udtale: IPA: plʌs /plʌs/      

Oversættelser til dansk:

 • og   
  (Conjunction  )
   
  in addition to
   
  arithmetic: sum
   
  arithmetic: sum
 • plus   
  (Conjunction  )
   
  in addition to
   
  arithmetic: sum
   
  arithmetic: sum
 • +   

Andre betydninger:

 
sum of the previous one and the following one.
 
An asset or useful addition.
 
Arithmetic: increased by
 
physics: electrically positive
 
and also; in addition
 
Positive, or involving advantage.
 
(physics) Electrically positive.
 
positive quantity
 
In addition to.
 
(colloquial) with; having in addition
 
A positive quantity.
 
(arithmetic) A plus sign: +.
 
being positive rather than negative or zero
 
positive, involving advantage
 
useful addition
 
This word needs a definition. Please help out and add a definition, then remove the text {{rfdef}}.
 
Being positive rather than negative or zero.

Lignende sætninger i ordbogen engelsk dansk. (6)

Microsoft® Office Professional Plus 2007Microsoft® Office Professional Plus 2007
NHL Plus-Minus AwardNHL Plus/Minus Award
plus signtilføjelsesoperatør
Software Plus ServicesSoftware + Services
TV4 PlusTV4 Plus
Windows Live Hotmail PlusWindows Live Hotmail Plus

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "plus", oversættelseshukommelse

add example
The lack of specific resources, exposure to criticisms on all fronts, plus the fact that politicians- whose are rarely well known outside their own countries- are more often concerned with their image at national level (from which they derive legitimacy), are all factors which explain why European political communication is so weak and inaudibleManglen på øremærkede ressourcer, kritik fra alle sider, politisk ansvarlige, der ofte er mere optaget af at pleje deres image på nationalt niveau (der har givet dem legitimitet), og som ofte kun er kendte i deres eget land- alt dette medfører, at EU's politiske kommunikation er for svag og næppe høres
Notwithstanding Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, the last day of the period of validity of the import licence shall correspond to the last day of the period of validity of the corresponding export certificate plus ‧ daysUanset artikel ‧ i forordning (EF) nr. ‧/‧ svarer den sidste dag i importlicensens gyldighedsperiode til den sidste dag i eksportcertifikatets gyldighedsperiode plus ‧ dage
& kalarm; requires the standard & kde; libraries to be installed (the kdelibs and kdepimlibs packages), plus the kdebase/runtime package. To compile from source, you also need the relevant library development packages, and the & Qt; development package& kalarm; kræver at de almindelige & kde;-biblioteker er installerede (kdelibs-pakken). For at kompilere fra kildekode, har du også brug for & Qt; og udviklingspakken for kdelibs. X‧-udviklingspakken, hvis den er tilstede, bruges til at forbedre & kalarm; s mulighed for at virke i & kde; uden et statusfelt
This appropriation is intended to cover travelling and subsistence expenses of candidates called upon to fill a vacant post, plus the cost of medical examinations on recruitmentDenne bevilling er bestemt til at dække rejse- og opholdsudgifter for indkaldte ansøgere til ledige stillinger samt dækning af lægeundersøgelse ved ansættelse
However, we need to point out that the elements of economic governance are not to be confused in any way with the Euro Plus Pact, which is an intergovernmental agreement at its current stage.Men vi er nødt til at påpege, at elementerne af økonomisk styring ikke på nogen måde må forveksles med europluspagten, som i sin nuværende fase er en mellemstatslig aftale.
The European Commission has adopted a Work Programme and a Call for proposals to implement the Safer Internet plus ProgrammeEuropa-Kommissionen har vedtaget et arbejdsprogram for gennemførelsen af programmet Safer Internet plus og indkalder forslag med henblik på at gennemføre programmet
(PT) I would like to add my congratulations to those already offered here to the Commissioner on his presentation today of the document on the action plan for the development of a maritime policy for the EU and I would like to say that the document presented today contains a series of initiatives worthy of mention, including the proposal for a European Strategy for Marine Research, support for an integrated approach to national maritime policies, plus the recommendation that Europe should operate as a network at the level of maritime surveillance as well as the proposal to set up multi-sectoral maritime clusters with the relevant financial adjustment at European level, among many other features, of course.(PT) Fru formand! Jeg vil gerne føje mine lykønskninger til dem, som allerede er blevet overbragt kommissæren, med hensyn til hans forelæggelse i dag af dokumentet om handlingsplanen for udvikling af en EU-havpolitik, og jeg vil gerne sige, at dette dokument indeholder en række initiativer, som er værd at nævne, bl.a. et forslag om en europæisk havforskningsstrategi, støtte til nationale integrerede havpolitikker samt anbefalingen om, at Europa bør fungere som et netværk for farvandsovervågning, og forslaget om at danne tværsektorielle maritime klynger med den relevante finansielle justering på europæisk plan.
In order to allow competent authorities to monitor the appropriateness of the plus-factor on an ongoing basis, institutions shall notify promptly, and in any case no later than within five working days, the competent authorities of overshootings that result form their back-testing programme and that would according to the above table imply an increase of a plus-factorFor at gøre det muligt for de kompetente myndigheder løbende at kontrollere, at plusfaktoren er passende, underretter institutterne snarest, og senest inden for en frist på fem arbejdsdage, de kompetente myndigheder om overskridelser, der er konstateret ved deres back-testing-program, eller som i overensstemmelse med tabellen ovenfor vil indebære en forhøjelse af plusfaktoren
The international community took a major step forward with the adoption of the United Nations Convention Against Organised Crime, ratified by 121 countries, plus the European Community, which is the first legally binding global instrument designed to combat criminal networks.Det internationale samfund har taget et stort skridt fremad med vedtagelsen af De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet, ratificeret af 121 lande samt EU, der er det første juridisk bindende instrument på området til bekæmpelse af kriminelle netværk.
Plus...... you will endure an extremely rigorous physical training programDerudover-- vil I komme til at gennemgå en utrolig hård fysisk træning
Pursuant to Article ‧(a) of the basic Regulation, normal value for the PRC was established on the basis of verified information received from the sole cooperating Union producer, i.e. on the basis of prices paid or payable on the Union market for comparable product types, where these were found to be made in the ordinary course of trade, or on constructed values, where no domestic sales in the ordinary course of trade for comparable product types were found, i.e. on the basis of the cost of manufacturing of ironing boards manufactured by the Union producer plus a reasonable amount for selling, general and administrative (SGA) expenses and for profitI henhold til grundforordningens artikel ‧, stk. ‧, litra a), blev den normale værdi for Kina fastsat ud fra de efterprøvede oplysninger, som den eneste samarbejdende EU-producent indsendte, dvs. på grundlag af de priser, der er betalt eller skal betales på EU-markedet for sammenlignelige varetyper, da salget blev anset for at have fundet sted i normal handel, eller på grundlag af den beregnede normale værdi, når der ikke er konstateret noget hjemmemarkedssalg i normal handel for sammenlignelige varetyper, dvs. ud fra omkostningerne ved fremstilling af strygebrætter, der er produceret af EU-producenten, plus et rimeligt beløb til dækning af salgs-, general- og administrationsomkostninger (i det følgende benævnt SGA-omkostninger) og til fortjeneste
Agreement between the European Community and the Swiss Confederation in the audiovisual field, establishing the terms and conditions for the participation of the Swiss Confederation in the Community programmes MEDIA plus and MEDIA trainingaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund på det audiovisuelle område om vilkår og betingelser for Det Schweiziske Forbunds deltagelse i fællesskabsprogrammerne Media Plus og Media Uddannelse
However, for want of suitable tenderers, these programme channels were initially allocated for a one-year period to the following broadcasters: Eurosport, Viva Plus, Deutsches Sportfernsehen (DSF) and SWRAf mangel på egnede ansøgere blev disse programkanaler i første omgang tildelt følgende radio-/tv-selskaber uden udbud for en periode på ét år: Eurosport, Viva Plus, Deutsches Sportfernsehen (DSF) og SWR
By Decision ‧/‧/EC the Council established the Media Plus programme, which encourages the development, distribution and promotion of European audiovisual works, to run from ‧ January ‧ to ‧ DecemberRådet iværksatte ved afgørelse ‧/‧/EF Media Plus-programmet med henblik på at fremme udviklingen, distributionen og markedsføringen af europæiske audiovisuelle produktioner, for perioden ‧. januar ‧ til ‧. december
Where Article ‧ or ‧ of the Conditions of Employment of other servants has been applied in the case of the official concerned, the calculation of the amount to be set aside shall also take account of the amount paid under those Articles, plus compound interest at ‧ % per annumNår den pågældende har været omfattet af artikel ‧ eller ‧ i vilkårene for de øvrige ansatte, skal der i det beløb, der skal reserveres, ligeledes tages hensyn til det beløb, der er udbetalt i henhold til nævnte artikler, med rentes rente til en sats på ‧ % pro anno
For the purposes of calculating the budget outturn for the year, expenditure comprises payments made against the year's appropriations for payments plus any of the appropriations for that year that are carried over to the following yearVed beregningen af regnskabsårets saldo omfatter udgifterne betalinger, der dækkes af regnskabsårets bevillinger til betalinger, hvortil kommer bevillinger til betalinger fra samme regnskabsår, der fremføres til det følgende år
Is it better to make a single decision on how to spend the money of all twenty-seven European Union Member States, the 15 current ones plus the 12 candidate countries, or to leave twenty-seven different chapters of the budget?Hvad er bedst - at træffe én samlet beslutning om, hvordan alle de 27 medlemsstaters penge skal bruges - nemlig de 15 nuværende medlemsstaters og de 12 ansøgerlandes - eller at lade der være 27 forskellige udgiftsposter?
The marginal social cost comprises the average variable infrastructure costs plus the external costs.De sociale marginalomkostninger er de gennemsnitlige variable infrastrukturomkostninger plus de eksterne omkostninger.
But manoeuvrings like this - and there are many of them in EMU - could also cause the euro to fail, as in order to conceal the final objective we are preparing to implement, during the intermediate period, a totally incoherent institutional system in which three European institutions will be competing on the international stage, plus the representations of the individual Member States which will remain, certainly for countries not joining the euro and perhaps also for certain others.Men nogle sådanne manipulationer - og dem er der mange af i ØMU'en - kan også føre til, at vi mister euroen, da man for bedre at skjule det endelige mål accepterer i overgangsperioden at indføre et fuldstændig inkonsekvent institutionssystem, hvor tre europæiske institutioner konkurrerer med hinanden på den internationale scene, for ikke at tale om medlemsstaternes repræsentation, der vil blive ved med at eksistere, i det mindste for de stater, der ikke deltager i euroen, men måske også for visse andre stater - det ved man ikke rigtigt.
It is on the plus side that the new arrangement determines a minimum age, medical examinations, rest periods and social security and that it is also concerned with living quarters, food, safety and health protection at work.På plussiden tæller, at der med den nye ordning fastsættes bestemmelser om en lavalder, lægeundersøgelser, hvileperioder og social sikring, og at den også vedrører indkvartering, kost samt beskyttelse af sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen.
if the maize market price referred to in point (a) is higher than the intervention price but less than ‧ % of that price, the price to be taken into account shall be the intervention price plus half the difference between the real price and the intervention priceHvis den i litra a) omhandlede markedspris for majs er over interventionsprisen, men under ‧ % af denne pris, skal der tages hensyn til en pris svarende til interventionsprisen forhøjet med halvdelen af forskellen mellem den reelle pris og interventionsprisen
In the light of the fact that the aid scheme (Ref. NN ‧/A/‧) established by the Region of Sicily in Article ‧ of Regional Law No ‧ of ‧ May ‧ laid down a mechanism of assistance for a minimum of two, and a maximum of five, years (two years for workers recruited on training and work experience contracts plus a maximum of three years in cases where those contracts are converted into open-ended contracts), was it the intention of the European Commission, in Decision No ‧/C ‧/‧ of ‧ November ‧ authorising the scheme’s implementation (the authorising decisionHavde Europa-Kommissionen, henset til at støtteordningen (med nummer NN ‧/A/‧) indført af Regione Sicilia ved artikel ‧ i regionallov nr. ‧ af ‧. maj ‧ fastsatte en tilskudsmekanisme for mindst to og maksimalt fem år (‧ år for ansættelsen med CFL og derefter maksimalt ‧ år i tilfælde af en omdannelse af CFL til en ansættelse på ubestemt tid), ved beslutning ‧/C ‧/‧ af ‧. november ‧, hvorved den godkendte gennemførelse af støtteordningen, til hensigt
Let me also just mention pensions and the need for us to have a good quality directive on pensions - one that avoids the prudential plus approach.Jeg vil også nævne pensionerne og behovet for at få et direktiv om god kvalitet inden for pensioner - men uden princippet om ekstra forsigtighed.
In RA study IV, the ACR ‧ response of patients treated with Humira plus standard of care was statistically significantly better than patients treated with placebo plus standard of care (pI RA-forsøg ‧ var ACR ‧-respons for patienter behandlet med Humira plus standardpleje statistisk signifikant bedre end for patienter behandlet med placebo plus standardpleje (p
Viser side 1. Fundet 3914 sætninger matchende sætning plus.Fundet i 2,273 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.