udtale: IPA: kəˈrɪkjələm ˈviːtaɪ kəˈrɪkjᵿləm ˈvaɪtiː /kəˈrɪkjələm ˈviːtaɪ/ /kəˈrɪkjᵿləm ˈvaɪtiː/

Oversættelser til dansk:

  • curriculum vitae   
     
    A summary of one's academic and work history, usually submitted with a job application.
  • curriculum vitæ   

Andre betydninger:

 
A written account of one's life comprising one's education, accomplishments, work experience, publications, etc.; especially, one used to apply for a job.
 
(UK) A written account of one's life comprising one's education, accomplishments, work experience, publications, etc.; especially, one used to apply for a job. Abbreviation: CV
 
(US) A detailed written account of one's education and experience used to seek positions in academic or educational environments, typically including academic credentials, publications, courses taught, etc.

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "curriculum vitae", oversættelseshukommelse

add example
en A brief curriculum vitae of the persons referred to in paragraph ‧ shall be appended to the detailed critical summaries
da En kortfattet levnedsbeskrivelse for de i stk. ‧ nævnte personer skal vedlægges som bilag til det eller de udførlige og kritiske resuméer
en Starting on the ‧ September ‧, or soon thereafter, interested scientists are invited to fill out and submit the online application form which includes a curriculum vitae and a list of publications as attachments
da Fra den ‧. september ‧ eller snarest derefter opfordres interesserede videnskabsfolk til at udfylde og indsende et online-ansøgningsskema, der vedlægges et curriculum vitae og en liste over offentliggjorte værker
en Please apply to the address below (quoting Recruitment Notice PE/‧/S), enclosing curriculum vitae (preferably a Europass CV
da Ansøgningen mærkes avis de recrutement numéro PE/‧/S og sendes sammen med et CV (helst et Europass-CV) til
en It must be completed, signed and posted, together with the curriculum vitae and letter of motivation in English and photocopies of any supporting documents (diplomas, employment certificates or any other documents to support claims made on the application form), preferably by registered post not later than ‧ October ‧, as attested by the postmark, to
da Ansøgningsskemaet udfyldes korrekt og underskrives og afsendes sammen med et curriculum vitæ og et motivationsbrev på engelsk og fotokopier af al dokumentation (eksamensbeviser, arbejdsattester eller enhver anden dokumentation som belæg for de i ansøgningen afgivne oplysninger)- helst som anbefalet brev- senest den ‧. oktober ‧ (poststemplets dato er afgørende) til
en MODEL CURRICULUM VITAE
da STANDARD CURRICULUM VITAE (CV
en Please apply to the address below (quoting avis de recrutement numéro PE/‧/S), enclosing a personal statement and a curriculum vitae (in Europass format
da Ansøgningen mærkes avis de recrutement numéro PE/‧/S og sendes sammen med et motivationsbrev og et Europass-CV til
en For applications to be valid, candidates must send a letter of motivation and a detailed curriculum vitae (the CVs should preferably be drafted using the European CV format
da For at ansøgningerne betragtes som gyldige, skal kandidaterne indsende en begrundelse og et detaljeret curriculum vitæ (det ses gerne, at cv'et udarbejdes ved hjælp af den europæiske cv-formular
en To complete your application, you will need to upload a curriculum vitae in word or PDF format to your application and to fill out, online, a letter of motivation (maximum ‧ characters
da Ansøgerne skal sammen med tilmeldingen uploade et curriculum vitæ i Word- eller PDF-format og sende en begrundelse ad elektronisk vej (maksimalt ‧ skrifttegn
en Applications must be accompanied by a detailed curriculum vitae and supporting documents
da Ansøgningen vedlægges et detaljeret curriculum vitæ og alle andre relevante dokumenter
en The applicant shall ensure that, before the detailed summaries referred to in the last subparagraph of Article ‧ are submitted to the competent authorities, they have been drawn up and signed by experts with the necessary technical or professional qualifications, which shall be set out in a brief curriculum vitae
da Ansøgeren drager omsorg for, at de i artikel ‧, stk. ‧, sidste afsnit, omhandlede udførlige resuméer udarbejdes og underskrives af personer, der har de nødvendige tekniske eller faglige kvalifikationer, hvilket skal fremgå af en kortfattet levnedsbeskrivelse, før materialet forelægges de kompetente myndigheder
en It must be completed, signed and posted, together with the curriculum vitae in English and photocopies of any supporting documents (diplomas, employment certificates or any other documents to support claims made on the application form), preferably by registered post not later than ‧ September ‧, as attested by the postmark, to
da Ansøgningsskemaet udfyldes korrekt og underskrives og afsendes sammen med et curriculum vitæ på engelsk og fotokopier af den nødvendige dokumentation (eksamensbeviser, arbejdsattester eller anden dokumentation for de i ansøgningen indeholdte oplysninger)- helst som anbefalet brev- senest den ‧. september ‧, poststemplets dato er afgørende, til
en To make it easier to process applications, applicants are kindly requested to send their curriculum vitae and supporting letter by e-mail as well, preferably in Word format (and not using PDF format), to the following address
da For at lette behandlingen af ansøgningerne, bedes ansøgerne tillige sende deres curriculum vitae og begrundelse pr. e-mail (helst i Wordformat, ikke pdf) til
en The applicant must furnish information on the organisation's qualifications and professional experience, notably in the form of its most recent activity report, the curriculum vitae of the project manager and, if applicable, references to the organisation's participation in actions financed by the European Commission, agreements or contracts concluded with other international organisations or Member States
da Ansøgerorganisationen skal dokumentere sine kvalifikationer og sin faglige erfaring på området ved at fremlægge først og fremmest den seneste aktivitetsrapport, projektlederens curriculum vitæ samt eventuelle oplysninger om deltagelse i aktiviteter finansieret af Europa-Kommissionen, aftaler eller kontrakter indgået med andre internationale organisationer eller medlemsstater
en This is why the Commission has proposed the European curriculum vitae, to be replaced in due course by the portfolio system.
da Derfor har Kommissionen foreslået det europæiske curriculum vitæ, som senere skal erstattes af porteføljesystemet.
en The curriculum vitae submitted by H.G. Wessberg for his nomination as a member of the Court of Auditors shows skills and experience that are certainly in line with the technical and scientific standards required by the position.
da Det cv, som H.G. Wessberg har fremsendt med henblik på udnævnelse som medlem af Revisionsretten, viser både færdigheder og en erfaring, der bestemt er på højde med de tekniske og videnskabelige standarder, der kræves for at besidde stillingen.
en All the questions on the form must be completed in full (whether or not the candidate decides to attach personal curriculum vitae
da Alle spørgsmålene på skemaet skal udførligt udfyldes (uanset om kandidaten beslutter at vedhæfte sit personlige curriculum vitæ eller ej
en a curriculum vitae, preferably not exceeding three pages (attached to the application form
da et CV, helst ikke over tre sider (vedlægges ansøgningsskemaet
en A curriculum vitae should accompany each nomination
da Der bør vedlægges et curriculum vitæ for hvert kandidatemne
en Applications must be accompanied by a curriculum vitae providing full details of the candidate’s age, nationality, university degrees, knowledge of any languages, present and past occupations and experience, if any, in judicial and international fields
da Ansøgningen vedlægges et curriculum vitæ, der indeholder fuldstændige oplysninger om alder, nationalitet, akademiske kvalifikationer, sprogkundskaber, nuværende og tidligere beskæftigelse samt kandidaternes eventuelle retslige og internationale erfaring
en For applications to be valid, candidates must submit a duly completed application form, a covering letter and a free-format Curriculum Vitae
da For at ansøgningen er gyldig, skal der indgives et behørigt udfyldt ansøgningsskema, en følgeskrivelse og et cv
en Please apply to the address below (quoting Recruitment Notice PE/‧/S), enclosing a curriculum vitae (preferably a Europass CV
da Ansøgningen mærkes Avis de recrutement PE/‧/S og sendes sammen med et CV (helst et Europass-CV) til
en They must provide detailed curriculum vitae of each member of their team and demonstrate the managerial capabilities of the project director and manager, including his or her educational background, degrees and diplomas, professional experience, research work and publications
da De skal indgive et detaljeret cv for hvert medlem af konsortiet og dokumentation for projektlederens ledelseskompetencer, herunder vedkommendes uddannelsesmæssige baggrund, eksamensbeviser og grader, faglige erfaring, forskningsarbejde og offentliggjorte værker
en the European curriculum vitae developed by CEDEFOP
da Det af Cedefop udarbejdede europæiske curriculum vitæ
en The vacancy notice shall further indicate that candidates must submit their applications in writing, accompanied by a detailed curriculum vitae, a letter of motivation and the appropriate character references as to their suitability for the performance of the duties pertaining to the vacant post, to the Chairperson of the Management Board within six weeks of the date of publication of the vacancy notice in the Official Journal of the European Union
da Det fremgår endvidere af stillingsopslaget, at ansøgerne skal indsende deres ansøgninger skriftligt vedlagt et detaljeret cv, en begrundelse samt dokumentation for opfyldelse af de vandelskrav, der stilles for at bestride den ledige stilling, til formanden for Styrelsesrådet senest seks uger efter offentliggørelse af stillingsopslaget i Den Europæiske Unions Tidende
en It must be completed, signed and posted, together with the curriculum vitae in English and photocopies of any supporting documents (diplomas, employment certificates or any other documents to support claims made on the application form), preferably by registered post not later than ‧ November ‧, as attested by the postmark, to
da Ansøgningsskemaet udfyldes korrekt og underskrives og afsendes sammen med et curriculum vitæ på engelsk og fotokopier af den nødvendige dokumentation (eksamensbeviser, arbejdsattester eller anden dokumentation for de i ansøgningen indeholdte oplysninger)- helst som anbefalet brev- senest den ‧. november ‧ (poststemplets dato er afgørende) til
Viser side 1. Fundet 449 sætninger matchende sætning curriculum vitae.Fundet i 1,848 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.