Oversættelser til dansk:

  • compliance officer   
     
    Person responsible for ensuring that an organization complies with the various regulations and standards that are imposed by government and other regulatory bodies.

Eksempel sætninger med "compliance officer", oversættelseshukommelse

add example
en Each institution shall lay down in its internal administrative rules the staff of an appropriate level to whom it delegates in compliance with the conditions in its rules of procedure the duties of authorising officer, the scope of the powers delegated and the possibility for the persons to whom these powers are delegated to subdelegate them
da Hver institution bestemmer i sine interne administrative regler, hvilke ansatte på et passende niveau den under iagttagelse af betingelserne i sin forretningsorden vil uddelegere funktionen som anvisningsberettiget til, samt omfanget af de uddelegerede beføjelser og de befuldmægtigedes mulighed for at subdelegere disse beføjelser
en We have examined that the financial resources assigned by the European Commission to the European Court of Auditors (hereafter the Court) have been used for their intended purposes and that the control procedures put in place by the authorising officers provide the necessary guarantees to ensure the compliance of financial operations with the applicable rules and regulations for the financial resources made available and used for the period from ‧ January to ‧ December
da Vi har undersøgt, om de finansielle midler, som Europa-Kommissionen har tildelt Den Europæiske Revisionsret (herefter Retten), er blevet anvendt i overensstemmelse med hensigten, og om de kontrolprocedurer, som de anvisningsberettigede har indført, giver den fornødne garanti, så det sikres, at de finansielle transaktioner er i overensstemmelse med de gældende regler og forordninger for så vidt angår de finansielle midler, der er stillet til rådighed og anvendt i perioden ‧. januar ‧ til ‧. december
en The accounting officer shall ensure strict compliance with the operating terms for accounts opened with financial institutions
da Regnskabsføreren sikrer, at funktionsvilkårene for de konti, der er åbnet i pengeinstitutterne, nøje overholdes
en The regulatory authority may refuse the approval of the compliance officer only for reasons of lack of independence or professional capacity
da Den regulerende myndighed kan kun afvise godkendelsen af en overvågningsansvarlig på grund af manglende uafhængighed eller faglig formåen
en An authorised inspecting officer may check compliance with Regulation (EEC) No ... by analysis of the record sheets, of the displayed or printed data which have been recorded by the recording equipment or by the driver card or, failing this, by analysis of any other supporting document that justifies non-compliance with a provision, such as those laid down in Article ‧ and
da En godkendt inspektør kan kontrollere overholdelsen af forordning (EF) nr. ... ved at analysere diagramarkene og de viste eller udskrevne data, som er registreret af kontrolapparatet eller førerkortet, eller, hvis dette ikke er muligt, ved at analysere ethvert andet dokument, der begrunder manglende overholdelse af en bestemmelse, jf. artikel ‧, stk. ‧ og
en The compliance officer shall report regularly on the carrying out of his or her duties to senior management and the independent members of the administrative or supervisory board
da Den medarbejder, som er ansvarlig for compliancefunktionen, foretager regelmæssige rapporteringer om udførelsen af sine opgaver til den øverste ledelse og administrations- eller tilsynsorganets uafhængige medlemmer
en The compliance officer shall have access to the offices of the transmission system operator without prior announcement
da Den overvågningsansvarlige skal gives adgang til transmissionssystemoperatørens kontorer uden forudgående meddelelse
en The conditions governing the mandate or the employment conditions of the compliance officer, including the duration of his mandate, shall be subject to approval by the regulatory authority
da Vilkårene for den overvågningsansvarliges mandat eller hans ansættelsesvilkår, herunder mandatets varighed skal godkendes af den regulerende myndighed
en In order to ensure compliance with the principles of co-financing, no-profit and sound financial management, those flat-rate amounts and scales shall be reviewed at least every two years by the authorising officer responsible
da For at sikre, at principperne om samfinansiering, non profit og forsvarlig økonomisk forvaltning overholdes, tager den kompetente anvisningsberettigede mindst hvert andet år disse faste beløb og tariffer op til fornyet vurdering
en Compliance programme and compliance officer
da Overvågningsprogram og overvågningsansvarlig
en The compliance officer may attend all meetings of the management or administrative bodies of the transmission system operator, and those of the Supervisory Body and the general assembly
da Den overvågningsansvarlige kan deltage i alle møder i transmissionssystemoperatørens ledelse eller administrative organer samt i tilsynsorganets og generalforsamlingens møder
en A carrier or recipient of goods who accepts goods knowing that they are moving under the Community transit procedure shall also be responsible for presentation of the goods intact at the customs office of destination within the prescribed time limit and in compliance with the measures taken by the customs authorities to ensure their identification
da En transportør eller varemodtager, der accepterer varerne med kendskab til, at det er varer, der forsendes under proceduren for fællesskabsforsendelse, er ligeledes ansvarlig for frembydelse af dem i intakt stand for bestemmelsestoldstedet inden for den fastsatte frist og under iagttagelse af de af toldmyndighederne trufne foranstaltninger til varernes identificering
en Reiterates that ICFs put in place by authorising officers by delegation have the following control objectives: compliance with applicable legislation, rules and practices, the reliability of management information and records, and the economy, effectiveness and efficiency of operations
da gentager, at interne kontrolsystemer, der etableres af ved delegation bemyndigede anvisningsberettigede, har til formål at kontrollere: overensstemmelse med gældende retsforskrifter, regler og praksis, pålideligheden af forvaltningsmæssige informationer og fortegnelser samt de iværksatte foranstaltningers rentabilitet, produktivitet og effektivitet
en presentation of the goods intact and the required information at the customs office of destination within the prescribed time limit and in compliance with the measures taken by the customs authorities to ensure their identification
da at varerne frembydes på bestemmelsestoldstedet i intakt stand sammen med de nødvendige oplysninger inden for den fastsatte frist og under iagttagelse af de af toldmyndighederne trufne foranstaltninger til varernes identificering
en Compliance with the specification is monitored by the local office of competent State authority, namely the Plzeň Area Inspectorate of the Czech Agriculture and Food Inspection Authority (Státní zemědělská a potravinářská inspekce
da Den ansvarlige nationale myndighed er Státní zemědělská a potravinářská inspekce, inspektorát Plzeň, der kontrollerer, at varespecifikationen overholdes
en In exercising control and compliance measures, the duly authorised officers should ensure that any measures or steps imposed are proportionate
da De behørigt bemyndigede embedsmænd skal, når de udøver deres kontrol-og overensstemmelsesbeføjelser, sikre, at eventuelle skridt eller foranstaltninger, der pålægges skibene, er proportionale med den manglende overholdelse
en With a view to ascertaining compliance with the conditions laid down in the third indent of Article ‧), the Office Fédéral de l
da For at det kan vurderes, om betingelserne i artikel ‧, stk. ‧, tredje led, overholdes, accepterer Office fédéral de l
en After prior approval by the national regulatory authority, the supervisory body may dismiss the compliance officer
da Tilsynsorganet kan afskedige den overvågningsansvarlige efter at have indhentet den nationale regulerende myndigheds godkendelse
en The compliance officer shall have access to all relevant data and to the offices of the transmission system operator and to all the information necessary for the fulfilment of its task
da Den overvågningsansvarlige skal have adgang til alle relevante data og til transmissionssystemoperatørens kontorer samt til alle oplysninger, der er nødvendige for, at den pågældende kan udføre sine opgaver
en If, after receipt of the information described in paragraph ‧.‧, officers duly authorised by the Contracting Government of the port in which the ship intends to enter have clear grounds for believing that the ship is in non-compliance with the requirements of this chapter or part A of the ISPS Code, such officers shall attempt to establish communication with and between the ship and the Administration in order to rectify the non-compliance
da Hvis de af den kontraherende stat behørigt bemyndigede embedsmænd i den havn, som skibet har til hensigt at anløbe, efter at have modtaget de i stk. ‧.‧ beskrevne oplysninger har klare grunde til at tro, at skibet ikke opfylder kravene i dette kapitel eller i ISPS-kodens A-del, skal disse embedsmænd forsøge at etablere kommunikation med og mellem skibet og Administrationen med henblik på at rette op på forsømmelsen
en (RO) Mr. President, on 14 September, I submitted a resolution proposal to the Private Office of the President of the European Parliament regarding compliance with the linguistic rights of Romanian communities in Europe and the conservation of the Romanian language in the context of promoting multilingualism and cultural diversity.
da (RO) Hr. formand! Den 14. september fremsendte jeg et beslutningsforslag til formanden for Parlamentets kabinet vedrørende overholdelse af sprogrettighederne for rumænske befolkningsgrupper i Europa og bevarelsen af det rumænske sprog i forbindelse med fremme af flersprogethed og kulturel mangfoldighed.
en Other entities in compliance with the requirements of Article ‧ (‧, ‧) of the Law on Public Procurement of the Republic of Lithuania (Official Gazette, No. ‧-‧, ‧; No. ‧-‧, ‧) and executing gas transportation, distribution or supply activity pursuant to the Law on Natural Gas of the Republic of Lithuania (Offical Gazette, No. ‧-‧, ‧; No
da Andre enheder, der opfylder bestemmelserne i artikel ‧, stk. ‧ og ‧, i loven om offentlige indkøb (Statstidende nr. ‧-‧, ‧; nr. ‧-‧, ‧) og varetager gastransport,-distribution eller-forsyning i henhold til loven om naturgas (Statstidende nr. ‧-‧, ‧; nr
en Thanks to the pressure from this amendment and the good offices of the President of Parliament, Mr Gil-Robles, we have succeeded in obtaining an agreement from Mr Santer by which he undertakes, by letter, to ensure due compliance with and broad interpretation of Article 206.2 of the Treaty.
da Gil-Robles' gode indsats, har vi fået fravristet en aftale fra hr. Santer, hvor han i et brev forpligter sig til at sørge for, at Traktatens artikel 206.2 bliver behørigt overholdt og fortolket bredt.
en During his mandate, the compliance officer shall have no other professional position, responsibility or interest, directly or indirectly, in or with any part of the vertically integrated undertaking or with its controlling shareholders
da Under sit mandat må den overvågningsansvarlige ikke på anden måde, hverken direkte eller indirekte, være tilknyttet nogen del af det vertikalt integrerede selskab eller de kontrollerende aktionærer, hvis denne tilknytning er baseret på ansættelse, ansvar eller interesse
en The setting up of a compliance programme and compliance officer (Art. ‧) is also contributing to this aim
da Indførelsen af et overvågningsprogram og en overvågningsansvarlig (artikel ‧) bidrager også til dette mål
Viser side 1. Fundet 64197 sætninger matchende sætning compliance officer.Fundet i 17,692 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.