udtale: IPA: kəˈrɪkjələm ˈviːtaɪ kəˈrɪkjᵿləm ˈvaɪtiː /kəˈrɪkjələm ˈviːtaɪ/ /kəˈrɪkjᵿləm ˈvaɪtiː/

Oversættelser til dansk:

  • curriculum vitae   
     
    A summary of one's academic and work history, usually submitted with a job application.
  • curriculum vitæ   

Andre betydninger:

 
A written account of one's life comprising one's education, accomplishments, work experience, publications, etc.; especially, one used to apply for a job.
 
(UK) A written account of one's life comprising one's education, accomplishments, work experience, publications, etc.; especially, one used to apply for a job. Abbreviation: CV
 
(US) A detailed written account of one's education and experience used to seek positions in academic or educational environments, typically including academic credentials, publications, courses taught, etc.

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "curriculum vitae", oversættelseshukommelse

add example
For applications to be valid, candidates must send a letter of motivation and a detailed curriculum vitae (the CVs should preferably be drafted using the European CV formatFor at ansøgningerne betragtes som gyldige, skal kandidaterne indsende en begrundelse og et detaljeret curriculum vitæ (det ses gerne, at cv'et udarbejdes ved hjælp af den europæiske cv-formular
Europass-Curriculum Vitae; Europass-Mobility; Europass-Diploma Supplement; Europass-Language Portfolio; Europass-Certificate SupplementEuropass-curriculum vitae, Europass-mobilitetsbevis, Europass-tillæg til eksamensbeviser, Europass-sprogmappe, Europass-tillæg til erhvervsuddannelsesbeviser
The most important single criterion used in the technical evaluation of tenders for service contracts is the evaluation of the curriculum vitae of the long term experts proposed, in particular that of the team leaderDet vigtigste enkeltstående kriterium, der anvendes ved den tekniske evaluering af bud på tjenesteydelser, er vurderingen af CV'erne for de eksperter, der skal varetage langvarige opgaver, især teamlederen
Applications will be rejected if incomplete (i.e. absence of a letter of motivation or curriculum vitae or bothUfuldstændige ansøgninger vil ikke komme i betragtning (en ansøgning er ufuldstændig, hvis der f.eks. mangler en begrundelse, et CV eller begge dele
Applications must be accompanied by a detailed curriculum vitae and supporting documentsAnsøgningen vedlægges et detaljeret curriculum vitæ og alle andre relevante dokumenter
Calls on the Commission and the Member States to enhance the role and structure of the National Europass Centre (NEC) and to make it easier for the NEC to fulfil its core tasks and to achieve the objectives laid down by the European Union, with particular reference to the wider dissemination of the instruments directly managed by the NEC (European Curriculum Vitae, Mobility Europass) and the progressive adoption of the Europass systemanmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at styrke funktionerne og strukturen i National Europass Center (NEC) og at gøre det lettere for NEC at udføre de grundlæggende opgaver og at opfylde de mål, som EU har fastsat, særlig med henblik på udbredelse af de redskaber, som styres direkte af NEC (europæisk CV og Europass-mobilitetsbevis), samt en gradvis indførelse af Europass
Applying this policy to the curriculum vitae would once again illustrate the Commission’s regrettable tendency to want to interfere in even the smallest details of our daily lives to the detriment of individual peculiarities and originality that are sources of mutual enrichment.At gennemføre denne politik med hensyn til curriculum vitæet illustrerer endnu en gang Kommissionens beklagelige tendens til at ville blande sig helt ned i de mindste detaljer af vores dagligdag på bekostning af forskelligheder og individuel egenart, som er kilder til gensidig berigelse.
Please apply to the address below (quoting Recruitment Notice PE/‧/S), enclosing a curriculum vitae (preferably a Europass CVAnsøgningen mærkes Avis de recrutement PE/‧/S og sendes sammen med et CV (helst et Europass-CV) til
Mr Wessberg, from Sweden, has submitted his curriculum vitae, completed a written questionnaire and has been interviewed by the Committee on Budgetary Control.Hr. Wessberg fra Sverige har fremsendt sit cv, udfyldt et skriftligt spørgeskema og været til samtale i Budgetkontroludvalget.
Applications must be accompanied by a detailed curriculum vitae and any other relevant documentsAnsøgningen skal vedlægges et detaljeret curriculum vitae og andre relevante dokumenter
Furthermore, the applicant argues that the evaluation committee and the Commission did not provide any explanation on the grading system for individual curriculum vita nor did they explain why the applicant’s experts have scored so poorlyEndvidere finder sagsøgeren, at bedømmelsesudvalget og Kommissionen ikke gav nogen forklaring på klassificeringssystemet for individuelle curriculum vitæ, og de forklarede ikke, hvorfor sagsøgerens eksperter opnåede så få points
the names of the members of the Scientific Committees as well as of the scientific advisors from the Pool, together with a brief curriculum vitae of each member and advisornavnene på medlemmerne af de videnskabelige komitéer og på de videnskabelige rådgivere i ekspertkredsen samt et kort cv for de enkelte medlemmer og rådgivere
All applicants must document their professional experience and expertise in full (by means of a curriculum vitae and/or letter in support of their application, for exampleAlle ansøgere skal fuldt ud dokumentere deres erhvervserfaring og kompetencer (f.eks. ved hjælp af CV og/eller begrundelse for ansøgningen
The curriculum vitae submitted must comply with the format belowDet indsendte CV skal udformes på følgende måde
the European curriculum vitae (hereinafter referred to as the European CV) referred to in Articledet europæiske curriculum vitæ (herefter det europæiske cv), jf. artikel
Please apply to the address below (quoting avis de recrutement numéro PE/‧/S), enclosing a personal statement and a curriculum vitae (in Europass formatAnsøgningen mærkes avis de recrutement numéro PE/‧/S og sendes sammen med et motivationsbrev og et Europass-CV til
The universally known facts cast a dark shadow over his curriculum vitae and should have been taken into account at an earlier stage.De almindeligt kendte fakta kaster en mørk skygge over hans curriculum vitæ, og man burde have taget højde for dem på et tidligere tidspunkt.
The applicant must furnish information on the organisation's qualifications and professional experience, notably in the form of its most recent activity report, the curriculum vitae of the project manager and, if applicable, references to the organisation's participation in actions financed by the European Commission, agreements or contracts concluded with other international organisations or Member StatesAnsøgerorganisationen skal dokumentere sine kvalifikationer og sin faglige erfaring på området ved at fremlægge først og fremmest den seneste aktivitetsrapport, projektlederens curriculum vitæ samt eventuelle oplysninger om deltagelse i aktiviteter finansieret af Europa-Kommissionen, aftaler eller kontrakter indgået med andre internationale organisationer eller medlemsstater
To assist in the administration of applications, candidates are requested to submit a curriculum vitae in English, together with their applicationFor at lette administrationen af ansøgninger bedes ansøgere vedlægge et curriculum vitæ på engelsk sammen med deres ansøgning
a curriculum vitae (CV) preferably drafted using the European CV formatet CV, som helst skal være udarbejdet ved hjælp af den europæiske CV-formular
a curriculum vitae (CV) preferably drafted using the European CV formatet curriculum vitæ (CV) (det anbefales at anvende den europæiske CV-formular
A CURRICULUM VITAE IS NOT A SUPPORTING DOCUMENTET CV ER IKKE TILSTRÆKKELIGT SOM BILAG
curriculum vitae of the key persons in the partnership, giving details of relevant professional experienceCV'er fra nøglepersoner i partnerskabet med detaljer om relevant professionel erfaring
The professional experience and expertise of all candidates should be documented in full by means of a curriculum vitae and material demonstrating that they meet the selection criteriaAlle kandidaternes erhvervserfaring og ekspertise bør dokumenteres fuldt ud ved hjælp af CV'er og materiale, der viser, at de opfylder udvælgelseskriterierne
Following the Court’s comments in its ‧ Annual Report (see point ‧.‧), the Commission has further stepped up the documentation on these checks (principally curriculum vitae, job descriptions, declarations of independence and impartialityEfter Revisionsrettens bemærkninger i årsberetningen for ‧ (se punkt ‧.‧) har Kommissionen udbygget dokumentationen for denne kontrol yderligere (bl.a. curriculum vitæ, stillingsbeskrivelser, uafhængigheds- og objektivitetserklæringer
Viser side 1. Fundet 449 sætninger matchende sætning curriculum vitae.Fundet i 2,676 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.