udtale: IPA: /læps/ læps , SAMPA: l{ps /l{ps/

Oversættelser til dansk:

  • falde   
  • hænge   

Andre betydninger:

 
(intransitive) To fall away gradually; to subside
 
A termination of a right etc, through disuse or neglect.
 
(weather) A marked decrease in air temperature with increasing altitude because the ground is warmer than the surrounding air. This condition usually occurs when skies are clear and between 1100 and 1600 hours, local time. Strong convection currents exist during lapse conditions. For chemical operations, the state is defined as unstable. This condition is normally considered the most unfavorable for the release of chemical agents. See lapse rate.
 
(intransitive) To fall into error or heresy
 
To slip into a bad habit that one is trying to avoid.
 
(law) A common-law rule that if the person to whom property is willed were to die before the testator, then the gift would be ineffective.
 
A temporary failure.
 
A temporary failure; a slip.
 
A pause in continuity.
 
annihilation (physics)
 
An interval of time between events.
 
a temporary failure; a slip
 
A decline or fall in standards.
 
(intransitive) To become void

Lignende sætninger i ordbogen engelsk dansk. (2)

lapsed
gammel
time-lapse
Intervalfotografering

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "lapse", oversættelseshukommelse

add example
en Whereas it is necessary to provide that measures are to lapse after five years unless a review indicates that they should be maintained
da det er nødvendigt at fastsætte, at foranstaltninger udløber efter fem år, medmindre det af en genoptagelse af en undersøgelse fremgår, at de bør opretholdes
en But although the Constitutional Council has indeed found that guarantees given without the authorisation of the Finance Act have not lapsed, the French authorities’ expert doubts whether the arguments that led to that conclusion apply without distinction to express guarantees and to implied guarantees
da De franske myndigheders ekspert udtrykker ikke desto mindre tvivl om, hvorvidt Forfatningsrådets begrundelser for at se bort fra ugyldigheden af de garantier, der ikke var godkendt i en finanslov, både gælder for implicitte og eksplicitte fordringer
en On the first view, the Constitutional Council has found that guarantees do not lapse merely because they are not expressly authorised by the Finance Act, and the constitutional grounds on which it made this finding, in particular the principle of equality before public burdens and the right of property, apply to guarantees whether express or implied
da ifølge den første teori gælder begrundelser af forfatningsmæssig art (bl.a. lige fordeling af offentlige byrder samt ejendomsret), som fik Forfatningsrådet til at se bort fra ugyldigheden af garantier, der ikke var udtrykkeligt tilladt i en finanslov, lige så vel implicitte som eksplicitte garantier
en Question ‧ lapsed as its author was absent
da Spørgsmål nr. ‧ bortfaldt, da spørgeren ikke var til stede
en This commitment, in principle, is very important even if we have to forget, for the moment, some of the lapses in the past in carrying it into practice: for example, when we tried to improve the efficiency of refrigerators we found that a big lobby suddenly appeared the day before the vote and the promises of support evaporated on the day.
da Dette engagement er i princippet meget væsentligt, selv om vi lige nu er nødt til at se bort fra nogle af fortidens mangler ved den praktiske gennemførelse af tingene; da vi forsøgte at forbedre køleskabenes effektivitet, konstaterede vi for eksempel, at der pludselig dukkede en stor lobby op dagen før afstemningen, og løfterne om støtte forsvandt i den blå luft på selve dagen.
en In these circumstances, if measures are allowed to lapse, Chinese exporting producers may re-direct these sales to the higher priced Union market but still at dumped prices that would undercut those of the Union industry
da Under disse omstændigheder ville kinesiske eksporterende producenter, hvis foranstaltningerne fik lov at udløbe, kunne omdirigere dette salg til det dyrere EU-marked, men dog stadig til dumpingpriser, der ville underbyde EU-erhvervsgrenens priser
en As its author is absent, Question No 50 lapses.
da Da spørgeren ikke er til stede, bortfalder spørgsmål nr. 50.
en Such imports were subject to anti-dumping duties which lapsed as a result of enlargement in the middle of the IP
da Denne import havde været pålagt en antidumpingtold, som udløb i midten af undersøgelsesperioden på grund af udvidelsen
en By its third ground, the Commission argues that the General Court distorted the contested decision in holding that it should have contained a more detailed statement of reasons as to why there was a distinct advantage resulting from the offer of a line of credit of EUR ‧ billion to France Télécom and by holding that there was a significant lapse of time between the declarations beginning in July ‧ and the announcement of a shareholder loan contract on ‧ December
da Med det tredje anbringende hævder Kommissionen, at Retten har gengivet den anfægtede beslutning urigtigt, idet den anlagde den betragtning, at Kommissionen skulle have begrundet forekomsten af en særskilt fordel som følge af tilbuddet om en kreditbevilling på ‧ mia. EUR til France Télécom yderligere, og idet den fastslog, at der var et væsentligt afbræk mellem tilkendegivelserne fremsat siden juli ‧ og annonceringen af aktionærlånet den ‧. december
en In accordance with Rule ‧, written declarations ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ and ‧/‧ lapsed as they had not obtained the required number of signatures
da De skriftlige erklæringer nr. ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧/‧ havde ikke opnået det fornødne antal underskrifter, og de bortfaldt derfor i henhold til forretningsordenens artikel ‧, stk
en Those lapses quite simply are not acceptable.
da De fejl er helt uacceptable.
en Question No 3 lapses.
da Spørgsmål nr. 3 udgår.
en That does nothing to change the result, but the amendments relating to comitology have a minus against them in all the voting lists, in that we all agree on them; they should not be allowed to lapse, but should be voted on.
da Det ændrer ikke noget ved resultatet, men de ændringsforslag, som vedrører komitologiproceduren, har fået et minus på alle afstemningslister, dvs., at vi alle er enige om dem. De bør ikke bortfalde, men sættes under afstemning.
en After vesting date, the entity shall reverse the amount recognised for goods or services received if the share options are later forfeited, or lapse at the end of the share option's life
da Efter retserhvervelsestidspunktet skal virksomheden tilbageføre det indregnede beløb for modtagne varer eller tjenesteydelser, hvis aktieoptionerne senere fortabes eller udløber
en The Commission will be presenting proposals later this year in order that decisions can be taken before the directive lapses at the end of the year. And those proposals will provide a basis for wide-ranging debate.
da Kommissionen vil komme med forslag senere på året, så der kan træffes beslutninger, inden direktivet udløber ved udgangen af 1997, og disse forslag vil blive gjort til genstand for en bredere debat.
en This reinforces the likelihood of increased exports from Ukraine to the Union at dumped prices, should measures be allowed to lapse
da Dette øger sandsynligheden for øget eksport fra Ukraine til Unionen til dumpingpriser, hvis foranstaltningerne får lov at udløbe
en Mr President, I welcome the fact that after so many attempts and such a long lapse of time we can once again discuss the case of Mordecai Vanunu in this House.
da Hr. formand, jeg er glad for, at vi efter mange forsøg og lang tid igen kan behandle Mordechai Vanunu-sagen i Europa-Parlamentet.
en Thus, it can be concluded that should the measures be allowed to lapse, there exists a strong incentive for producers in the countries concerned to redirect their sales to the EU market at low prices
da Derfor kan det konkluderes, at producenter i de pågældende lande vil være stærkt motiveret til at omdirigere deres salg til markedet i Fællesskabet til lave priser, hvis foranstaltningerne får lov til at udløbe
en I am sorry, Mr Lannoye, but your request therefore lapses.
da Lannoye, men Deres anmodning bortfalder derfor.
en Should this Directive lapse, the measures taken by the Member States to implement it may be maintained, to the extent that they are compatible with the Treaty
da Uanset om dette direktiv bortfalder, kan de foranstaltninger, medlemsstaterne har truffet for at efterkomme det, bibeholdes, i den udstrækning de er forenelige med traktaten
en In view of the spare capacity available in China, which largely exceeds total Union consumption, the significant difference in prices charged to the Union and third countries and the resulting attractiveness of the Union market, as showed in recital above, to the Chinese exporting producers, it is concluded that there is a strong likelihood of increased dumped imports into the Union should measures be allowed to lapse
da På baggrund af den uudnyttede kapacitet i Kina, som tydeligvis overstiger det samlede EU-forbrug, de markante forskelle i priserne ved salg til henholdsvis Unionen og tredjelande og EU-markedets deraf følgende tiltrækningskraft, jf. betragtning ‧ ovenfor, konkluderes det, at der er stor sandsynlighed for øget import til Unionen, hvis foranstaltningerne får lov til at udløbe
en Where the death occurs in the territory of a Member State, the right to a death grant acquired under the legislation of that Member State only shall be maintained, whilst the right acquired under the legislation of any other Member State shall lapse
da Indtræder et dødsfald på en medlemsstats område, er det alene den efter denne medlemsstats lovgivning erhvervede ret til begravelseshjælp, der bevares, medens den ret, der er erhvervet efter lovgivningen i enhver anden medlemsstat, bortfalder
en Together with the time lapse between the discussion of both draft directives, this difference in content entails the risk that there will be a hierarchy of types of discrimination.
da Sammen med tidsforskellen ved forhandlingen indeholder denne indholdsmæssige forskel fare for, at der opstår hierarki i diskriminationsformerne.
en After the expiry of any time limit this suspension lapses, but the relevant authorities should still take the ECB 's opinion into account, provided that it is received before the legislative provision is finally adopted
da Når den pågældende tidsfrist udløber, kan vedtagelsesprocessen genoptages, men de relevante myndigheder skal stadig tage hensyn til ECB 's udtalelse, såfremt den er modtaget inden den endelige vedtagelse af retsforskriften
en If measures were to lapse only for Indonesia and not for China, this would render the Union market even more attractive for Indonesian producers from a price perspective
da Hvis foranstaltningerne kun udløber for Indonesien og ikke for Kina, vil dette gøre markedet i Unionen endnu mere attraktivt for indonesiske producenter, hvad angår priser
Viser side 1. Fundet 1161 sætninger matchende sætning lapse.Fundet i 1,347 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.