Oversættelser til dansk:

  • compliance officer   
     
    Person responsible for ensuring that an organization complies with the various regulations and standards that are imposed by government and other regulatory bodies.

Eksempel sætninger med "compliance officer", oversættelseshukommelse

add example
en The compliance officer shall report regularly, either orally or in writing, to the regulatory authority and shall have the right to report regularly, either orally or in writing, to the Supervisory Body of the transmission system operator
da Den overvågningsansvarlige skal regelmæssigt enten mundtligt eller skriftligt aflægge rapport til den regulerende myndighed og har ret til regelmæssigt enten mundtligt eller skriftligt at aflægge rapport til transmissionssystemoperatørens tilsynsorgan
en Those conditions shall ensure the independence of the compliance officer, including by providing him with all the resources necessary for fulfilling his duties
da Disse vilkår skal sikre den overvågningsansvarliges uafhængighed, herunder give vedkommende alle de nødvendige ressourcer til at udføre sine opgaver
en Without prejudice to the powers of the national regulator, compliance with the program shall be independently monitored by a compliance officer
da Med forbehold af den nationale reguleringsmyndigheds beføjelser kontrolleres programmets overholdelse uafhængigt af en overvågningsansvarlig
en The responsible officer referred to in Article ‧ shall ensure that import, export or intermediary activities take place in compliance with the pertinent legal provisions and shall be empowered to represent the operator and to take the decisions necessary for performing that task
da Den i artikel ‧ nævnte medarbejder skal sikre, at import-, eksport- eller formidlingsvirksomheden foregår i overensstemmelse med de relevante lovbestemmelser, og skal have beføjelse til at repræsentere virksomheden og til at træffe de nødvendige beslutninger til at kunne udøve dette hverv
en Sound financial management and proper accountability are assured within each DG by the separation of management control (in the hands of the authorising officers) from internal audit and compliance control with clear internal control standards (inspired by COSO international standards), ex-ante and ex-post controls, independent internal auditing on the basis of risk assessments, and regular reporting on activities to the individual Commissioners
da I hvert generaldirektorat sikres der forsvarlig økonomisk forvaltning og ordentlig ansvarlighed ved hjælp af en adskillelse af kontrollen med forvaltningen (de anvisningsberettigede) og den interne revision, kontrol med overholdelsen af klare interne kontrolstandarder (inspireret af de internationale COSO-standarder), forudgående og efterfølgende kontrol, uafhængig intern revision på grundlag af risikovurderinger og regelmæssig rapportering om aktiviteterne til de individuelle kommissærer
en An annual report, setting out the measures taken, shall be submitted by the person or body responsible for monitoring the compliance programme, hereinafter referred to as compliance officer, to the national regulatory authority referred to in Article ‧a and shall be published
da Den person eller det organ, der har ansvaret for kontrollen med overvågningsprogrammet, herefter benævnt overvågningsansvarlig, forelægger en årsberetning med en beskrivelse af de trufne foranstaltninger for den i artikel ‧a, stk. ‧, omhandlede nationale regulerende myndighed, og denne årsberetning offentliggøres
en With a view to ascertaining compliance with the conditions laid down in the third indent of Article ‧), the Office Fédéral de l
da For at det kan vurderes, om betingelserne i artikel ‧, stk. ‧, tredje led, overholdes, accepterer Office fédéral de l
en The compliance officer shall submit the proposed decisions on the investment plan or on individual investments in the network to the regulatory authority
da Den overvågningsansvarlige forelægger den regulerende myndighed de foreslåede beslutninger om investeringsplanen eller om individuelle ínvesteringer i nettet
en The compliance officer shall attend all meetings that address the following matters
da Den overvågningsansvarlige skal deltage i alle møder, der behandler følgende emner
en In order to ensure compliance with the principles of co-financing, no-profit and sound financial management, those flat-rate amounts and scales shall be reviewed at least every two years by the authorising officer responsible
da For at sikre, at principperne om samfinansiering, non profit og forsvarlig økonomisk forvaltning overholdes, tager den kompetente anvisningsberettigede mindst hvert andet år disse faste beløb og tariffer op til fornyet vurdering
en The Head of Mission/Police Commissioner shall be responsible for the security of the EUPM and shall, in consultation with the Security Office of the General Secretariat of the Council, be responsible for ensuring compliance with minimum security requirements in accordance with the Council's security regulations
da Missionschefen/politichefen er ansvarlig for EUPM's sikkerhed og er i samråd med Rådets Generalsekretariats Sikkerhedskontor ansvarlig for, at minimumssikkerhedskravene overholdes i overensstemmelse med Rådets sikkerhedsforskrifter
en Calls on the Commission to ensure effective compliance with Directive ‧/‧/EC, including, if necessary, launching infringement procedures; furthermore, calls on both the Commission and the Member States to adopt measures aimed at improving access to information by posted workers, reinforcing coordination and administrative cooperation among Member States, including clarifying the role of Member States liaison offices, and solving cross-border enforcement problems that hamper the effective implementation of Directive ‧/‧/EC
da opfordrer Kommissionen til at sikre effektiv overholdelse af direktiv ‧/‧/EF og om nødvendigt iværksætte overtrædelsesprocedurer; opfordrer endvidere såvel Kommissionen som medlemsstaterne til at vedtage foranstaltninger til forbedring af informationsadgangen for udstationerede arbejdstagere, øge koordineringen og det administrative samarbejde mellem medlemsstaterne, herunder præcisere, hvilken rolle medlemsstaternes forbindelseskontorer spiller, og løse de håndhævelsesproblemer på tværs af grænserne, som hindrer effektiv gennemførelse af direktiv ‧/‧/EF
en A vessel found to be fishing without having informed the Chief Fisheries Officer shall be regarded as not in compliance with Kiribati national legislation
da Hvis det konstateres, at et fartøj fisker uden at have underrettet Chief Fisheries Officer, anses fartøjet for at have overtrådt Kiribatis nationale lovgivning
en The compliance officer shall have access to all relevant data and to the offices of the transmission system operator and to all the information necessary for the fulfilment of his task
da Den overvågningsansvarlige skal have adgang til alle relevante data og til transmissionssystemoperatørens kontorer samt til alle informationer, der er nødvendige for udførelsen af hans opgaver
en Ship security plans are not subject to inspection by officers duly authorised by a Contracting Government to carry out control and compliance measures in accordance with regulation ‧ ‧/‧, save in circumstances specified in section
da Skibes sikringsplaner er ikke underlagt inspektion af embedsmænd, som er behørigt bemyndiget af en kontraherende stat til at gennemføre kontrol- og tilpasningsforanstaltninger i overensstemmelse med regel ‧ ‧/‧, bortset fra de tilfælde, som specificeres i afsnit
en The compliance officer shall regularly report, either orally or in writing, to the national regulatory authority and shall have the right regularly to report, either orally or in writing, to the supervisory body of the transmission system operator
da Den overvågningsansvarlige rapporterer regelmæssigt til den nationale regulerende myndighed mundtligt eller skriftligt og har ret til regelmæssigt at rapportere til transmissionssystemoperatørens tilsynsorgan mundtligt eller skriftligt
en Where the vertically integrated undertaking, in the general assembly or through the vote of the members of the Supervisory Body it has appointed, has prevented the adoption of a decision with the effect of preventing or delaying investments in the network, the compliance officer shall report this to the regulatory authority
da Hvis den vertikalt integrerede virksomhed på generalforsamlingen eller ved hjælp af stemmerne fra de medlemmer af tilsynsorganet, som det har udpeget, har forhindret vedtagelse af en afgørelse og derved forhindret eller forsinket investeringer i nettet, skal den overvågningsansvarlige indberette dette til den regulerende myndighed
en Points out that the internal control systems put in place by the authorising officers by delegation have the following control objectives: compliance with applicable legislation, rules and practices; the reliability of management information and records; and the economy, effectiveness and efficiency of operations
da minder om, at de interne kontrolsystemer iværksat af de anvisningsberettigede gennem uddelegering omfatter følgende kontrolmål: overensstemmelse med gældende retsforskrifter, regler og praksis, pålideligheden af forvaltningsmæssige informationer og fortegnelser samt de iværksatte foranstaltningers rentabilitet, produktivitet og effektivitet
en Members of staff may request the ECB’s Ethics Officer to provide guidance on any matter related to their compliance with the ECB’s ethics framework
da Den ansatte kan anmode den etikansvarlige om anvisning i alle sager, som står i forbindelse med den ansattes overholdelse af ECB’s etiske grundlag
en If the officers duly authorised by a Contracting Government have clear grounds to believe that the ship is not in compliance with the requirements of chapter ‧ ‧ or part A of this Code, and the only means to verify or rectify the non-compliance is to review the relevant requirements of the ship security plan, limited access to the specific sections of the plan relating to the non-compliance is exceptionally allowed, but only with the consent of the Contracting Government of, or the master of, the ship concerned
da Hvis de af en kontraherende stat behørigt bemyndigede embedsmænd har en begrundet mistanke om, at skibet ikke overholder kravene i kapitel ‧ ‧ eller del A i denne kode, og det kun er muligt at kontrollere manglende overholdelse eller sikre overholdelse ved at gennemgå de relevante krav i skibets sikringsplan, kan begrænset adgang til netop disse dele af planen, som vedrører den manglende overholdelse, tillades i særlige tilfælde, men kun med samtykke fra den kontraherende stat eller skibsfører med ansvar for det pågældende skib
en and, finally, the decision, where necessary, to waive an entitlement subject to criteria guaranteeing compliance with sound financial management. The accounting officer
da Endvidere bør regnskabsførerens rolle i forbindelse med inkassering af indtægter og eventuel indrømmelse af betalingshenstand præciseres
en The compliance officer may attend all meetings of the management or administrative bodies of the transmission system operator, and those of the Supervisory Body and the general assembly
da Den overvågningsansvarlige kan deltage i alle møder i transmissionssystemoperatørens ledelse eller administrative organer samt i tilsynsorganets og generalforsamlingens møder
en The compliance officer shall attend all meetings that address the following matters
da Den overvågningsansvarlige skal deltage i alle møder, der omhandler følgende spørgsmål
en The compliance officer shall be in charge of
da Den overvågningsansvarlige har ansvaret for at
en The compliance officer should report regularly on the carrying out of his or her duties to the senior management and the independent members of the administrative or supervisory board
da Den medarbejder, som er ansvarlig for compliancefunktionen, bør foretage regelmæssige indberetninger om udførelsen af sine opgaver til den øverste ledelse og administrations- eller tilsynsorganets uafhængige medlemmer
Viser side 1. Fundet 64197 sætninger matchende sætning compliance officer.Fundet i 25,64 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.