udtale: IPA: /læps/ læps , SAMPA: l{ps /l{ps/

Oversættelser til dansk:

  • falde   
  • hænge   

Andre betydninger:

 
(intransitive) To fall away gradually; to subside
 
A termination of a right etc, through disuse or neglect.
 
(weather) A marked decrease in air temperature with increasing altitude because the ground is warmer than the surrounding air. This condition usually occurs when skies are clear and between 1100 and 1600 hours, local time. Strong convection currents exist during lapse conditions. For chemical operations, the state is defined as unstable. This condition is normally considered the most unfavorable for the release of chemical agents. See lapse rate.
 
(intransitive) To fall into error or heresy
 
To slip into a bad habit that one is trying to avoid.
 
(law) A common-law rule that if the person to whom property is willed were to die before the testator, then the gift would be ineffective.
 
A temporary failure.
 
A temporary failure; a slip.
 
A pause in continuity.
 
annihilation (physics)
 
An interval of time between events.
 
a temporary failure; a slip
 
A decline or fall in standards.
 
(intransitive) To become void

Lignende sætninger i ordbogen engelsk dansk. (2)

lapsed
gammel
time-lapse
Intervalfotografering

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "lapse", oversættelseshukommelse

add example
en Amendments ‧ to ‧ were not signed on behalf of the political groups and therefore lapsed
da Ændringsforslag ‧-‧ var ikke underskrevet af de politiske grupper og bortfaldt af den grund
en In the light of the only recently lapsed import quota for a considerable part of footwear originating in the PRC, the investigation showed that the market for footwear with uppers of leather is still in a phase of re-orientation as explained in more detail above in recital ‧ et seq., the Council therefore considers it prudent that, in these exceptional market circumstances, the duration of the measures should be limited
da På baggrund af, at kontingentet for en væsentlig del af importen af fodtøj med oprindelse i Folkerepublikken Kina først for nylig er bortfaldet, og at undersøgelsen viste, at markedet for fodtøj med overdel af læder stadig er i en omstillingsfase, jf. nærmere betragtning ‧ ff., finder Rådet det rigtigst, at varigheden af foranstaltningerne under disse exceptionelle markedsforhold begrænses
en Questions ‧ and ‧ lapsed as the subject they dealt with was already on the agenda for that part-session
da Spørgsmål ‧ og ‧ bortfaldt, idet emnet var på dagsordenen for nærværende mødeperiode
en Although it is true, as has been stated, that Directive 91/440 caused Article 4 to lapse de facto, it is also true that Article 4 relates to aspects which do make these aids to the combined transport system possible.
da Selvom det som hævdes er rigtigt, at artikel 4 faktisk er uden betydning efter direktiv 91/440, gælder det tillige, at artikel 4 vedrører forhold, der gør det muligt at yde denne støtte til de kombinerede transportformer.
en Finally, since the measures in force are high (from ‧,‧ to ‧,‧ %), the Japanese exporting producers would have a significant margin of manoeuvre in setting the new prices should measures be allowed to lapse and should they decide to increase their export prices
da Da de gældende foranstaltninger er betydelige (fra ‧,‧ til ‧,‧ %), ville de japanske eksporterende producenter sluttelig have betydeligt manøvrerum ved fastsættelsen af de nye priser, hvis foranstaltningerne bortfalder og de beslutter sig for at øge deres eksportpriser
en does not make use of the authorization within ‧ months, expressly renounces the authorization or ceased to provide investment services more than six months previously unless the Member State concerned has provided for authorization to lapse in such cases
da ikke gør brug af tilladelsen inden for en frist på tolv måneder, eller det udtrykkeligt giver afkald herpå eller ikke har ydet investeringsservice i en periode på over seks måneder, medmindre der i den pågældende medlemsstat findes bestemmelser om, at tilladelse bortfalder i sådanne tilfælde
en The applicants allege that the removal of injury is mainly due to the existence of measures and that any continuation or recurrence of substantial imports at subsidised prices from the country concerned would likely lead to a recurrence of further injury of the Community industry should measures be allowed to lapse
da Ansøgerne hævder, at skaden primært er blevet imødegået på grund af indførelsen af foranstaltningerne, og at EF-erhvervsgrenen sandsynligvis vil lide yderligere skade, hvis der fortsat eller igen importeres betydelige mængder til subsidierede priser fra det pågældende land i tilfælde af, at foranstaltningerne får lov til at udløbe
en Whereas it is necessary to provide that measures are to lapse after five years unless a review indicates that they should be maintained; whereas it is also necessary to provide, in cases where sufficient evidence is submitted of changed circumstances, for interim reviews or for investigations to determine whether refunds of countervailing duties are warranted
da det er nødvendigt at fastsætte, at foranstaltninger udløber efter fem år, medmindre det af en ny undersøgelse fremgår, at de bør opretholdes; i tilfælde, hvor der fremlægges tilstrækkelige beviser for ændrede omstændigheder, er det endvidere nødvendigt at åbne mulighed for at indlede undersøgelser for at fastslå, om det er berettiget at tilbagebetale udligningstold
en If measures were allowed to lapse, this would endanger the recovery process, and possibly lead to the disappearance of the Community industry
da Hvis foranstaltningerne bortfalder, vil det bringe EF-erhvervsgrenens genrejsning i fare og muligvis føre til dens forsvinden
en Therefore, it was examined whether there is a likelihood of recurrence of injury should measures be allowed to lapse
da Det blev derfor undersøgt, om der er sandsynlighed for fornyet skade, hvis foranstaltningerne får lov til at udløbe
en Given the low price levels of Chinese imports into the Union for such a rather homogeneous product, those prices would be the reference price to which Indonesian exporters would in all likelihood align themselves, thus engaging in dumping, should the measures lapse
da Da de kinesiske priser for en så homogen vare er lave ved import til Unionen, vil disse priser være de referencepriser, som de indonesiske eksportører efter al sandsynlighed vil tilpasse deres priser til, og de vil således foretage dumping, hvis foranstaltningerne udløber
en We have had lengthy talks about the 20% equal share in cofinance, which will not quite work, as several organisations, especially in the educational sphere, get such minimal support that further cutbacks would mean that support would effectively lapse.
da Vi har haft lange samtaler om medfinansieringsandelen på 20 %. Det kommer ikke rigtig til at fungere, da der er adskillige organisationer, specielt på uddannelsesområdet, som modtager så minimal en støtte, at en yderligere reduktion i støtten ville betyde, at den bortfalder helt.
en The guarantee must be valid for at least ‧ days from the closing date for submitting tenders, and the carrier must undertake to renew the guarantee, at the request of ENAC during the procedure, if the tender has not been awarded by the time the guarantee lapses
da Sikkerhedsstillelsen skal være gyldig i mindst ‧ dage fra fristen for indgivelse af bud; luftfartsselskabet skal på opfordring fra ENAC forny sikkerhedsstillelsen, hvis der efter fristens udløb ikke er truffet afgørelse om udbuddet
en Passengers with bookings that subsequently lapse must be entitled to reimbursement and, in some cases, to repatriation.
da Passagerer med reservationer, der siden bortfalder, bør have ret til refundering og i nogle tilfælde hjemrejse.
en the basic patent has lapsed before its lawful term expires
da hvis grundpatentet er bortfaldet inden udløbet af dets lovhjemlede gyldighedsperiode
en When carrying out its tasks, it has to assess the gravity of the lapses that inevitably occur at any time and in any place as a result of human nature; it has to be conscientious in exercising control but must do so without stifling initiatives and, above all, it should act in the general interest and avoid taking sides.
da Når det udfører sine opgaver, skal det vurdere, hvor alvorlige de fejl, som uundgåeligt opstår på et hvilket som helst tidspunkt og sted som følge af den menneskelige natur, er. Det skal udføre en omhyggelig kontrol, men det skal ske uden at hæmme initiativerne, og det skal først og fremmest handle i den almene interesse og undgå at vælge side.
en To conclude, while the generally higher price level in the Community would normally trigger an increase in exports to the Community should measures be allowed to lapse, this scenario does not appear to be likely in the present case
da Det kan konkluderes, at det generelt højere prisniveau i Fællesskabet under normale omstændigheder ville have udløst en forøgelse af eksporten til Fællesskabet, hvis foranstaltningerne fik lov at udløbe, men at dette scenario ikke er sandsynligt i det foreliggende tilfælde
en All three supported the continuation of measures and stated that a significant part of their sales would be at risk if measures would be allowed to lapse, putting in danger their financial stability
da Alle tre gik ind for opretholdelse af foranstaltningerne og gjorde gældende, at de kunne miste en betydelig del af deres handel, hvis foranstaltningerne får lov at udløbe, hvilket ville udgøre en trussel mod deres finansielle stabilitet
en There is no evidence that producers would adopt a different pricing policy than the one followed for exports to third countries should measures be allowed to lapse
da Der findes ikke bevis for, at producenterne ved bortfald af foranstaltningerne ville anvende en anden prispolitik end den, de følger ved eksport til tredjelande
en That Decision has exhausted its effects since it was intended to be in force during a period which has already lapsed
da Afgørelsen er blevet irrelevant, da den gjaldt for en periode, som er udløbet
en It is necessary to provide that measures are to lapse after five years unless a review indicates that they should be maintained
da Det er nødvendigt at fastsætte, at foranstaltninger udløber efter fem år, medmindre det af en ny undersøgelse fremgår, at de bør opretholdes
en In addition, the applicant alleges that the removal of injury is mainly due to the existence of measures and that any recurrence of substantial subsidised imports from the country concerned would likely lead to a recurrence of further injury of the Community industry should measures be allowed to lapse
da Desuden hævder ansøgeren, at afhjælpningen af skaden hovedsagelig skyldes foranstaltningerne, og at enhver fornyet betydelig subsidieret import fra det pågældende land sandsynligvis vil betyde, at EF-erhvervsgrenen igen forvoldes yderligere skade, hvis foranstaltningerne får lov til at udløbe
en Before the chief prosecutor of the Madrid High Court of Justice, the chairman of the Segura Hydrographic Confederation has acknowledged that most of the cases brought against alleged illegal water extraction had lapsed
da Formanden for Confederación Hidrográfica del Segura har over for den ledende statsadvokat ved højesteret i Madrid (Tribunal Superior de Justicia de Madrid) erkendt, at de fleste sager om formodet ulovlig vandudvinding er bortfalde på grund af forældelse
en The problem which now arises is that of whether this mechanism should lapse in relation to countries moving on to the third stage of EMU and yet belonging to the EURO, or whether it should be recreated, clearly in other forms but in the same spirit.
da Det spørgsmål, der nu rejser sig, er, om denne lånemekanisme skal ophøre for de medlemsstater, der deltager i tredje fase af ØMU'en og dermed i euroen, eller om den skal have en anden udformning, men dog bevares i samme ånd som nu.
Viser side 1. Fundet 1161 sætninger matchende sætning lapse.Fundet i 0,682 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.