Oversættelser til dansk:

  • forventet omsætning   
     
    The amount of money an opportunity is expected to generate.

Eksempel sætninger med "expected revenue", oversættelseshukommelse

add example
en Based on the business plan submitted by the German authorities, at this stage the Commission comes to the conclusion that the expected increase in revenue from the operation of the new southern runway will not cover its incremental costs
da På grundlag af den forretningsplan, som de tyske myndigheder har fremlagt, konkluderer Kommissionen på nuværende tidspunkt, at den forventede stigning i indtægterne ved driften af den nye sydlige start- og landingsbane ikke vil dække ekstraomkostningerne
en A considerable increase in the Office’s revenue is expected in the medium term, as a result, in particular, of the payment of renewal fees for Community trade marks
da Harmoniseringskontorets indtægter ventes at stige betydeligt på mellemlang sigt, bl.a. som følge af betalingen af gebyrerne for fornyelse af EF-varemærker
en Recent information points to the possibility of a better final outcome above ‧ % of GDP, owing to even higher-than-expected revenues in ‧, especially from direct taxes, reflecting the high dynamism of corporate profits
da De seneste oplysninger antyder muligheden af et bedre slutresultat på over ‧ % af BNP som følge af indtægter, der var endnu højere end forventet i ‧, især fra direkte skatter, hvilket afspejler den store dynamiske udvikling i virksomhedernes overskud
en The European Parliament and the Council will continue to closely pay attention to the management of the assigned revenues expecting rapid improvements in this field
da Europa-Parlamentet og Rådet vil fortsat være meget opmærksom på forvaltningen af de formålsbestemte indtægter og forvente hurtige forbedringer på dette område
en The infrastructure manager may set requirements with regard to applicants to ensure that its legitimate expectations about future revenues and utilisation of the infrastructure are safeguarded
da Infrastrukturforvalteren kan fastsætte krav til ansøgere for at sikre, at hans legitime forventninger om fremtidige indtægter og udnyttelsen af infrastrukturen kan opfyldes
en Revenue fell substantially, reflecting much lower-than-expected economic activity, although revenue fell even more than would be suggested by the standard elasticities
da Indtægterne faldt kraftigt, hvilket afspejler en økonomisk aktivitet på et meget lavere niveau end forventet, selv om de faldt endnu mere, end standardelasticiteterne havde ladet forvente
en the type of investment planned and, where applicable, the revenue expected
da den påtænkte investeringstype og i givet fald de forventede indtægter
en This budget over-performance is entirely due to higher than expected revenues, while expenditure control was not fully maintained
da Denne opjustering af det budgetmæssige resultat kan helt og holdent henføres til, at indtægterne blev større end forventet, mens udgiftskontrollen ikke blev så stram som planlagt
en Notes the Centre's effort to respond positively to the ECA's observation concerning the way in which the Centre should apply financial rules when the balance for one financial year is entered as revenue in the budget for the subsequent year; expects the Centre to finalise a solution in line with the ECA's recommendation
da bemærker centrets bestræbelser på at efterkomme Revisionsrettens bemærkning om måden, hvorpå centret bør anvende finansielle bestemmelser, når saldoen for et regnskabsår opføres som indtægt i budgettet for det efterfølgende regnskabsår; forventer at centret finder en løsning i tråd med Revisionsrettens henstilling
en Regarding ‧, despite the recovery of the economy, the revenue ratio is expected to further decline in view of (i) the increasing weight of net exports which makes growth less tax-rich; (ii) the lagged effect of the contraction of the economy; and (iii) the adoption in ‧ of a reduction of the overall tax burden linked to the personal income tax as of
da For ‧ forventes indtægtskvoten trods det økonomiske opsving at falde yderligere på baggrund af i) nettoeksportens øgede vægt, som gør afgiftsprovenuet af væksten mindre, ii) den forsinkede virkning af den økonomiske afmatning og iii) vedtagelsen i ‧ af en reduktion af det samlede skattetryk i tilknytning til den personlige indkomstskat fra
en This improvement over the target results mainly from the better-than-expected cyclical developments, with revenue exceeding the budgetary plans and offsetting slightly higher-than-planned expenditure growth
da Denne forbedring i forhold til det tidligere mål kan især tilskrives en konjunkturudvikling, der blev bedre end forventet, og som resulterede i, at indtægterne overskred budgetplanerne og delvis kompenserede for en større stigning i de offentlige udgifter end planlagt
en This over-performance reflects a significant positive base effect from ‧ due to stronger-than-expected employment growth and higher revenue from oil- and gas- related activities in the North Sea than anticipated
da Denne overopfyldelse af målet afspejler en betydelig positiv basiseffekt fra ‧ som følge af, at væksten i beskæftigelsen og indtægterne fra olie- og gasrelaterede aktiviteter i Nordsøen blev højere end forventet
en Where the previously internal turnover does not appear to correspond to a market valuation of the activities in question (and, thus, to the expected future turnover on the market), the forecast revenues to be received on the basis of an agreement with the former parent may be a suitable proxy
da Hvis den hidtil interne omsætning ikke forekommer at stemme overens med en markedsvurdering af de pågældende aktiviteter (og dermed den forventede fremtidige omsætning på markedet), kan det være mest hensigtsmæssigt at lægge de forventede indtægter baseret på en aftale med det tidligere moderselskab til grund
en Is the German Government justified in keeping the extra tax revenue raised due to failure to amend national legislation according to schedule and in using it, for example, to moderate the reforms which it proposes in social, financial and economic policy or to close the gap between its expected ‧ outturn and its Stability Pact target?
da Er den tyske regering berettiget til at bevare denne beskatningsfordel, som er opnået gennem en ikke-rettidig tilpasning af den nationale lovgivning, og f.eks. benytte den til at moderere de foreslåede reformer på det sociale, finansielle og økonomiske område eller til i ‧ at udvise en adfærd, som er mindre ude af trit med stabilitetspagten?
en It is also alleged by Vtesse that, in a typical bid such as the one for the provision of backbone and access telecommunication links to Kent MAN, its rate liability represented ‧ % of expected recurring revenues
da Vtesse gør også gældende, at dets skattebyrde udgjorde ‧ % af de forventede løbende indtægter ved et typisk bud som f.eks. buddet på levering af backbone- og accessforbindelser til Kent MAN
en Specifically, downward pressure is expected on revenue from the pension yield tax, corporate taxes and from the estimated declining extraction of oil and gas in the North Sea
da Det nedadgående pres forventes især på indtægter fra pensionsbeskatningen og selskabsskatten og i forbindelse med det forventede fald i udvindingen af olie og gas i Nordsøen
en Banks cannot expect consumers and SMEs to meet the cost of lost foreign exchange revenues.
da Bankerne kan ikke tillade sig at lade forbrugerne og SMV'erne betale tabet af valutahandelen.
en In ‧ and ‧, tax revenues and social contributions are expected drop slightly
da I ‧ og ‧ forventes der et mindre fald i skatteindtægter og sociale bidrag
en The project is expected to produce ‧ barrels of oil a day, and project revenue as a whole will be USD ‧ billion
da Der forventes en dagsproduktion på ‧ tønder olie, og de samlede projektindtægter forventes at blive på ‧ mia. USD
en The motive behind their ‧ % waiver was the future revenue (tax, social security and ground rent) that the public creditors could expect by maintaining the operations of the company
da Begrundelsen for dette afkald på ‧ % var de fremtidige indtægter i form af skat, socialsikringsbidrag og lejebetalinger, som de offentlige kreditorer kunne forvente ved virksomhedens videreførelse
en This proportion is significantly below the expected net revenues for public authorities from auctioning, taking into account potentially reduced income from corporate taxes
da Denne andel er væsentligt mindre end de offentlige myndigheders forventede nettoindtægter fra auktionerne, under hensyntagen til eventuel lavere indkomst fra selskabsbeskatning
en In its opinion of ‧ February ‧ on the previous update of Slovakia's convergence programme covering the period ‧-‧, the Council invited Slovakia to (i) seize every opportunity for an accelerated deficit reduction, including through the use of better-than-expected revenues and of savings on the expenditure side, in particular in ‧; (ii) make the medium-term expenditure ceilings more binding; (iii) be vigilant that second-round effects from the high inflation in ‧ do not affect the inflation convergence path envisaged in the programme
da I sin udtalelse af ‧. februar ‧ om den tidligere opdatering af Slovakiets konvergensprogram for perioden ‧-‧ opfordrede Rådet Slovakiet til i) at benytte enhver lejlighed til at fremskynde nedbringelsen af underskuddet, blandt andet ved at udnytte uventet store indtægter og foretage besparelser på udgiftssiden, især i ‧, ii) i højere grad at gøre de mellemfristede udgiftslofter bindende, iii) at kontrollere, at følgevirkningerne af den høje inflation i ‧ ikke rammer den konvergensplan for inflation, der er beskrevet i programmet
en Firstly, real GDP growth could turn out to be less favourable than projected, which would translate into lower than expected tax revenue
da For det første kan væksten i realt BNP vise sig at være mindre positiv end forventet, hvilket vil medføre lavere skatteindtægter end forventet
en Notes in the answers of the Agency, that it has now taken steps to clarify the financial presentation of its operation, which results in a consolidated revenue and expenditure account for the whole period ‧, therefore expects that the problem will be solved for the discharge procedure
da bemærker, ud fra agenturets svar, at det nu har truffet foranstaltninger til at klarlægge regnskabsopstillingen for dets aktiviteter, hvilket har resulteret i et konsolideret forvaltningsregnskab for hele perioden ‧, og forventer derfor, at problemet vil være løst inden ‧-dechargeproceduren
en But it is unfair to expect ACP countries to make long-term decisions on liberalisation and regional integration without having a long-term view of the amount of assistance that would be available to help them put together the regional regulatory frameworks to instigate new methods of collecting government revenues to make up for the loss of the tariff income or to construct a type of infrastructure which we know from our own experience in the EU is so important to developing our regional economy.
da Men det er urimeligt at forvente, at AVS-staterne træffer langsigtede beslutninger om liberalisering og regional integration uden at have en langsigtet oversigt over de bistandsbeløb, der står til rådighed til at hjælpe dem med at skabe regionale lovgivningsmæssige rammer, der giver mulighed for at indføre nye metoder til opkrævning af offentlige indtægter, som kan opveje de manglende toldindtægter, eller for at skabe den infrastruktur, som vi af egne erfaringer i EU ved er så vigtig for at udvikle den regionale økonomi.
Viser side 1. Fundet 38789 sætninger matchende sætning expected revenue.Fundet i 9,913 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.