udtale:    

Oversættelser til dansk:

  • tildeling   
     
    The memory manager's current systemwide total of memory pages that have been committed to either physical memory or a page file.

Andre betydninger:

 
Assuming a financial obligation at a future date
 
State of being pledged or engaged
 
pledge or promise
 
Trait of sincerity and focused purpose
 
Being bound emotionally/intellectually to a course of action or to another person/other persons.
 
The act of being locked away, such as in an institution for the mentally ill or jail.
 
Act or instance of committing, putting in charge, keeping, or trust
 
Promise or agreement to do something in the future, especially:
 
The act or an instance of committing, putting in charge, keeping, or trust, especially:
 
Being bound emotionally/intellectually to course of action or to others
 
Perpetration, in negative manner, as in crime or mistake
 
State of being pledged or engaged.
 
The trait of sincerity and focused purpose.
 
Promise or agreement to do something in the future
 
Perpetration, in a negative manner, as in a crime or mistake.
 
The act of being locked away
 
The act of sending a legislative bill to committee for review
 
Official consignment sending a person to prison or a mental health institution

Lignende sætninger i ordbogen engelsk dansk. (6)

commit
udføre; aflægge; lave; gøre
commit suicide
begå selvmord
commitment of expenditure
forpligtelse af udgifter
committed cost
bindende omkostning
committed resource
reserveret ressource

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "commitment", oversættelseshukommelse

add example
en At no time has Mr Barrot ever committed a criminal offence – at no time whatever!
da Hr. Barrot har aldrig nogensinde begået en strafbar handling - aldrig nogensinde!
en For the purposes of the second subparagraph of Article ‧ of Council Regulation (EC, Euratom) No ‧/‧ of ‧ December ‧ on the protection of the European Communities' financial interests, an irregularity is continuous or repeated where it committed by a Community operator who derives economic advantages from a body of similar transactions which infringe the same provision of Community law
da I henhold til artikel ‧, stk. ‧, andet afsnit, i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. ‧/‧ af ‧. december ‧ om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser er uregelmæssigheder vedvarende eller gentagne, hvis de er foretaget af en fællesskabsoperatør, som drager økonomiske fordele af en række indbyrdes lignende transaktioner, som tilsidesætter den samme fællesskabsbestemmelse
en The proposed Constitution establishes the Union as a community based on fundamental rights, grounds European policies in a code of common values, defines clear and binding objectives, and expresses a commitment to uphold sustainability in the economic, social and environmental fields.
da Med den foreslåede forfatning bliver EU et fællesskab, som er baseret på grundlæggende rettigheder, EU-politikkerne kommer til at bygge på et sæt fælles værdier, der opstilles klare og bindende målsætninger, og man forpligter sig til at tage hensyn til den økonomiske, sociale og miljømæssige bæredygtighed.
en The commitments specify that technical information within the meaning of Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ includes all information provided to authorised repairers for the repair or maintenance of Fiat, ALFA Romeo and Lancia motor vehicles
da I tilsagnene specificeres det, at tekniske oplysninger ifølge artikel ‧, stk. ‧, i forordning (EF) nr. ‧/‧ omfatter alle de oplysninger, der stilles til rådighed for autoriserede reparatører til reparation eller vedligeholdelse af køretøjer af mærkerne Fiat, Alfa Romeo og Lancia
en Mr President, I should like to join in welcoming the commitments given by Mr Barroso with regard to the resolution on which we have just voted.
da Barrosos tilsagn i forbindelse med beslutningen, som vi netop har stemt om.
en This will involve reducing our emissions by 80% to 95% in 2050, as already agreed, and - as this House is well aware - the EU is committed to reducing its emissions to at least 20% below 1990 levels by 2020 and to scaling up this reduction to 30% if the conditions are right.
da Det indebærer, at vi som allerede aftalt skal reducere vores emissioner med 80-95 % i 2050, og EU er jo forpligtet til senest i 2020 at reducere sine emissioner med mindst 20 % i forhold til niveauet i 1990 og at sætte denne reduktion op til 30 %, hvis de rette betingelser er til stede.
en Implement commitments taken on under the second transitional phase of the European Common Aviation Area Agreement
da De tilsagn, der er givet som led i anden overgangsfase under aftalen om et fælles europæisk luftfartsområde, skal opfyldes
en By agreeing to this draft legislation, we can redeem a pledge given by all of us as MEPs, our pledge that we would commit ourselves to dealing with the public’s concerns.
da Ved at godkende dette lovforlag kan vi indfri et løfte, som vi alle har aflagt som medlemmer af Parlamentet, vores løfte om at ville behandle borgernes bekymringer.
en Where the competent authorities find that infringements have been committed, they shall take appropriate action including, in accordance with their national laws, the initiation of administrative proceedings against the natural or legal persons responsible
da Konstaterer myndighederne, at der er begået overtrædelser, træffer de de nødvendige forholdsregler, herunder iværksættelse af administrativ procedure mod de ansvarlige fysiske eller juridiske personer efter den nationale lovgivning
en Warmly welcomes the growing presence of organisations of American parentage in Brussels and in particular their commitment to the European Union, its institutions and a strengthened EU-US partnership; stresses that European organisations need to give a similar commitment to operate in Washington DC in order to raise the profile of the EU and that of European perspectives on transatlantic and global issues in the US political community; is aware that European institutions are often unable to match the resources available to their American counterparts; therefore suggests that funding be made available and prioritised for projects organised by European organisations which are aimed at enhancing the awareness and understanding of European issues and perspectives in the United States
da glæder sig især over den stadig større tilstedeværelse af organisationer med amerikansk oprindelse i Bruxelles og navnlig deres engagement i forhold til EU, dens institutioner og et styrket partnerskab mellem EU og USA; understreger, at europæiske organisationer på samme vis skal forpligte sig til at virke i Washington DC for at fremme EU’s profil og de europæiske perspektiver for transatlantiske og globale spørgsmål i de politiske kredse i USA; er klar over, at europæiske institutioner ofte er ude af stand til at matche de ressourcer, som deres amerikanske modparter har til rådighed; foreslår derfor, at der stilles finansiering til rådighed, som prioriteres til projekter organiseret af europæiske organisationer, som er rettet mod at forbedre opmærksomheden om og forståelsen af europæiske spørgsmål og perspektiver i USA
en These proposals were published so late that it is not going to be possible to commit money to projects until February 2004.
da Disse forslag blev offentliggjort så sent, at det ikke bliver muligt at tildele penge til projekter før februar 2004.
en All information on infringements committed by Community vessels shall be communicated to the Commission on a regular basis, via the Delegation
da Alle oplysninger om EF-fartøjers overtrædelser meddeles med jævne mellemrum Kommissionen via delegationen
en With this vote I wished to emphasise the European Parliament's commitment to promoting European industry, the competitiveness of which must today be safeguarded and supported.
da Med denne stemme ønskede jeg at understrege Parlamentets forpligtelse til at fremme europæisk industri, hvis konkurrenceevne i dag skal beskyttes og støttes.
en ratification and entering into force of the Kyoto Protocol to the United Nations framework Convention on climate change by ‧ and fulfilment of its commitment of an ‧ % reduction in emissions by ‧ compared to ‧ levels for the European Community as a whole, in accordance with the commitment of each Member State set out in the Council Conclusions of ‧ and ‧ June
da ratifikation og ikrafttræden af Kyoto-protokollen til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer senest i ‧ og opfyldelse af protokollens forpligtelse til en reduktion på ‧ % af emissionerne frem til ‧ i forhold til ‧-niveauet for Det Europæiske Fællesskab som helhed i overensstemmelse med den forpligtelse for hver enkelt medlemsstat, der er angivet i Rådets konklusioner af ‧.-‧. juni
en Member States will need to commit to a real common pot for cross-border funding and collaboration before the launch of any further initiatives based on Article 185 of the Lisbon Treaty.
da Medlemsstaterne skal forpligte sig til en ægte fælles pule for grænseoverskridende finansiering og samarbejde inden iværksættelsen af flere initiativer på basis af Lissabontraktatens artikel 185.
en Today the European Parliament reaffirms its commitment to the right for development for the Iraqi people, as well as their right to peace.
da I dag bekræfter Europa-Parlamentet igen sit engagement i det irakiske folks ret til udvikling og fred.
en The Belgian authorities also commit that KBC or any of its subsidiaries shall not engage in the origination of Collateralized Debt Obligations (CDOs
da De belgiske myndigheder giver endvidere tilsagn om, at KBC eller en af dens dattervirksomheder ikke deltager i udstedelsen af CDO'er
en ensuring consumer choice is protected and producers/distributors are committed to meeting environmental standards and ensuring products released onto the market conform with environmental sustainability requirements
da sikre, at forbrugernes valgmuligheder beskyttes, og at producenter/distributører forpligtes til at opfylde miljøstandarder og sikre, at produkter, der bringes på markedet, opfylder kravene om miljømæssig bæredygtighed
en Commitment fees
da Tilsagnsprovision
en Mr President, far and away most of the EU's businesses have committed themselves to social responsibility, to socially and environmentally responsible action, to the protection of people and their environment, and to security of production.
da Hr. formand! Langt størstedelen af virksomhederne i EU har forpligtet sig til et samfundsmæssigt ansvar, til en social og miljøbevidst adfærd, til at beskytte mennesker og miljø og til en sikker produktion.
en Sustainable development calls for commitment and work at grassroots level
da Bæredygtig udvikling forudsætter engagement og arbejde på græsrodsniveau
en I said that I should not define them on my own, and that it was not worth doing so; otherwise, they would not get any further than my own front door, the idea being that human rights have already been defined and that countries are committed to a respect for them.
da Jeg sagde, at jeg ikke burde definere dem selv, og at det ikke var umagen værd at gøre det, for så ville de ikke nå længere end til min egen hoveddør. Idéen er nemlig, at menneskerettighederne allerede er blevet defineret, og at landene er forpligtede til at respektere dem.
en In detail, the applicant submits that no more than a symbolic fine could have been imposed on the applicant since it could not be envisaged, at the moment the offence was committed, that Article ‧ EC would be interpreted to also comprise consulting companies
da Nærmere bestemt gøres det gældende, at kun en symbolsk bøde kunne være blevet pålagt sagsøgeren, da det på tidspunktet for de faktiske omstændigheder ikke var muligt at forudse, at artikel ‧ EF skulle fortolkes således, at den også omfatter rådgivningsvirksomhed
en It may grant loans or guarantees only: (a) where, in the case of projects carried out by undertakings in the production sector, interest and amortisation payments are covered out of operating profits or, in other cases, either by a commitment entered into by the State in which the project is carried out or by some other means; and where the execution of the project contributes to an increase in economic productivity in general and promotes the attainment of the common market
da Den kan kun yde lån eller stille garantier for optagelse af lån: a) når betaling af renter og afdrag er sikret i driftsoverskuddet, såfremt projekterne iværksættes af foretagender i produktionssektoren, eller, hvor der er tale om andre projekter, ved en forpligtelse tiltrådt af den stat, i hvilken projektet iværksættes, eller på anden måde og når projektets gennemførelse bidrager til at forøge den økonomiske produktivitet i almindelighed og fremmer virkeliggørelsen af fællesmarkedet
en money laundering means any conduct which, when committed intentionally, is regarded as money laundering for the purposes of Article ‧ or of Directive ‧/‧/EC
da hvidvaskning af penge: enhver handling, som, hvis den er forsætlig, betragtes som hvidvaskning af penge i henhold til artikel ‧, stk. ‧ eller ‧, i direktiv ‧/‧/EF
Viser side 1. Fundet 39223 sætninger matchende sætning commitment.Fundet i 7,303 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.