udtale: IPA: /læps/ læps , SAMPA: l{ps /l{ps/

Oversættelser til dansk:

  • falde   
  •    
    (Verbal  )
  • hænge   

Andre betydninger:

 
(intransitive) To fall away gradually; to subside
 
A termination of a right etc, through disuse or neglect.
 
(weather) A marked decrease in air temperature with increasing altitude because the ground is warmer than the surrounding air. This condition usually occurs when skies are clear and between 1100 and 1600 hours, local time. Strong convection currents exist during lapse conditions. For chemical operations, the state is defined as unstable. This condition is normally considered the most unfavorable for the release of chemical agents. See lapse rate.
 
(intransitive) To fall into error or heresy
 
To slip into a bad habit that one is trying to avoid.
 
(law) A common-law rule that if the person to whom property is willed were to die before the testator, then the gift would be ineffective.
 
A temporary failure.
 
A temporary failure; a slip.
 
A pause in continuity.
 
annihilation (physics)
 
An interval of time between events.
 
a temporary failure; a slip
 
A decline or fall in standards.
 
(intransitive) To become void

Lignende sætninger i ordbogen engelsk dansk. (2)

lapsed
gammel
time-lapse
Intervalfotografering

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "lapse", oversættelseshukommelse

add example
en In this respect the applicant presents evidence that, should measures be allowed to lapse, the current import level of the product concerned is likely to increase due to the existence of unused capacity in the country concerned
da Ansøgeren fremlægger således bevis for, at det nuværende niveau af importen af den pågældende vare sandsynligvis vil stige på grund af uudnyttet produktionskapacitet i det pågældende land, hvis foranstaltningerne får lov at udløbe
en As the authors are not present, Questions Nos 14, 15, 16 and 18 lapse.
da - Da spørgerne ikke er til stede, bortfalder spørgsmål nr. 14, 15, 16 og 18.
en Amendment No 1 has lapsed but now an oral amendment is being tabled.
da Ændringsforslag 1 er bortfaldet, men nu fremføres der et mundtligt ændringsforslag.
en As the author of the question is not present, Question No 40 lapses.
da - Da spørgeren ikke er til stede, bortfalder spørgsmål nr. 40.
en She claims that the CST erred in law by disregarding the scope of the judgment of the Court of First Instance of ‧ April ‧ and of Article ‧ EC in holding that the Appointing Authority was not required, when taking the necessary measures to comply with the judgment and in taking account of its grounds and the time lapse between the annulled decision and that adopted pursuant to that judgment, to provide a more extensive statement of reasons in respect of the obligation on the administration to state reasons in a specific manner for a Development Report drawn up pursuant to a judgment of the Court of First Instance and, according to the appellant, out of time
da Appellanten har gjort gældende, at Personaleretten ved at tilsidesætte rækkevidden af Rettens dom af ‧. april ‧ og artikel ‧ EF, har begået en retlig fejl, idet den fastslog, at ansættelsesmyndigheden ikke som nødvendige foranstaltninger til opfyldelse af dommen, og henset til dens begrundelse samt det tidsrum, der var forløbet mellem den annullerede afgørelse og den afgørelse, som blev truffet til gennemførelse af den nævnte dom, skulle give en mere omfattende begrundelse med hensyn til den forpligtelse, som påhviler administrationen specifikt at begrunde en udviklingsrapport, der- for sent ifølge sagsøgeren- udfærdiges til opfyldelse af en af Retten afsagt dom
en Moreover, Mr Libicki's report of June 2006 of the inquiry task force of the Committee on Petitions denounces the way in which migratory birds are hunted down on a large scale, and concludes that the derogation from the Bird Directive, which Malta decided on off its own bat, should lapse.
da Også i hr. Libickis rapport fra undersøgelsesdelegationen fra Udvalget for Andragender i juni 2006 kritiseres det stærkt, at trækfugle i vid udstrækning jages, og det konkluderes, at undtagelsen fra fugledirektivet, som Malta på egen hånd har indført, skal bringes til ophør.
en Seniority shall have the sole effect under this Regulation that, where the proprietor of the Community trade mark surrenders the earlier trade mark or allows it to lapse, he shall be deemed to continue to have the same rights as he would have had if the earlier trade mark had continued to be registered
da Ancienniteten har i henhold til denne forordning udelukkende den virkning, at indehaveren af et EF-varemærke, der giver afkald på et ældre varemærke eller lader det udslette, anses for fortsat at have de samme rettigheder, som han ville have haft, hvis det ældre varemærke fortsat havde været registreret
en Question ‧ lapsed as its author was absent
da Spørgsmål nr. ‧ bortfaldt, da spørgeren ikke var til stede
en In addition, the applicant alleges that the removal of injury is mainly due to the existence of measures and that any recurrence of substantial imports at dumped prices from the country concerned would likely lead to a recurrence of injury of the Community industry should measures be allowed to lapse
da Ansøgeren hævder endvidere, at skaden primært er imødegået på grund af foranstaltningerne, og at EF-erhvervsgrenen, såfremt foranstaltningerne udløber, og der igen importeres væsentlige mængder til dumpingpriser fra det pågældende land, sandsynligvis vil lide fornyet skade
en Article ‧ of Directive ‧/‧/EEC provides that the inclusion of an active substance can be renewed, upon request, provided an application is made at the latest two years before the inclusion period is due to lapse
da I henhold til artikel ‧, stk. ‧, i direktiv ‧/‧/EØF kan optagelsen af et aktivstof fornyes efter anmodning, forudsat at der indgives en ansøgning mindst to år inden optagelsesperiodens udløb
en the basic patent has lapsed before its lawful term expires
da hvis grundpatentet er bortfaldet inden udløbet af dets lovhjemlede gyldighedsperiode
en As its author is absent, Question No 47 lapses.
da Da spørgeren ikke er til stede, bortfalder spørgsmål nr. 47.
en In accordance with Rule ‧, written declarations Nos ‧, ‧ and ‧/‧ lapsed as they had not obtained the required number of signatures
da De skriftlige erklæringer nr. ‧, ‧ og ‧/‧ havde ikke opnået det fornødne antal underskrifter, og de bortfaldt derfor i henhold til forretningsordenens artikel ‧, stk
en Before the chief prosecutor of the Madrid High Court of Justice, the chairman of the Segura Hydrographic Confederation has acknowledged that most of the cases brought against alleged illegal water extraction had lapsed
da Formanden for Confederación Hidrográfica del Segura har over for den ledende statsadvokat ved højesteret i Madrid (Tribunal Superior de Justicia de Madrid) erkendt, at de fleste sager om formodet ulovlig vandudvinding er bortfalde på grund af forældelse
en Appropriations carried over from the previous financial year in respect of contributions by and work for third parties, which by definition never lapse, are included with the additional appropriations for the financial year
da Bevillinger fremført fra det foregående regnskabsår vedrørende bidrag fra tredjemand og arbejde for tredjemand, som per definition aldrig bortfalder, er opført under tillægsbevillingerne for regnskabsåret
en does not make use of the authorisation within ‧ months, expressly renounces the authorisation or has ceased to engage in business for more than six months, if the Member State concerned has made no provision for the authorisation to lapse in such cases
da ikke gør brug af tilladelsen inden for en frist af tolv måneder, giver udtrykkeligt afkald herpå eller ikke har udøvet sin virksomhed i en periode på over seks måneder, medmindre der i den pågældende medlemsstat findes bestemmelser om, at tilladelse i sådanne tilfælde bortfalder
en It is a mockery for the Council to talk about getting closer to the people and greater transparency if, at the same time, it lapses back into the pose of an absolute ruler in a field as important as foreign policy.
da Det er en hån, når Rådet taler om mere åbenhed og nærhed og samtidig falder tilbage til den absolutte enevældes positur, når det gælder den i den grad vigtige udenrigspolitik.
en A lapse in judgment that will haunt three women for the rest of their lives
da En fejlbedømmelse, der vil forfølge tre kvinder resten af deres liv
en You are familiar with the rules, according to which items not taken today under the heading of debates on matters of topical and urgent importance lapse, and so, if you are absolutely insistent on this item not being discussed today, it will lapse and will not be taken forward to the mini-session.
da De emner, som ikke behandles i dag under punktet debatter om aktuelle og uopsættelige tilfælde, bortfalder. Hvis De derfor holder strengt fast ved, at dette emne ikke drøftes i dag, bortfalder det og vil ikke blive udsat til næste møde.
en Producers should also be allowed to submit applications set out under the criteria set in Decision ‧/‧/EC or set out under the criteria set in this Decision until the lapse of validity of that Decision
da Producenterne bør også have mulighed for at indgive ansøgninger efter kriterierne i beslutning ‧/‧/EF eller efter kriterierne i nærværende beslutning, indtil gyldighedsperioden for beslutning ‧/‧/EF udløber
en That Regulation has exhausted its effects since it covered a transitional period which has lapsed
da Forordningen er blevet irrelevant, idet den gjaldt i en overgangsperiode, der nu er udløbet
en For a grant of share options, the share-based payment arrangement is finally settled when the options are exercised, are forfeited (e.g. upon cessation of employment) or lapse (e.g. at the end of the option's life
da Ved en tildeling af aktieoptioner afregnes den aktiebaserede vederlæggelsesordning endeligt, når optionerne udnyttes, fortabes (eksempelvis ansættelsens ophør) eller udløber (eksempelvis ved optionens udløb
en Where the death occurs in the territory of one Member State when the right to a death grant has been acquired under the legislation of two or more other Member States, or where the death occurs outside the territory of the Member States and the said right has been acquired under the legislation of two or more Member States, only the right acquired under the legislation of the Member State to which the deceased person was last subject shall be maintained, whilst the right acquired under the legislation of any other Member State shall lapse
da Indtræder et dødsfald på en medlemsstats område, medens retten til begravelseshjælp er erhvervet efter lovgivningen i to eller flere andre medlemsstater, eller indtræder et dødsfald uden for medlemsstaternes område, medens retten er erhvervet efter lovgivningen i to eller flere medlemsstater, er det alene den ret, der er erhvervet i den medlemsstat, af hvis lovgivning afdøde senest har været omfattet, der bevares, medens den efter lovgivningen i enhver anden medlemsstat erhvervede ret bortfalder
en As the author is not present, Question No 34 by Niall Andrews (H-0492/01) lapses.
da Da spørgeren ikke er til stede, bortfalder spørgsmål nr. 34.
Viser side 1. Fundet 1161 sætninger matchende sætning lapse.Fundet i 0,749 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.