udtale: IPA: pəˈsiːv /pɚˈsiːv/ pɚˈsiːv /pəˈsiːv/        

Oversættelser til dansk:

 • begribe   
  (Verb  )
   
  to understand
   
  to understand
 • fange   
 • gribe   
 • lægge mærke til   

Andre betydninger:

 
To see, to be aware of, to understand.
 
violate (law, copyright, etc.)
 
To understand with the means of the senses or subconsciously.
 
To see, discover or determine something, unclear, distant or hidden, by looking carefully.
 
grasp (the situation)

Lignende sætninger i ordbogen engelsk dansk. (1)

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "perceive", oversættelseshukommelse

add example
en That success will be the key to consolidating the process of gradual constitutionalisation of the Treaties we are currently engaged in, and to ensuring that such Conventions are in future perceived as a good method of preparing intergovernmental conferences.
da Det er afgørende for, om den gradvise konstitutionalisering af traktaterne, som vi er i gang med, bliver gennemført, og om konventet i fremtiden vil være en god metode til forberedelse af regeringskonferencer.
en to perceive correctly his/her environment
da se og opfatte sine omgivelser korrekt
en We will get to that point quicker, with an increased chance of success, without any perceived diktats from colleagues on the timing of our ratification process, viz. 'before the European election', as in paragraph 20, against which I voted today.
da Vi ville hurtigere nå til det punkt og have en bedre chance for et "ja", hvis vi var fri for diktater fra kolleger vedrørende tidsplanen for vores ratificeringsproces, f.eks. "inden valget til Europa-Parlamentet" i punkt 20, som jeg stemte imod i dag.
en has had a recent employment, business or other relationship with the rated entity that may cause or may be generally perceived as causing a conflict of interest
da for nylig har haft et ansættelses-, forretnings- eller andet forhold til den kreditvurderede enhed, der kan medføre eller generelt opfattes som en årsag til interessekonflikter
en In other words, it does not perceive any benefit in values such as freedom of the media, or in providing a source of information other than the Belarussian propaganda.
da Den kan med andre ord ikke se nogen fordele ved værdier såsom mediefrihed eller tilvejebringelse af anden information end belarussisk propaganda.
en Moreover, Nord Stream can be perceived as an example of a bilateral agreement between Russia and an EU Member State.
da Og Nord Stream kan opfattes som et eksempel på en bilateral aftale mellem Rusland og et medlemsland i Unionen.
en Fishermen expecting verification of fishing effort perceive this approach as being unduly cautious and as inappropriate in terms of a rational fisheries policy.
da Fiskere, der forventer en kontrol af fiskeriindsatsen, opfatter denne tilgang som urimelig forsigtig og uhensigtsmæssig i forhold til en rationel fiskeripolitik.
en It is laudable that, in Mr Capoulas Santos’ report, the problems in the agricultural sector are so clearly perceived, as it is a sector that is extremely vulnerable to natural disasters.
da Det er prisværdigt, at der bliver redegjort så klart for problemerne i landbrugssektoren i hr. Capoulas Santos' betænkning, for det er en sektor, der er ekstremt sårbar over for naturkatastrofer.
en At the same time, the regulation is a legal rush job and a mockery of all the grand statements to the effect that the fight against terrorism should not be perceived as a war against Islam or the Arab world.
da Samtidig er forordningen noget juridisk makværk og en hån mod alle storslåede udtalelser om, at bekæmpelsen af terrorisme ikke skal opfattes som en krig mod islam eller den arabiske verden.
en Unfortunately, Russia perceives any common European strategy on energy as being directed against its interests.
da Desværre opfatter Rusland enhver fælles EU-strategi vedrørende energi som rettet imod dets interesser.
en Part of the purpose of this dialogue is for us to seek rational solutions if people perceive disadvantages in what we propose.
da En del af formålet med denne dialog er, at vi søger at nå frem til rationelle løsninger, hvis folk oplever ulemper ved det, vi foreslår.
en Both groups of amendments are at least partly motivated by a perceived need to protect EU producers from imports.
da Ud af de to grupper af ændringsforslag kan man i det mindste delvist af nødvendighed udlede, at EU-producenterne skal beskyttes mod import.
en On the basis of these results, and in particular as both products have the same main physical and chemical composition, and whereas the same applications are similarly perceived by users, it is considered that the product subject to the existing measures and the new product type are a single product, i.e. the latter product is a like product with respect to the former within the meaning of Article ‧ of the basic Regulation
da På grundlag af disse resultater og navnlig det forhold, at begge varer har samme grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber og af brugerne betragtes som samme vare, finder Kommissionen, at den vare, der er omfattet af de gældende foranstaltninger, og den nye varetype er en og samme vare, nemlig den pågældende vare, jf. grundforordningens artikel ‧, stk
en I think that if we were able to accept them, this would not only be a way of breaking the perceived link between terrorism and Islam, but that these people would also be solid allies in the fight against terrorism.
da Jeg mener, at denne gestus, hvis det lykkes os at tage imod dem, er en måde at bryde enhver forbindelse mellem terrorisme og islam, men at disse mennesker desuden også ville blive nogle solide allierede i kampen mod terrorismen.
en There can be no doubt that President Lula da Silva of Brazil and President Kirchner of Argentina are still jostling for power to see who is perceived as the principal interlocutor with the United States of America ahead of President Bush’s visit.
da Der kan ikke herske tvivl om, at præsident Lula da Silva fra Brasilien og præsident Kirchner fra Argentina stadig konkurrerer om magten for at se, hvem der opfattes som den vigtigste samtalepartner for USA forud for præsident Bushs besøg.
en These may or may not lead to consumers perceiving prices to be high.
da Disse betingelser kan undertiden bevirke, at forbrugerne opfatter priserne som høje.
en The result is that this political anticipation which underlies the aid is perceived, especially in Israel, as unilateral encouragement of one side rather than both.
da Det fører til, at denne tidlige politiske indgriben, der understøtter hjælpen, især i Israel opfattes som en ensidig opmuntring til én og ikke til begge parter.
en The citizens of Europe have become increasingly frustrated with the perceived lack of efficiency of Europe’s institutions; one day, decisions are taken that are presented to the public as clear signs of progress in certain areas of interest to Europeans, and on the very next day the same Council fails to provide the financial perspective with the resources needed for these measures to be pursued.
da Europas borgere er blevet stadig mere frustrerede over de europæiske institutioners mangel på effektivitet, fordi der den ene dag træffes beslutninger, som den europæiske offentlighed får præsenteret som klare tegn på, at der sker fremskridt på områder, som har europæernes interesse, mens Rådet så dagen derpå ikke evner at vedtage finansielle overslag, der sikrer de nødvendige midler til at gennemføre disse beslutninger.
en I want to finish on this point: there is a responsibility on the UK Presidency and the Council; there is a responsibility, of course, on the European Commission. There is a responsibility also on this body, on Parliament, and our common responsibility is this: at the present time, the real danger that we face in Europe is that our citizens and our people are increasingly perceiving globalisation as a threat.
da Jeg vil gerne afslutte behandlingen af dette emne med at sige, at Det Forenede Kongeriges formandskab og Rådet har et ansvar, at Kommissionen selvsagt har et ansvar, at dette organ, Parlamentet, har et ansvar, at vi har et fælles ansvar, for i dag er den virkelige fare, vi står over for i Europa, at vores borgere og vores folk i stadig højere grad opfatter globaliseringen som en trussel.
en I hope my amendment will save some embarrassment about the way we perceive our oldest and closest partners and neighbours and also about our understanding of EEA-EFTA.
da Jeg håber, at mit ændringsforslag vil spare os for noget af forlegenheden som følge af, hvordan vi opfatter vores ældste og nærmeste partnere og naboer, og som følge af vores opfattelse af EØS-EFTA.
en We believe that the common position is a negative thing, that everybody in Cuba, from the authorities to the opposition and the church perceives it to be negative, and that practically all the ambassadors from EU States in Havana consider it to be ineffectual and even counterproductive.
da Vi mener, at den fælles holdning er noget negativt, at alle i Cuba opfatter den sådan, fra myndighederne til oppositionen og kirken, og at næsten alle ambassadører fra landene i EU i Havana mener, at den er ineffektiv og endda virker mod hensigten.
en Very often, the common fisheries policy is perceived as a bureaucratic policy that has no link with the regional authorities or local fishermen.
da Meget ofte betragtes den fælles fiskeripolitik som en bureaukratisk politik, der ikke har forbindelse med de regionale myndigheder og de lokale fiskere.
en While the overall impact of the cash changeover on inflation was small, its perceived impact was much greater than its actual impact, probably due to comparatively strong price increases in some specific sectors.
da Selv om den overordnede virkning på inflationen af overgangen til euro var lille, var den opfattede virkning langt større end den reelle virkning, formentlig på grund af relativt store prisstigninger i bestemte sektorer.
en Alignment of tax regulation: In addition to many minor obstacles, both real and perceived, the main obstacle to the implementation of the single market is a matter for Member States and local authorities: diverse and inconsistent implementation of the legislation on social security contributions and on taxation
da Tilnærmelse af beskatningsbestemmelserne: Ved siden af mange små reelle eller påståede hindringer er det medlemsstaterne og kommunerne, som selv kontrollerer de vigtigste hindringer mod gennemførelsen af det indre marked: de mange love om skatter og afgifter og den inkonsekvente gennemførelse heraf
en Although originally reluctant to take on the project, the IASB was persuaded that the majority of these stakeholders wanted it to go ahead and that only the IASB had the perceived credibility and authority to establish high-quality, enforceable accounting standards
da Efter i første omgang at have tøvet med at gå i gang med projektet blev IASB overbevist om, at hovedparten af disse interessenter ønskede, at det skulle gennemføres, og at kun IASB havde den formodede troværdighed og autoritet til at fastlægge regnskabsstandarder af høj kvalitet, der kunne håndhæves
Viser side 1. Fundet 1307 sætninger matchende sætning perceive.Fundet i 1,964 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.