udtale:    

Oversættelser til dansk:

  • tildeling   
     
    The memory manager's current systemwide total of memory pages that have been committed to either physical memory or a page file.
  • troskab   
    (Noun  )

Andre betydninger:

 
Assuming a financial obligation at a future date
 
State of being pledged or engaged
 
pledge or promise
 
Trait of sincerity and focused purpose
 
Being bound emotionally/intellectually to a course of action or to another person/other persons.
 
The act of being locked away, such as in an institution for the mentally ill or jail.
 
Act or instance of committing, putting in charge, keeping, or trust
 
Promise or agreement to do something in the future, especially:
 
The act or an instance of committing, putting in charge, keeping, or trust, especially:
 
Being bound emotionally/intellectually to course of action or to others
 
Perpetration, in negative manner, as in crime or mistake
 
State of being pledged or engaged.
 
The trait of sincerity and focused purpose.
 
Promise or agreement to do something in the future
 
Perpetration, in a negative manner, as in a crime or mistake.
 
The act of being locked away
 
The act of sending a legislative bill to committee for review
 
Official consignment sending a person to prison or a mental health institution

Lignende sætninger i ordbogen engelsk dansk. (6)

commit
udføre; aflægge; lave; gøre; vie; begå
commit suicide
begå selvmord
commitment of expenditure
forpligtelse af udgifter
committed cost
bindende omkostning
committed resource
reserveret ressource

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "commitment", oversættelseshukommelse

add example
en Paragraph ‧ of UNSCR ‧ provides that the measures relating to the entry into or transit through Member States’ territories and to the freezing of funds, financial assets and economic resources shall enter into force on ‧ April ‧, unless the Security Council determines before then that the parties to the conflict in Darfur have complied with all the commitments and demands of the Security Council referred to in UNSCR ‧ and resolutions ‧ and ‧ and have taken immediate steps to fulfil all their commitments to respect the N’djamena Ceasefire Agreement and the Abuja Protocols, including notification of force positions, to facilitate humanitarian assistance and to cooperate fully with the African Union Mission
da I henhold til punkt ‧ i UNSCR ‧ skal foranstaltningerne vedrørende indrejse i eller transit gennem medlemsstaternes område og indefrysning af midler, finansielle aktiver og økonomiske ressourcer træde i kraft den ‧. april ‧, medmindre Sikkerhedsrådet inden da konstaterer, at parterne i konflikten i Darfur har opfyldt alle de forpligtelser og krav, som Sikkerhedsrådet har opstillet i UNSCR ‧ og resolutionerne ‧ og ‧, og har taget øjeblikkelige initiativer til at opfylde alle deres forpligtelser med hensyn til at overholde N’djamena-våbenhvileaftalen og Abuja-protokollerne, herunder underretning om styrkernes position, til at lette vejen for den humanitære bistand og til at samarbejde fuldt ud med Den Afrikanske Unions mission
en Follow-up of the commitments will be in accordance with the commitments on monitoring in terms of regular dialogue, cooperation with missions and reporting, as referred to in Annex
da Opfølgningen af tilsagnene vil ske i overensstemmelse med tilsagnene om overvågning i form af dialog, samarbejde med missioner og rapportering, som nævnt i bilaget
en We do not want a noncommittal attitude. We want 100% commitment from all parties.
da Vi ønsker ikke, at det skal være uforpligtende, men det skal gøres med en 100 %'s indsats fra alle parter.
en The profound commitment of the Union to fostering peace in the region is reflected in the scale of its economic support for the peace process.
da Unionens dybtgående forpligtelse til at fremme freden i regionen afspejles i omfanget af dens økonomiske støtte til fredsprocessen.
en I therefore expect from FIFA - the customer of industry - and from the European Commission not only a commitment in terms of effort but also a commitment in terms of result in the run-up to the World Cup in 2006.
da Jeg forventer derfor i perioden indtil verdensmesterskabet i 2006 af FIFA - industriens ordregiver - og af Kommissionen ikke blot en forpligtelse til at gøre en indsats, men også en forpligtelse til at opnå et resultat.
en Welcomes the Foundation's commitment to disseminating its findings to citizens and the measures it has taken to develop and strengthen the Agency's strategy for information and communication
da glæder sig over instituttets løfte om, at det vil udbrede sine resultater til borgerne, og de foranstaltninger, der er truffet for at udvikle og styrke instituttets informations- og kommunikationsstrategi
en Furthermore, under the EU balance of payment assistance, the Romanian authorities have committed to amend banking and winding-up laws to allow for a timely and effective response in cases of bank distress and to strengthen the remedial powers of the National Bank of Romania
da Endvidere har de rumænske myndigheder under EU's betalingsbalancestøtte forpligtet sig til at ændre bank- og konkurslovene, så de er i stand til rettidigt og effektivt at reagere over for kriseramte banker, og styrke den rumænske centralbanks afhjælpende beføjelser
en In any case, she can count on my commitment.
da Under alle omstændigheder kan hun regne med mit engagement.
en The Commission very much welcomed the conclusions adopted at the Laeken European Council and especially the confirmation of its commitment to the policy guidelines and objectives defined in 1999 in the second semester at Tampere.
da Kommissionen glæder sig meget over konklusionerne fra Rådets møde i Laeken, især bekræftelsen af Rådets forpligtelser over for de politiske retningslinjer og de mål, der blev fastlagt i 1999 i Tampere.
en When a payment needs to be made a compulsory workflow similar to that for a budgetary commitment has to be followed
da Når der skal foretages en betaling, skal der følges en arbejdsgang, der ligner arbejdsgangen i forbindelse med en budgetmæssig forpligtelse
en I thank Parliament very much for its support and, personally, I feel very committed to these efforts towards sustainable mobility.
da Jeg takker Parlamentet mange gange for dets støtte, og personligt føler jeg et stort engagement i indsatsen for at sikre bæredygtig mobilitet.
en On ‧ November ‧, the Council reiterated its commitment to work in very close association with MONUC and to provide it with effective support to fulfil its mandate, which includes police training
da Den ‧. november ‧ bekræftede Rådet sit tilsagn om at arbejde tæt sammen med MONUC og yde missionen effektiv støtte, så den kan udføre sit mandat, der bl.a. omfatter uddannelse af politifolk
en While it is important to safeguard against 'health tourism' as it is unfortunately termed, it is also essential to remember our commitment to fundamental human rights.
da Mens det er vigtigt at dæmme op for "sundhedsturisme", som det uheldigvis kaldes, er det også afgørende at huske vores tilsagn til grundlæggende menneskerettigheder.
en It sets out our main initiatives and builds on our commitment to provide added value to Europe's citizens.
da Det fastsætter vores vigtigste initiativer og bygger på vores forpligtelse til at skabe merværdi for Europas borgere.
en I found that fraud of the most serious nature had been committed there.
da Jeg fandt ud af, at der havde fundet svig af den groveste karakter sted.
en The Belarusian authorities need to understand that if they fail to respect human rights and the rule of law, in compliance with the joint declaration made at the Eastern Partnership Summit on 7 May 2009, of which the Belarusian Government is also a cosignatory, the European Union will not be able to offer any commitment of support.
da De hviderussiske myndigheder skal forstå, at EU, hvis de ikke overholder menneskerettighederne og retsstatsprincippet i overensstemmelse med den fælles erklæring fra det østlige partnerskabs topmøde den 7. maj 2009, som Hviderusland også undertegnede, ikke vil kunne forpligte sig til at støtte landet.
en Annual authorisation and commitment
da Årlig tilladelse og forpligtelse
en President Barroso outlined progress towards meeting the Kananaskis commitments.
da Hr. formand Barroso skitserede fremskridt angående opfyldelse af Kananaski-forpligtelserne.
en I welcome the commitments made in the Voluntary Partnership Agreement (VPA) between the EU and the Republic of Congo with the goal of improving forest governance and reforming existing legislation in this area.
da Jeg bifalder forpligtelserne mellem EU og Republikken Congo i den frivillige partnerskabsaftale, som skal forbedre skovforvaltningen og ændre den gældende lovgivning på området.
en There was also a commitment to get the most out of our external policies through more efficiency, coherence and visibility.
da Der blev også afgivet et løfte om, at vi skal have mest muligt ud af vores eksterne politikker gennem større effektivitet, sammenhæng og synlighed.
en When you have made a certain number of changes to your working copy, and you want other developers to have access to them, you commit them. With a commit, you place your versions of the modified files as new revisions into the repository. A subsequent update by another developer will bring your modifications into their working copy
da Når du har lavet et vist antal ændringer i din arbejdskopi og du vil give andre udviklere adgang til dem, så indsender du dem. Ved en indsendelse, lægger du dine versioner af de ændrede filer ind som nye versioner i lageret. En senere opdatering af en anden udvikler, gør at dine ændringer indføres i hans arbejdskopi
en Finally, regarding commitments to be fulfilled by developing countries, whilst naturally encouraging countries not party to the protocol to take on voluntary commitments, we cannot subscribe to the demands advanced by other parties aimed at immediately imposing legally binding obligations on developing countries.
da Endelig, med hensyn til udviklingslandenes forpligtelser, og vi opfordrer naturligvis de lande, der ikke er med i protokollen, til at indgå frivillige forpligtelser, kan vi ikke acceptere de anmodninger, der er fremsat af andre parter, og som sigter mod at tvinge udviklingslandene til allerede nu at indgå bindende forpligtelser.
en The table below shows a comparison between the legal commitments for which budget commitments have not yet been made and the maximum commitments in relation to the amounts foreseen in the financial framework (perspective
da Nedenstående tabel viser en sammenligning mellem de retlige forpligtelser, for hvilke der endnu ikke er indgået budgetforpligtelser, og maksimale forpligtelser i forhold til de beløb, der er forudset i de finansielle rammer (overslag) for
en It is a commitment not just to strengthening integration or to expansion; you have made a commitment to a fact that should really go without saying for a Head of State or Government, namely that you stand by what you say and do.
da Det er ikke en bekendelse til yderligere integration eller udvidelse. De bekender Dem til en ting, som egentlig burde være en selvfølge for en regeringschef, nemlig at han står ved det, han siger og gør.
en A number of West African governments have informed the European Union that they have ratified, or intend to ratify, the Convention prohibiting the worst forms of child labour and immediate action for its elimination and that they are totally committed to the fight against the trafficking of children.
da Et vist antal regeringer i Vestafrika har meddelt EU, at de har ratificeret eller agter at ratificere konventionen om forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde, og at de er dybt engagerede i bekæmpelse af handel med børn.
Viser side 1. Fundet 39223 sætninger matchende sætning commitment.Fundet i 5,4 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.