udtale: IPA: kəˈrɪkjələm ˈviːtaɪ kəˈrɪkjᵿləm ˈvaɪtiː /kəˈrɪkjələm ˈviːtaɪ/ /kəˈrɪkjᵿləm ˈvaɪtiː/

Oversættelser til dansk:

  • curriculum vitae   
     
    A summary of one's academic and work history, usually submitted with a job application.
  • curriculum vitæ   

Andre betydninger:

 
A written account of one's life comprising one's education, accomplishments, work experience, publications, etc.; especially, one used to apply for a job.
 
(UK) A written account of one's life comprising one's education, accomplishments, work experience, publications, etc.; especially, one used to apply for a job. Abbreviation: CV
 
(US) A detailed written account of one's education and experience used to seek positions in academic or educational environments, typically including academic credentials, publications, courses taught, etc.

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "curriculum vitae", oversættelseshukommelse

add example
en For applications to be valid, candidates must send a letter of motivation and a detailed curriculum vitae (the CVs should preferably be drafted using the European CV format
da For at ansøgningerne betragtes som gyldige, skal kandidaterne indsende en begrundelse og et detaljeret curriculum vitæ (det ses gerne, at cv'et udarbejdes ved hjælp af den europæiske cv-formular
en Europass-Curriculum Vitae; Europass-Mobility; Europass-Diploma Supplement; Europass-Language Portfolio; Europass-Certificate Supplement
da Europass-curriculum vitae, Europass-mobilitetsbevis, Europass-tillæg til eksamensbeviser, Europass-sprogmappe, Europass-tillæg til erhvervsuddannelsesbeviser
en The most important single criterion used in the technical evaluation of tenders for service contracts is the evaluation of the curriculum vitae of the long term experts proposed, in particular that of the team leader
da Det vigtigste enkeltstående kriterium, der anvendes ved den tekniske evaluering af bud på tjenesteydelser, er vurderingen af CV'erne for de eksperter, der skal varetage langvarige opgaver, især teamlederen
en Applications will be rejected if incomplete (i.e. absence of a letter of motivation or curriculum vitae or both
da Ufuldstændige ansøgninger vil ikke komme i betragtning (en ansøgning er ufuldstændig, hvis der f.eks. mangler en begrundelse, et CV eller begge dele
en Applications must be accompanied by a detailed curriculum vitae and supporting documents
da Ansøgningen vedlægges et detaljeret curriculum vitæ og alle andre relevante dokumenter
en Calls on the Commission and the Member States to enhance the role and structure of the National Europass Centre (NEC) and to make it easier for the NEC to fulfil its core tasks and to achieve the objectives laid down by the European Union, with particular reference to the wider dissemination of the instruments directly managed by the NEC (European Curriculum Vitae, Mobility Europass) and the progressive adoption of the Europass system
da anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at styrke funktionerne og strukturen i National Europass Center (NEC) og at gøre det lettere for NEC at udføre de grundlæggende opgaver og at opfylde de mål, som EU har fastsat, særlig med henblik på udbredelse af de redskaber, som styres direkte af NEC (europæisk CV og Europass-mobilitetsbevis), samt en gradvis indførelse af Europass
en Applying this policy to the curriculum vitae would once again illustrate the Commission’s regrettable tendency to want to interfere in even the smallest details of our daily lives to the detriment of individual peculiarities and originality that are sources of mutual enrichment.
da At gennemføre denne politik med hensyn til curriculum vitæet illustrerer endnu en gang Kommissionens beklagelige tendens til at ville blande sig helt ned i de mindste detaljer af vores dagligdag på bekostning af forskelligheder og individuel egenart, som er kilder til gensidig berigelse.
en Please apply to the address below (quoting Recruitment Notice PE/‧/S), enclosing a curriculum vitae (preferably a Europass CV
da Ansøgningen mærkes Avis de recrutement PE/‧/S og sendes sammen med et CV (helst et Europass-CV) til
en Mr Wessberg, from Sweden, has submitted his curriculum vitae, completed a written questionnaire and has been interviewed by the Committee on Budgetary Control.
da Hr. Wessberg fra Sverige har fremsendt sit cv, udfyldt et skriftligt spørgeskema og været til samtale i Budgetkontroludvalget.
en Applications must be accompanied by a detailed curriculum vitae and any other relevant documents
da Ansøgningen skal vedlægges et detaljeret curriculum vitae og andre relevante dokumenter
en Furthermore, the applicant argues that the evaluation committee and the Commission did not provide any explanation on the grading system for individual curriculum vita nor did they explain why the applicant’s experts have scored so poorly
da Endvidere finder sagsøgeren, at bedømmelsesudvalget og Kommissionen ikke gav nogen forklaring på klassificeringssystemet for individuelle curriculum vitæ, og de forklarede ikke, hvorfor sagsøgerens eksperter opnåede så få points
en the names of the members of the Scientific Committees as well as of the scientific advisors from the Pool, together with a brief curriculum vitae of each member and advisor
da navnene på medlemmerne af de videnskabelige komitéer og på de videnskabelige rådgivere i ekspertkredsen samt et kort cv for de enkelte medlemmer og rådgivere
en All applicants must document their professional experience and expertise in full (by means of a curriculum vitae and/or letter in support of their application, for example
da Alle ansøgere skal fuldt ud dokumentere deres erhvervserfaring og kompetencer (f.eks. ved hjælp af CV og/eller begrundelse for ansøgningen
en The curriculum vitae submitted must comply with the format below
da Det indsendte CV skal udformes på følgende måde
en the European curriculum vitae (hereinafter referred to as the European CV) referred to in Article
da det europæiske curriculum vitæ (herefter det europæiske cv), jf. artikel
en Please apply to the address below (quoting avis de recrutement numéro PE/‧/S), enclosing a personal statement and a curriculum vitae (in Europass format
da Ansøgningen mærkes avis de recrutement numéro PE/‧/S og sendes sammen med et motivationsbrev og et Europass-CV til
en The universally known facts cast a dark shadow over his curriculum vitae and should have been taken into account at an earlier stage.
da De almindeligt kendte fakta kaster en mørk skygge over hans curriculum vitæ, og man burde have taget højde for dem på et tidligere tidspunkt.
en The applicant must furnish information on the organisation's qualifications and professional experience, notably in the form of its most recent activity report, the curriculum vitae of the project manager and, if applicable, references to the organisation's participation in actions financed by the European Commission, agreements or contracts concluded with other international organisations or Member States
da Ansøgerorganisationen skal dokumentere sine kvalifikationer og sin faglige erfaring på området ved at fremlægge først og fremmest den seneste aktivitetsrapport, projektlederens curriculum vitæ samt eventuelle oplysninger om deltagelse i aktiviteter finansieret af Europa-Kommissionen, aftaler eller kontrakter indgået med andre internationale organisationer eller medlemsstater
en To assist in the administration of applications, candidates are requested to submit a curriculum vitae in English, together with their application
da For at lette administrationen af ansøgninger bedes ansøgere vedlægge et curriculum vitæ på engelsk sammen med deres ansøgning
en a curriculum vitae (CV) preferably drafted using the European CV format
da et CV, som helst skal være udarbejdet ved hjælp af den europæiske CV-formular
en a curriculum vitae (CV) preferably drafted using the European CV format
da et curriculum vitæ (CV) (det anbefales at anvende den europæiske CV-formular
en A CURRICULUM VITAE IS NOT A SUPPORTING DOCUMENT
da ET CV ER IKKE TILSTRÆKKELIGT SOM BILAG
en curriculum vitae of the key persons in the partnership, giving details of relevant professional experience
da CV'er fra nøglepersoner i partnerskabet med detaljer om relevant professionel erfaring
en The professional experience and expertise of all candidates should be documented in full by means of a curriculum vitae and material demonstrating that they meet the selection criteria
da Alle kandidaternes erhvervserfaring og ekspertise bør dokumenteres fuldt ud ved hjælp af CV'er og materiale, der viser, at de opfylder udvælgelseskriterierne
en Following the Court’s comments in its ‧ Annual Report (see point ‧.‧), the Commission has further stepped up the documentation on these checks (principally curriculum vitae, job descriptions, declarations of independence and impartiality
da Efter Revisionsrettens bemærkninger i årsberetningen for ‧ (se punkt ‧.‧) har Kommissionen udbygget dokumentationen for denne kontrol yderligere (bl.a. curriculum vitæ, stillingsbeskrivelser, uafhængigheds- og objektivitetserklæringer
Viser side 1. Fundet 449 sætninger matchende sætning curriculum vitae.Fundet i 2,598 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.