udtale:    

Oversættelser til dansk:

  • tildeling   
     
    The memory manager's current systemwide total of memory pages that have been committed to either physical memory or a page file.

Andre betydninger:

 
Assuming a financial obligation at a future date
 
State of being pledged or engaged
 
pledge or promise
 
Trait of sincerity and focused purpose
 
Being bound emotionally/intellectually to a course of action or to another person/other persons.
 
The act of being locked away, such as in an institution for the mentally ill or jail.
 
Act or instance of committing, putting in charge, keeping, or trust
 
Promise or agreement to do something in the future, especially:
 
The act or an instance of committing, putting in charge, keeping, or trust, especially:
 
Being bound emotionally/intellectually to course of action or to others
 
Perpetration, in negative manner, as in crime or mistake
 
State of being pledged or engaged.
 
The trait of sincerity and focused purpose.
 
Promise or agreement to do something in the future
 
Perpetration, in a negative manner, as in a crime or mistake.
 
The act of being locked away
 
The act of sending a legislative bill to committee for review
 
Official consignment sending a person to prison or a mental health institution

Lignende sætninger i ordbogen engelsk dansk. (6)

commit
udføre; aflægge; lave; gøre
commit suicide
begå selvmord
commitment of expenditure
forpligtelse af udgifter
committed cost
bindende omkostning
committed resource
reserveret ressource

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "commitment", oversættelseshukommelse

add example
en After ‧ December ‧ or after the date of entry into force of this multiannual financial framework, whichever is the later, balances from the Ninth EDF or from previous EDFs and funds decommitted from projects under these EDFs shall no longer be committed, unless the Council of the European Union decides otherwise by unanimity, with the exception of the balances and funds decommitted after the date of entry into force resulting from the system guaranteeing the stabilisation of export earnings from primary agricultural products (STABEX) under the EDFs prior to the Ninth EDF, and the remaining balances and reimbursements of the amounts allocated for the financing of the Investment Facility, excluding the related interestrate subsidies
da Efter den ‧. december ‧ eller senest datoen for ikrafttrædelsen af den flerårige finansielle ramme for perioden ‧-‧ vil der ikke kunne indgås forpligtelser for uudnyttede restbeløb fra ‧. EUF eller tidligere EUF samt for beløb, der frigives fra projekter under disse EUF, bortset fra uudnyttede beløb, der frigives efter ikrafttrædelsesdatoen, fra ordningen for stabilisering af eksportindtægter fra basislandbrugsprodukter (Stabex) i henhold til tidligere EUF end ‧. EUF og uudnyttede beløb og tilbagebetaling af beløbene til finansiering af investeringsfaciliteten uden tilhørende rentegodtgørelser
en Committed effective dose: (E(ô)): the sum of the committed organ or tissue equivalent dowes (HT(ô)) resulting from an intake, each multiplied by the appropriate tissue weighting factor wT
da Akkumuleret effektiv dosis (E(ô)): summen af de akkumulerede ækvivalente doser for et organ eller væv (HT(ô)) som følge af indtag, hver multipliceret med den relevante vævsvægtningsfaktor wT
en On heading ‧a, Competitiveness for growth and employment, rejects the cuts in commitment and payment appropriations made by the Council in its first reading, especially where these cover multi-annual programmes recently co-decided with Parliament that aim to deliver on the Lisbon Strategy; restores these cuts and proposes increases on a number of lines that are political priorities for Parliament; proposes a number of pilot projects and preparatory actions in line with its budgetary prerogatives; underlines the importance of reducing the stigma of business failure in the context of the Competitiveness and Innovation Programme (CIP
da afviser, hvad angår udgiftsområde ‧a Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse, de nedskæringer, Rådet har foretaget i forpligtelses- og betalingsbevillingerne ved førstebehandlingen, især hvor bevillingerne dækker flerårige programmer til gennemførelse af Lissabon-strategien, som for nylig er blevet vedtaget sammen med Parlamentet under den fælles beslutningsprocedure; genopfører de bevillinger, der er genstand for disse nedskæringer, og foreslår forhøjelse af bevillingerne til en række budgetposter, som er blandt Parlamentets politiske prioriteringer; foreslår en række pilotprojekter og forberedende foranstaltninger i overensstemmelse med sine budgetbeføjelser; understreger, hvor vigtigt det er at begrænse stigmatiseringen som følge af konkurs i forbindelse med CIP-programmet (konkurrenceevne og innovation
en whereas the most effective means for the Commission to demonstrate that it is genuinely committed to ensuring transparency and sound financial management is to do all it can to support measures seeking to enhance the quality of financial management, with a view to obtaining a positive statement of assurance (DAS- Déclaration d'assurance) from the European Court of Auditors
da der henviser til, at den mest effektive måde, hvorpå Kommissionen kan vise sin sande vilje til åbenhed og forsvarlig økonomisk forvaltning, er ved at gøre alt, hvad der står i dens magt, og fuldt ud støtte de initiativer, der tager sigte på at forbedre den økonomiske forvaltning, for at få Revisionsretten til at afgive en positiv revisionserklæring (DAS) (den franske betegnelse Déclaration d'assurance
en Some Directorates-General are not making commitments in this area.
da Der er generaldirektorater, som ikke vil påtage sig forpligtelser på dette område.
en We are dubious about the proposed increases being introduced gradually, especially because the suggested plan would not prevent considerable amounts of non-committed funds from accumulating.
da De foreslåede forhøjelser gør os skeptiske med hensyn til deres fordeling, ligesom det foreslåede skema ikke vil forhindre, at vi ender med nogle omfattende uudnyttede bevillinger.
en In the course of that revision, we would like the Member States to commit themselves in the light of the evaluation of the impact of the programmes on employment.
da Vi vil opfordre medlemsstaterne til at deltage i denne evaluering, så vi kan få evalueret programmernes betydning for beskæftigelsen.
en Furthermore, in order to meet this objective, the European Council of March ‧ endorsed a Community objective of a ‧ % reduction of greenhouse gas emissions by ‧ compared to ‧ as its contribution to a global and comprehensive agreement for the period after ‧, provided that other developed countries commit themselves to comparable emission reductions and economically more advanced developing countries commit themselves to contributing adequately according to their responsibilities and capabilities
da Endvidere tilsluttede Det Europæiske Råd sig i marts ‧ med henblik på at nå dette mål en fællesskabsmålsætning om senest i ‧ at have opnået en reduktion af drivhusgasemissionerne på ‧ % i forhold til ‧ som EU's bidrag til en global og samlet aftale for tiden efter ‧ under forudsætning af, at andre industrilande forpligter sig til lignende emissionsreduktioner, og at de økonomisk mere udviklede udviklingslande forpligter sig til at yde et passende bidrag i overensstemmelse med deres ansvar og kapaciteter
en I welcome the commitment given by Commissioner Neilson, in his reply to my Oral Question H-‧/‧, to consider possible support for the ILO's International Programme on the Elimination of Child Labour, and the proposed inclusion of child labour in the tentative list of joint objectives/priorities between the Commission and the ILO in the framework of the proposed EC/ILO Strategic Partnership
da Spørgeren glæder sig over det løfte, som kommissær Nielson har givet i sit svar på spørgerens mundtlige forespørgsel H-‧/‧, om at overveje eventuel støtte til ILO's internationale program for afskaffelse af børnearbejde og forslaget om opførelse af børnearbejde på den midlertidige liste over mål/prioriteter mellem Kommissionen og ILO som led i forslaget om et EF/ILO-strategisk partnerskab
en As the representative of a Parliament-friendly Presidency, I am fully commited to working in maximum harmony with the European Parliament, and I also hope to be able to work with a Parliament that is a faithful partner.
da Som repræsentant for et parlamentsvenligt formandskab er jeg fuldt ud engageret i at fungere som en god samarbejdspartner for Parlamentet, og jeg håber også på at komme til at samarbejde med et parlament, der er en pålidelig partner.
en As the honourable Members are aware, the Council is committed to the fight against incitement to hatred in broadcasts.
da Som medlemmerne ved, er Rådet engageret i kampen mod tilskyndelser til had i radio- og fjernsynsudsendelser.
en According to the Commission's databases on contracts, the following amounts have been committed to the Irene organisation
da Ifølge Kommissionens databaser om kontrakter er der bevilget følgende beløb til IRENE-organisationen
en The Executive Board of the ECB shall, as soon as possible after receiving a submission from the national central bank which initiates the infringement procedure or after having consulted the national central bank of the Member State in whose jurisdiction the alleged infringement has occured, adopt a reasoned decision as to whether an undertaking has committed an infringement together with the sanction, if any, to be imposed. The undertaking concerned shall be notified in writing of the decision and shall be informed of its right of review, to which the following paragraph refers
da Hvis overtrædelsen udelukkende vedrører en opgave, der påhviler ESCB i medfør af traktaten og statutten, kan der kun indledes overtrædelsesprocedure på grundlag af denne forordning, uanset om national lovgivning eller bestemmelser kræver en særskilt procedure. Hvis overtrædelsen desuden vedrører et eller flere områder uden for ESCB 's kompetence, er retten til at indlede overtrædelsesprocedure på grundlag af denne forordning uafhængig af enhver kompetent national myndigheds ret til at indlede særskilte procedurer vedrørende sådanne områder uden for ESCB 's kompetence
en From this point of view, we must be pleased as all the allocations initially provided for have been committed, not just those for 1996, but also those for 1994 reincorporated into the budget.
da Derfor kan vi fra dette synspunkt kun være tilfredse med udviklingen, da alle de afsatte bevillinger også er blevet anvendt, ikke alene for 1996, men også 1994-bevillingerne, der genopførtes på budgettet.
en Firstly, the Secretary-General of the Commission committed a manifest error of assessment and infringed Article ‧, second indent, of the Regulation (EC) No ‧/‧ in interpreting the exception relating to the protection of legal advice with regards to several of the requested documents
da For det første har Kommissionens generalsekretær hvad angår flere af de dokumenter, der er begæret aktindsigt i, anlagt et åbenbart urigtigt skøn og tilsidesat artikel ‧, stk. ‧, andet led, i forordning (EF) nr. ‧/‧ i sin fortolkning af undtagelsen vedrørende beskyttelsen af juridisk rådgivning
en We are also calling for pressure to be put on the Congolese Government to bring an end to the situation in which these crimes are being committed with impunity.
da Og vi kræver, at der udøves et pres mod den congolesiske regering for at bringe situationen med straffri ulovligheder til ophør.
en If we who sit in this Parliament want people to carry on believing in us and trusting us, then we should stand by the demands we made with reference to the commitment made by the European, Japanese and Korean motor industries and not make new ones over and above them.
da Hvis vi i Europa-Parlamentet vil være troværdige og pålidelige, skal vi holde os til de krav, vi har stillet inden for rammerne af de frivillige aftaler med den europæiske, japanske og koreanske automobilindustri, og ikke indføre nye, yderligere krav.
en A great many leading marine scientists and NGOs advocate the adoption of such a plan, and several member nations of the FAO have already committed to supporting such a proposal at the next meeting of the FAO Committee on Fisheries in March 2005.
da Mange førende videnskabsmænd, ikke-statslige organisationer og havmiljøeksperter går ind for vedtagelsen af en sådan plan. Flere FAO-medlemsstater har i øvrigt givet tilsagn om at støtte et sådant forslag på næste møde i FAO's Fiskerikomité i marts i år.
en I would repeat the call for this situation to be brought to an end as this would be coherent with the basic principles of a country that defends human rights, as Egypt has repeatedly advocated and to which it is committed.
da Jeg vil gerne gentage opfordringen til at bringe denne situation til ophør, da det ville være i overensstemmelse med de grundlæggende principper i et land, der forsvarer menneskerettighederne, som Egypten gentagne gange har slået til lyd for, og som landet har forpligtet sig på.
en Of the ECU 125 million in the essential aid programme, the proportion committed in 1996 was 66 %, and this gives no indication of what was actually paid out.
da Fra essential aid -programmet er der i 1996 af 125 millioner blevet bundet 66 %, for slet ikke at tale om leverancer.
en Our borders have expanded to 25 countries and the bounds of the European Parliament’s activities will also be expanding, in a Europe that started as the Coal and Steel and the Atomic Energy Communities, which then became the Common Market and afterwards a common currency in order to encourage financial exchange and trade, and which now, with the implementation of the Lisbon Agenda and the commitments of the European Constitution, is beginning to turn into a Europe of work, solidarity, social justice, reception and integration: in a word, a Europe of the people and of its citizens.
da Grænserne er blevet udvidet og omfatter 25 lande, og også grænserne for Europa-Parlamentets arbejde bliver udvidet, for arbejdet i et Europa, der startede som Kul- og Stålfællesskabet og Atomenergifællesskabet, som herefter blev til fællesmarkedet og fik en fælles valuta for at fremme det økonomiske og handelsmæssige samarbejde, og som nu med Lissabon-strategiens gennemførelse og den europæiske forfatnings forpligtelser belaver sig på at blive arbejdets, solidaritetens, den sociale retfærdigheds, imødekommenhedens og integrationens Europa eller kort sagt menneskenes og borgernes Europa.
en Furthermore, without the enormous commitment and dedication of the Austrian Presidency headed by Ambassador Woschnagg, without the involvement of Commissioner Ferrero-Waldner and without the involvement of Mr Brok, who leads our negotiating team as the Chairman of the Committee on Foreign Affairs, we would not realistically be able today to think about accepting this instrument at first reading, something that is extremely important.
da Uden det kolossale engagement og indsatsen fra det østrigske formandskab under ledelse af ambassadør Woschnagg, uden kommissær Ferrero-Waldners engagement og uden bidraget fra hr. Brok, der som formand for Udenrigsudvalget leder vores forhandlingsdelegation, ville det realistisk set ikke have været muligt, at vi i dag overvejer at vedtage dette instrument ved førstebehandlingen, noget, der er særdeles vigtigt.
en In terms of the management of this fund, the Commission proposes that it should, above all, be co-financed by Member States with the specific aim of committing each State to implementing concrete actions that will lead to improving the situation of asylum-seekers and refugees in the States of our Union.
da Hvad angår forvaltningen af denne fond, foreslår Kommissionen, at den især medfinansieres af medlemsstaterne og uddelegeres til dem med den specifikke målsætning, at hver enkelt medlemsstat forpligtes til at gennemføre konkrete foranstaltninger til forbedring af alsylansøgernes og flygtningenes situation i EU's medlemsstater.
en Regarding the EU's commitments to contribute actively to global food security and to combat vigorously climate change, the future agriculture and rural development policy must promote more balanced plant and animal protein production so as to reduce greenhouse gas emissions and the run-off of nutrients into watersheds, as well as motivate consumers, public procurement authorities and catering services to choose a more balanced, environmentally-friendly and diverse range of food in their diet.
da Med hensyn til EU's forpligtelse til at bidrage aktivt til den globale fødevaresikkerhed og til at bekæmpe klimaændringerne aktivt skal den fremtidige politik for landbrug og udvikling af landdistrikter fremme en mere velafbalanceret produktion af plante- og dyreprotein med henblik på at nedbringe drivhusgasemissioner og udvaskning af næringsstoffer i afvandingsområderne og motivere forbrugerne, de offentlige indkøbsmyndigheder og restaurationssektoren til at vælge et mere velafbalanceret, miljøvenligt og mangfoldigt udvalg af fødevarer i deres kost.
en Finally, I would like to compliment the committed employees of the Court of Auditors.
da Endelig vil jeg gerne rose Revisionsrettens engagerede personale.
Viser side 1. Fundet 39223 sætninger matchende sætning commitment.Fundet i 19,514 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.