udtale: IPA: dəˈɹaɪv /dəˈɹaɪv/      

Oversættelser til dansk:

 • udlede   
   
  deduce (a conclusion) by reasoning
   
  create (a compound) from another by means of a reaction
   
  deduce (a conclusion) by reasoning
   
  find the derivation of (a word or phrase)
 • opstå   
   
  originate (from)
   
  originate (from)
 • afstamme   

Andre betydninger:

 
To come from; to be connected by a relationship of blood.
 
obtain (something) from something else
 
(transitive, logic) To deduce (a conclusion) by reasoning.
 
(intransitive) To originate or stem (from).
 
(transitive) To obtain or receive (something) from something else.
 
(transitive, linguistics) To find the derivation of (a word or phrase).
 
(transitive, chemistry) To create (a compound) from another by means of a reaction.
 
To reason or establish by deduction.

Lignende sætninger i ordbogen engelsk dansk. (15)

derivation date
afledt dato
derivation mode
afledningsmåde
derivation tool
værktøj til afledning
derivation type
afledningstype
derivation workflow
afledningsforløb
derivative
derivat
derived class
afledt klasse
derived depreciation book
afledt afskrivning
derived element
afledt element
derived input
afledt input
derived key
afledt nøgle
derived production
afledt produktion
derived session key
afledt sessionstast
key derivation function
nøgleafledningsfunktion
refuse derived fuel
affaldsbaseret brændsel

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "derive", oversættelseshukommelse

add example
en Powdered buttermilk and derivatives
da Kærnemælk og følgeprodukter i pulverform
en Adverse events in paediatric patients Adverse events information are derived from the clinical study in paediatrics (n
da Bivirkninger hos pædiatriske patienter Informationerne om uønskede hændelser stammer fra det kliniske forsøg på børn (n
en I do hope, however, that the Community approach to this matter and recourse to other instruments derived from the relationship between the European Union and the United States will result in some method of resolving the problem.
da Jeg håber imidlertid, at fællesskabstilgangen til dette anliggende samt anvendelse af andre instrumenter afledt af forholdet mellem EU og USA vil føre til en eller anden måde at løse problemet på.
en As a derived requirement, the Communication Infrastructure will also support the possibility of traffic prioritisation
da Kommunikationsinfrastrukturen skal som følge heraf også kunne støtte muligheden for at prioritere datatrafikken
en Any unused veterinary medicinal product or waste materials derived from such veterinary medicinal products should be disposed of in accordance with local requirements
da Ubrugte lægemidler eller affald fra sådanne skal destrueres i overensstemmelse med de lokale krav
en The active substance, Halofuginone, is an antiprotozoal agent of the quinazolinone derivatives group (nitrogenous polyheterocycles
da Det aktive stof, halofuginone, er et antiprotozomiddel af quinazolinon derivatgruppen (nitrogenous polyheterocycles
en either [the animals were born after the date from which the ban on the feeding of ruminants with meat-and-bone meal and greaves derived from ruminants had been enforced.]
da enten [er dyrene født efter den dato, fra hvilken forbuddet mod fodring af drøvtyggere med kød- og benmel og grever fra drøvtyggere reelt er blevet håndhævet.]
en All by-products, except leather, derived from these hides and produced in the dedicated facilities shall be disposed of as Category ‧ materials in accordance with Regulation (EC) No
da Alle biprodukter, bortset fra læder, der hidrører fra disse huder, og som er fremstillet i de dertil indrettede anlæg, skal bortskaffes som kategori ‧-materiale i overensstemmelse med forordning (EF) nr
en in the case of Category ‧ material (other than manure and digestive tract content) and processed products derived therefrom, the words
da for så vidt angår andet kategori ‧-materiale end gylle og indhold fra fordøjelseskanalen samt produkter, der er fremstillet heraf, ordene
en The valuation arrangements and procedures shall be adequate and proportionate to the nature and complexity of the OTC derivatives concerned
da Ordningerne og procedurerne til værdiansættelse skal være passende og stå i et rimeligt forhold til de berørte OTC-derivaters art og kompleksitet
en in writing. Amendment 38 - providing that GMO-derived content of food be indicated by labelling - attracts abstention (rather than support) despite its inherent desirability, owing to its dangerously and irreformably undemocratic source (EU institutions).
da skriftlig. - (EN) Ændringsforslag 38, der bestemmer, at indhold i fødevarer, der er fremstillet på grundlag af gmo'er, skal være mærket - gør det mere tiltrækkende at undlade at stemme end at støtte forslaget, til trods for det at det i sig selv er ønskeligt, på grund af dets farlige og uafvendelige udemokratiske oprindelse (EU institutioner).
en In 2010, the Commission intends to present several proposals in key areas, such as the derivatives markets, deposit-guarantee systems and market abuses.
da Kommissionen vil i 2010 udarbejde flere forslag på vigtige områder, f.eks. derivatmarkeder, garantiordninger og markedsmisbrug.
en the CCR multiplier applicable to each hedging set created for one of the reference debt instruments of an nth to default derivative is ‧,‧ % for reference debt instruments that have a credit assessment from a recognised ECAI equivalent to credit quality step ‧ to ‧ and ‧,‧ % for other debt instruments
da den CCR-multiplikator, der finder anvendelse på hver risikoafdækningsgruppe etableret for et af referencegældsinstrumenterne i et nth to default-derivat, er ‧,‧ % for referencegældsinstrumenter, der har en kreditvurdering fra et anerkendt ECAI svarende til kvalitetstrin ‧-‧ og ‧,‧ % for andre gældsinstrumenter
en The competence of the Community to conclude or accede to international agreements or treaties does not derive only from explicit conferral by the Treaty but may also derive from other provisions of the Treaty and from acts adopted pursuant to those provisions by Community institutions
da EF's beføjelse til at indgå eller tiltræde internationale aftaler eller traktater er ikke blot en ret, der udtrykkeligt tillægges EF ved traktaten, men følger også af andre bestemmelser i traktaten og retsakter, der i medfør af disse bestemmelser udstedes af EF-institutionerne
en Where a determination under paragraph ‧ has been made, the Council, acting by a qualified majority, may decide to suspend certain of the rights deriving from the application of this Treaty to the Member State in question, including the voting rights of the representative of the government of that Member State in the Council
da Hvis en overtrædelse som omhandlet i stk. ‧ er fastslået, kan Rådet med kvalificeret flertal beslutte at suspendere visse af de rettigheder, der følger af anvendelsen af denne traktat på den pågældende medlemsstat, herunder de stemmerettigheder, der er tillagt repræsentanten for den pågældende medlemsstats regering i Rådet
en The credit institution must be able to demonstrate how its strategy in respect of its use of credit derivatives and guarantees interacts with its management of its overall risk profile
da Kreditinstituttet skal kunne påvise, hvordan dets strategi vedrørende brugen af kreditderivater og sikkerhedsstillelser hænger sammen med dets styring af den overordnede risikoprofil
en In particular the reduction in risk levels deriving from having a large number of relatively small exposures should be reflected in the requirements
da Kravene bør navnlig afspejle, at det er muligt at mindske risikoniveauet gennem et stort antal relativt små engagementer
en This is a region in which generations are growing up with their only experience of Western Europe being derived from time spent there as refugees or from the television, neither of which are really suitable ways of familiarising oneself with good examples of how democratic societies based on the rule of law work in practice.
da I denne region vokser generationer op, der kun kender Vesteuropa som midlertidige flygtninge eller fra fjernsynet. Ingen af delene er virkeligt egnede instrumenter til at lære gode eksempler på demokratiske, retsstatslige samfund at kende i praksis.
en It is imperative that some of the income derived from the non-agricultural benefits generated by agricultural areas revert to the farming community
da Det er vigtigt, at en del af indkomsten fra eksternaliteter i landbrugsområder, også vender tilbage til gavn for landbrugssektoren
en SPECIAL PRECAUTIONS FOR DISPOSAL OF UNUSED MEDICINAL PRODUCTS OR WASTE MATERIALS DERIVED FROM SUCH MEDICINAL PRODUCTS, IF APPROPRIATE
da EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE
en The vast majority of businesses established in Gibraltar are very small (usually run by a single person and occupying small premises) and are engaged in asset management activities, so that the only income they generate consists of capital gains deriving from the assets they manage
da Langt den overvejende del af de virksomheder, som er etableret i Gibraltar, er meget små (normalt under ledelse af én enkelt person og i meget små lokaler), og disse er for det meste involveret i porteføljestyringsaktiviteter, således at den eneste indkomst, de har, består af kapitalgevinster på basis af de aktiver, de forvalter
en the fat fraction derived from animal by-products is first processed using
da Fedtfraktionen fra animalske biprodukter forarbejdes først ved anvendelse af
en The latter is an issue that should be very close to our hearts, in terms of the benefits that individual Member States can derive from their environment and, politically, in terms of the legacy of protection that we will pass on to future generations.
da Sidstnævnte er et spørgsmål, som bør ligge os meget på sinde på grund af de fordele, som de enkelte medlemsstater kan få fra deres miljø, og politisk i form af den miljøbeskyttelsesarv, som vi giver videre til kommende generationer.
en Pursuant to Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, a derogation is granted to Estonia, Latvia and Finland with regard to the feeding of the following fur animals with processed animal protein derived from the bodies or parts of bodies of animals of the same species
da I medfør af artikel ‧, stk. ‧, i forordning (EF) nr. ‧/‧ har Estland, Letland og Finland hermed dispensation til at fodre følgende pelsdyr med forarbejdet animalsk protein afledt af kroppe eller dele af kroppe af dyr af samme art
Viser side 1. Fundet 10019 sætninger matchende sætning derive.Fundet i 4,247 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.