Oversættelser til dansk:

  • compliance officer   
     
    Person responsible for ensuring that an organization complies with the various regulations and standards that are imposed by government and other regulatory bodies.

Eksempel sætninger med "compliance officer", oversættelseshukommelse

add example
en The compliance officer shall report regularly, either orally or in writing, to the regulatory authority and shall have the right to report regularly, either orally or in writing, to the Supervisory Body of the transmission system operator
da Den overvågningsansvarlige skal regelmæssigt enten mundtligt eller skriftligt aflægge rapport til den regulerende myndighed og har ret til regelmæssigt enten mundtligt eller skriftligt at aflægge rapport til transmissionssystemoperatørens tilsynsorgan
en In the conclusions of a report by the Commission's Food and Veterinary Office (FVO) on a mission it undertook to Greece in July ‧, reference is made to the fact that many Greek slaughterhouses still demonstrate serious shortcomings as regards compliance with EU requirements
da I konklusionerne i en rapport fra Kommissionens Levnedsmiddel-og Veterinærkontor om en inspektionsrejse, det foretog i Grækenland i juli ‧, nævnes det, at mange græske slagterier stadig er udviser alvorlige mangler for så vidt angår overholdelse af EU's krav
en The compliance officer shall be appointed by the Supervisory Body
da Den overvågningsansvarlige udpeges af tilsynsorganet
en With a view to ascertaining compliance with the conditions laid down in the third indent of Article ‧), the Office Fédéral de l
da For at det kan vurderes, om betingelserne i artikel ‧, stk. ‧, tredje led, overholdes, accepterer Office fédéral de l
en The EDPS welcomes Article ‧ that contains a provision on a Data Protection Officer (DPO) who will inter alia have the task of ensuring, in an independent manner, the lawfulness and compliance with the provisions on the processing of personal data
da Den tilsynsførende hilser artikel ‧ velkommen, som indeholder en bestemmelse om en databeskyttelsesansvarlig, der bl.a. har til opgave på uafhængig vis at sikre, at bestemmelserne om behandling af personoplysninger overholdes på korrekt vis
en The compliance officer shall attend all meetings that address the following matters
da Den overvågningsansvarlige skal deltage i alle møder, der omhandler følgende spørgsmål
en Compliance programme and compliance officer
da Overvågningsprogrammet og den overvågningsansvarlige
en The lists of customs offices and of third countries can be reviewed as appropriate, taking into account, inter alia, future compliance with the maximum permitted levels and other information allowing the Commission to judge whether there is a need to maintain a third country on the list
da Fortegnelserne over toldsteder og over tredjelande kan tages op til revision efter behov, idet der bl.a. tages hensyn til sandsynligheden for, at de fastsatte maksimumstoleranceværdier vil blive overholdt i fremtiden, og til andre oplysninger, der gør det muligt for Kommissionen at afgøre, hvorvidt et tredjeland fortsat bør være opført i fortegnelsen
en Without prejudice to the powers of the national regulator, compliance with the program shall be independently monitored by a compliance officer
da Med forbehold af den nationale reguleringsmyndigheds beføjelser kontrolleres programmets overholdelse uafhængigt af en overvågningsansvarlig
en The Parties and the Signatory CARIFORUM States shall make publicly available relevant notices of an administrative nature, including agency requirements and entry procedures, hours of operation and operating procedures for customs offices at ports and border crossing points, and points of contact for information enquiries, in order to facilitate business compliance with customs obligations and the timely movement of goods
da Parterne og de undertegnende Cariforumlande offentliggør relevante administrative meddelelser, bl.a. vedrørende myndighedernes krav og procedurer for indpassage samt åbningstider og arbejdsprocedurer for toldsteder i havne og ved grænseovergangssteder og for informationskontorer, for at gøre det nemmere for virksomhederne at overholde toldkravene og fremme rettidige varebevægelser
en As regards the rules on accounting and the accounts, Article ‧ of the Financial Regulation should make it possible for the Commission's accounting officer to determine, in compliance with international standards, which other bodies in addition to those receiving Community subsidies fall within the scope of the consolidation, it being understood that the consolidation of accounts neither entails any transfer of funds from self-financed bodies to the general budget of the European Union nor influences their financial and operational autonomy and the discharge procedures for their accounts
da For så vidt angår reglerne om regnskabsføring og regnskaber, bør der i finansforordningens artikel ‧ gives Kommissionens regnskabsfører mulighed for i overensstemmelse med internationale standarder at fastslå, hvilke andre organer- ud over dem, der modtager fællesskabstilskud- der skal være genstand for konsolidering, idet det forudsættes, at regnskabskonsolideringen hverken indebærer overførsel af midler fra selvfinansierede organer til Den Europæiske Unions almindelige budget eller påvirker deres økonomiske og operationelle selvstændighed og dechargeprocedurerne for deres regnskaber
en Where there are specific grounds for suspecting the sound, fair and merchantable quality of a product, the customs office shall verify compliance with the applicable Community provisions, in particular those relating to animal and plant health
da Består der konkret mistanke om, at et produkt ikke er af sund, sædvanlig handelskvalitet, undersøger toldstedet, om produktet er i overensstemmelse med de gældende EF-regler, bl.a. på veterinær-og plantesundhedsområdet
en The national regulatory authority may object to the appointment of a compliance officer for reasons of lack of independence or professional capacity
da Den nationale regulerende myndighed kan gøre indsigelse mod udpegningen af en overvågningsansvarlig med henvisning til manglende uafhængighed eller utilstrækkelig faglig kapacitet
en (RO) Mr. President, on 14 September, I submitted a resolution proposal to the Private Office of the President of the European Parliament regarding compliance with the linguistic rights of Romanian communities in Europe and the conservation of the Romanian language in the context of promoting multilingualism and cultural diversity.
da (RO) Hr. formand! Den 14. september fremsendte jeg et beslutningsforslag til formanden for Parlamentets kabinet vedrørende overholdelse af sprogrettighederne for rumænske befolkningsgrupper i Europa og bevarelsen af det rumænske sprog i forbindelse med fremme af flersprogethed og kulturel mangfoldighed.
en The compliance officer shall submit the proposed decisions on the investment plan or on individual investments in the network to the regulatory authority
da Den overvågningsansvarlige forelægger den regulerende myndighed de foreslåede beslutninger om investeringsplanen eller om individuelle investeringer i nettet
en the ship holding a subsequent, consecutively issued Interim International Ship Security Certificate as described in section A/‧.‧, and, in the professional judgement of an officer duly authorised, one of the purposes of the ship or a Company in requesting such a Certificate is to avoid full compliance with chapter ‧ ‧ and part A of this Code beyond the period of the initial Interim Certificate as described in section A
da hvis skibet er i besiddelse af et midlertidigt internationalt skibssikringscertifikat, der løbende er udstedt efterfølgende, som beskrevet i afsnit A/‧.‧, og hvis skibets eller rederiets formål med at anmode om et sådant certifikat i henhold til den behørigt bemyndigede embedsmands professionelle bedømmelse er at undgå fuld overensstemmelse med kapitel ‧ ‧ og del A i denne kode ud over den periode, hvor det oprindeligt udstedte midlertidige certifikat er gældende, som beskrevet i afsnit A
en Welcomes the existence of an ad hoc ethics committee (mainly dealing with post-employment issues) and of an independent compliance officer; asks, however, to be informed of the status and work in practice of the latter
da glæder sig over eksistensen af et etisk ad hoc-udvalg (som hovedsagelig beskæftiger sig med spørgsmål om perioden efter beskæftigelse), og af et uafhængigt tilsyn med overholdelsen; anmoder dog om at blive holdt orienteret om tilsynets status og arbejde i praksis
en The Banque de France is subject to internal control mechanisms, being exercised by an Independent Ethics Officer and his staff in charge of checking the application of the ethical code or through the collegial structure which is fully incorporated into the organisation of the management of the Banque de France, which constitute an effective means to enforce the compliance with these rules on integrity and independence
da Banque de France er omfattet af interne kontrolmekanismer, der varetages en uafhængig etikinspektør og dennes personale, som har ansvaret for at kontrollere anvendelsen af de etiske regler, og sammen med den kollegiale struktur, der er fuldt ud integreret i Banque de Frances ledelsesstruktur, gør dette, at Banque de France råder over effektive midler til at håndhæve overholdelsen af disse regler om integritet og uafhængighed
en The log-book and the landing or transhipment declaration may be checked by a fisheries enforcement officer of the competent Member State, in accordance with Article ‧ of Regulation (EEC) No ‧, to ensure compliance with all relevant conservation and control provisions, including those contained in this Regulation
da Den pågældende medlemsstat kan lade en fiskerikontrollant kontrollere logbogen og opgørelsen over landing eller omladning i overensstemmelse med artikel ‧, stk. ‧, i forordning (EØF) nr. ‧, for at sikre, at bestemmelserne vedrørende bevarelse og kontrol overholdes, specielt bestemmelserne i denne forordning
en Each customs office of export shall make the necessary arrangements to ensure that compliance with the inspection rate of ‧ % can be verified at any time
da Hvert udførselstoldsted træffer de fornødne foranstaltninger for at sikre, at det på ethvert tidspunkt kan afgøres, om kontrolsatsen på ‧ % er nået
en Compliance with the rules is monitored by the regional offices of the Agriculture Administration Office
da Det er de lokale afdelinger af landbrugsministeriets forvaltningsdepartement, som fører tilsyn med, at reglerne overholdes
en An inspection carried out by the Food and Veterinary Office in Russia demonstrated that the competent veterinary authority of that third country provides appropriate guarantees as regards compliance with Union rules required for transit through the Union of those commodities
da En inspektion foretaget af Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret i Rusland har vist, at den kompetente veterinærmyndighed i det pågældende tredjeland fremlægger passende garantier med hensyn til overholdelse af EU-lovgivningen vedrørende de pågældende varers transit gennem Unionen
en The authorising officer shall put in place, in compliance with the minimum standards adopted by the Commission for its own departments and having due regard to the specific risks associated with his management environment and the nature of the action financed, the organisational structure and the internal management and control procedures suited to the performance of his duties, including where appropriate ex post verifications
da Den anvisningsberettigede etablerer i overensstemmelse med de minimumsstandarder, som Kommissionen har fastsat for sine egne tjenestegrene, og under hensyntagen til de specifikke risici, der er forbundet hans forvaltningsmiljø og arten af den finansierede foranstaltning, en organisatorisk struktur samt interne forvaltnings- og kontrolsystemer og-procedurer, der er tilpasset opgaverne, herunder om nødvendigt efterfølgende kontrol
Viser side 1. Fundet 64197 sætninger matchende sætning compliance officer.Fundet i 36,022 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.