udtale: IPA: dəˈɹaɪv /dəˈɹaɪv/      

Oversættelser til dansk:

 • opstå   
   
  originate (from)
 • udlede   
   
  deduce (a conclusion) by reasoning
 • afstamme   

Andre betydninger:

 
(transitive, chemistry) To create (a compound) from another by means of a reaction.
 
(intransitive) To originate or stem (from).
 
To come from; to be connected by a relationship of blood.
 
find the derivation of (a word or phrase)
 
create (a compound) from another by means of a reaction
 
To reason or establish by deduction.
 
obtain (something) from something else
 
(transitive, linguistics) To find the derivation of (a word or phrase).
 
(transitive) To obtain or receive (something) from something else.
 
(transitive, logic) To deduce (a conclusion) by reasoning.

Lignende sætninger i ordbogen engelsk dansk. (10)

derivativederivat
derived classafledt klasse
derived depreciation bookafledt afskrivning
derived elementafledt element
derived inputafledt input
derived keyafledt nøgle
derived productionafledt produktion
derived session keyafledt sessionstast
key derivation functionnøgleafledningsfunktion
refuse derived fuelaffaldsbaseret brændsel

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "derive", oversættelseshukommelse

add example
The lack of specific resources, exposure to criticisms on all fronts, plus the fact that politicians- whose are rarely well known outside their own countries- are more often concerned with their image at national level (from which they derive legitimacy), are all factors which explain why European political communication is so weak and inaudibleManglen på øremærkede ressourcer, kritik fra alle sider, politisk ansvarlige, der ofte er mere optaget af at pleje deres image på nationalt niveau (der har givet dem legitimitet), og som ofte kun er kendte i deres eget land- alt dette medfører, at EU's politiske kommunikation er for svag og næppe høres
Member of the Commission. - Mr President, first of all I would like to say that I agree with the comments made by the rapporteur, Mr Capoulas Santos, that fisheries and the revenue that is derived from the fisheries partnership agreement form a very important part of the budget of Guinea-Bissau.Først vil jeg gerne sige, at jeg er enig i bemærkningerne fra ordføreren hr. Capoulas Santos om, at fiskeriet og de indtægter, der afledes af partnerskabsaftalen, udgør en meget vigtig del af Guinea-Bissaus budget.
It is also appropriate to introduce certain restrictions on the movement of vaccinated mallard ducks, their hatching eggs and mallard ducks derived from such ducks in accordance with the preventive vaccination planDer bør endvidere indføres visse restriktioner vedrørende flytninger af vaccinerede gråænder, rugeæg heraf og gråænder, der er afkom af sådanne ænder, i overensstemmelse med planen for forebyggende vaccination
Hypersensitivity to levetiracetam or other pyrrolidone derivatives or any of the excipientsOverfølsomhed over for levetiracetam eller andre pyrrolidon derivater eller et eller flere af hjælpestofferne
as a secondary matter, declare, pursuant to Article ‧ EC, Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ unlawful and inapplicable, inasmuch as it does not allow the Commission to take into consideration the existence of imports bearing zero duty and not subject to a quota for the purposes of the fixing of the derived intervention priceSubsidiært, det fastslås i henhold til artikel ‧ EF, at artikel ‧ i Rådets forordning (EF) nr., ‧/‧ er ulovlig og ikke kan finde anvendelse, for så vidt den ikke tillader Kommissionen at tage ikke-kontingenterede indførsler til nultold i betragtning ved fastsættelsen af den afledte interventionspris
Ammonium nitrate may be supplied in a number of strengths (% nitrogen content) and with or without other essential elements (typically phosphorus and potassium derivativesAmmoniumnitrat kan leveres med varierende kvælstofindhold og med eller uden andre væsentlige elementer (typisk fosfor- og kaliumderivater
The name of a Member State or of a third country, or the adjective derived from that name, may not be used in combination with the sales description referred to in paragraph ‧ of point D, unless the product is produced in the territory of that Member State or third country and is made exclusively from grapes harvested and processed into wine in that same territoryAngivelse af en medlemsstat eller af et tredjeland ved hjælp af landets navn eller af et deraf afledt adjektiv, kombineret med angivelse af den i afsnit D, punkt ‧, omhandlede salgsbetegnelse må kun ske, såfremt produktet udelukkende hidrører fra druer, som er høstet og forarbejdet i den medlemsstat eller det tredjeland, hvor produktet er fremstillet
Again, I think Mrs Breyer is right - we can all pat each other on the back, but the consumer derives no benefit whatever.Her må jeg igen give fru Breyer ret, så kan vi slå hinanden på skuldrene, men forbrugeren har overhovedet ikke noget ud af det.
However, an important part of the slippage also derives from past policy inaction or from deficit increasing measuresEn betydelig del af nedgangen skyldes endvidere passivitet i den hidtil førte politik og foranstaltninger, som har bidraget til at øge underskuddet
in the case of Category ‧ material (other than manure and digestive tract content) and processed products derived therefrom, not for animal consumption; however, when Category ‧ material is intended for the feeding of animals referred to in Article ‧(c) under the conditions provided for in that Article, the label shall instead indicate for feeding to ... completed with the name of the specific species of those animals for the feeding of which the material is intendedfor så vidt angår andet kategori ‧-materiale end gylle og indhold fra fordøjelseskanalen samt produkter, der er fremstillet heraf, ordene Ikke til foder; hvis kategori ‧-materiale er bestemt til fodring af dyr, jf. artikel ‧, stk. ‧, litra c), på de betingelser, der er fastsat i nævnte artikel, skal etiketten dog i stedet angive ordene Til fodring af ... plus de(t) specifikke artsnavn(e) på de dyr, som materialet er bestemt som foder til
A first-time adopter shall assess whether an embedded derivative is required to be separated from the host contract and accounted for as a derivative on the basis of the conditions that existed at the later of the date it first became a party to the contract and the date a reassessment is required by paragraphEn virksomhed, som anvender IFRS for første gang, skal vurdere, om et indbygget afledt finansielt instrument skal adskilles fra hovedkontrakten og betragtes som et afledt finansielt instrument på grundlag af de betingelser, der var gældende på den seneste af de to datoer, hvor den for første gang blev part i kontrakten, og hvor den i henhold til afsnit ‧ skulle foretage en revurdering
This high internal rate of return derives from the fact that the calculation does not take into account the investments made to date by ISD Polska (in particular the capital injection into Gdańsk Shipyard of PLN ‧ million), but is based on revenue from steel structure production sinceDenne høje interne forrentning skyldes, at der i beregningen ikke er taget hensyn til de investeringer, ISD Polska hidtil har foretaget (især kapitalindsprøjtningen i Gdańsk skibsværft på ‧ mio. PLN), men den er baseret på indtægterne af stålstrukturproduktion siden
The supplementary force K and the efficiency are derived from the representative curve obtained from these measurementsUd fra en repræsentativ kurve på basis af måleresultaterne fås komplementærkraften K og virkningsgraden
Substances that may reduce the blood-glucose-lowering activity include corticosteroids, danazol, diazoxide, diuretics, glucagon, isoniazid, phenothiazine derivatives, somatropin, sympathomimetic agents (e. g. epinephrine [ adrenaline ], salbutamol, terbutaline), thyroid hormones, estrogens, progestins (e. g. in oral contraceptives), protease inhibitors and atypical antipsychotic medicinal products (e. g. olanzapine and clozapineStoffer der kan reducere den blodsukkersænkende effekt omfatter kortikosteroider, danazol, diazoxid, diuretika, glucagon, isoniazid, phenothiazinderivater, somatropin, sympatomimetika (f. eks. adrenalin, salbutamol, terbutalin), thyreoideahormoner, østrogener, progestiner (f. eks. i orale kontraceptiva), proteasehæmmere og atypiske antipsykotika (f. eks. olanzapin og clozapin
i) the animals were born after the date from which the ban on the feeding of ruminants with meat-and-bone meal and greaves derived from ruminants had been enforced; ori) dyrene er født efter den dato, fra hvilken forbuddet mod fodring af drøvtyggere med kød- og benmel og grever fra drøvtyggere reelt er blevet håndhævet, eller
is derived exclusively from the vine varieties referred to in Articlesom udelukkende hidrører fra de i forordningens artikel ‧, stk. ‧, omhandlede druesorter
For substances subject to registration, summaries of the information derived from the application of Annexes V to ‧ of this Regulation shall be includedFor registreringspligtige stoffer gives der en sammenfatning af de oplysninger, der er givet i medfør af bilag V-IX
The procedure for authorisation of an alternative method of use or disposal of animal by-products or derived products may be initiated either by the Commission or, following an application, by a Member State or by an interested party, which may represent several interested partiesProceduren for udstedelse af en tilladelse til en alternativ metode til anvendelse eller bortskaffelse af animalske biprodukter eller afledte produkter kan iværksættes enten af Kommissionen eller efter en ansøgning fra en medlemsstat eller en interesseret part, som kan repræsentere flere interesserede parter
Owing to practical problems involved in separating the asset and liability flows for some derivative instruments, all financial derivatives transactions in the euro-area balance of payments are recorded netPå grund af praktiske problemer i opdelingen af aktiv- og passivstrømme i forbindelse med nogle finansielle derivater, registreres alle finansielle derivative transaktioner i euroområdets betalingsbalance på nettobasis
The characteristic taste and smell- sweet and with a slight almond taste- derive from the ingredients it contains: the yeast dough and the poppy-seed fillingVaren får sin karakteristiske smag og lugt- sød smag med en antydning af mandel- fra de anvendte råvarer, gærdejen og birkesfyldet
For a grain spirit to bear the sales denomination grain brandy, it must have been obtained by distillation at less than ‧ % vol. from a fermented mash of whole grain cereals, presenting organoleptic features deriving from the raw materials usedFor at spiritus kan betegnes kornbrandy, skal den være fremstillet ved destillation til under ‧ % vol. af gæret mæsk af hele korn og have organoleptiske egenskaber, der stammer fra de anvendte råvarer
For this purpose, Member States may subdivide the versions shown in Part ‧ of Annex III, provided that the particulars used for the subdivision are explicitly stated in the information package or can be derived from it by a simple calculationTil dette formål kan medlemsstaterne underopdele de versioner, som fremgår af bilag III, del II, forudsat, at de oplysninger, som lægges til grund for underopdelingen, fremgår direkte af informationspakken eller kan udledes heraf ved simpel beregning
Where the supplier of the tying product imposes on the buyer the suppliers from which the buyer must purchase the tied product, for instance because the formulation of minimum quality standards is not possible, this may also fall outside Article ‧), especially where the supplier of the tying product does not derive a direct (financial) benefit from designating the suppliers of the tied productNår leverandøren af det primære produkt pålægger køberen af købe det sekundære produkt hos bestemte leverandører, f.eks. fordi det er umuligt at fastlægge minimumskvalitetsstandarder, kan dette også falde uden for artikel ‧, stk. ‧, især hvis leverandøren af det primære produkt ikke opnår en direkte (finansiel) fordel ved at udpege leverandører af det sekundære produkt
I am greatly encouraged that all three institutions are in general agreement on three key principles: the requirement that only animal by-products derived from animals fit for human consumption should be used in feed, cosmetic and pharmaceutical products; the prohibition of intra-species recycling; and the need to tighten certain provisions in order to improve the control and traceability of animal by-products.Jeg finder det meget opmuntrende, at der fra alle tre institutioner er bred enighed om de tre centrale principper: at der kun må anvendes animalske biprodukter fra dyr, der er egnet til konsum, ved fremstilling af foder, kosmetik og lægemidler, at genbrug mellem arterne indbyrdes skal forbydes, og at visse bestemmelser skal strammes op for at forbedre kontrollen med og sporbarheden af animalske biprodukter.
either [(a) were derived from parent flocks which have been kept in an establishment in which avian influenza surveillance has been carried out with negative results within ‧ days prior to the time of collection of eggs;]enten [a) kommer fra forældreflokke, der har været holdt på en virksomhed, hvor der er gennemført overvågning for aviær influenza med negative resultater inden for ‧ dage inden indsamlingen af æggene]
Viser side 1. Fundet 10019 sætninger matchende sætning derive.Fundet i 5,222 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.