Oversættelser til dansk:

  • forventet omsætning   
     
    The amount of money an opportunity is expected to generate.

Eksempel sætninger med "expected revenue", oversættelseshukommelse

add example
en However, this cause for satisfaction is counter-balanced by the fact that, aside from the possible criticism that the objectives could perhaps have been more demanding and rigorous, we are seeing that the objectives have been achieved, not as a result of the interest and efforts of the Member States, but simply to factors such as the favourable development of interest rates or greater than expected tax revenue.
da Men denne grund til tilfredshed har en bagside, for uanset om der er nogen, som kan kritisere, at målene måske ikke har været tilstrækkeligt strenge eller krævende, ser vi, at opfyldelsen af målene ikke skyldes medlemsstaternes interesse og bestræbelser, men ganske enkelt faktorer som en positiv udvikling i renteniveauet eller højere skatteindtægter end forventet.
en However, any information in terms of revenue and expenditure levels associated with this adjustment path or supporting measures is postponed until after a consultation with the social partners expected to be concluded by late April of this year
da Alle oplysninger om indtægts- og udgiftsniveauer i forbindelse med denne justering eller foranstaltninger i tilknytning hertil er udsat til efter et samråd med arbejdsmarkedets parter, der forventes afsluttet ultimo april i år
en Compared with the projections in the previous update (to ‧), the strong increase in the estimated ‧ balance, achieved through higher than expected revenues, is carried forward in terms of the revenue and headline and primary surplus ratios in the following two years, at a declining rate, with virtually no change in the profile of the projected expenditure ratio
da Sammenlignet med fremskrivningerne i den forrige opdatering (frem til ‧) vil den stærke stigning i den skønnede saldo for ‧, der skyldes højere end forventede indtægter, slå igennem med en aftagende virkning i indtægtskvoten og kvoten for det samlede overskud og for det primære overskud i de følgende to år, mens der praktisk talt ikke sker nogen ændring i profilen for den fremskrevne udgiftskvote
en It is also alleged by Vtesse that, in a typical bid such as the one for the provision of backbone and access telecommunication links to Kent MAN, its rate liability represented ‧ % of expected recurring revenues
da Vtesse gør også gældende, at dets skattebyrde udgjorde ‧ % af de forventede løbende indtægter ved et typisk bud som f.eks. buddet på levering af backbone- og accessforbindelser til Kent MAN
en Notes the Centre's effort to respond positively to the ECA's observation concerning the way in which the Centre should apply financial rules when the balance for one financial year is entered as revenue in the budget for the subsequent year; expects the Centre to finalise a solution in line with the ECA's recommendation
da bemærker centrets bestræbelser på at efterkomme Revisionsrettens bemærkning om måden, hvorpå centret bør anvende finansielle bestemmelser, når saldoen for et regnskabsår opføres som indtægt i budgettet for det efterfølgende regnskabsår; forventer at centret finder en løsning i tråd med Revisionsrettens henstilling
en The better outcome, expected also in the Commission services' autumn forecast, is largely determined by the carry-over of the better-than-expected outcome in ‧ and to a lesser extent by significantly higher-than-expected revenue growth more than offsetting markedly higher-than-budgeted expenditure growth
da Denne resultatforbedring, der også var forventet i Kommissionens efterårsprognose, skyldes for en stor del fremførsel af resultatet for ‧, der var bedre end forventet, og i mindre grad, at indtægtsstigningen blev væsentligt højere end forventet og dermed oversteg udgiftsstigningerne, der var markant højere end budgetteret
en One third of revenue synergies are expected to come from [...], one third from [...] and one third from [...]
da Med hensyn til indtjeningssynergierne opnås en tredjedel på grundlag af [...], en tredjedel på grundlag af [...] og en sidste tredjedel på grundlag af [...]
en If at any time the unavoidable costs of meeting the obligations to supply the awards are expected to exceed the consideration received and receivable for them (ie the consideration allocated to the award credits at the time of the initial sale that has not yet been recognised as revenue plus any further consideration receivable when the customer redeems the award credits), the entity has onerous contracts
da Hvis de uundgåelige omkostninger, der er forbundet med indfrielsen af forpligtelserne til at levere goderne, på et hvilket som helst tidspunkt forventes at overstige den modtagne eller tilgodehavende betaling for disse (dvs. den betaling, der er allokeret til bonuspointene på tidspunktet for det indledende salg, som endnu ikke er indregnet som indtægt, med tillæg af eventuel yderligere tilgodehavende betaling, når kunden indløser bonuspointene), har virksomheden tabsgivende kontrakter
en Amendment No 8 calls for an economic and operational impact assessment in relation to the expected loss of revenue and effort displacement resulting from the implementation of the regulation.
da Ændringsforslag 8 indeholder forslag om en vurdering af de økonomiske og praktiske virkninger af det forventede indtægtstab og forskydning af ydelse som resultat af gennemførelsen af forordningen.
en This budget over-performance is entirely due to higher than expected revenues, while expenditure control was not fully maintained
da Denne opjustering af det budgetmæssige resultat kan helt og holdent henføres til, at indtægterne blev større end forventet, mens udgiftskontrollen ikke blev så stram som planlagt
en In ‧ and ‧, the revenue ratio is expected to continue declining, albeit less rapidly, while the expenditure ratio is projected to broadly stabilise in ‧ and to decline in
da I ‧ og ‧ forventes indtægtskvoten fortsat at falde, om end mindre hurtigt, mens udgiftskvoten stort set forventes at stabiliseres i ‧ for derefter at falde i
en In particular, the expected revenues from direct taxes and revenues other than taxes, social contributions or property income in ‧ are on the high side
da Navnlig forventningerne til de direkte skatteindtægter og andre indtægter end skatteindtægter, socialsikringsbidrag og formueindkomst i ‧ er optimistiske
en Congratulates the EIB on its role as a financial catalyst, above all in relation to loans in support of public-private partnerships promoting private sector participation in financing the Trans-European Networks; calls for an EU guarantee instrument to be developed specifically for Trans-European Transport Network projects in order to cover the risk that revenue might fall short of the expected levels in the initial operating phase; stresses the importance of improving the dimension of energy networks to and among Member States to facilitate the creation of the internal market for energy supply and distribution
da lykønsker EIB med dens rolle som finansiel katalysator, især med henblik på lån til støtte for offentlige og private partnerskaber, som kan fremme den private sektors deltagelse i finansieringen af de transeuropæiske net; støtter tilvejebringelsen af et EU-garantiinstrument, der er udformet specielt med henblik på transportprojekter under det transeuropæiske net, som skal dække risikoen, såfremt indtægterne ikke når op på det forventede omfang i den indledende fase af driften; fremhæver betydningen af, at dimensionerne af energinettene til og mellem medlemsstaterne indbyrdes forbedres for at lette tilvejebringelsen af et indre marked for energiforsyning og-distribution
en On the other hand, this strengthened control on VAT refunds initiated end-‧ might also contribute to a reduction of the expected shortfall of VAT revenues, which constitutes a downward risk
da På den anden side vil denne styrkede kontrol med momsrefusionerne, der blev indledt i slutningen af ‧, også kunne bidrage til at reducere den forventede manko i momsprovenuet, hvilket udgør en risiko, der trækker i nedadgående retning
en The current programme anticipates a surplus at ‧,‧ % of GDP, but in light of more recent information, revenue is likely to be higher than expected by ‧,‧ percentage point of GDP, and thus the surplus is likely to be revised upwards accordingly (to about ‧,‧ % of GDP
da I programmet regnes der med et overskud på ‧,‧ % af BNP, men i lyset af de seneste oplysninger vil indtægterne antagelig blive ‧,‧ procentpoint af BNP højere end forventet, og overskuddet vil dermed sandsynligvis blive opjusteret tilsvarende (til omkring ‧,‧ % af BNP
en However, the government expects that the package will strengthen dynamism in the economy by improving the growth potential and job creation and in this way raise the revenue-raising capacity
da Den forventer dog samtidig, at pakken vil forstærke dynamikken i den finske økonomi ved at forbedre vækstpotentialet og jobskabelsen og dermed også indkomstgrundlaget
en Considers that Parliament's participation in interinstitutional cooperation, as regards both expenditure and potential savings, should be clearly identified in budgetary documentation; expects the relevant expenditure and revenues resulting from loans or rents or provision of services to be clearly indicated in Parliament's budget
da mener, at Parlamentets deltagelse i interinstitutioneltsamarbejde vedrørende både udgifter og mulige besparelser klart bør fremgåaf budgetdokumentationen; forventer, at udgifter og indtægter i forbindelsemed lån, leje eller tjenesteydelser klart fremgår af Parlamentets budget
en rigorously implement the ‧ budget, take adequate action to ensure the correction of the excessive deficit by ‧ as planned, where necessary through additional measures; and allocate the better-than-expected revenues to further deficit reduction, also given the insufficient margin in ‧ in view of the risks, thereby also contributing to accelerating the pace of debt reduction towards the ‧ % of GDP threshold
da at gennemføre ‧-budgettet strengt og tage skridt til at sikre, at det uforholdsmæssigt store underskud korrigeres senest i ‧, om nødvendigt ved hjælp af supplerende foranstaltninger, og at afsætte de indtægter, der er større end forventet, til yderligere nedbringelse af underskuddet- også fordi risiciene gør, at margenen i ‧ ikke er tilstrækkelig- og dermed samtidig bidrage til at øge tempoet i gældsreduktionen ned imod referenceværdien på ‧ % af BNP
en while tax revenues exceeded expectations due to higher-than-projected economic growth, the deficit reduction in ‧ was also the consequence of expenditure restraint, in particular with respect to the compensation of public sector employees and intermediate consumption
da om end skatteindtægterne var større end forventet takket være den uventet kraftige økonomiske vækst, var reduktionen af underskuddet i ‧ også et resultat af udgiftstilbageholdenhed, især med hensyn til aflønningen af offentligt ansatte og forbruget i produktionen
en whereas Member States are expected to maintain their budget deficits below ‧% of GDP in line with the rules underpinning the single currency; and whereas that rule has been regularly flouted; whereas whenever the budget deficit is above ‧% this can be judged more favourably if it is coupled with high growth and declining debt ratio (excluded privatisation revenue), also bringing down the annual deficit under ‧% in the medium term
da der henviser til, at medlemsstaterne forventes at holde deres budgetunderskud på under ‧% af BNP i overensstemmelse med reglerne vedrørende den fælles valuta, og til, at denne regel jævnligt er blevet overtrådt, og at et budgetunderskud på over ‧ % bedre kan accepteres, hvis der også er høj vækst og en faldende gældskvote (eksklusive indtægter fra privatisering), og hvis det årlige underskud samtidig nedbringes til under ‧% på mellemlang sigt
en The programme assumes that only part of the better-than-expected revenues in ‧ is carried over to subsequent years
da Det antages i programmet, at kun en del af de bedre end forventede indtægter i ‧ fremføres til de efterfølgende år
en Based on the business plan submitted by the German authorities, at this stage the Commission comes to the conclusion that the expected increase in revenue from the operation of the new southern runway will not cover its incremental costs
da På grundlag af den forretningsplan, som de tyske myndigheder har fremlagt, konkluderer Kommissionen på nuværende tidspunkt, at den forventede stigning i indtægterne ved driften af den nye sydlige start- og landingsbane ikke vil dække ekstraomkostningerne
en At the same time, the revenue-to-GDP ratio is expected to fall by ‧,‧ percentage points as a result of discretionary tax cuts and the cyclical erosion of tax bases
da Samtidig forventes indtægtskvoten at falde med ‧,‧ procentpoint som følge af diskretionære skattenedsættelser og den konjunkturbestemte udhuling af skattegrundlaget
en One of them, quite naturally, is to use some of the revenue from the expected auctioning of emission permits in the future.
da Et af dem er helt naturligt at bruge en del af indtægterne fra den forventede handel med emissionstilladelser i fremtiden.
en This much better than expected outcome compared with the previous update is for a large part due to the base effect associated with a revision of the general government surplus in ‧ from a previous estimate of ‧ % of GDP to ‧,‧ %, mainly on account of revenue surprises
da Dette resultat, som langt overstiger forventningerne sammenlignet med den forrige opdatering, skyldes i vid udstrækning basiseffekten af revisionen af det offentlige overskud i ‧, som blev opjusteret fra skønsmæssige ‧ % af BNP til ‧,‧ % primært som følge af positive indtægtsoverraskelser
Viser side 1. Fundet 38789 sætninger matchende sætning expected revenue.Fundet i 9,828 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.