvide kryds i værktøjslinjen
en The volume toolbar allows you to control the sound volume
da Lydstyrkeværktøjslinjen lader dig kontrollere lydstyrken
en This toolbar is the same as the Volume toolbar in the full & kplayer
da Denne værktøjslinje er den samme som lydstyrkeværktøjslinjen i det fuldstændige & kplayer;-program
en Customize the toolbar icons
da Indstil værktøjslinjens ikoner
en To open another project, select Open Project... from the Project menu or the Open Project icon on the toolbar. The open project dialog will pop up and allow you to choose the project you wish. Projects have a webprj extension
da For at åbne et andet projekt, vælges Åbn projekt i menuen Projekt, eller ikonen Åbn projekt på værktøjslinjen. Dialogen for at åbne projekter dukker op, og lader dig vælge det projekt du ønsker at åbne. Projekter har filendelsen webprj
en Add Toolbar
da Tilføj værktøjslinje
en kdevclassview. tc & mdash; provides the Class Inheritance Diagram entry in the Projects menu as well as the classes navigation combo box in the Browser Toolbar
da kdevclassview. tc & mdash; sørger for Klasse arve-diagram-indgangen i Projekter-menuen, såvel som kombinationsfeltet til klassenavigering i Browser-værktøjslinjen
en Highlight toolbar buttons on mouse over
da Fremhæv værktøjslinjeknapper under mus
en This combo box lets you determine where on the button the text name of the button will appear as the default. If Icon Only is selected, then there is no text on the toolbar buttons. If Text Only is selected, then the button 's icon is replaced with a text name of the button. If Text Alongside Icons is selected, then the name of the button will be placed to the right of the icon. If Text Under Icons is selected, the default will be to have the text of the button below the icon
da Denne kombo-felt lader dig afgøre hvor på knappen tekstnavnet på knappen vil være som standard. Hvis Kun ikon er valgt, så er der ingen tekst på værktøjslinjeknapperne. Hvis Kun tekst er valgt, så bliver knappernes ikon erstattet af et tekstnavn på knappen. Hvis Tekst ved siden af ikoner er valgt, så vil navnet på knappen blive placeret til højre for ikonen. Hvis Tekst under ikoner er valgt, så vil standarden være at have teksten på knappen under ikonen
en Activating the & automanag; Toolbar Buttons
da Aktivér værktøjslinjeknapperne i Håndtering af automake
en You can get & konqueror; to help you enter a path or & URL; into the Location Toolbar by enabling one of the Text Completion features. To do this right click on a clear part of the Location Toolbar text entry box and select Text Completion from the pop up menu. This will let you choose between the following options
da Du kan få & konqueror; til at hjælpe dig når du skriver en sti eller & URL; ind i stedlinjen ved at aktivere en af Tekst-komplettering-egenskaberne. For at gøre dette skal man højre-klikke på en klar del af stedlinjens tekstindførelsfelt og vælge Tekst-komplettering. Dette vil lade dig vælge mellem følgende muligheder
en I do not see some letters on the icons on the special Characters toolbar. I see rectangles instead for some languages
da Jeg ser ikke visse bogstaver på ikonerne i værktøjslinjen Tegn. I stedet ser jeg rektangler for visse sprog
en The Layout toolbar
da Layoutværktøjslinje
Viser side 1. Fundet 49097 sætninger matchende sætning Standard toolbar.Fundet i 8,043 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.