udtale:  

Oversættelser til dansk:

 • almindelig   
   
  According to or depending on custom.
 • sædvanlig   
   
  According to or depending on custom.
 • vanlig   

Andre betydninger:

 
behaving in a regular manner, as a habit
 
recurring, or that is performed over and over again
 
Recurring, or that is performed over and over again.
 
Regular or usual.
 
Behaving in a regular manner, as a habit.
 
being regular or usual

Lignende sætninger i ordbogen engelsk dansk. (1)

habitually
sædvanligvis; som regel

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "habitual", oversættelseshukommelse

add example
en How is the concept of habitual residence in Article ‧ of the regulation, like the associated Article ‧, to be interpreted in Community law, bearing in mind in particular the situation in which a child has a permanent residence in one Member State but is staying in another Member State, carrying on a peripatetic life there?
da Hvorledes skal begrebet opholdssted i forordningens artikel ‧, stk. ‧, og den dermed sammenhængende artikel ‧, stk. ‧, fortolkes i henhold til fællesskabsretten, især i en sådan situation, hvor barnet har fast bopæl i en medlemsstat, men opholder sig i en anden medlemsstat, hvor det fører et omfarende liv
en Whereas a Member State may not limit the right of investors habitually resident or established in that Member State to avail themselves of any investment service provided by an investment firm covered by this Directive situated outside that Member State and acting outwith that Member State
da en medlemsstat kan ikke begrænse den ret, som investorer, der har deres sædvanlige bopæl eller er etableret i denne medlemsstat, har til at modtage en hvilken som helst investeringssservice fra et investeringsselskab, der er omfattet af dette direktiv, og som er beliggende uden for denne medlemsstat og udfører sin virksomhed uden for denne medlemsstat
en There are in fact habitual false asylum seekers who, having failed in one Member State, are likely to try their luck in all the others in turn, in order to turn a possible loophole to their advantage.
da Det er nemlig således, at der findes personer, som har for vane at indgive falske asylansøgninger, og som efter at have fået afslag i én medlemsstat evner at prøve lykken i alle de øvrige, en efter en, idet de forsøger at drage fordel af eventuelle huller i medlemsstaternes bestemmelser.
en the spouses were last habitually resident, in so far as one of them still resides there, or
da ægtefællerne havde deres sidste sædvanlige opholdssted, for så vidt som en af dem stadig opholder sig dér, eller
en Parliament habitually increases targets - any targets.
da Parlamentet øger vanemæssigt mål - alle former for mål.
en Declares that, by making the granting and payment of a benefit under the career-break benefit scheme subject to the condition that the person concerned is habitually resident in Belgium, the Kingdom of Belgium has failed to fulfil its duties under Article ‧ EC, Article ‧ of Regulation (EEC) No ‧/‧ of the Council of ‧ October ‧ on freedom of movement for workers within the Community, Article ‧ of Council Regulation No ‧/‧ of ‧ June ‧ on the application of social security schemes to employed persons and their families moving within the Community, as amended and updated by Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December
da Kongeriget Belgien har tilsidesat de forpligtelser, der påhviler det i henhold til artikel ‧ EF, artikel ‧ i Rådets forordning nr. ‧/‧/EØF af ‧. oktober ‧ om arbejdskraftens frie bevægelighed inden for Fællesskabet og artikel ‧ i Rådets forordning (EØF) nr. ‧/‧ af ‧. juni ‧ om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet, som ændret og ajourført ved Rådets forordning (EF) nr. ‧/‧ af ‧. december ‧, idet det underlægger udbetalingen af orlovsydelser, der er fastsat i den nationale lovgivning, en betingelse om, at den berørte har sædvanligt ophold eller bopæl i Belgien
en Articles ‧ and ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ November ‧ concerning jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters and the matters of parental responsibility, repealing Regulation (EC) No ‧/‧, as amended by Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧, as regards treaties with the Holy See, are to be interpreted as meaning that where, in divorce proceedings, a respondent is not habitually resident in a Member State and is not a national of a Member State, the courts of a Member State cannot base their jurisdiction to hear the petition on their national law, if the courts of another Member State have jurisdiction under Article ‧ of that regulation
da Artikel ‧ og ‧ i Rådets forordning (EF) nr. ‧/‧ af ‧. november ‧ om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar og om ophævelse af forordning (EF) nr. ‧/‧, som ændret ved Rådets forordning (EF) nr. ‧/‧ af ‧. december ‧ for så vidt angår traktater med Pavestolen, skal fortolkes således, at når en sagsøgt inden for rammerne af en sag om skilsmisse hverken har sit sædvanlige opholdssted eller er statsborger i en medlemsstat, kan retterne i en medlemsstat ikke støtte deres kompetence til at påkende sagen på national ret, hvis retterne i en anden medlemsstat har kompetence i medfør af forordningens artikel
en Where, in that State, the entitlement is not conditional upon the requirement of special professional qualifications, persons applying to be entered on the list who act in trade mark matters before the central industrial property office of the said State must have habitually so acted for at least five years
da Hvis bemyndigelsen i den pågældende stat ikke er betinget af særlige faglige kvalifikationer, skal den, der ansøger om opførelse på Harmoniseringskontorets liste, i mindst fem år regelmæssigt have optrådt i varemærkesager ved den pågældende stats centrale myndighed for industriel ejendomsret
en For the purposes of this Regulation, a cross-border case is one in which at least one of the parties is domiciled or habitually resident in a Member State other than the Member State of the court seised
da Ved grænseoverskridende sager forstås i denne forordning en situation, hvor mindst en af parterne har fastbopæl eller er bosiddende i en anden medlemsstat end den, hvor sagen er blevet indbragt for en domstol
en The Hague Convention criteria for attributing jurisdiction are in order of importance: the place of habitual residence (domicile in common law) of the petitioner, or the continuous residence of the petitioner for at least one year in the country where he/she institutes proceedings, the last place where the spouses habitually resided together prior to the institution of proceedings, and the nationality of either or both of the spouses
da Haag-konventionens kompetencekriterier er i prioriteret rækkefølge: sagsøgers sædvanlige opholdssted (domicil i henhold til common law (sædvaneretten)) eller mindst et års ophold i det land, hvor begæringen er indgivet, seneste fælles opholdssted inden begæringen eller mindst en af de to ægtefællers nationalitet
en Thus, without prejudice to the present Article ‧, the law of the place of the body having hired the worker would be applicable, if the worker did not habitually carry out his work in that country, or if he carried it out on board a means of transport subject to registration and not travelling in the same country, on a maritime platform, or in a territory not subject to state sovereignty, unless another law displayed a closer connection, the specific circumstances of the case having been considered
da Uanset den nuværende artikel ‧, stk. ‧, anvendes loven i det land, hvor den virksomhed, som ansætter arbejdstageren, er etableret, hvis arbejdstageren ikke normalt udfører sit arbejde i dette land, eller hvis vedkommende arbejder ombord på transportmidler, der er underkastet registrering, og som overskrider landegrænser, eller på en boreplatform eller på et territorium, som ikke henhører under et lands suverænitet; hvis det af de konkrete omstændigheder fremgår, at sagen har nærmere tilknytning til et andet land, er det loven i det land, der skal anvendes
en the beneficiary has established his habitual residence in Austria before ‧ January ‧ and the payment of pensions due under the pension and accident insurance begins prior to ‧ December
da den pågældende person har bosat sig i Østrig før den ‧. januar ‧, og udbetalingen af pensioner fra pensions-og ulykkesforsikring indledes senest den ‧. december
en Where the child is not habitually resident in the Member State referred to in paragraph ‧, the courts of that State shall have jurisdiction in such a matter if the child is habitually resident in one of the Member States and
da Har barnet ikke sit sædvanlige opholdssted på den i stk. ‧ omhandlede medlemsstats område, har retterne i denne stat kompetence i sådanne spørgsmål, hvis barnet har sit sædvanlige opholdssted på en anden medlemsstats område, og
en However, the law applicable shall be the law of the country in which the person claimed to be liable is habitually resident if he or she could not reasonably foresee the marketing of the product, or a product of the same type, in the country the law of which is applicable under (a), (b) or (c
da Dog anvendes loven i det land, hvor den påstået ansvarlige har sit sædvanlige opholdssted, hvis denne ikke med rimelighed kunne forudse markedsføringen af produktet eller et produkt af samme type i det land, hvis lov skal anvendes ifølge litra a), b) eller c
en Where a policy-holder does not have his habitual residence or central administration in the Member State in which the risk is situated, the parties to the contract of insurance may choose to apply either the law of the Member State in which the risk is situated or the law of the country in which the policy-holder has his habitual residence or central administration
da når forsikringstageren ikke har sin sædvanlige bopæl eller sit hovedsæde i den medlemsstat, hvor risikøn består, kan parterne i forsikringsaftalen vælge at anvende enten lovgivningen i den medlemsstat, hvor risikøn består, eller lovgivningen i det land, hvor forsikringstageren har sin sædvanlige bopæl eller sit hovedsæde
en However, where a known creditor is the holder of an insurance claim, the information in the notice referred to in Article ‧ shall be provided in the official language or one of the official languages of the Member State in which the habitual residence, domicile or head office of the creditor is situated
da Har en kendt kreditor et forsikringskrav, skal underretningen i den i artikel ‧, stk. ‧, omhandlede meddelelse dog gives på det eller et af de officielle sprog i den medlemsstat, hvor kreditors sædvanlige bopæl, hjemsted eller hovedsæde er beliggende
en If it is considered that the child's habitual residence is not in the latter Member State, on what conditions may an urgent measure (taking into care) nevertheless be taken in that Member State on the basis of Article ‧ of the regulation?
da Hvis det antages, at barnets opholdssted ikke er i sidstnævnte medlemsstat, under hvilke forudsætninger kan der da i denne medlemsstat anvendes et umiddelbart sikrende retsmiddel (fjernelsesforanstaltning) i henhold til forordningens artikel ‧, stk
en Calls on the Council and the Commission to raise the issue of the detention of men in Egyptian prisons on the basis of their alleged homosexuality and habitual debauchery and is concerned at the entrapment of homosexual men via the internet
da henstiller til Rådet og Kommissionen at drøfte spørgsmålet om fængsling af mænd i Egypten på grund af deres påståede homoseksualitet og skørlevned og er bekymret over, at der lægges fælder for homoseksuelle mænd på internettet
en In regard to non-life insurance, this Directive shall apply to activities of the classes set out in Part A of Annex I. For the purposes of the first subparagraph of paragraph ‧, non-life insurance shall include the activity which consists of assistance provided for persons who get into difficulties while travelling, while away from their home or their habitual residence
da For så vidt angår skadeforsikring gælder dette direktiv for skadeforsikringsaktiviteter i de klasser, der er fastsat i del A i bilag I. Med henblik på stk. ‧, første afsnit, inkluderer skadesforsikringsvirksomhed virksomhed, der består i at yde assistance til personer, der kommer i vanskeligheder under rejser, under fravær fra deres bopæl eller deres sædvanlige opholdssted
en You also said that the UK, France and Germany habitually expel citizens who are out of work, that Italy does not do this and that therefore it has failed to implement Directive 2004/38/EC properly.
da De sagde også, at Det Forenede Kongerige, Frankrig og Tyskland sædvanligvis udviser borgere, der er arbejdsløse, at Italien ikke gør dette, og at dette er årsagen til, at Italien ikke har formået at realisere direktiv 2004/38/EC ordentligt.
en Case F-‧/‧: Judgment of the Civil Service Tribunal (First Chamber) of ‧ March ‧- Tzvetanova v Commission (Staff cases- Temporary staff- Remuneration- Expatriation allowance- Conditions laid down in Article ‧ of Annex ‧ to the Staff Regulations- Habitual residence before entering the service- Stay as a student in the place of employment- Training periods outside the place of employment during the reference period- Account taken of actual residence
da Sag F-‧/‧: Personalerettens dom (Første Afdeling) af ‧. marts ‧- Tzvetanova mod Kommissionen (Personalesag- midlertidigt ansatte- løn- udlandstillæg- betingelserne i artikel ‧ i bilag ‧ til vedtægten- den faste bopæl forud for tiltrædelsen af tjenesten- studieophold på tjenestestedet i referenceperioden- praktik uden for tjenestestedet i referenceperioden- hensyn til den faktiske bopæl
en They covered essentially the costs of caretaking and surveillance in respect of buildings occupied by Parliament at its three habitual places of work and at the Information Offices
da De dækkede hovedsagelig og fremmest udgifterne til bevogtning af og tilsyn med Europa-Parlamentets bygninger på de tre sædvanlige arbejdssteder og informationskontorerne
en For the purposes of this Directive a cross-border dispute shall be one in which at least one of the parties is domiciled or habitually resident in a Member State other than that of any other party on the date on which
da I dette direktiv forstås ved en grænseoverskridende tvist en tvist, hvor mindst en af parterne har bopæl eller sædvanligt opholdssted i en anden medlemsstat end den anden eller de andre parter på det tidspunkt, hvor
en If the party against whom enforcement is sought has his habitual residence in a Member State other than that in which the declaration of enforceability was given, the time for appealing shall be ‧ days and shall run from the date of service, either on him in person or at his residence
da Såfremt den part, mod hvem der anmodes om fuldbyrdelse, har sit sædvanlige opholdssted på en anden medlemsstats område end den, hvor retsafgørelsen er blevet erklæret for eksigibel, er fristen for appel ‧ dage og løber fra den dag, hvor afgørelsen om eksigibilitet er blevet forkyndt for den pågældende personligt eller på hans opholdssted
en The consumer experiences a phenomenon of habituation, if I can call it that, in the face of the incitements to pornography displayed on television, in hotel chains (and that includes here in Strasbourg or Brussels) or in all the magazines in view on shop shelves, and necessarily is driven ultimately to seek ever stronger stimuli, like a drug addict.
da Således opstår der en tilvænning - om jeg så må sige - hos forbrugeren, som, når han i fjernsynet, på hoteller - herunder i Bruxelles og Strasbourg - i alle blade og på kioskdiske udsættes for tilskyndelser til porno, nødvendigvis før eller siden, ligesom det sker for narkomaner, må have mere og mere.
Viser side 1. Fundet 453 sætninger matchende sætning habitual.Fundet i 0,58 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.