udtale:    

Oversættelser til dansk:

  • tildeling   
     
    The memory manager's current systemwide total of memory pages that have been committed to either physical memory or a page file.

Andre betydninger:

 
Assuming a financial obligation at a future date
 
pledge or promise
 
State of being pledged or engaged
 
Trait of sincerity and focused purpose
 
Being bound emotionally/intellectually to a course of action or to another person/other persons.
 
The act of being locked away, such as in an institution for the mentally ill or jail.
 
Act or instance of committing, putting in charge, keeping, or trust
 
Promise or agreement to do something in the future, especially:
 
The act or an instance of committing, putting in charge, keeping, or trust, especially:
 
Being bound emotionally/intellectually to course of action or to others
 
Perpetration, in negative manner, as in crime or mistake
 
State of being pledged or engaged.
 
The trait of sincerity and focused purpose.
 
Promise or agreement to do something in the future
 
Perpetration, in a negative manner, as in a crime or mistake.
 
The act of being locked away
 
The act of sending a legislative bill to committee for review
 
Official consignment sending a person to prison or a mental health institution

Lignende sætninger i ordbogen engelsk dansk. (6)

commit
udføre; aflægge; lave; gøre
commit suicide
begå selvmord
commitment of expenditure
forpligtelse af udgifter
committed cost
bindende omkostning
committed resource
reserveret ressource

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "commitment", oversættelseshukommelse

add example
en The Commission, therefore, reached the conclusion that, on the basis of the commitments submitted by the Parties, the notified concentration will not significantly impede effective competition, in the common market or in a substantial part of it
da Kommissionen konkluderede derfor på basis af parternes tilsagn, at den anmeldte fusion ikke vil betyde nogen væsentlig hindring for en effektiv konkurrence i Fællesskabet eller en betydelig der heraf
en The Commission remains committed to completing the single market in pharmaceuticals by encouraging research and development through making the EU more attractive for investment and establishing systems which provide more patient choice through the affordability and availability of medicines
da Kommissionen er fortsat besluttet på at gennemføre det indre marked for lægemidler ved at fremme forskning og udvikling, hvilket skal ske ved at gøre EU mere attraktiv for investeringer og ved at indføre ordninger, som giver patienterne større udvalg gennem lavere priser og adgang til lægemidler
en It will be based on the Commission's enlargement strategy: keeping to commitments on conditionality and better communications.
da Den vil være baseret på Kommissionens udvidelsesstrategi: overholdelse af forpligtelser om betingethed og bedre kommunikation.
en You also argue that as long as our international commitments are respected some quantities of quota sugar should or could be exported.
da De anfører også, at så længe vores internationale forpligtelser overholdes, kan eller bør nogle mængder kvotesukker eksporteres.
en This House is committed, for we have all been committed for years.
da Parlamentet er engageret, fordi vi alle har været engagerede i årevis.
en noted the Court of Auditors' finding that ‧ % of appropriations carried over into ‧ related to commitments entered into in December ‧ and that the majority of these related contracts for studies to be carried out in
da noterede sig Revisionsrettens bemærkning om, at ‧ % af de bevillinger, der fremførtes til ‧, vedrørte forpligtelser, der blev indgået i december ‧, og at de fleste vedrørte undersøgelseskontrakter, der skulle gennemføres i
en Decision No ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ July ‧ laying down the Sixth Community Environment Action Programme contains a commitment to ensuring a high level of protection of bathing water, including by revising Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ December ‧ concerning the quality of bathing water
da Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. ‧/‧/EF af ‧. juli ‧ om fastlæggelse af Fællesskabets sjette miljøhandlingsprogram indeholder en forpligtelse til at sikre et højt beskyttelsesniveau for badevand, herunder en revision af Rådets direktiv ‧/‧/EØF af ‧. december ‧ om kvaliteten af badevand
en having regard to the Decision of the ‧th Conference of parties to convene in May ‧ a Seminar of Governmental Experts in order to promote an informal exchange of information on actions relating to mitigation and adaptation to assist parties to continue to develop effective and appropriate responses to climate change, and on policies and measures adopted by their respective governments that support implementation of their existing commitments under the UNFCCC and the Kyoto Protocol
da der henviser til den beslutning, der blev truffet på den tiende partskonference om afholdelse af et seminar for regeringseksperter i maj ‧ med henblik på at fremme uformel udveksling af oplysninger om tiltag i forbindelse med ændringer og tilpasninger, der kan bistå parterne i den fortsatte udvikling af effektive og hensigtsmæssige reaktioner på klimaændringer, og om de politikker og foranstaltninger, der er vedtaget af deres respektive regeringer til støtte for overholdelsen af de forpligtelser, de har påtaget sig ved UNFCCC og Kyoto-protokollen
en having regard to what is required for the financial year ‧ in order to reduce outstanding commitments substantially and fund additional, enlargement-related expenditure
da der henviser til de bevillinger, der er nødvendige i regnskabsåret ‧ for i væsentlig grad at mindske omfanget af uindfriede forpligtelser og finansiere de supplerende udgifter i forbindelse med udvidelsen
en Confirms its commitment to achieving a constitutional settlement for the European Union as quickly as possible as well as its endorsement of the Treaty establishing a Constitution for Europe
da bekræfter, at det ønsker så hurtigt som muligt at nå frem til en forfatningsløsning for Den Europæiske Union, og at det støtter traktaten om en forfatning for Europa
en In doing so, the nomination committee should evaluate the balance of skills, knowledge and experience on the board, prepare a description of the roles and capabilities required for a particular appointment, and assess the time commitment expected
da Nomineringsudvalget bør i den forbindelse vurdere den kombination af kompetence, viden og erfaring, der findes i ledelsen, opstille en beskrivelse af de funktioner og kvalifikationer, der kræves til en bestemt post, og angive, hvilken tid der skønnes at måtte afsættes hertil
en Many higher education establishments are already suffering a funding crisis and European Union higher education legislation will not be brought closer without proper financial commitment.
da Mange højere uddannelsesinstitutioner lider allerede under manglende midler, og EU's lovgivning om højere uddannelse vil ikke komme videre uden tilstrækkeligt økonomisk grundlag.
en Who gave the United States the right, which they exercise today, to put on trial all those who are suspected of having committed war crimes, when they themselves are often suspected of committing crimes in wartime?
da Hvem har givet USA den eneret, det har i dag, på at retsforfølge alle dem, der måtte have begået krigsforbrydelser, når USA ofte selv mistænkes for at begå krigsforbrydelser?
en nevertheless, put to the Syrian Government its serious concerns about the absence of progress in such areas as opening up to multi-party politics and respect for human rights and civil liberties; point out that respect for human rights constitutes a vital component of the association agreement and call on Syria to respect its commitments within the framework of the Barcelona Process and along the lines of the European Neighbourhood Policy; to that end and in that context, call on Syria to do what is needed to immediately lift the state of emergency
da udtrykke sin dybe bekymring over for den syriske regering angående de områder, f.eks. indførelse af et flerpartisystem og overholdelse af menneskerettighederne og de borgerlige rettigheder, hvor der ikke sker nogen udvikling; påpege, at respekt for menneskerettigheder er et afgørende element i associeringsaftalen og opfordre Syrien til at overholde sine forpligtelser inden for rammerne af Barcelona-processen og EU's naboskabspolitik; på denne baggrund og i denne sammenhæng at opfordre Syrien til at gøre det fornødne for omgående at ophæve undtagelsestilstanden
en As this is a problem on a global scale, it calls for multifaceted action, commitment on the part of Member States, and effective legislation that is even tougher than hitherto.
da Da det er et omfattende problem, kræver det mange forskellige tiltag, medlemsstaternes engagement og effektiv lovgivning, der er strammere end den aktuelle.
en demonstrate commitment on the part of the Member States concerned to carrying out studies and evaluation procedures in time to complete the work in accordance with a date agreed in advance, based upon national plans or any other equivalent document relating to the project in question
da viser, at de berørte medlemsstater er indstillet på at gennemføre undersøgelser og vurderinger i rette tid til, at anlægsarbejdet kan færdiggøres inden for en forud fastsat frist baseret på nationale planer eller enhver anden relevant dokumentation i forbindelse med det pågældende projekt
en The commitment above
da Foranstående forpligtelse
en Only a comprehensive agreement focusing on the medium and long term will provide the predictability necessary to be able to embark on major research and development projects and to commit to the substantial investment required to dissociate economic growth from the growth in greenhouse gas emissions on a permanent basis.
da Kun en omfattende aftale, der fokuserer på mellemlang og lang sigt, vil give den forudsigelighed, der er nødvendig for, at vi kan gå i gang med store forsknings- og udviklingsprojekter og forpligte de omfattende investeringer, der kræves for permanent at bryde forbindelsen mellem økonomisk vækst og stigning i drivhusgasemissionerne.
en We must remain firmly committed to implementing measures at national level, meanwhile, that enable us to deal more effectively with the problems arising out of demographic change, the quality of public finance and its long-term sustainability, the labour market, employment, social cohesion, the internal market, competitiveness, research and innovation, energy and climate change and education and training.
da Vi skal imidlertid være fast besluttede på at gennemføre foranstaltninger på nationalt plan, som sætter os i stand til mere effektivt at håndtere de problemer, der opstår som følge af demografiske ændringer, kvaliteten af de offentlige finanser og deres langsigtede bæredygtighed, arbejdsmarkedet, beskæftigelse, social samhørighed, konkurrenceevne på det indre marked, forskning og innovation, energi og klimaændringer samt uddannelse og undervisning.
en This is the reason why I would today like to thank Mr Menrad for his work on this issue as well as his commitment to worker participation.
da Dette er grunden til at jeg i dag gerne vil takke hr. Menrad for hans arbejde i denne sag og for hans indsats til fordel for arbejdstagernes deltagelse.
en At the same time Japan has so far refrained from clearly committing itself to ratifying the protocol, even without the United States.
da Samtidig har Japan hidtil afholdt sig fra klart at forpligte sig til at ratificere protokollen, selv uden USA.
en It may grant loans or guarantees only: (a) where, in the case of projects carried out by undertakings in the production sector, interest and amortisation payments are covered out of operating profits or, in other cases, either by a commitment entered into by the State in which the project is carried out or by some other means; and where the execution of the project contributes to an increase in economic productivity in general and promotes the attainment of the common market
da Den kan kun yde lån eller stille garantier for optagelse af lån: a) når betaling af renter og afdrag er sikret i driftsoverskuddet, såfremt projekterne iværksættes af foretagender i produktionssektoren, eller, hvor der er tale om andre projekter, ved en forpligtelse tiltrådt af den stat, i hvilken projektet iværksættes, eller på anden måde og når projektets gennemførelse bidrager til at forøge den økonomiske produktivitet i almindelighed og fremmer virkeliggørelsen af fællesmarkedet
en Of the US$ 400 million promised to the Chernobyl fund, US$ 178 million of fixed commitments have already been made for 1997-1998.
da USD 400 millioner, der er lovet til Tjernobylfonden, er der allerede givet faste tilsagn om et beløb på USD 178 millioner for 1997-1998.
en In 2004 we committed about EUR 700 million and paid EUR 800 million, so the payments/commitments ratio is 115%.
da I 2004 bevilgede vi omkring 700 millioner euro og udbetalte 800 millioner euro, hvilket betyder, at 115 % af de bevilgede midler er blevet anvendt.
en However, despite the fact that the volume is relatively small, it is nevertheless symbolically important that there is a common desire throughout the Community as a whole to support this type of action, which contributes to our genuine compliance with the Kyoto commitments. This action also contributes to achieving greater diversification in terms of our energy sources, greater safety in our energy supplies and, in the case of SAVE, to reducing consumption and increasing efficiency in the use of energy, thereby contributing to achieving the objectives set.
da Men under alle omstændigheder har det, selvom dets volumen er relativt begrænset, en vigtig symbolsk betydning i og med, at der er en vilje i Fællesskabet som helhed til at støtte denne slags handlinger, som medvirker til, at vi reelt opfylder vores forpligtelser fra Kyoto, og at vi ydermere opnår en større spredning i vores energikilder, en større sikkerhed for vores forsyning, og, som det er tilfældet med Save, at vi går mod et mindre forbrug og en bedre effektivitet i energiudnyttelsen, så vi på denne måde kan bidrage til at nå de fastsatte mål.
Viser side 1. Fundet 39223 sætninger matchende sætning commitment.Fundet i 5,667 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.