udtale: IPA: plʌs /plʌs/      

Oversættelser til dansk:

 • plus   
  (Conjunction  )
   
  in addition to
   
  arithmetic: sum
   
  arithmetic: sum
   
  arithmetic: sum
   
  in addition to
 • og   
  (Conjunction  )
   
  in addition to
   
  arithmetic: sum
   
  arithmetic: sum
   
  arithmetic: sum
   
  in addition to
 • +   

Andre betydninger:

 
and also; in addition
 
(colloquial) with; having in addition
 
A positive quantity.
 
In addition to.
 
Arithmetic: increased by
 
Being positive rather than negative or zero.
 
useful addition
 
(physics) Electrically positive.
 
Positive, or involving advantage.
 
sum of the previous one and the following one.
 
positive quantity
 
physics: electrically positive
 
(arithmetic) A plus sign: +.
 
positive, involving advantage
 
This word needs a definition. Please help out and add a definition, then remove the text {{rfdef}}.
 
An asset or useful addition.
 
being positive rather than negative or zero

Lignende sætninger i ordbogen engelsk dansk. (6)

Microsoft® Office Professional Plus 2007
Microsoft® Office Professional Plus 2007
NHL Plus-Minus Award
NHL Plus/Minus Award
plus sign
tilføjelsesoperatør
Software Plus Services
Software + Services
TV4 Plus
TV4 Plus
Windows Live Hotmail Plus
Windows Live Hotmail Plus

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "plus", oversættelseshukommelse

add example
en Call for proposals- DG INFSO- MEDIA ‧/‧- Media Plus- Support for the transnational distribution of European films and audiovisual works on video (VHS and DVD
da Indkaldelse af forslag- GD INFSO- MEDIA ‧/‧- Media Plus- Støtte til grænseoverskridende distribution af europæiske film og audiovisuelle videoproduktioner (vhs og dvd
en The corresponding concentration at the y-intercept plus ‧ times the standard deviation of the within-laboratory reproducibility of the intercept equals the decision limit
da Beslutningsgrænsen er lig med den modsvarende koncentration ved y-skæringspunktet plus ‧ gange skæringspunktets interne reproducerbarheds standardafvigelse
en This program ask you to enter your name. When you, for instance, enter the name Paul, the program prints Hello Paul, how are you?. Please note that the plus (+) is the only math symbol that you can use with strings
da Dette program beder dig om at indtaste dit navn. Når du for eksempel indtaster navnet Jesper, udskriver programmet Goddag Jesper, hvordan går det?. Bemærk venligst at plusset (+) er det eneste matematiske symbol du kan bruge med strenge
en Section ‧ of the ÖIAG Act states that ÖIAG must retain such influence within the framework of the management of its shareholding to allow it, either on the basis of holding a stake of ‧ % plus one share in the voting share capital or on the basis of rights or contracts with third parties, to participate in decisions taken by the General Assembly, which, under the Stock Corporation Act, require at least a three-quarters majority
da I henhold til § ‧, stk. ‧, i lov om ÖIAG (ÖIAG-Gesetz) skal ÖIAG inden for rammerne af sin forvaltning af kapitalandele opretholde enhver indflydelse, som gør det muligt for selskabet enten på grundlag af en ejerandel på ‧ % og ‧ aktie i den stemmeberettigede aktiekapital eller på grundlag af rettigheder eller aftaler med tredjeparter at være med til at træffe generalforsamlingsbeslutninger, som i henhold til aktieloven kræver et flertal på mindst tre fjerdedele
en The primary outcome assessment was the score for the Activities of Daily Living (ADL) component (Part II) plus the Motor Examination component (Part III) of the Unified Parkinson s Disease Rating Scale (UPDRS
da Den primære resultatvurdering var scoren for dagligdagsaktiviteter (del II) samt motorisk undersøgelse (del III) på UPDRS-skalaen (Unified Parkinson’ s Disease Rating Scale
en As the European Union is interested only in finding ways to infiltrate the region, it is proposing the organisation of a 'three-plus-three' conference on security and cooperation in the South Caucasus, involving participation by the three-plus-three states: the three of the South Caucasus plus the European Union, the United States and Russia.
da Det eneste, der interesser EU, er at finde måder at komme ind i området på, og derfor foreslås det at afholde en "tre plus tre"konference om sikkerhed og samarbejde i Sydkaukasien med deltagelse af de tre sydkaukasiske stater og EU, USA og Rusland.
en The preparatory action Growth and Audiovisual: i‧i Audiovisual, which supplements the MEDIA Plus and MEDIA- Training programmes, marked a further stage in implementing the policy of Community support for the audiovisual sector
da Den forberedende foranstaltning Vækst og av-sektoren: i‧i av-initiativet, som supplerer programmerne Media Plus og Media-uddannelse, udgjorde en anden fase i gennemførelsen af politikken for fællesskabsstøtte til av-sektoren
en all stages in the management of a project plus associated activities
da alle faser i forvaltningen af et projekt og dertil hørende aktiviteter
en The price that the consumer will have to pay is of course the sum of the generation price, the tariff for transportation via the high-voltage network and the distribution tariff, plus all the levies on distribution and transportation.
da Den pris, forbrugeren kommer til at betale, er jo summen af produktionsprisen, taksten for transport via højspændingsnettet og distributionstaksten plus alle afgifter på distribution og transport.
en Notwithstanding Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, the last day of the period of validity of the import licence shall correspond to the last day of the period of validity of the corresponding export certificate plus ‧ days
da Uanset artikel ‧ i forordning (EF) nr. ‧/‧ svarer den sidste dag i importlicensens gyldighedsperiode til den sidste dag i eksportcertifikatets gyldighedsperiode plus ‧ dage
en If it is found that a processing contract has been totally or partially cancelled by common agreement of both parties before its full term, the producer organisation that signed the contract shall reimburse ‧ % of the aid received under that contract, plus interest calculated in accordance with Article
da Hvis det konstateres, at en forarbejdningskontrakt helt eller delvis er bragt til ophør inden dens udløb efter fælles aftale mellem parterne, tilbagebetaler den producentorganisation, der har indgået kontrakten, ‧ % af den støtte, den har modtaget for denne kontrakt, forhøjet med en rente beregnet i henhold til artikel ‧, stk
en order the European Commission to pay to the applicant the sum of EUR ‧ plus ‧ % interest on the amount of EUR ‧ from ‧ August ‧, plus ‧ % interest on the amount of EUR ‧ from ‧ December ‧, plus ‧ % interest on the amount of EUR ‧ from ‧ May ‧; respectively ‧ % interest on sum of EUR ‧ from the date of judgment
da Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagsøgeren et beløb på ‧ EUR med tillæg af ‧ % i renter af ‧ EUR fra den ‧. august ‧, med tillæg af ‧ % i renter af ‧ EUR fra den ‧. december ‧, med tillæg af ‧ % i renter af ‧ EUR fra den ‧. maj ‧, eller med tillæg af ‧ % i renter af ‧ EUR fra tidspunktet for dommens afsigelse
en expenditure on studies, meetings of experts, information and publications directly linked to the achievement of the objective of the programme or measures coming under this item, plus any other expenditure on technical and administrative assistance not involving public authority tasks outsourced by the Commission under ad hoc service contracts
da udgifterne til undersøgelser, ekspertmøder, information og publikationer, der er direkte forbundet med gennemførelsen af målsætningen for det program eller de foranstaltninger, der er omfattet af denne artikel, samt alle andre udgifter til faglig og administrativ bistand med undtagelse af public service-opgaver, som Kommissionen har uddelegeret i form af kontrakter om konkrete tjenesteydelser
en personnel, whatever the status, specifically allocated entirely or in part for carrying out the vaccination; the costs are limited to the fee paid for such personnel or to their actual salaries plus social security charges and other statutory costs included in the remuneration; and
da Personale, uanset ansættelsesforhold, hvis arbejde udelukkende eller for en del af tiden specifikt vedrører vaccination; udgifterne til dette personale vedrører kun det vederlag, der betales til personalet, eller deres faktiske lønninger plus bidrag til sociale sikringsordninger og andre lovbestemte udgifter, der indgår i vederlaget
en in the further alternative, annul the contested decision insofar as it orders Italy to recover the State aid plus interest without delay, since that recovery infringes the general principle of the protection of legitimate expectations
da Mere subsidiært annulleres den anfægtede beslutning, for så vidt som den bestemmer, at Italien uden ugrundet ophold skal tilbagesøge støtten med tillæg af renter, idet en sådan tilbagesøgning strider mod den almindelige grundsætning om beskyttelse af den berettigede forventning
en This call for proposals is based on Council Decision ‧/‧/EC of ‧ December ‧ on the implementation of a programme to encourage the development, distribution and promotion of European audiovisual works (MEDIA PLUS- Development, Distribution and Promotion ‧–‧) that was published in the Official Journal of the European Communities No L ‧ of ‧ December ‧, p
da Denne bekendtgørelse om indkaldelse af forslag er baseret på Rådets afgørelse ‧/‧/EF af ‧. december ‧ om iværksættelse af et program til fremme af udvikling, distribution og markedsføring af europæiske audiovisuelle produktioner (Media plus- Udvikling, distribution og markedsføring ‧-‧), der er offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende L ‧ af ‧. januar ‧, s
en Where actual offers from third countries of products referred to in Article ‧ (d) do not correspond to the price which results from the price of basic products used in their manufacture plus processing costs, an amount fixed in accordance with the procedure laid down in Article ‧ may be added to the levy fixed in accordance with paragraph
da Svarer de faktiske tilbud fra tredjelande på de i artikel ‧, stk. ‧, litra d), nævnte produkter ikke til den pris, der er resultatet af den med forarbejdningsomkostningerne forhøjede pris for de basisprodukter, der er medgået til deres fremstilling, kan den i henhold til stk. ‧ bestemte importafgift forhøjes med et tillægsbeløb, der fastsættes efter fremgangsmåden i artikel
en R&D aid: ‧ % for industrial research; ‧ % for pre-competitive development; plus ‧ % SME-bonus, where appropriate investment aid; ‧ % for small and ‧,‧ % for medium-sized enterprises
da Forsknings- og udviklingsstøtte: ‧ % til industriel forskning; ‧ % til udvikling forud for konkurrencefasen; + en bonus på ‧ % til SMV, hvor en investeringsstøtte er passende; ‧ % til små og ‧,‧ % til mellemstore virksomheder
en the paid-up share capital or, in the case of a mutual insurance undertaking, the effective initial fund plus any members
da den indbetalte aktiekapital eller, for gensidige forsikringsselskaber, den faktiske grundfond plus eventuelle medlemskonti, forudsat at disse konti opfylder alle følgende kriterier
en Previously funded Projects: Projects which have received funding under a previous MEDIA Plus Pilot Project Call for Proposals
da Tidligere finansierede projekter: Projekter, som har modtaget finansiering i forbindelse med en tidligere indkaldelse af forslag til pilotprojekter under Media Plus
en Corrigendum to Decision No ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ amending Council Decision ‧/‧/EC on the implementation of a programme to encourage the development, distribution and promotion of European audiovisual works (MEDIA Plus- Development, Distribution and Promotion
da Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. ‧/‧/EF af ‧. april ‧ om ændring af Rådets afgørelse ‧/‧/EF om iværksættelse af et program til fremme af udvikling, distribution og markedsføring af europæiske audiovisuelle produktioner (Media Plus- Udvikling, distribution og markedsføring
en Community consumption was established on the basis of volume of the overall Community production on the Community market of all Community producers, as ascertained in recital above, minus their exports plus imports from the country concerned by this investigation and imports from other third countries
da Forbruget i Fællesskabet blev fastsat på grundlag af alle EF-producenters samlede produktion på markedet i Fællesskabet, som det fremgår af betragtning ‧, minus deres eksport og plus import fra det land, der er omfattet af denne undersøgelse, og import fra andre tredjelande
en While the existence of a positive sales price cannot be disputed as regards the original sales agreement of August ‧, according to which LBBW would have paid at least EUR ‧ million plus an up-front cash payment for Sachsen LB, it is no longer the case after the December renegotiations, because the Free State of Saxony has provided a guarantee of EUR ‧,‧ billion and received in return [...] % of the sales price of EUR ‧ million (EUR [...] million) in cash plus the revenues resulting from the potential provision (nominal value of EUR [...(> ‧)] million
da Der kan ikke være tvivl om, at salgsprisen var positiv i henhold til den første salgsaftale fra august ‧, hvorefter LBBW skulle have betalt mindst ‧ mio. EUR plus et kontant forskud for Sachsen LB, men det samme var ikke tilfældet efter genforhandlingerne i december, fordi delstaten Sachsen nu stillede en garanti på ‧,‧ mia. EUR og til gengæld fik [...] % af salgsprisen på ‧ mio. EUR ([...] mio. EUR) kontant plus provenuet af eventuelle hensættelser (nominel værdi på [...(> ‧)] mio. EUR
en The Hungarian State still owns ‧ % of share capital, plus a golden share
da Den ungarske stat ejer stadig ‧ % af aktiekapitalen plus en golden share
Viser side 1. Fundet 3914 sætninger matchende sætning plus.Fundet i 1,501 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.