udtale: IPA: dəˈɹaɪv /dəˈɹaɪv/      

Oversættelser til dansk:

 • opstå   
   
  originate (from)
 • udlede   
   
  deduce (a conclusion) by reasoning
 • afstamme   

Andre betydninger:

 
create (a compound) from another by means of a reaction
 
To come from; to be connected by a relationship of blood.
 
obtain (something) from something else
 
find the derivation of (a word or phrase)
 
(transitive, logic) To deduce (a conclusion) by reasoning.
 
(intransitive) To originate or stem (from).
 
(transitive) To obtain or receive (something) from something else.
 
(transitive, linguistics) To find the derivation of (a word or phrase).
 
(transitive, chemistry) To create (a compound) from another by means of a reaction.
 
To reason or establish by deduction.

Lignende sætninger i ordbogen engelsk dansk. (10)

derivative
derivat
derived class
afledt klasse
derived depreciation book
afledt afskrivning
derived element
afledt element
derived input
afledt input
derived key
afledt nøgle
derived production
afledt produktion
derived session key
afledt sessionstast
key derivation function
nøgleafledningsfunktion
refuse derived fuel
affaldsbaseret brændsel

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "derive", oversættelseshukommelse

add example
en A significant excess within the meaning of paragraph ‧ shall exist when the free-at-frontier price exceeds the intervention price fixed for the product in question, increased by ‧ %, or, as regards products for which there is no intervention price, a price derived from the intervention price, to be determined in accordance with the procedure laid down in Article ‧, taking account of the nature and composition of the product in question
da Der er tale om en væsentlig overskridelse som omhandlet i stk. ‧, når prisen franko grænse overstiger den interventionspris, der er fastsat for det pågældende produkt forhøjet med ‧ % eller, for så vidt angår produkter, som der ikke er fastsat nogen interventionspris for, en pris, der er afledt af interventionsprisen, og som skal fastsættes efter proceduren i artikel ‧ under hensyntagen til det pågældende produkts art og sammensætning
en A signal interface board which scans and derives the information to be transmitted.(Not fail-safe
da et grænsefladekredsløb for signaler, der skanner og udleder den information, der skal overføres (ikke fejlsikker
en We would also have liked the Commission to have responded more promptly on derivatives, products that have brought many citizens to their knees, as well as many administrations and EU Member States.
da Vi havde også gerne set, at Kommissionen havde reageret hurtigere med hensyn til derivater, der har tvunget mange borgere samt mange forvaltninger og EU-medlemsstater i knæ.
en This message shall be based on data derived from the transit declaration, where the case occurs amended, and completed as appropriate
da Denne meddelelse bygger på oplysningerne i forsendelsesangivelsen med eventuelle korrektioner og skal være behørigt udfyldt
en Substances that may reduce the blood-glucose-lowering effect include corticosteroids, danazol, diazoxide, diuretics, glucagon, isoniazid, oestrogens and progestogens (e. g. in oral contraceptives), phenothiazine derivatives, somatropin, sympathomimetic agents (e. g. epinephrine [ adrenaline ], salbutamol, terbutaline), thyroid hormones, protease inhibitors and atypical antipsychotic medicinal products (e. g. olanzapine and clozapine
da Stoffer, som kan nedsætte den blodsukkersænkende virkning, omfatter kortikosteroider, danazol, diazoxid, diuretika, glukagon, isoniazid, østrogener og gestagener (f. eks. orale kontraceptiver), phenthiazinderivater, somatropin, sympatomimetika (fx adrenalin, salbutamol, terbutalin) og thyreoideahormoner, proteasehæmmere samt atypisk antipsykotisk medicin (f. eks. olanzapin og clozapin
en Fentanyl is derived from opium
da Fentanyl er et afledet produkt af opium
en SPECIAL PRECAUTIONS FOR DISPOSAL OF UNUSED MEDICINAL PRODUCTS OR WASTE MATERIALS DERIVED FROM SUCH MEDICINAL PRODUCTS, IF APPROPRIATE
da EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE
en To this end, each Party shall set emission limits for discharges from point sources into surface waters based on the best available technology, which are specifically applicable to individual sectors or industries from which hazardous substances derive
da Med henblik herpå fastsætter hvert part grænser for udledninger fra punktkilder til overfladevand baseret på den bedste tilgængelige teknologi, der anvendes specifikt på de enkelte industrisektorer eller de industrier, hvorfra de farlige stoffer kommer
en In this context Ucits may carry out transactions in financial derivative instruments, such as financial futures and options, provided that the exposures relating so such instruments are covered by [
da I denne sammenhaeng kan investeringsinstitutterne udfoere transaktioner i afledte finansielle instrumenter, saasom finansielle futures og optioner, saafremt risiciene i forbindelse med saadanne instrumenter er daekket af [
en The operator shall provide evidence that the derived samples are representative and free of bias
da Driftslederen skal fremlægge bevis på, at de udtagne prøver er repræsentative og objektive
en The total exposure of a UCITS needs to be assessed on the basis of both default risk of the UCITS and leverage produced by the use of financial derivative instruments
da Et investeringsinstituts samlede eksponering bør vurderes på grundlag af både investeringsinstituttets risiko for misligholdelse og den gearing, der skyldes brug af finansielle derivatinstrumenter
en Those target values should relate to the interim objectives derived from the Community integrated strategy to combat acidification and ground-level ozone, which also form the basis of Directive ‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ October ‧ on national emission ceilings for certain atmospheric pollutants
da Disse målværdier bør fastsættes under hensyntagen til de foreløbige målsætninger, der er baseret på Fællesskabets integrerede strategi til bekæmpelse af forsuring og ozon ved jordoverfladen, som også danner grundlag for Europa-Parlamentets og Rådets direktiv ‧/EF af ‧. oktober ‧ om nationale emissionslofter for visse luftforurenende stoffer
en Co-administration of EMEND with ergot alkaloid derivatives, which are CYP‧A‧ substrates, may result in elevated plasma concentrations of these active substances
da Samtidig administration af EMEND og ergotalkaloidderivater, der er CYP‧A‧-substrater, kan resultere i forhøjede plasmakoncentrationer af disse aktive substanser
en Procedures for the valuation of the OTC derivatives
da Procedurer til ansættelse af OTC-derivaters værdi
en It has a primary amino acid sequence that is comparable to the Ala‧ allelic form of plasma-derived factor IX, and some post-translational modifications of the recombinant molecule are different from those of the plasma-derived molecule
da Det har en primær aminosyresekvens, som er sammenlignelig med Ala‧ allel form af plasmafremstillet faktor IX, og de post-translationelle modifikationer af det rekombinante molekyle ser ud til at være forskellig fra dem med det plasmafremstillede molekyle
en It is also appropriate to introduce certain restrictions on the movement of vaccinated mallard ducks, their hatching eggs and mallard ducks derived from vaccinated poultry in accordance with the preventive vaccination plan
da Der bør endvidere indføres visse restriktioner vedrørende flytninger af vaccinerede gråænder, rugeæg heraf og gråænder, der er afkom af vaccineret fjerkræ, i overensstemmelse med planen for forebyggende vaccination
en Special precautions for the disposal of unused veterinary medicinal product or waste materials derived from the use of such products
da Eventuelle særlige forholdsregler ved bortskaffelse af ubrugte veterinærlægemidler eller affaldsmaterialer fra brugen af sådanne
en commodity and commodity derivatives dealers and other entities authorised or regulated to operate in financial markets, including entities authorised by a Member State under a Directive, entities authorised or regulated without reference to a Directive and entities authorised or regulated by a third country
da råvare- og råvarederivathandlere og andre enheder, der er godkendt eller reguleret til at operere på de finansielle markeder, herunder enheder, der er godkendt af en medlemsstat i henhold til et direktiv, enheder, der er godkendt eller reguleret af en medlemsstat uden henvisning til et direktiv, og enheder, der er godkendt eller reguleret af et tredjeland
en Points out that any targeted measure concerning the tax treatment of losses in cross-border situations put in place by individual Member States will not, alone, solve the problem of distortion of competition and high compliance costs for EU undertakings operating in the internal market, which derive from the maintenance of ‧ different tax systems
da betoner, at enkelte medlemsstaters målrettede foranstaltninger vedrørende skattemæssig udligning af underskud i grænseoverskridende situationer ikke alene vil kunne løse det problem med konkurrenceforvridning og høje overholdelsesomkostninger for EU-virksomheder, der driver virksomhed i det indre marked, som følger af opretholdelsen af ‧ forskellige skattesystemer
en This is a system for identifying Grana Padano PDO cheese, and is thus an anti-counterfeiting device, which traces the cheese by means of natural biological tracers derived from the flora naturally present in the milk intended for Grana Padano PDO
da Dette system til identifikation og dermed til forhindring af forfalskning af Grana Padano BOB gør det muligt at spore osten ved hjælp af naturlige biologiske sporstoffer, der er isoleret i den naturligt forekommende bakterieflora i den mælk, der bruges til fremstilling af Grana Padano BOB
en The needle cover of the pre-filled pen contains dry natural rubber (a derivative of latex
da Nålebeskyttelseshætten på den fyldte pen indeholder tørt naturgummi (et derivat af latex
en potential effects on the consumers must, therefore, be derived from chronic or semi-chronic studies, so that a toxicological end point, such as the ADI, can be established for risk management
da de potentielle virkninger på forbrugerne skal derfor fastslås på grundlag af kroniske eller semikroniske undersøgelser, så der i risikovurderingen kan etableres toksikologiske end points såsom ADI
en It is certainly the fault of the Commission, rather than Mr Bowe, if we are still labouring under the burden of being unable, at present, to adopt flanking legislation on the tracing and labelling of GMOs and GMO derivatives placed on the market and thereby present the consumer with a complete framework of certainties.
da Det er bestemt ikke hans ansvar - men derimod Kommissionens - hvis der stadig er en gråzone, således at det i øjeblikket er umuligt at give forbrugerne en fuldstændig sikkerhed ved samtidig at vedtage en lovgivning om sporbarhed og mærkning af markedsførte GMO'er og afledte produkter.
Viser side 1. Fundet 10019 sætninger matchende sætning derive.Fundet i 6,471 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.