Oversættelser til dansk:

  • standardværktøjslinje   
     
    A toolbar that contains buttons you can use to perform some of the most common tasks in a Microsoft Office program, such as opening, saving, and printing files.

Eksempel sætninger med "Standard toolbar", oversættelseshukommelse

add example
en Displays a & kde; standard dialog where you can configure the toolbar icons
da Viser en & kde;-standarddialog hvor du kan indstille værktøjslinjens ikoner
en Brings up the standard & kde; toolbar configuration dialog to customize the & konquest; toolbar icons
da Viser den sædvanlige indstillingsdialog for værktøjslinjer i & kde; for at indstille værktøjslinjens ikoner i & konquest
en Standard Toolbar layout
da Standard-layout for værktøjslinjer
en Displays the & kde; standard Configure Toolbars dialog, which lets you customize the chat window 's toolbars
da Viser & kde; standard ' Indstil værktøjslinjer '-dialog, som lader dig indstille chat-vinduets værktøjslinjer
en The & kate; Main Window is a standard & kde; application window, with the addition of side bars containing tool views. It has a Menubar with all the common menus, and some more, and a toolbar providing access to commonly used commands
da & kate; ' s hovedvindue et et standard & kde; programvindue, med tilføjelse af sidebjælker der indeholder værktøjsvinduer, Det har en menulinje med alle de almindelige menuer, og noget mere, og en værktøjslinje der giver adgang til almindeligt brugte kommandoer
en & umbrello; allows you to print individual diagrams. Press the Print button on the application toolbar or selecting the Print option from the File menu will give you a standard & kde; Print dialog from where you can print your diagrams
da & umbrello; tillader at enkelte diagrammer udskrives. Tryk på knappen Udskriv i programværktøjslinjen eller vælg punktet Udskriv i Fil-menuen, så vises & kde; ' s standardudskriftsdialog hvor diagrammerne kan skrives ud
en Actions are very common in every application. You meed them often when you use any application. Clicking on a toolbar icon, selecting a menu item or using a shortcut usually executes an action. In & quantaplus; actions are taken to the next level. Instead of hardcoded actions (that are created by the application programmer at the source code level) it is possible for the ordinary user to create and modify actions and by this way adding new functionality to & quantaplus;. These are the user defined actions, and many of the standard & quantaplus; actions are user defined (and user modifiable) actions as well
da Handlinger er meget hyppige i alle programmer. Du møder dem ofte når du bruger enhver applikation. Et klik på en værktøjslinjeikon, valg af en menuindgang eller brug af en genvejstast udfører normalt en handling. I & quantaplus; er handlinger videreført til næste niveau. Istedet for fastlagte handlinger (som er defineret af forfatteren af programmet på kildekodeniveau), er det muligt for den almindelige bruger at oprette og modificere handlinger og på den måde indføre ny funktionalitet i & quantaplus;. Det er de brugerdefinerede handlinger og mange af standardhandlingerne i & quantaplus; er brugerdefinerede (og mulige at ændre af brugeren) handlinger også
en Set your local time and date. You can change to any time or date by selecting Set Time... from the Time menu, or by pressing the time icon in the toolbar. The Set Time window uses a standard & kde; Date Picker widget, coupled with three spinboxes for setting the hours, minutes and seconds. If you ever need to reset the clock back to the current time, just select Set Time to Now from the Time menu
da Angiv din lokale tid og dato. Du kan skifte til ethvert tidspunkt eller dato ved at vælge Sæt tiden... fra menuen Tid eller ved at trykke på tids ikonet på værktøjslinjen. Vinduet Sæt tiden bruger & kde; s standardtidsvælger kombineret med ‧ drejevælgere til at indstille timer, minutter og sekunder. Hvis du får brug for at sætte uret tilbage til den aktuelle tid, kan du bare trykke på Sæt tiden til nu i menuen Tid
en This brings up a file selection dialog. To learn about this or other standard & kde; dialog boxes in detail, please consult the & kde; documentation. You can browse by clicking on folder icons or by using the browser style buttons on the toolbar (highlighted in red.) Clicking the up arrow takes you up one folder level
da Dette viser en filvalgsdialog. For at lære dig mere om denne eller andre standarddialoger i & kde;, kig i & kde; ' s dokumentation. Du kan bladre ved at klikke på ikoner med mapper eller ved at bruge bladringsknapperne på værktøjslinjen (markerede med rødt). Et klik på opadpilen tager dig et mappeniveau opad
en Displays a standard & kde; toolbar configuration dialog where you can configure the toolbar icons
da Viser en standard & kde; indstillingsdialog af genveje, der tillader dig at brugerindstille de taster der bruges i spillet
en This menu contains a list of the elements that are in the currently loaded toolbars. If you have the Standard (HTML;) toolbar loaded, the Tags menu will contain a submenu Standard which will contain the list of tags/actions on that toolbar
da Denne menu indeholder en liste med mærker som findes i værktøjslinjerne som for er indlæste for øjeblikket. Hvis du f. eks. har Standard (HTML;) værktøjslinjen indlæst, så indeholder menuen Mærker undermenuen Standard, som indeholder listen med mærker/handlinger i værktøjslinjen
en Displays the & kde; standard Configure Toolbars dialog, which lets you customize the Contact List 's toolbars
da Viser & kde; ' s standard ' Indstil værktøjslinjer '-dialog, som lader dig indstille kontaktlistens værktøjslinjer
en On top there is the usual menubar, followed by several rows of toolbars, some being initially empty. They will get populated once there is a project opened for actual work
da I toppen er der den sædvanlige menulinje, med selskab af flere rækker af værktøjslinjer, nogle af dem tomme til at begynde med. De fyldes op med knapper så snart et projekt åbnes
en Settings Configure Toolbars
da Opsætning Indstil værktøjslinjer
en Action '%‧ ' has already been added to this toolbar. An Action may only occur once in a given toolbar
da Handlingen ' % ‧ ' er allerede blevet tilføjet til denne værktøjslinje. En handling kan kun forekomme en gang i en given værktøjslinje
en By clicking on the toolbar
da Ved at klikke på på værktøjslinjen
en Local items make up a single user 's personal collection of web development resources. These items are made up of a user 's templates and toolbars. Local items are stored in a user 's home folder. This makes all of the user 's Local items available for personal use at instance
da Lokale objekter udgør en enkelt brugers personlige samling af ressourcer for internet-udvikling. Objekterne består af brugerens skabeloner og værktøjslinjer. Lokale objekter opbevares i brugerens hjemmemappe. Det gør at alle brugerens lokale objekter altid er tilgængelige til personlig brug
en To return to the previous location, press the back button in the toolbar
da For at gå tilbage til det forrige sted, trykkes på tilbageknappen i værktøjslinjen
en Shows or hides the progress toolbar. This command is available when the time length of the current file is known
da Viser eller skjuler fremgangsværktøjslinjen. Kommandoen er tilgængelig når den nuværende fils tidslængde er kendt
en Floating toolbar
da Flydende værktøjslinje
en Service Toolbar
da Tjenesteværktøjslinje
en contains a list of any object (tables, queries, forms,...) created within the currently opened database project. The navigator also contains small toolbar with most usable commands related to the database objects
da indeholder en liste med alle objekter (tabeller, forespørgsler, formularer,...) som er lavet i databaseprojektet og som for øjeblikket er åbent. Navigeringsfeltet indeholder også en lille værktøjslinje med de mest brugbare kommandoer som hører sammen med databaseobjekterne
en Inserts the symbol, selected in the symbol toolbar
da Indsætter det symbol der er valgt i symbolværktøjslinjen
Viser side 1. Fundet 49097 sætninger matchende sætning Standard toolbar.Fundet i 14,637 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.