udtale:  

Oversættelser til dansk:

 • almindelig   
   
  According to or depending on custom.
 • sædvanlig   
   
  According to or depending on custom.
 • vanlig   

Andre betydninger:

 
behaving in a regular manner, as a habit
 
recurring, or that is performed over and over again
 
Recurring, or that is performed over and over again.
 
Regular or usual.
 
Behaving in a regular manner, as a habit.
 
being regular or usual

Lignende sætninger i ordbogen engelsk dansk. (1)

habitually
sædvanligvis; som regel

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "habitual", oversættelseshukommelse

add example
en I believe we must follow the agenda with the calm habitual during this sitting.
da Jeg mener, at vi skal følge dagsordenen med sædvanlig ro og orden under dette møde.
en Article ‧ should be seen as an exception to this general principle, creating a special connection where the parties have their habitual residence in the same country
da Artikel ‧, stk. ‧, som skaber en særlig tilknytning i de tilfælde, hvor parterne har sædvanligt opholdssted i samme land, bør ses som en undtagelse fra denne almindelige regel
en By virtue of Brussels II (Council Regulation (EC) No 2201/2003), a person can now obtain a divorce if he is a national of any Member State and has been habitually living there for six months.
da I medfør af Bruxelles II (Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003) kan en person nu opnå skilsmisse, hvis han er statsborger i en medlemsstat og har haft sit sædvanlige opholdssted der i seks måneder.
en Does Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧th November ‧ on the recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters and matters of parental responsibility, repealing Regulation (EC) No ‧/‧, whether interpreted pursuant to Article ‧ of the Charter of Fundamental Rights of the European Union or otherwise, preclude a Member State from requiring by its law that the father of a child who is not married to the mother shall have obtained an order of a court of competent jurisdiction granting him custody in order to qualify as having custody rights which render the removal of that child from its country of habitual residence wrongful for the purposes of Article ‧.‧ of that Regulation?
da Er Rådets forordning (EF) nr. ‧/‧ af ‧. november ‧ om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar og om ophævelse af forordning (EF) nr. ‧/‧- fortolket i overensstemmelse med artikel ‧ i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder eller på anden måde- til hinder for, at det i en medlemsstats lovgivning er fastsat, at faderen til et barn, som ikke er gift med moderen, skal have opnået en retsafgørelse fra en kompetent ret, hvorved han er blevet tildelt forældremyndighed, for at han kan anses for at have en forældremyndighed, som gør fjernelse af barnet fra dets bopælsland ulovlig som omhandlet i nævnte forordnings artikel ‧, nr. ‧)?
en It is also stipulated that the authorities of the Member State in which a ruling is given on actions relating to the annulment of the marriage, divorce or separation of the spouses shall be competent to take decisions on the exercise of parental authority over every child of both spouses on certain specific conditions, particularly where the children have their habitual residence in the same Member State.
da Det fastsættes også, at myndighederne i den medlemsstat, hvor der træffes afgørelse om forhold i forbindelse med annullering af ægteskab, skilsmisse eller separation, skal have kompetence til at træffe afgørelse om udøvelse af forældremyndighed over ethvert barn af begge ægtefæller på visse særlige betingelser, i særdeleshed når børnene har boet fast i samme medlemsstat.
en refugee means a third country national who, owing to a well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, political opinion or membership of a particular social group, is outside the country of nationality and is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself or herself of the protection of that country, or a stateless person, who, being outside of the country of former habitual residence for the same reasons as mentioned above, is unable or, owing to such fear, unwilling to return to it, and to whom Article ‧ does not apply
da flygtning: en tredjelandsstatsborger, som i kraft af en velbegrundet frygt for forfølgelse på grund af race, religion, nationalitet, politisk anskuelse eller tilhørsforhold til en bestemt social gruppe opholder sig uden for det land, hvor den pågældende er statsborger, og som ikke kan eller, på grund af en sådan frygt, ikke vil påberåbe sig dette lands beskyttelse, eller en statsløs person, som opholder sig uden for det land, hvor han tidligere havde sit sædvanlige opholdssted, af samme grunde som anført ovenfor, og som ikke kan eller, på grund af en sådan frygt, ikke vil vende tilbage til dette land, og som ikke er omfattet af artikel
en The Regulation takes up the Hague criteria in practically the same order and adds a further criterion: in the event of a joint application, either of the spouses' habitual places of residence
da Forordningen overtager Haag-konventionens kriterier i stort set samme rækkefølge og tilføjer et yderligere kriterium: en af ægtefællernes sædvanlige opholdssted i tilfælde af fælles begæring
en guarantee the product's authenticity and physical, chemical and organoleptic characteristics which define the special quality of these cheeses- attributes which only the producers, local population and habitual consumers are capable of recognising
da at garantere ægtheden og de fysiske, kemiske og organoleptiske egenskaber, som er typiske for ostens særlige kvalitet, og som kun producenterne, den lokale befolkning og de regelmæssige forbrugere er i stand til at genkende
en a distribution contract shall be governed by the law of the country where the distributor has his habitual residence
da distributionsaftaler er underlagt loven i det land, hvor distributøren har sit sædvanlige opholdssted
en Thus, without prejudice to the present Article ‧, the law of the place of the body having hired the worker would be applicable, if the worker did not habitually carry out his work in that country, or if he carried it out on board a means of transport subject to registration and not travelling in the same country, on a maritime platform, or in a territory not subject to state sovereignty, unless another law displayed a closer connection, the specific circumstances of the case having been considered
da Uanset den nuværende artikel ‧, stk. ‧, anvendes loven i det land, hvor den virksomhed, som ansætter arbejdstageren, er etableret, hvis arbejdstageren ikke normalt udfører sit arbejde i dette land, eller hvis vedkommende arbejder ombord på transportmidler, der er underkastet registrering, og som overskrider landegrænser, eller på en boreplatform eller på et territorium, som ikke henhører under et lands suverænitet; hvis det af de konkrete omstændigheder fremgår, at sagen har nærmere tilknytning til et andet land, er det loven i det land, der skal anvendes
en This Regulation shall not affect agreements by which Member States undertook, prior to the entry into force of Regulation (EC) No ‧, pursuant to Article ‧ of the Brussels Convention on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters, not to recognise judgments given, in particular in other Contracting States to that Convention, against defendants domiciled or habitually resident in a third country where, in cases provided for in Article ‧ of that Convention, the judgment could only be founded on a ground of jurisdiction specified in the second paragraph of Article ‧ of that Convention
da Denne forordning berører ikke aftaler, hvorved medlemsstaterne før ikrafttrædelsen af forordning (EF) nr. ‧ i medfør af artikel ‧ i Bruxelles-konventionen om retternes kompetence og om fuldbyrdelse af retsafgørelser i borgerlige sager, herunder handelssager, har forpligtet sig til ikke at anerkende retsafgørelser, navnlig retsafgørelser, som er truffet i en anden stat, der er kontraherende part i Bruxelles-konventionen, mod en sagsøgt, der har bopæl eller sædvanligt opholdssted på et tredjelands område, såfremt retsafgørelsen i et tilfælde omhandlet i artikel ‧ i Bruxelles-konventionen kun har kunnet støttes på en af de kompetenceregler, der er anført i konventionens artikel ‧, stk
en Notwithstanding paragraph ‧, for the purposes of Articles ‧ and ‧ a cross-border dispute shall also be one in which judicial proceedings or arbitration following mediation between the parties are initiated in a Member State other than that in which the parties were domiciled or habitually resident on the date referred to in paragraph ‧(a), (b) or (c
da Uanset stk. ‧ forstås i artikel ‧ og ‧ ved en grænseoverskridende tvist også en tvist, hvor en retssag eller voldgift efter mægling mellem parterne er indledt i en anden medlemsstat end den, hvor parterne har bopæl eller sædvanligt opholdssted på det tidspunkt, der er nævnt i stk. ‧, litra a), b) eller c
en This appropriation is intended to cover essentially the costs of caretaking and surveillance in respect of buildings occupied by Parliament at its three habitual places of work and the information offices
da Denne bevilling skal hovedsagelig dække udgifterne ved bevogtning og tilsyn med Europa-Parlamentets bygninger på de tre sædvanlige arbejdssteder og informationskontorerne
en For the purposes of paragraph ‧, a traveller who is not established within the Community shall mean a traveller whose permanent address or habitual residence is not located within the Community
da Ved anvendelsen af stk. ‧ forstås ved rejsende, der ikke er etableret i Fællesskabet, en rejsende, hvis bopæl eller sædvanlige opholdssted ikke er beliggende inden for Fællesskabet
en I wish to pay particular tribute to the Minister for Foreign Affairs, Anna Lindh, who I would say has acted decisively, graciously and with her habitual charm in implementing all of the presidency' s work.
da Jeg vil særligt rose udenrigsministeren, Anna Lindh, som efter min mening har optrådt beslutsomt, elegant og med den særlige charme, der har kendetegnet hende under formandskabets arbejde.
en The first element to be taken into account is the law of the country in which the person sustaining the damage had his or her habitual residence when the damage occurred, if the product was marketed in that country
da Det første element, der skal tages i betragtning, er loven i det land, hvor den skadelidte havde sit sædvanlige opholdssted på det tidspunkt, hvor skaden indtrådte, såfremt produktet blev markedsført i det pågældende land
en Assistance for persons who get into difficulties while travelling, while away from their home or their habitual residence
da Assistance til personer, der kommer i vanskeligheder under rejse, under fravær fra deres bopæl eller deres sædvanlige opholdssted
en A Swedish study in 2008 showed that the air cargo operators who are involved in arms transfers to conflict zones are the same operators who habitually violate air safety standards.
da En svensk undersøgelse fra 2008 viste, at de luftfragtsoperatører, som er indblandet i våbentransport til konfliktzoner, er de samme operatører, som jævnligt overtræder flysikkerhedsbestemmelserne.
en Today, of course, the usual suspects in this debate, like Mr Davies and Ms Lucas, on their habitual hobbyhorses, have done their biased best to unreasonably shift all the blame onto Israel.
da De sædvanlige mistænkte ved denne debat, f.eks. hr. Davies og fru Lucas, har naturligvis luftet deres kæpheste i dag og gjort deres fordomsfulde bedste for uden grund at give Israel hele skylden.
en If the law of the beneficiary's habitual place of residence were applied, this would place him at an advantage
da Hvis man valgte at knytte lovvalget til forretningsførerens sædvanlige opholdssted, ville det betyde en favorisering af denne
en In the case of natural persons, references to establishment are deemed to refer to habitual residence
da Når der henvises til etableringssted, forstås derved for fysiske personer sædvanlig bopæl
en It is a piece of legislation that requires children to be returned to the country where they habitually reside, for discussions and decisions about their custody to be worked out.
da Det er et stykke lovgivning, der kræver, at børn skal tilbage til det land, hvor de normalt bor, hvor diskussionerne og beslutningerne om forældreretten til dem skal foregå.
en Every creditor, who has his habitual residence, domicile or registered office in the Community, should have the right to lodge his claims in each of the insolvency proceedings pending in the Community relating to the debtor
da Enhver kreditor med sædvanligt opholdssted, med bopæl eller med hjemsted i Fællesskabet bør have ret til at anmelde sine fordringer i skyldners bo under enhver insolvensbehandling, der er indledt i Fællesskabet
en As against a respondent who is not habitually resident and is not either a national of a Member State or, in the case of the United Kingdom and Ireland, does not have his
da En statsborger i en medlemsstat, der har sit sædvanlige opholdssted på en anden medlemsstats område, kan i lighed med denne medlemsstats egne statsborgere påberåbe sig de kompetenceregler, som gælder i denne stat, over for en sagsøgt, der ikke har sit sædvanlige opholdssted på en medlemsstats område, og som ikke enten er statsborger i en medlemsstat eller, for så vidt angår Det Forenede Kongerige og Irland, har
en monitoring ECG with non-invasive techniques with minimal or no restraint of habituated animals
da overvågning via EKG med ikke-invasive teknikker med et minimum af eller ingen begrænsning af de tilvante dyr
Viser side 1. Fundet 453 sætninger matchende sætning habitual.Fundet i 1,323 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.