udtale: IPA: pəˈsiːv /pɚˈsiːv/ pɚˈsiːv /pəˈsiːv/        

Oversættelser til dansk:

 • begribe   
  (Verb  )
   
  to understand
   
  to understand
   
  to understand
 • lægge mærke til   
 • fange   
 • gribe   
 • opfatte   
  (Verbal  )

Andre betydninger:

 
To see, to be aware of, to understand.
 
violate (law, copyright, etc.)
 
To understand with the means of the senses or subconsciously.
 
To see, discover or determine something, unclear, distant or hidden, by looking carefully.
 
grasp (the situation)

Lignende sætninger i ordbogen engelsk dansk. (2)

perceiver
beskuer

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "perceive", oversættelseshukommelse

add example
en Moreover, Nord Stream can be perceived as an example of a bilateral agreement between Russia and an EU Member State.
da Og Nord Stream kan opfattes som et eksempel på en bilateral aftale mellem Rusland og et medlemsland i Unionen.
en It has the potential to integrate various types of territory across Europe, allows for the active participation of economic and social stakeholders and is visible and perceived to be inclusive by European citizens because of its tangible contribution to improving the quality of life
da Den har potentialet til at integrere forskellige typer regioner over hele Europa, muliggør aktiv medvirken af alle sociale og økonomiske aktører, er synlig og bliver af de europæiske borgere opfattet som et socialt integrationsfremmende element takket være dens konkrete bidrag til forbedringen af livskvaliteten
en The need to regulate could be disproportionate to any potential threat such funds are perceived to have.
da Behovet for styring kunne stå i misforhold til en hvilken som helst mulig trussel, sådanne fonde menes at udgøre.
en I would add that the activities of Parliament on matters such as this are important in themselves and also important to the way in which Europe is perceived both by Europeans and globally.
da Jeg vil gerne tilføje, at Parlamentets handlinger i forbindelse med sager som denne i sig selv er vigtige og er vigtige også for den måde, som både europæerne og resten af verden opfatter Europa på.
en the perceived isolation of the world of science from the everyday realities of economic and social life
da opfattelsen af, at forskere og videnskabsfolk befinder sig fjernt fra det daglige økonomiske og samfundsmæssige liv
en The international community must take care not to launch irresponsible actions which would be perceived as singling Iraq out with a suspect determination in a disproportionate violation of its sovereignty.
da Det internationale fællesskab skal passe på ikke at kaste sig ud i nogle uansvarlige handlinger, der ville blive opfattet som en underlig fokuseren på Irak, som en mistænkelig forfølgelse og som et upassende overgreb på Iraks suverænitet.
en The Commission noted in its decision approving the rescue aid (N ‧/‧) that the reasons for the loss of market confidence in ING, which triggered the State intervention, was due to the perceived toxicity of the Alt-A portfolio, market concerns about further write downs, the capital needs of ING Insurance and the deteriorating debt to equity ratio of ING group
da Kommissionen bemærkede i sin beslutning om godkendelse af redningsstøtten (N ‧/‧), at markedets svækkede tillid til ING, som udløste statens indgreb, skyldtes den opfattede usikkerhed i forbindelse med Alt-A-porteføljen, markedsbekymringer for yderligere nedskrivninger, ING Insurances kapitalbehov og ING Groups forværrede gæld/egenkapital-forhold
en The regulation, as she has explained very well, responds to the needs that have been perceived as a result of the introduction of the euro, and lays down a relatively clear principle: charges must be the same for domestic payments as for cross-border payments.
da Forordningen opfylder, som fru Starkevičiūthar forklaret på en meget fornuftig måde, de behov, der er opstået som følge af indførelsen af euroen, og fastlægger et relativt klar princip, nemlig at gebyrer skal være de samme for indenlandske betalinger som for grænseoverskridende betalinger.
en The Committee also expresses its concern regarding the visibility of JESSICA, the level of awareness among local and regional authorities, and perceived problems of implementation at Member State level
da Udvalget er desuden bekymret for Jessicas manglende synlighed, for de problemer, som er konstateret i tilknytning til medlemsstaternes gennemførelse, og for, om de lokale og regionale myndigheder kender nok til initiativet
en If that objective, albeit a useful and important one, continues to be the only - or at least the main - policy, the European Union will get off to a bad start: it will emerge with an imbalance in powers, tilted in favour of the central banks and some governments, and with Europe's citizens left at a distance, because the single currency, although important, does not exactly quicken the pulse of citizens and has, in fact, from the outset been perceived as the cause of certain restrictions.
da Dersom dette mål, hvor nyttigt og betydningsfuldt det end er, fortsat bliver den eneste eller dominerende politik, vil Den Europæiske Union komme dårligt fra start. Den vil nemlig blive skabt med en skævhed i magtfordelingen til fordel for centralbankerne og visse regeringer og bevæge sig bort fra Europas borgere, eftersom den fælles mønt - hvor vigtig den end er - ikke varmer borgernes hjerter, men tværtimod straks betragtes som grunden til visse restriktioner.
en the customs authorities at the port of destination shall carry out systems audit checks based on a level of perceived risk analysis and if necessary send details of data exchange manifests to the customs authorities at the port of departure for verification
da toldmyndighederne i bestemmelseshavnen foretager kontrol ved systemrevision baseret på analyse af den anslåede risiko, og sender om nødvendigt de nærmere oplysninger fra manifesterne til toldmyndighederne i afgangshavnen til verifikation
en The citizens perceive Europe by means of their national authorities, for whom a success is something they have won from the rest of the Europeans and for whom harm is anything that they perceive as negative.
da Borgerne hører om EU via deres nationale myndigheder, der betragter det som en succes, hvis de har opnået mere end resten af europæerne, og det modsatte, hvis de har opnået mindre.
en The report does not seek to sensationalise or exaggerate perceived dangers, but it does provide a useful framework to encourage public awareness of the risks involved and to provide practical remedies.
da Der er intet forsøg i betænkningen på at søge det sensationelle eller overdrive de farer, man ser, men den giver en nyttig ramme for støtte til offentlig opmærksomhed omkring de involverede risici og til tilvejebringelse af praktiske midler mod dem.
en Mr President, in May 2010, Parliament voted for the Single Market to be perceived as a holistic, unified project, finding an equilibrium between an open SME-friendly economy and a citizen's social and basic rights.
da (EN) Hr. formand! I maj 2010 stemte Parlamentet for at opfatte det indre marked som et holistisk, forenet projekt og at finde en balance mellem en åben, SMV-venlig økonomi og borgernes sociale og grundlæggende rettigheder.
en As the authorities of Vietnam perceive notably unapproved religious movements as an element of political opposition and of disunity, this provision is frequently invoked to justify controls, limitations, prohibitions and sanctions that restrict freedom in this field
da Da de vietnamesiske myndigheder opfatter navnlig religiøse bevægelser, som de ikke anerkender, som elementer til politisk opposition og opløsning, bliver denne bestemmelse ofte trukket frem til at berettige kontrolforanstaltninger, begrænsninger, forbud og sanktioner, som sætter grænser for friheden på området
en supports the development of forestry certification, which must become a means by which producers can trade their wood in the internal market, thereby creating an element of competition that can be perceived by users and by the general public
da støtter udviklingen i retning af skovcertificering, som bør blive et middel for producenterne til at markedsføre deres eget træ på det indre marked, således at der skabes et konkurrenceelement, der også opfattes sådan af brugerne og borgerne
en How do women perceive cuts and how are they affected by them?
da Hvordan opfatter kvinder spareforanstaltninger, og hvordan rammes de af disse?
en I believe that Member States have not perceived the full extent of the advantages they might have gained by extending the powers of the Commission into sectors such as services and intellectual property.
da Jeg tror ikke, at medlemsstaterne har været klar over de fordele, som de ville have i at få Kommissionens beføjelser udvidet på områderne for tjenesteydelser og intellektuel ophavsret.
en I have not been to the disaster zones and have only been in telephone contact, but many have told me that Mr Prodi's presence - and the humanity he personally embodied - enabled them for once to perceive the Commission and Europe in a quite new way, and not as the distant bureaucracy they had always thought it to be.
da Jeg har ikke været i områderne, jeg har kun været i telefonisk kontakt, men mange har sagt til mig, at de lagde mærke til Kommissionen og Europa på grund af Romano Prodis tilstedeværelse på en anden måde - også på grund af den menneskelighed, han repræsenterer som person - og ikke betragtede det som det fjerne bureaukrati, de altid har anset det for.
en Where machinery is equipped with warning devices these must be unambiguous and easily perceived
da Hvis maskinen er forsynet med alarmanordninger, skal disse være entydige og lette at opfatte
en Our laws must no longer be perceived to be the expression of blind legislative madness on the part of Brussels or national bureaucrats.
da Vores love må ikke længere blive opfattet som et udtryk for blind lovgivningsmani hos bureaukrater i Bruxelles eller i medlemslandene.
en work together to ensure that they take the necessary measures to make good, including through multinational approaches, and without prejudice to undertakings in this regard within the North Atlantic Treaty Organisation, the shortfalls perceived in the framework of the Capability Development Mechanism
da at samarbejde for at sikre sig, at de træffer de nødvendige foranstaltninger med henblik på, bl.a. gennem multinationale tiltag og med forbehold af deres relevante forpligtelser inden for Den Nordatlantiske Traktats Organisation, at afhjælpe de mangler, der konstateres inden for rammerne af kapacitetsudviklingsmekanismen
en Hence, despite the fact that it is a development of considerable importance, the euro is not yet perceived- by a large part of the public in the euro area- to be the success story that it is
da Selv om euroens indførelse har haft stor betydning, opfattes den af en stor del af befolkningerne i euroområdet endnu ikke sådan som den burde, nemlig som en succeshistorie
en If, in future, companies wish to highlight the presence in an item of food of a particular ingredient that people perceive as beneficial, then that item of food should not, in principle, have an unduly high sugar, fat, salt or alcohol content.
da Hvis virksomhederne fremover vil fremhæve en bestemt ingrediens, som forbrugerne betragter som sund i en fødevare, må denne fødevare i princippet ikke have et for højt indhold af sukker, fedt, salt eller alkohol.
en This is also tinged with denial and fear because of the perceived stigma attached to dementia
da Det hænger også sammen med fornægtelse og frygt på grund af den stigmatisering, mange opfatter i forbindelse med demens
Viser side 1. Fundet 1307 sætninger matchende sætning perceive.Fundet i 1,089 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.