Oversættelser til dansk:

  • forventet omsætning   
     
    The amount of money an opportunity is expected to generate.

Eksempel sætninger med "expected revenue", oversættelseshukommelse

add example
en Calls on the Commission and Member States to agree to earmark at least ‧ % of expected revenues from auctioning within the EU Emissions Trading Scheme (EU ETS) in the next trading period to funding of the GCCA and other climate change measures in developing countries, including efforts to protect forests and reduce emissions from deforestation and forest degradation
da opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at afsætte mindst ‧ % af de forventede indtægter fra EU's emissionshandelsordning i næste auktionsrunde til finansiering af den globale klimaalliance og andre foranstaltninger vedrørende klimaændringen i udviklingslandene, herunder en indsats for at beskytte skove og mindske emissionerne fra skovrydning og skovforringelse
en As set out in paragraph ‧ of the HAMSA judgment, the factors determining the similarity of creditors are the type and amount of securities, the privileged nature of claims, the creditors’ evaluation of the chances of recapitalising the company and the share of the liquidation revenue they can expect
da I henhold til præmis ‧ i HAMSA-dommen er følgende faktorer afgørende for, om der er lighed mellem kreditorer: art og omfang af sikkerheden, fordringernes stilling, vurdering af mulighederne for at tilføre virksomheden kapital og den dividende, kreditorerne kan forvente
en Revenue as a ratio of GDP is significantly below expectations largely owing to lower-than-expected absorption of EU funds
da Indtægtskvoten ligger betydeligt under forventningerne hovedsagelig som følge af en lavere end forventet absorbering af EU-midler
en This improvement over the target results mainly from the better-than-expected cyclical developments, with revenue exceeding the budgetary plans and offsetting slightly higher-than-planned expenditure growth
da Denne forbedring i forhold til det tidligere mål kan især tilskrives en konjunkturudvikling, der blev bedre end forventet, og som resulterede i, at indtægterne overskred budgetplanerne og delvis kompenserede for en større stigning i de offentlige udgifter end planlagt
en On the other hand, despite an overall strong track record, there has been a practice in recent years to direct part of higher-than-expected revenues to increasing expenditures through supplementary budgets, thus not respecting set expenditure targets
da På den anden side har der trods generelt gode resultater gennem de seneste år bredt sig den praksis, at en del af de ikke forventede højere indtægter er blevet brugt til at forøge udgifterne via tillægsbudgetter, således at de fastsatte udgiftsmål ikke er overholdt
en What is the expected programme for oil revenues?
da Hvilket program forventes der planlagt for olieindtægterne?
en Congratulates the EIB on its role as a financial catalyst, above all in relation to loans in support of public-private partnerships promoting private sector participation in financing the Trans-European Networks; calls for an EU guarantee instrument to be developed specifically for Trans-European Transport Network projects in order to cover the risk that revenue might fall short of the expected levels in the initial operating phase; stresses the importance of improving the dimension of energy networks to and among Member States to facilitate the creation of the internal market for energy supply and distribution
da lykønsker EIB med dens rolle som finansiel katalysator, især med henblik på lån til støtte for offentlige og private partnerskaber, som kan fremme den private sektors deltagelse i finansieringen af de transeuropæiske net; støtter tilvejebringelsen af et EU-garantiinstrument, der er udformet specielt med henblik på transportprojekter under det transeuropæiske net, som skal dække risikoen, såfremt indtægterne ikke når op på det forventede omfang i den indledende fase af driften; fremhæver betydningen af, at dimensionerne af energinettene til og mellem medlemsstaterne indbyrdes forbedres for at lette tilvejebringelsen af et indre marked for energiforsyning og-distribution
en Expects the Centre to comply with the ECA's observations on the timely issuing of recovery orders so as to ensure the effective monitoring of revenue
da forventer, at observatoriet imødekommer Revisionsrettens bemærkninger om rettidig udfærdigelse af indtægtsordrer med henblik på at sikre effektivt tilsyn med indtægter
en Second, Greece, HSY and TKMS/GNSH claim that the net proceeds (i.e. revenues minus costs) were higher in case of sale of HSY- including the expected payments due under of the guarantee- than if HSY would have been liquidated. TKMS/GNSH supports its claim by means of the second Deloitte report
da For det andet har Grækenland, HSY og TKMS/GNSH gjort gældende, at nettoprovenuet (dvs. indtægter minus omkostninger) var højere i tilfælde af, at HSY blev solgt- herunder de forventede betalinger i henhold til garantien- end hvis HSY var trådt i likvidation. TKMS/GNSH har støttet sin påstand på den anden Deloitte-rapport
en any links with organisations not involved in the provision of air navigation services, including commercial activities in which it is engaged either directly or through related undertakings, which account for more than ‧ % of its expected revenue
da alle forbindelser med organisationer, som ikke deltager i udøvelse af luftfartstjenester, herunder forretningsvirksomhed, hvori den enten deltager direkte eller via forbundne virksomheder, og som tegner sig for mere end ‧ % af dens forventede indtægter
en While cyclical conditions in ‧ turned out to be significantly better than foreseen in the previous update and expenditure developed broadly as expected, revenues were lower than anticipated (notably because of an underestimation of the impact of the final stage of the ‧ direct tax reform, which was aimed at reducing the tax wedge
da Konjunkturforholdene i ‧ blev langt gunstigere end forventet i den forrige opdatering, og udgifterne udviklede sig stort set som forventet, men de offentlige indtægter blev lavere end forventet (især som følge af en undervurdering af effekten af den sidste fase af skattereformen fra ‧, der tog sigte på at reducere skattekilen
en Revenue turned out to be ‧,‧ % of GDP lower than expected while expenditure was ‧,‧ % of GDP higher than expected
da Indtægterne viste sig at være ‧,‧ % af BNP lavere end forventet, mens udgifterne var ‧,‧ % af BNP højere end forventet
en The amount of net revenue expected to be available for research in ‧ comes to EUR
da De forventede nettoindtægter, der kan anvendes til forskning i ‧, beløber sig til ‧ EUR
en Tax revenues are expected to increase by ‧,‧ percentage points of GDP, despite the planned elimination of the road tax in ‧, which is estimated to negatively affect revenues by ‧,‧ % of GDP in the same year
da Skatteprovenuet ventes at stige med ‧,‧ procentpoint af BNP på trods af den planlagte afskaffelse af vejskatten i ‧, som skønnes at påvirke provenuet negativt med ‧,‧ % af BNP i samme år
en However, the programme does not give any details on the expected increase in other revenues by ‧ % of GDP
da Programmet indeholder imidlertid ingen detaljerede oplysninger om den forventede stigning i andre indtægter på ‧ % af BNP
en The expected improvement in the deficit is supported by (a) an acceleration in GDP growth (from ‧,‧ % to about ‧ %) which boosts revenues (about EUR ‧bn, i.e. ‧,‧ percentage point of GDP), and (b) a slowdown in expenditure
da Den forventede forbedring af underskuddet støttes af (a) en acceleration i BNP-væksten (fra ‧,‧ % til omkring ‧ %), der øger indtægterne (omkring ‧ mia. EUR, dvs. ‧,‧ procentpoint af BNP), og (b) en afdæmpning af udgifterne
en Euro-area Finance Ministers confirmed last week their commitment to make full use of current economic growth and better-than-expected tax revenues to pursue sound fiscal policies, as well as to use unexpected extra revenues for deficit and debt reduction.
da Euroområdets finansministre bekræftede i sidste uge deres tilsagn om fuldt ud at udnytte den aktuelle økonomiske vækst og de bedre end forventede skatteindtægter til at føre gode finanspolitikker og til at udnytte de uventede ekstraindtægter til underskuds- og gældsnedbringelse.
en One of them, quite naturally, is to use some of the revenue from the expected auctioning of emission permits in the future.
da Et af dem er helt naturligt at bruge en del af indtægterne fra den forventede handel med emissionstilladelser i fremtiden.
en the type of investment planned and, where applicable, the revenue expected
da den påtænkte investeringstype og i givet fald de forventede indtægter
en The improvement is projected to come mainly on account of the expenditure-to-GDP ratio declining more rapidly than the revenue-to-GDP ratio, with an expected nominal reduction in most primary expenditure categories in the outer years of the programme, particularly compensation of employees and social payments
da Forbedringen forventes hovedsagelig at komme, fordi udgiftskvoten falder hurtigere end indtægtskvoten, med en forventet nominel reduktion i de fleste primære udgiftskategorier i de seneste år af programmet, herunder især aflønning af ansatte og sociale betalinger
en The better-than-planned outcome is largely explained by a carry-over from the previous year when economic growth and tax revenue exceeded expectations
da Det bedre end planlagte resultat forklares i høj grad ved en overførsel fra det foregående år, hvor den økonomiske vækst og skatteindtægterne oversteg forventningerne
en The revenue-to-GDP ratio is expected to increase to almost ‧ 1⁄4 % of GDP (from ‧ 1⁄2 % of GDP in the previous year), supported by higher indirect taxes and other revenue
da Indtægtskvoten forventes at stige til næsten ‧1⁄4 % af BNP (i forhold til ‧1⁄2 % af BNP i det foregående år), understøttet af højere indirekte skatter og andre indtægter
en Revenues are expected to increase from ‧ % of GDP in ‧ to ‧,‧ % in ‧, after peaking in
da Indtægterne ventes at stige fra ‧ % af BNP i ‧ til ‧,‧ % i ‧ efter at være toppet i
en Regarding ‧ and ‧, slippages compared to the programme can be expected both on the revenue and the expenditure side, on top of the base effects including from the elimination of the property tax
da Vedrørende ‧ og ‧ kan der forventes overskridelser i forhold til programmet på både indtægts- og udgiftssiden oven i basiseffekterne, herunder fra ophævelsen af ejendomsskatten
Viser side 1. Fundet 38789 sætninger matchende sætning expected revenue.Fundet i 22,203 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.