udtale: IPA: pəˈsiːv /pɚˈsiːv/ pɚˈsiːv /pəˈsiːv/        

Oversættelser til dansk:

 • begribe   
  (Verb  )
   
  to understand
   
  to understand
 • fange   
 • gribe   
 • lægge mærke til   

Andre betydninger:

 
To see, to be aware of, to understand.
 
violate (law, copyright, etc.)
 
To understand with the means of the senses or subconsciously.
 
To see, discover or determine something, unclear, distant or hidden, by looking carefully.
 
grasp (the situation)

Lignende sætninger i ordbogen engelsk dansk. (1)

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "perceive", oversættelseshukommelse

add example
en Furthermore, such speculative phase is generally not of a lasting nature and customers, notably large distributors with strong negotiating power, restart exercising severe price pressure again, once a stagnation or downturn of steel prices is perceived
da Endvidere varer en sådan spekulationsfase normalt ikke ved, og kunderne- navnlig store distributører med en stærk forhandlingsposition- begynder igen at udøve et kraftigt pristryk, når stålpriserne stagnerer eller falder
en where ingredients which are similar or mutually substitutable are likely to be used in the manufacture or preparation of a foodstuff without altering its composition, its nature or its perceived value, and in so far as they constitute less than ‧ % of the finished product, they may be referred to in the list of ingredients by means of the phrase
da kan ingredienser, der svarer til hinanden eller kan erstatte hinanden, og som kan anvendes til fremstilling eller tilberedning af et levnedsmiddel uden at ændre sammensætning, art eller opfattet værdi, forudsat at de udgør mindre end ‧ % af færdigvaren, angives i ingredienslisten med angivelsen
en The Egyptian authorities are well aware of the wider implications of a judgment that is perceived as unjust and politically influenced.
da De egyptiske myndigheder er helt klar over virkningerne af en dom, der betragtes som uretfærdig og politisk påvirket.
en Rather, a trend can be perceived whereby migration and migrants are being increasingly placed at the heart of support for culture while native culture and tradition are pushed to one side.
da Man kan snarere spore en tendens, hvor indvandring og indvandrere i stigende grad i stigende grad modtager kulturstøtte, mens den hjemlige kultur og tradition skubbes til side.
en The international community and the EU are perceived in Bosnia as failing to insist on reforms and failing to stand up to Milorad Dodik, Republika Srpska leader.
da Det internationale samfund og EU opfattes i Bosnien som ude af stand til at fastholde reformer og ude af stand til at gå imod Milorad Dodik, leder af Republika Srpska.
en Madam President, ladies and gentlemen, as a Christian Democrat and member of the Group of the European People's Party I naturally welcome the report which has been presented by Mr Desama and Mr Malerba because like my colleague Mr Ferber I too perceive that it contains elements from our contributions in committee.
da Fru formand, mine damer og herrer, som kristelig-demokrat og medlem at Det Europæiske Folkepartis Gruppe hilser jeg naturligvis betænkningen af Claude Desama og Franco Malerbo velkommen, fordi jeg kan konstatere - det har min ven Markus Ferber også allerede gjort - at der her er indarbejdet elementer fra vores bidrag i udvalgene.
en Underlines the need for the partners to act at all times in full respect of international law, the UN Charter and the principles of democracy and to ensure that their national legislation and mechanisms in this matter comply with international human rights law and, in particular, with the UN Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment; is of the view that any joint or unilateral activity which does not fully respect international law would weaken the way in which western societies are perceived, making them vulnerable and less credible in their fight against terrorism and the quest for peace, stability and democracy
da understreger, at det er nødvendigt, at parterne til enhver tid handler i overensstemmelse med folkeretten, FN's charter og de demokratiske principper og sikrer, at deres nationale lovgivning og mekanismer på dette område er i overensstemmelse med international menneskerettighedslovgivning, navnlig FN's konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf; mener, at enhver form for fælles eller ensidige aktiviteter, der ikke fuldt ud respekterer folkeretten, vil svække den måde, de vestlige lande opfattes på, og gøre dem sårbare og mindre troværdige i kampen mod terrorisme og forsøget på at opnå fred, stabilitet og demokrati
en We cannot allow ourselves to perceive every refugee as a potential terrorist.
da Vi kan ikke tillade os at se enhver flygtning som en potentiel terrorist.
en Instead, inland waterways are perceived as an independent, autonomous whole.
da I stedet betragtes indre vandveje som et uafhængigt, selvstændigt hele.
en L ‧: Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ July ‧ relating to the driver-perceived noise level of wheeled agricultural or forestry tractors (codified version) (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p
da L ‧: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv ‧/‧/EF af ‧. juli ‧ om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (kodificeret udgave) (EUT L ‧ af ‧.‧.‧, s
en That is what the public perceive as a betrayal of their rights.
da Det er, hvad offentligheden betragter som svigt i forhold til deres rettigheder.
en It met fierce opposition among those revisionist forces who still perceive the fall of the USSR as the worst catastrophe of the 20th century.
da Jeg mødte arg modstand blandt de revisionistiske kræfter, som stadig opfatter Sovjetunionens fald som den værste katastrofe i det 20. århundrede.
en Select the histogram channel to displayhere: Luminosity: Display luminosity (perceived brightness) values. Red: Display the red image channel. Green: Display the green image channel. Blue: Display the blue image channel. Alpha: Display the alpha image channel. This channel corresponds to the transparency value and is supported by some image formats such as PNG or TIFF. Colors: Display all color channel values at the same time
da Vælg histogramkanalen som skal vises her: Lysstyrke: Viser værdier for billedets lysstyrke (oplevet lyshed). Rød: Viser den røde kanals værdier. Grøn: Viser den grønne kanals værdier. Blå: Viser den blå kanals værdier. Alfa: Viser alfakanalens værdier. Denne kanalen svarer til gennemsigtighed og understøttes af visse billedformater såsom PNG eller TIFF. Farver: Viser alle farvekanalernes værdier samtidigt
en After all, Japan could not fail to perceive the totally unexpected test launch of a missile over Japanese territory as a threat.
da For det helt overraskende raketforsøg hen over Japan måtte af Japan opfattes som en trussel.
en The need to regulate could be disproportionate to any potential threat such funds are perceived to have.
da Behovet for styring kunne stå i misforhold til en hvilken som helst mulig trussel, sådanne fonde menes at udgøre.
en However, it is important to counter moves towards renationalisation of key CAP elements, which are rightly perceived as exclusive Community responsibilities
da Der er imidlertid behov for at modarbejde bestræbelserne på en delvis renationalisering af vigtige led i den fælles landbrugspolitik, der med god grund er en opgave, som udelukkende varetages af Fællesskabet
en Considers that the present procedure for registration of petitions unduly delays their examination, and is concerned that this may be perceived as displaying a certain lack of sensitivity towards petitioners; urges its Secretary-General, therefore, to take the necessary measures to transfer the registration of petitions from the Directorate-General of the Presidency to the secretariat of the committee responsible
da mener, at den nuværende procedure for registrering af andragender uretmæssigt forsinker deres undersøgelse, og er bekymret for, at dette kan opfattes som tegn på en vis mangel på sensibilitet over for andragere; henstiller derfor kraftigt til generalsekretæren om at træffe de nødvendige foranstaltninger til at overføre registreringen af andragender fra Generaldirektoratet for Ledelsestjenesterne til det korresponderende udvalgs sekretariat
en Hence the unavoidable need for intervention by the European Parliament which, having the appropriate legislative instruments at its disposal, can respond to the perceived needs and contribute to the removal of the remaining barriers.
da Derfor er der et uundgåeligt behov for indgriben fra Parlamentet, som med de hensigtsmæssige lovgivningsinstrumenter, det har til rådighed, kan reagere på de behov, der er konstateret, og bidrage til, at de resterende barrierer bliver fjernet.
en Foods promoted with claims may be perceived by consumers as having a nutritional, physiological or other health advantage over similar or other products to which such nutrients and other substances are not added
da Fødevarer, der markedsføres med anprisninger, kan af forbrugerne opfattes som ernæringsmæssigt, fysiologisk eller på anden måde sundhedsmæssigt fordelagtige i forhold til andre produkter, hvor der ikke er tilsat sådanne næringsstoffer og andre stoffer
en The EESC notes with interest the Commission's desire to examine in more detail the perceived obstacles to opening bank accounts cross-border and issues regarding the handling, portability, transferability and closure of bank accounts
da EØSU bemærker med interesse, at Kommissionen vil se nærmere på hindringerne for åbning af bankkonti på tværs af grænserne samt på spørgsmål vedrørende behandling, flytning, overdragelse og lukning af sådanne konti
en Welcomes the fact that in autumn ‧ the Commission took the initiative of publishing a strategy paper on the Union's long-term economic and trade relations with China in order to anticipate more adequately the impact of China's economic rise and to avoid ad hoc decision-making, thus helping to ensure that China will no longer be considered a threat, but be perceived as a challenge and an evolving partner
da roser Kommissionen for at tage initiativ til i løbet af efteråret ‧ at offentliggøre en langsigtet strategi for de økonomiske og handelsmæssige forbindelser mellem Den Europæiske Union og Kina med henblik på at give mulighed for mere hensigtsmæssigt at forudse virkningerne af Kinas økonomiske udvikling og undgå ad hoc-beslutninger samt på denne måde opnå, at Kina ikke længere betragtes som en trussel, men som en udfordring og en potentiel partner
en These may or may not lead to consumers perceiving prices to be high.
da Disse betingelser kan undertiden bevirke, at forbrugerne opfatter priserne som høje.
en The credibility of an EU observation mission's final report will depend to a significant degree on the perceived and actual independence of its work.
da Troværdigheden af en EU-observatørmissions endelige rapport afhænger i høj grad af missionens opfattede eller faktiske uafhængighed.
en Europe should not therefore be perceived by consumers as an ideological choice but as a way of exercising a continual check on the interests of the individual states within a European context.
da Europa skal følgelig ikke opleves af forbrugerne som et ideologisk valg, men som en konstant bekræftelse af de enkelte medlemsstaters interesser inden for en europæisk dimension.
en If the NOx level exceeds the OBD threshold limit values given in the table in Paragraph ‧.‧.‧., a torque limiter shall reduce the performance of the engine according to the requirements of paragraph ‧.‧.‧. in a manner that is clearly perceived by the driver of the vehicle
da Hvis NOx-niveauet overskrider de OBD-grænseværdier, der er angivet i tabellen i punkt ‧.‧.‧, skal en momentbegrænser nedsætte motorkraften i overensstemmelse med kravene i punkt ‧.‧.‧ på en sådan måde, at det tydeligt mærkes af køretøjets fører
Viser side 1. Fundet 1307 sætninger matchende sætning perceive.Fundet i 2,286 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.