Oversættelser til dansk:

 • hylende morsom   
  (Adjective  )
   
  very funny; causing great merriment and laughter
   
  very funny; causing great merriment and laughter
 • gal   
 • komisk   
 • morsom   
 • sjov   
 • sær   
 • tosset   
 • underlig   

Andre betydninger:

 
Very funny; causing great merriment and laughter.

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "hilarious", oversættelseshukommelse

add example
in writing. - It is hilarious and, at the same time, very sad to talk about respect for rights and freedoms in a country which is ruled by a person who threatens to massacre the United States, Europe and Israel.Det er vanvittigt morsomt og samtidig meget sørgeligt at tale om respekt for rettigheder og frihedsrettigheder i et land, der regeres af en person, som truer med at massakrere USA, Europa og Israel.
Moreover, even though political semantics has already had to accommodate other strange bedfellows which are just as incongruous as this impossible idea of a federation of nation States (we only have to think back to the hilarious concept of democratic centralism), history teaches us that, in the end, people will no longer put up with being abused by what is, at best a tragic error, and, at worst, an unforgivable lie.Jospin bryder sig om det eller ej, kun kan føre til en føderal europæisk stat, hvis fremtidige hævdelse og funktion er fuldstændig uforenelig med videreførelsen af nationalstater. Og selv om der allerede i den politiske semantik findes tiltag, der er lige så upassende som denne umulige føderation af nationalstater - man skal blot huske på den uvurderlige demokratiske centralisme - har historien lært os, at befolkningerne før eller siden vil gøre oprør mod det, der i bedste fald er en tragisk fejltagelse og i værste fald en utilgivelig løgn.
I wanted to say, as Hilary Benn and Jack Straw have done, that now is the time to act.Som Hilary Benn og Jack Straw ville jeg sige, at det er nu, der skal handles.
You are the drollest, the cleverest, the most hilariousDu er den sjoveste, smarteste, munterste
I doubt if the statistics are particularly telling either way - I wonder what Margaret Thatcher or Hilary Clinton would think of your position on the majority system - but a great deal of data and evidence exists to demonstrate the opposite of your theses.Jeg tror ikke, at der er nogen særligt tydelige statistiske oplysninger, som taler for enten det ene eller det andet - og jeg ved ikke, hvad Margaret Thatcher eller Hillary Clinton ville synes om Deres holdning til enkeltmandsvalg - men der er efter min opfattelse mange oplysninger og kendsgerninger, som beviser det modsatte af Deres påstande.
Secondly, on the situation inside Ethiopia, the Council will be aware that a cross-party group of us who observed the 15 May elections wrote to Hilary Benn, the British Secretary of State for International Development, on 23 November.Med hensyn til situationen i Etiopien er Rådet derudover bekendt med, at en tværpolitisk gruppe fra Parlamentet, der overvågede valget den 15. maj, skrev til Hilary Benn, Det Forenede Kongeriges minister for international udvikling, den 23. november.
Is this hilarious to you?Morer du dig?
To speak about a lack of preparation at our eastern borders when seeing the permeability of our southern borders is simply hilarious.At tale om manglende forberedelse ved vores østlige grænser, når vi ser, hvor gennemtrængelige vores sydlige grænser er, er simpelthen vanvittig morsomt.
It' s hilariousDet er hylende morsomt
Man, that' s hilariousDet er grinagtig
Hilary Benn (President-in-Office of the Council) spokeHilary Benn (formand for Rådet) tog ordet
You' re fucking hilarious, JerryDu er fandme morsom
That' s so fucking hilariousDet er så skide komisk
Regarding the transfer of data to third countries, I can still recall a hilarious moment during the German Presidency when a representative of the Council stated that it was sometimes indeed necessary to transfer data very quickly to Iran.Med hensyn til overførsel af oplysninger til andre stater kan jeg stadig huske et rigtig muntert øjeblik under det tyske formandskab, hvor en repræsentant for Rådet erklærede, at det undertiden faktisk var nødvendigt at overføre oplysninger meget hurtigt til Iran.
Satisfaction at the process employed in drawing up the declaration; satisfaction at the initiative of the Commission and of Commissioner Louis Michel that a document should be produced to replace that of 2000; and also satisfaction at the decisive involvement of the British Presidency and of Minister Hilary Benn in this operation.Vi er tilfredse med den proces, der er fulgt ved udarbejdelse af redegørelsen. Vi er tilfredse med Kommissionen og kommissær Michels initiativ til, at der blev udarbejdet et dokument, der er bedre end det fra 2000, og vi er også tilfredse, fordi det britiske formandskab og minister Hilary Benn har taget så aktivt del i arbejdet.
It' s hilariousDet var vanvittigt morsomt
On Wednesday morning, a debate will take place on Africa, on the challenges of globalisation and also, of course, on this campaign against poverty, in which Jack Straw, Hilary Benn and Louis Michel will participate.Onsdag formiddag afholdes der en debat om Afrika, om globaliseringens udfordringer og naturligvis også om denne kampagne mod fattigdom med deltagelse af Jack Straw, Hilary Benn og Louis Michel.
I just think it' s hilarious that you think you could stop being a proud Latin womanDet er bare sjovt, at du tror, at du kan holde op med at være en stolt latina
I was hilarious once, wasn' t l?Der var gang i mig, ikke?
Oh, that' s hilariousDet er sgu grinagtigt
That' s hilariousDet var sjovt
My friends and I think it' s hilariousMine venner og jeg er vilde med den
I note that Hilary Benn, the UK Environment Secretary, and the Shadow Secretary, have called for clearer labelling.Jeg bemærker, at Hilary Benn, Det Forenede Kongeriges miljøminister, og skyggeministeren har udtrykt ønske om en klarere mærkning.
While we are worrying about early years learning, putting out all our propaganda about drawing Europe together, and producing The Raspberry Ice Cream War, and while our children are being encouraged to read the unintentionally hilarious 'Captain Euro', our part of the world is being overtaken by more virile countries that have learned the benefits of decentralisation and the dispersal of power.Mens vi bekymrer os om indlæring i tidlig alder og kommer med al vores propaganda om at skabe samhørighed i Europa og producerer "Krigen om jordbærisen", og mens vores børn opfordres til at læse den utilsigtet morsomme "Kaptajn Euro", overtages vores del af verden af stærkere lande, der har forstået fordelene ved decentralisering og uddelegering af magt.
Lt' d be hilariousLt' d være lattervækkende
Viser side 1. Fundet 39 sætninger matchende sætning hilarious.Fundet i 0,915 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.