udtale: IPA: /læps/ læps , SAMPA: l{ps /l{ps/

Oversættelser til dansk:

  • falde   
  • hænge   

Andre betydninger:

 
(intransitive) To fall away gradually; to subside
 
A termination of a right etc, through disuse or neglect.
 
(weather) A marked decrease in air temperature with increasing altitude because the ground is warmer than the surrounding air. This condition usually occurs when skies are clear and between 1100 and 1600 hours, local time. Strong convection currents exist during lapse conditions. For chemical operations, the state is defined as unstable. This condition is normally considered the most unfavorable for the release of chemical agents. See lapse rate.
 
(intransitive) To fall into error or heresy
 
To slip into a bad habit that one is trying to avoid.
 
(law) A common-law rule that if the person to whom property is willed were to die before the testator, then the gift would be ineffective.
 
A temporary failure.
 
A temporary failure; a slip.
 
A pause in continuity.
 
annihilation (physics)
 
An interval of time between events.
 
a temporary failure; a slip
 
A decline or fall in standards.
 
(intransitive) To become void

Lignende sætninger i ordbogen engelsk dansk. (2)

lapsedgammel
time-lapseIntervalfotografering

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "lapse", oversættelseshukommelse

add example
Appropriations carried over from the previous financial year in respect of contributions by and work for third parties, which by definition never lapse, are included with the additional appropriations for the financial yearBevillinger fremført fra det foregående regnskabsår vedrørende bidrag fra tredjemand og arbejde for tredjemand, som per definition aldrig bortfalder, er opført under tillægsbevillingerne for regnskabsåret
Lapsed written declarationsBortfaldne skriftlige erklæringer
Examples of symptoms that indicate a low sugar level in the brain: headaches, intense hunger, nausea, vomiting, tiredness, sleepiness, sleep disturbances, restlessness, aggressive behaviour, lapses in concentration, impaired reactions, depression, confusion, speech disturbances (sometimes total loss of speech), visual disorders, trembling, paralysis, tingling sensations (paraesthesia), numbness and tingling sensations in the area of the mouth, dizziness, loss of self-control, inability to look after yourself, convulsions and loss of consciousnesssultfornemmelse, kvalme, opkastning, træthed, søvnighed, søvnforstyrrelser, rastløshed, aggressiv adfærd, koncentrationsbesvær, nedsat reaktionsevne, depression, konfusion, taleforstyrrelser (til tider fuldstændigt tab af talens brug), synsforstyrrelser, rysten, lammelser, prikkende og stikkende fornemmelse (paræstesi), følelsesløshed og prikken og stikken omkring munden, svimmelhed, manglende selvbeherskelse, hjælpeløshed, kramper og bevidsthedstab
To our friends in the Group of the Greens/European Free Alliance I will say that the other amendments will lapse or must not be allowed to jeopardise this important and valuable compromise.De øvrige ændringsforslag falder bort, kære venner fra De Grønne, eller må ikke bringe dette vigtige og værdifulde kompromis i fare.
Question No 3 lapses.Spørgsmål nr. 3 udgår.
Such authorisation shall be mandatory at least from the time the board of the offeree company receives the information referred to in the first sentence of Article ‧ concerning the bid and until the result of the bid is made public or the bid lapsesEn sådan godkendelse er obligatorisk senest fra det øjeblik, hvor målselskabets ledelse har modtaget de oplysninger om tilbuddet, som er nævnt i artikel ‧, stk. ‧, første punktum, og så længe resultatet heraf ikke er offentliggjort, eller tilbuddet ikke er bortfaldet
We must be bold in showing this rigour, or else - even in ten years' time - we will still be discussing the recurrence of lapses.Vi skal turde være hårde, ellers vil der fortsat - også stadig om 10 år - være diskussion om gentagne svigt.
Given that dumping continued during the RIP and on the basis of the spare capacity that the Algerian cooperating producers have built up, it is likely that the volume of Algerian exports into the Community will increase at dumped prices should measures lapseI betragtning af, at der fortsat fandt dumping sted i undersøgelsesperioden og på grundlag af den uudnyttede kapacitet, som de algeriske samarbejdsvillige producenter har opbygget, er det sandsynligt, at omfanget af den algeriske eksport til Fællesskabet vil stige til dumpingpriser, hvis foranstaltningerne udløber
Indeed, without wanting to lapse into stereotypes, I am relying heavily upon women to make this theory a reality in 2002.Og - dette er ingen floskel - jeg sætter min lid til kvinderne, når det gælder om at omsætte dette i praksis i år 2002.
So the last sentence of paragraph 4 lapses.Det sidste punktum i punkt 4 falder således bort.
The same product originating in Taiwan was under review between ‧ March ‧ when the notice of initiation was published and ‧ June ‧ when the anti-dumping duties applicable to imports of CD-Rs from Taiwan lapsedDen samme vare med oprindelse i Taiwan var genstand for en fornyet undersøgelse mellem ‧. marts ‧, hvor indledningsmeddelelsen blev offentliggjort, og ‧. juni ‧, hvor antidumpingtolden på import af CD-R-diske fra Taiwan udløb
Questions Nos 39 and 40 lapse, as they are already on the agenda for this part-session.39 og 40 falder bort, fordi de bliver omfattet af dagsordenen.
I do not know whether this was an interpreting mistake or a lapse on the part of the Commissioner.Jeg ved ikke, om der var tale om en oversættelsesfejl eller en fortalelse fra kommissærens side.
These measures lapsed ipso iure on ‧ June ‧ in accordance with the Commission Notice of the expiry of certain anti-dumping measuresDisse foranstaltninger udløb ipso jure den ‧. juni ‧ i henhold til Kommissionens meddelelse om ophør af antidumpingforanstaltninger
If the request referred to in paragraph ‧ is lodged after expiry of the period of two years following ‧ May ‧, rights not forfeited or lapsed shall be acquired from the date of such request, subject to any more favourable provisions of the legislation of any Member State.`Indgives den ansøgning, der er omhandlet i stk. ‧, efter udløbet af fristen på to år efter den ‧. maj ‧, erhverves de rettigheder, der ikke er bortfaldet eller forældet, fra datoen for ansøgningens indgivelse, medmindre der efter en medlemsstats lovgivning gælder gunstigere regler.«
I also agree with the rapporteur that upon the introduction of a new protected design, the protection of spare parts involved in the old design should lapse.Jeg er også enig med ordføreren i, at ved indførelsen af et nyt beskyttet mønster, skal beskyttelsen af reservedele til det gamle mønster bortfalde.
In view of the huge capacity available in the PRC and the apparent attractiveness of the Community market to the Chinese exporting producers, as proven by the extensive circumvention practices, it may be concluded that there is a strong likelihood that the volumes of dumped imports into the Community would reach substantial levels should the existing measures be allowed to lapseI lyset af den store kapacitet, der findes i Kina, og EF-markedets tilsyneladende attraktivitet over for de kinesiske eksporterende producenter, hvilket fremgår af den omfattende omgåelsespraksis, kan det konkluderes, at der er stor sandsynlighed for, at importmængden til dumpingpriser til Fællesskabet vil være omfattende, hvis de gældende foranstaltninger får lov til at udløbe
Minority veto rights lapse that previously kept the acquirer from controlling an acquiree in which the acquirer held the majority voting rightsbortfald af minoritetsvetorettigheder, der tidligere betød, at den overtagende virksomhed ikke havde bestemmende indflydelse på en overtaget virksomhed, hvor den overtagende virksomhed besad majoriteten af stemmerettighederne
On ‧ January ‧, the Commission services met with the Danish authorities in order to get further information on the development of Arriva/Combus in the time lapsed since the initial decisionDen ‧. januar ‧ mødtes Kommissionens tjenestegrene med de danske myndigheder for at få yderligere oplysninger om udviklingen i Arriva/Combus-sagen, siden den oprindelige beslutning blev vedtaget
The lapse of time between the antecedent valuation date and the date when the valuation enters into force is meant to allow the VOA to carry out the valuation based on actual evidence at the antecedent valuation dateTidsrummet mellem tidspunktet for værdiansættelsen og det tidspunkt, hvor værdiansættelsen træder i kraft, skal gøre det muligt for VOA at foretage værdiansættelsen på grundlag af konkrete oplysninger på værdiansættelsestidspunktet
To conclude, should measures be allowed to lapse, there are no indications that the Russian producer would be able to increase its production in order to increase its exports to the CommunityDet kan konkluderes, at der ikke er indikationer for, at den russiske producent vil kunne udvide sin produktion med henblik på øget eksport til Fællesskabet, hvis foranstaltningerne får lov at udløbe
The report is based on the notion of the unity of the human species, a Christian teaching which forms a firm barrier against any lapses of a racist nature.Betænkningen tager udgangspunkt i, at menneskeslægten er en enhed, et kristent udtryk, som udgør en solid barriere mod afsporinger af racistisk karakter.
As the author is not present, Questions No 8 lapses.Da spørgeren ikke er til stede, bortfalder spørgsmål nr. 8.
In this respect, the applicant presents evidence that, should measures be allowed to lapse, the current import level of the product concerned is likely to increase due to the existence of unused capacity in the countries concernedAnsøgeren fremlægger bevis for, at såfremt foranstaltningerne udløber, vil det nuværende importniveau for den pågældende vare formodentlig stige på grund af uudnyttet kapacitet i de pågældende lande
Appropriations brought forward from the previous year and not used during the following year lapseBevillinger, der er fremført fra det foregående år, og som der ikke er disponeret over i regnskabsåret, bortfalder
Viser side 1. Fundet 1161 sætninger matchende sætning lapse.Fundet i 1,685 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.