udtale: IPA: kəˈrɪkjələm ˈviːtaɪ kəˈrɪkjᵿləm ˈvaɪtiː /kəˈrɪkjələm ˈviːtaɪ/ /kəˈrɪkjᵿləm ˈvaɪtiː/

Oversættelser til dansk:

  • curriculum vitae   
     
    A summary of one's academic and work history, usually submitted with a job application.
  • curriculum vitæ   

Andre betydninger:

 
A written account of one's life comprising one's education, accomplishments, work experience, publications, etc.; especially, one used to apply for a job.
 
(UK) A written account of one's life comprising one's education, accomplishments, work experience, publications, etc.; especially, one used to apply for a job. Abbreviation: CV
 
(US) A detailed written account of one's education and experience used to seek positions in academic or educational environments, typically including academic credentials, publications, courses taught, etc.

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "curriculum vitae", oversættelseshukommelse

add example
en The applicant must furnish information on the organisation's qualifications and professional experience, notably in the form of its most recent activity report, the curriculum vitae of the project manager and, if applicable, references to the organisation's participation in actions financed by the European Commission, agreements or contracts concluded with other international organisations or Member States
da Ansøgerorganisationen skal dokumentere sine kvalifikationer og sin faglige erfaring på området ved at fremlægge først og fremmest den seneste aktivitetsrapport, projektlederens curriculum vitæ samt eventuelle oplysninger om deltagelse i aktiviteter finansieret af Europa-Kommissionen, aftaler eller kontrakter indgået med andre internationale organisationer eller medlemsstater
en Is this really the case with the Commission's recommendation on a common European format for curriculum vitaes: No 379 on their list of measures to implement this year?
da Er det virkelig tilfældet med Kommissionens henstilling om et fælles europæisk format for CV'er, der er nr. 379 på deres liste over foranstaltninger, som skal gennemføres i år?
en covering letter, curriculum vitae, selection form, self-assessment form, privacy statements, declaration of commitment, declaration of interests and of conduct, declaration concerning confidentiality
da følgeskrivelse, curriculum vitae, udvælgelsesformular, selvvurderingsformular, databeskyttelseserklæring, loyalitetserklæring, interesse- og adfærdserklæring, fortrolighedserklæring
en Please apply to the address below (quoting avis de recrutement numéro PE/‧/S), enclosing a personal statement and a curriculum vitae (in Europass format
da Ansøgningen mærkes avis de recrutement numéro PE/‧/S og sendes sammen med et motivationsbrev og et Europass-CV til
en You will be required to attach a curriculum vitae in word or pdf format to your application and to enter, online, a letter of motivation (maximum ‧ characters
da Ansøgerne skal sammen med ansøgningen indsende et curriculum vitæ i Word- eller pdf-format og sende en begrundelse ad elektronisk vej (maksimalt ‧ skrifttegn
en In fact, I no longer tend to receive applications or receive fewer and fewer applications from good, young candidates with linguistic knowledge, who are committed, who are prepared to make their contribution but who have not already had one or two previous study opportunities in the course of their curriculum vitae .
da Derimod ser jeg ikke længere eller kun i stadig mere begrænset antal de ansøgninger, vi oprindelig ville og burde bruge som anledning til Erasmus og Sokrates, nemlig ansøgninger fra unge kandidater med gode resultater og kendskab til fremmede sprog, som er engagerede og villige til at påtage sig opgaven uden allerede at have haft disse muligheder et par gange i deres curriculum vitae.
en The applicant shall ensure that, before the detailed summaries referred to in the last subparagraph of Article ‧ are submitted to the competent authorities, they have been drawn up and signed by experts with the necessary technical or professional qualifications, which shall be set out in a brief curriculum vitae
da Ansøgeren drager omsorg for, at de i artikel ‧, stk. ‧, sidste afsnit, omhandlede udførlige resuméer udarbejdes og underskrives af personer, der har de nødvendige tekniske eller faglige kvalifikationer, hvilket skal fremgå af en kortfattet levnedsbeskrivelse, før materialet forelægges de kompetente myndigheder
en a curriculum vitae (CV) preferably drafted using the European CV format
da et curriculum vitæ (CV) (det anbefales at anvende den europæiske CV-formular
en Having completed and signed it, they must post it, together with a letter of motivation and a curriculum vitae (preferably in conformity with the EU CV format) to the postal address below, by registered post, by ‧ July ‧ (date of postmark) at the latest
da Skemaet udfyldes, underskrives og sendes anbefalet sammen med et ledsagende brev og et curriculum vitæ (helst i overensstemmelse med EU's cv-format) til nedenstående postadresse senest den ‧. juli ‧ (poststemplets dato er afgørende
en The extended collection of documents, which, as you know, comprises a curriculum vitae, a mobility pass and other papers, is a standardised supplementary instrument.
da Den udvidede dokumentsamling, der som bekendt består af CV, mobilitetsbevis og andre dokumenter, er et standardiseret supplerende instrument.
en The universally known facts cast a dark shadow over his curriculum vitae and should have been taken into account at an earlier stage.
da De almindeligt kendte fakta kaster en mørk skygge over hans curriculum vitæ, og man burde have taget højde for dem på et tidligere tidspunkt.
en Lastly, I applaud the fact that a woman has been appointed to one of the highest-profile roles, not only for gender reasons but because of her excellent curriculum vitae.
da Endelig glæder jeg mig over, at der er udpeget en kvinde til en af de højest profilerede poster, ikke kun på grund af hendes køn, men fordi hun har et fremragende curriculum vitæ.
en EUROPASS-CURRICULUM VITAE
da EUROPASS-CURRICULUM VITÆ
en Please apply to the address below (quoting Recruitment Notice PE/‧/S), enclosing a curriculum vitae (preferably a Europass CV
da Ansøgningen mærkes Avis de recrutement numéro PE/‧/S og sendes sammen med et CV (helst et Europass-CV) til
en They must provide detailed curriculum vitae of each member of their team and demonstrate the managerial capabilities of the project director and manager, including his or her educational background, degrees and diplomas, professional experience, research work and publications
da De skal indgive et detaljeret cv for hvert medlem af konsortiet og dokumentation for projektlederens ledelseskompetencer, herunder vedkommendes uddannelsesmæssige baggrund, eksamensbeviser og grader, faglige erfaring, forskningsarbejde og offentliggjorte værker
en a curriculum vitae (CV) preferably drafted using the European CV format
da et CV, som helst skal være udarbejdet ved hjælp af den europæiske CV-formular
en a free-format Curriculum Vitae (CV
da et curriculum vitæ (cv
en Applications must be accompanied by a detailed curriculum vitae and supporting documents
da Ansøgningen vedlægges et detaljeret curriculum vitæ og alle andre relevante dokumenter
en While mobility does not guarantee that a person's studies will be integrated into his or her curriculum vitae, taking the Erasmus route means that he or she is likely to have to study for an extra year.
da Hvis ikke mobiliteten sikrer, at studierne opføres på de studerendes curriculum vitae, risikerer udvekslingen via Erasmus at være ensbetydende med et års ekstra studier.
en From my German colleagues I understand this refers to curriculum vitae.
da Jeg forstår på mine tyske kolleger, at dette vedrører curriculum vitae.
en Europass-Curriculum Vitae; Europass-Mobility; Europass-Diploma Supplement; Europass-Language Portfolio; Europass-Certificate Supplement
da Europass-curriculum vitae, Europass-mobilitetsbevis, Europass-tillæg til eksamensbeviser, Europass-sprogmappe, Europass-tillæg til erhvervsuddannelsesbeviser
en I have strong reservations in relation to up to five of the Commissioners, but based on his curriculum vitae and experience, Mr Buttiglione has the ability and aptitude for the job of Commissioner.
da Jeg har kraftige forbehold over for fem af kommissærerne, men på grundlag af hans cv og erfaring mener jeg, at hr. Buttiglione er egnet til posten som kommissær.
en Please apply to the address below (quoting Recruitment Notice PE/‧/S), enclosing a curriculum vitae (preferably a Europass CV
da Ansøgningen mærkes Avis de recrutement PE/‧/S og sendes sammen med et CV (helst et Europass-CV) til
en The Europass documents are: the Europass curriculum vitae, the Europass mobility pass, which records periods of education abroad, the Europass diploma supplement, which contains information about the holder's achievements at a university level, the Europass language pass, which shows language knowledge, and the Europass certificate supplement, which shows the qualifications and competence defined by a vocational training certificate.
da Europass-dokumenterne er følgende: Europass-CV, Europass-mobilitetsbevis, som indeholder dokumentation for perioder, som indehaveren har tilbragt i udlandet i uddannelsesøjemed, Europass-tillæg til eksamensbeviser, der indeholder oplysninger om indehaverens uddannelse på en videregående uddannelsesinstitution, Europass-sprogmappe, der indeholder oplysninger om sprogkundskaber, og Europass-tillæg til erhvervsuddannelsesbeviser, som beskriver indehaverens kompetencer og kvalifikationer som godtgjort i et bevis for gennemført erhvervsuddannelse.
en The professional experience and expertise of all candidates should be documented in full by means of a curriculum vitae and material demonstrating that they meet the selection criteria
da Alle kandidaternes erhvervserfaring og ekspertise bør dokumenteres fuldt ud ved hjælp af CV'er og materiale, der viser, at de opfylder udvælgelseskriterierne
Viser side 1. Fundet 449 sætninger matchende sætning curriculum vitae.Fundet i 2,211 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.