udtale:  

Oversættelser til dansk:

 • almindelig   
   
  According to or depending on custom.
 • sædvanlig   
   
  According to or depending on custom.
 • vanlig   

Andre betydninger:

 
behaving in a regular manner, as a habit
 
recurring, or that is performed over and over again
 
Recurring, or that is performed over and over again.
 
Regular or usual.
 
Behaving in a regular manner, as a habit.
 
being regular or usual

Lignende sætninger i ordbogen engelsk dansk. (3)

habitually
sædvanligvis; som regel
habituate
være vanedannende; vænne til; være stamgæst
habitus
legemsbygning

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "habitual", oversættelseshukommelse

add example
en Where the applicable law cannot be determined on the basis of paragraph ‧ and the parties have their habitual residence in the same country when the event giving rise to the loss or damage occurs, the applicable law shall be the law of that country
da Når der ikke kan træffes afgørelse om, hvilken lov der finder anvendelse, på grundlag af stk. ‧, og parterne har sædvanligt opholdssted i samme land på det tidspunkt, hvor den begivenhed, der giver anledning til skaden, finder sted, er det loven i dette land, der finder anvendelse
en For the purposes of the application of Article ‧(b) of the basic Regulation, the centre of interest of the activities of a self-employed person shall be determined by taking account of all the aspects of that person's occupational activities, notably the place where the person's fixed and permanent place of business is located, the habitual nature or the duration of the activities pursued, the number of services rendered, and the intention of the person concerned as revealed by all the circumstances
da Ved anvendelsen af artikel ‧, stk. ‧, litra b), i grundforordningen fastlægges en selvstændig erhvervsdrivendes interessecenter, ved at samtlige aspekter af vedkommendes erhvervsmæssige virksomhed tages i betragtning, herunder navnlig det sted, hvor den pågældendes faste og permanente forretningssted er beliggende, virksomhedens sædvanlige karakter eller varighed, antallet af leverede tjenesteydelser og den pågældendes hensigter, således som de fremgår af omstændighederne
en Where a Member State applies paragraph ‧ it shall give investors habitually resident or established in that Member State the right not to comply with the obligation imposed in paragraph ‧ and have the transactions referred to in paragraph ‧ carried out away from a regulated market
da Når en medlemsstat anvender stk. ‧, giver den de investorer, der har deres sædvanlige bopæl eller er etableret i denne medlemsstat, ret til ikke at opfylde forpligtelsen i medfør af stk. ‧ og til at foretage de i stk. ‧ omhandlede transaktioner uden for et reguleret marked
en Must Article ‧(a) be interpreted as meaning that- at least in a situation in which the ship that is to be considered as the place of work is not used exclusively or predominantly in the territorial waters of any one country, but for international transport services, such as, in the present case, for regular passenger services between Germany and Finland- the court for the home port or for the port of registry in the country under whose flag the ship sails is to be considered as the court for the habitual place of work?
da Skal artikel ‧, nr. ‧), litra a), fortolkes således, at i hvert fald når det skib, der skal anses for arbejdsstedet, ikke udelukkende eller overvejende anvendes i en bestemt stats territorialfarvand, men anvendes til international søfart- i det foreliggende tilfælde som færge i fast rutefart mellem Tyskland og Finland- skal den kompetente ret for skibets hjemhavn eller indregistreringshavn i den stat, hvis flag skibet fører, anses for at være retten på det sædvanlige arbejdssted?
en Case T-‧/‧: Judgment of the Court of First Instance of ‧ October ‧- Salazar Brier v Commission (Officials- Remuneration- Expatriation allowance- Article ‧(a) of Annex ‧ to the Staff Regulations- Work done for another State- Meaning of habitual residence- Statement of grounds- Principle of equal treatment
da Sag T-‧/‧: Dom afsagt af Retten i Første Instans den ‧. oktober ‧- Salazar Brier mod Kommissionen (»Tjenestemænd- løn- udlandstillæg- artikel ‧, stk. ‧, litra a), i vedtægtens bilag ‧ tjeneste for en anden stat- begrebet fast bopæl- begrundelse- ligebehandlingsprincippet«
en May we just point out that had NATO strategists studied the odd history book over the last ten years they would have discovered that ethnic cleansing is habitual practice for some populations in the Balkans, to which 350 thousand Italians fell victim fifty-five years ago when they were expelled at gunpoint from the Adriatic coast where they had always lived.
da Vi tillader os blot at bemærke, at hvis NATO's strateger, som har været på stedet i 10 år, havde kigget i en historiebog, ville de have opdaget, at den etniske udrensning er en vane hos visse befolkninger på Balkan; en vane, som 350.000 italienere var ofre for, da de for 55 år siden blev fordrevet med magt fra den adriatiske kyst, hvor de altid havde boet.
en as for the connecting factors to be considered when determining jurisdiction, a certain degree of flexibility would appear to be required to ensure compliance with the testator's choice of applicable law or, alternatively, the law that the beneficiaries would be reasonably entitled to consider as applicable (place of testator's nationality, habitual residence, death, the place where the will was drafted and deposited or the place where the bulk of the estate is located
da hvad tilknytningskriterierne i forbindelse med retskompetence angår, er der behov for en vis fleksibilitet for at sikre overensstemmelse med testators ønske om lovvalg, eller eventuelt med den lov, som arvingerne berettiget kunne forvente anvendt (testators nationalitet, sædvanlige opholdssted, stedet, hvor dødsfaldet indtraf, hvor testamentet blev udfærdiget og indleveret, stedet, hvor hovedparten af formuegoderne befinder sig osv
en Where the Council has satisfied itself that those criteria are met in relation to a particular country of origin, and has consequently included it in the common list of safe countries of origin to be adopted pursuant to this Directive, Member States may consider applications of persons with the nationality of that country, or of stateless persons formerly habitually resident in that country, on the basis of the rebuttable presumption of the safety of that country
da Hvis Rådet har konstateret, at et bestemt oprindelsesland opfylder disse kriterier, og derfor har medtaget det på den fælles liste over sikre oprindelseslande, der skal vedtages i henhold til dette direktiv, bør det betyde, at medlemsstaterne kan behandle ansøgninger fra landets statsborgere eller fra statsløse, der tidligere har haft sædvanlig opholdssted i landet, ud fra den simple formodning, at landet er sikkert
en In the case of a carriage governed by a single contract and performed by successive carriers the claims may also be addressed to the first or the last carrier as well as to the carrier having his principal place of business or the branch or agency which concluded the contract of carriage in the State where the passenger is domiciled or habitually resident
da I tilfælde af en befordring, der er genstand for en enkelt befordringskontrakt, og som udføres af flere efterfølgende operatører, kan kravet ligeledes stilles over for den første og den sidste operatør samt over for den operatør, der i den stat, hvor passagerens har ophold eller har sin normale adresse, har sit hovedsæde eller en filial eller den afdeling, som har indgået befordringskontrakten
en I believe we must follow the agenda with the calm habitual during this sitting.
da Jeg mener, at vi skal følge dagsordenen med sædvanlig ro og orden under dette møde.
en We all need to play our part in this as consumers and become habitual recyclers.
da Vi må alle spille vores rolle i dette som forbrugere og blive vanemæssige genbrugere.
en Where a decision is given in a Member State or a ‧ Hague Convention Contracting State where the creditor is habitually resident, proceedings to modify the decision or to have a new decision given cannot be brought by the debtor in any other Member State as long as the creditor remains habitually resident in the State in which the decision was given
da Når en retsafgørelse er truffet i en medlemsstat eller en stat, som er kontraherende part i Haagerkonventionen af ‧, og den bidragsberettigede har sit sædvanlige opholdssted i denne stat, kan den bidragspligtige ikke anlægge sag med henblik på en ny eller ændret retsafgørelse i en anden medlemsstat, så længe den bidragsberettigede har sit sædvanlige opholdssted i den stat, hvor retsafgørelsen blev truffet
en As regards the persons referred to in paragraph ‧, the right to protection shall apply in favour of natural persons who are nationals of a Member State or who have their habitual residence on the territory of a Member State
da For så vidt angår de i stk. ‧ omhandlede personer gælder retten til beskyttelse fysiske personer, som er statsborgere i en medlemsstat, eller som har bopæl på en medlemsstats område
en Under the rules of Regulation No 2201/2003 on jurisdiction, the only courts having jurisdiction in those circumstances are the courts of the Member State in which they are habitually resident.
da I henhold til bestemmelserne i forordning nr. 2201/2003 om jurisdiktion er det kun retterne i den medlemsstat, på hvis område de har deres sædvanlige opholdssted, som i dette tilfælde har kompetence til at træffe en afgørelse.
en Article ‧ largely reproduces, with some editorial changes, the corresponding provision in the ‧ Convention (Article ‧): it recognises the continued applicability of agreements by which States bound by the Lugano Convention undertook not to recognise judgments given in other States bound by the Convention against defendants domiciled or habitually resident in a third State where, in cases provided for in Article ‧, the judgment could only be founded on a ground of jurisdiction as specified in Article
da Artikel ‧ viderefører med visse redaktionelle ændringer i det store og hele den tilsvarende bestemmelse i ‧-konventionen (artikel ‧); den anerkender den fortsatte gyldighed af aftaler, hvorved de stater, der er omfattet af Luganokonventionen har forpligtet sig til ikke at anerkende retsafgørelser, som er truffet i en anden konventionsstat mod en sagsøgt, der har bopæl eller sædvanligt opholdssted på et tredjelands område, såfremt retsafgørelsen i et tilfælde omhandlet i Bruxelleskonventionens artikel ‧ kun har kunnet støttes på en af de kompetenceregler, der er anført i artikel ‧, stk
en For the purposes of this Regulation, a cross-border case is one in which at least one of the parties is domiciled or habitually resident in a Member State other than the Member State of the court seised
da Ved grænseoverskridende sager forstås i denne forordning en situation, hvor mindst en af parterne har fastbopæl eller er bosiddende i en anden medlemsstat end den, hvor sagen er blevet indbragt for en domstol
en a contract for the supply of services where the services are to be supplied to the consumer exclusively in a country other than that in which he has his habitual residence
da aftaler om levering af tjenesteydelser til forbrugere, såfremt disse udelukkende skal præsteres i et andet land end det, hvor forbrugeren har sit sædvanlige opholdssted
en If the party against whom enforcement is sought fails to appear before the appellate court in proceedings concerning an appeal brought by the applicant, Article ‧ shall apply even where the party against whom enforcement is sought is not habitually resident in any of the Member States
da Giver den part, mod hvem der anmodes om fuldbyrdelse, ikke møde for den ret, der behandler en appel rejst af den, der har fremsat anmodningen, finder artikel ‧ anvendelse, selv om den part, mod hvem der anmodes om fuldbyrdelse, ikke har sit sædvanlige opholdssted på en medlemsstats område
en Habitual residence
da sædvanligt opholdssted
en in the courts for the place where the employee habitually carries out his work or in the courts for the last place where he did so; or
da ved retten på det sted, hvor arbejdstageren sædvanligvis udfører sit arbejde, eller ved retten på det sidste sted, hvor han sædvanligvis udførte sit arbejde, eller
en For the purposes of this Regulation, a cross-border case is one in which at least one of the parties is domiciled or habitually resident in a Member State other than the Member State of the court seised
da I denne forordning forstås ved grænseoverskridende sag en sag, hvori mindst en af parterne har bopæl eller sædvanligt opholdssted i en anden medlemsstat end den, hvor den ret, som har fået forelagt en anmodning, er beliggende
en To the extent that the law applicable to a contract for the carriage of passengers has not been chosen by the parties in accordance with the second subparagraph, the law applicable shall be the law of the country where the passenger has his habitual residence, provided that either the place of departure or the place of destination is situated in that country
da I det omfang parterne ikke har aftalt, hvilken lov der finder anvendelse på en aftale om befordring af passagerer, jf. andet afsnit, er sådanne aftaler underlagt loven i det land, hvor passageren har sit sædvanlige opholdssted, forudsat at enten afrejsestedet eller bestemmelsesstedet er beliggende i dette land
en This amount will be rounded down to ‧ % or ‧ % depending on whether the State or habitual practice allows the percentage to be rounded off to the first or second decimal
da Dette tal afrundes til ‧ % eller ‧ % alt efter om national ret eller sædvane tillader afrunding af procentsatsen med en eller to decimaler
en Without prejudice to Articles ‧ and ‧, a contract concluded by a natural person for a purpose which can be regarded as being outside his trade or profession (the consumer) with another person acting in the exercise of his trade or profession (the professional) shall be governed by the law of the country where the consumer has his habitual residence, provided that the professional
da Med forbehold af artikel ‧ og ‧ er en aftale, som en fysisk person med henblik på brug, der må anses for at ligge uden for vedkommendes erhvervsmæssige virksomhed (forbrugeren), indgår med en anden person, der handler som led i sin erhvervsmæssige virksomhed (den erhvervsdrivende), underlagt loven i det land, hvor forbrugeren har sit sædvanlige opholdssted, forudsat at den erhvervsdrivende
en monitoring ECG with non-invasive techniques with minimal or no restraint of habituated animals
da overvågning via EKG med ikke-invasive teknikker med et minimum af eller ingen begrænsning af de tilvante dyr
Viser side 1. Fundet 453 sætninger matchende sætning habitual.Fundet i 0,704 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.