udtale: IPA: plʌs /plʌs/      

Oversættelser til dansk:

 • og   
  (Conjunction  )
   
  in addition to
   
  arithmetic: sum
   
  arithmetic: sum
 • plus   
  (Conjunction  )
   
  in addition to
   
  arithmetic: sum
   
  arithmetic: sum
 • +   

Andre betydninger:

 
and also; in addition
 
(colloquial) with; having in addition
 
A positive quantity.
 
In addition to.
 
Arithmetic: increased by
 
Being positive rather than negative or zero.
 
useful addition
 
(physics) Electrically positive.
 
Positive, or involving advantage.
 
sum of the previous one and the following one.
 
positive quantity
 
physics: electrically positive
 
(arithmetic) A plus sign: +.
 
positive, involving advantage
 
This word needs a definition. Please help out and add a definition, then remove the text {{rfdef}}.
 
An asset or useful addition.
 
being positive rather than negative or zero

Lignende sætninger i ordbogen engelsk dansk. (6)

Microsoft® Office Professional Plus 2007
Microsoft® Office Professional Plus 2007
NHL Plus-Minus Award
NHL Plus/Minus Award
plus sign
tilføjelsesoperatør
Software Plus Services
Software + Services
TV4 Plus
TV4 Plus
Windows Live Hotmail Plus
Windows Live Hotmail Plus

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "plus", oversættelseshukommelse

add example
en Where an additive has been assessed for safety for target species, consumers, users/workers and the environment, a summary of the safety studies submitted for the previous authorisation, plus any new information arising since the previous authorisation shall be provided
da Hvis et tilsætningsstof er blevet vurderet med hensyn til sikkerheden for målarter, forbrugere, brugere/arbejdstagere og miljøet, skal der fremlægges et resumé af de sikkerhedsundersøgelser, der er fremlagt til støtte for ansøgningen om den seneste godkendelse, samt eventuelle nye oplysninger, der er blevet tilgængelige siden den seneste godkendelse
en For any vessel exceeding its DML, as it may be adjusted pursuant to this Annex, during a given year, the amount of such excess, plus an additional ‧ % of that amount, unless the IRP recommends otherwise, shall be deducted from DMLs assigned to that vessel by a party under whose jurisdiction the vessel operates over subsequent years in a manner prescribed by the IRP
da For et fartøj, der i et givet år overskrider sin DML, som eventuelt justeret i henhold til dette bilag, fratrækkes omfanget af en sådan overskridelse plus yderligere ‧ % af dette omfang, medmindre IRP henstiller noget andet, fra de DML, som det pågældende fartøj tildeles af en part, under hvis jurisdiktion fartøjet driver fiskeri, i den efterfølgende år på en måde, som foreskrives af IRP
en the UCITS' total operating costs expressed by its TER and all the costs suffered by the UCITS through holdings in underlying funds (i.e. those expressed by the TER of the underlying funds weighted on the basis of the UCITS investment proportion), plus the subscription and redemption fees of these underlying funds, divided by
da investeringsinstituttets samlede driftsomkostninger udtrykt i TER og investeringsinstituttets samlede udgifter i tilknytning til beholdningen af de underliggende fonde (dvs. dem, der udtrykkes i TER for den underliggende fond vægtet på basis af investeringsinstituttets investeringsandel) plus tegnings- og indløsningsgebyrer for disse underliggende fonde, divideret med
en annul the Commission decision dated ‧ July ‧ ordering the recovery of an amount of EUR ‧,‧ plus interests
da Annullation af Kommissionens beslutning af ‧. juli ‧ med pålæg om tilbagesøgning af ‧,‧ EUR inklusiv renter
en Debt held by residents of the Member State [‧A.‧] is equal to debt held by central bank [‧A.‧], plus debt held by other monetary financial institutions [‧A.‧], plus debt held by other financial institutions [‧A.‧], plus debt held by other residents of the Member State [‧A.‧]
da Gæld tilhørende residenter i medlemsstaten [‧A.‧] er lig med gæld tilhørende centralbanken [‧A.‧], gæld tilhørende andre monetære finansielle institutioner [‧A.‧], gæld tilhørende andre finansielle institutioner [‧A.‧] samt gæld tilhørende andre residenter i medlemsstaten [‧A.‧]
en The compensatory allowance provided for in Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ may be granted under certain conditions to Community tuna producer organisations for quantities of tuna delivered to the processing industry during the calendar quarter for which prices were recorded, where both the average quarterly selling price recorded on the Community market and the import price plus any countervailing charge were lower than ‧ % of the Community producer price for the product concerned
da Der kan på visse betingelser ydes udligningsgodtgørelse efter artikel ‧ i forordning (EF) nr. ‧/‧ til EF's tunproducentorganisationer for den mængde tun, der blev leveret til forarbejdningsindustrien i det kvartal, som priskonstateringerne gælder, hvis både den gennemsnitlige salgspris på EF-markedet i det pågældende kvartal og importprisen, i givet fald forhøjet med udligningsafgiften, på samme tid var lavere end ‧ % af EF-producentprisen for den pågældende vare
en I welcome the committee's first comment that negotiations on the Doha Development Agenda (DDA) are not incompatible with bilateral WTO-plus negotiations.
da Jeg glæder mig over udvalgets første bemærkning om, at forhandlingerne om Doha-udviklingsdagsordenen ikke er uforenelige med bilaterale WTO+-forhandlinger.
en the natural person(s) who ultimately owns or controls a legal entity through direct or indirect ownership or control over a sufficient percentage of the shares or voting rights in that legal entity, including through bearer share holdings, other than a company listed on a regulated market that is subject to disclosure requirements consistent with Community legislation or subject to equivalent international standards;a percentage of ‧% plus one share shall be deemed sufficient to meet this criterion
da de(n) fysiske person(er), der i sidste instans ejer eller kontrollerer en retlig enhed ved direkte eller indirekte ejerskab eller kontrol over en tilstrækkelig procentdel af aktierne eller stemmerettighederne i denne retlige enhed, bl.a. ved hjælp af beholdninger af ihændehaveraktier, bortset fra selskaber, der er noteret på en officiel børs, og som er undergivet oplysningspligt i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen eller tilsvarende internationale standarder; en procentdel på ‧ % plus én aktie eller én stemmerettighed betragtes som tilstrækkeligt til at opfylde dette kriterium
en for Plus Romania: retail market for daily consumer goods through discount chains in Romania
da Plus Romania: detailmarkedet for dagligvarer gennem discountkæder i Rumænien
en The value of MH and MH Plus was substantiated further by bids from strategic investors
da Værdien af MH og MH Plus blev yderligere underbygget af bud fra strategiske investorer
en It is left to the reader's imagination as to whether we now have 39 plus 11 posts or 43 plus 11 plus 39, or whether the 39 posts of 43 staff are listed and the 11 are then added.
da Det overlades til læseren at vurdere, om der nu er 39 plus 11 stillinger eller 43 plus 11 plus 39, eller om de 39 stillinger for de 43 ansatte er opført og de 11 stillinger herefter tilføjet.
en Decision No ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ amending Council Decision ‧/‧/EC on the implementation of a programme to encourage the development, distribution and promotion of European audiovisual works (MEDIA Plus- Development, Distribution and Promotion) (‧-‧) (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p
da Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. ‧/‧/EF af ‧. april ‧ om ændring af Rådets afgørelse ‧/‧/EF om iværksættelse af et program til fremme af udvikling, distribution og markedsføring af europæiske audiovisuelle produktioner (Media Plus- udvikling, distribution og markedsføring) (‧-‧) (EUT L ‧ af ‧.‧.‧ s
en This appropriation is intended to cover expenditure on evaluations, meetings of experts, information and publications directly linked to the energy projects to aid economic recovery or measures coming under this budget heading, plus any other expenditure on technical and administrative assistance not involving public authority tasks outsourced by the Commission under ad hoc service contracts
da Denne bevilling skal dække udgifter til evalueringer, ekspertmøder, information og publikationer i direkte tilknytning til gennemførelsen af energiprojekter til støtte for den økonomiske genopretning eller til de aktioner, der er dækket af denne budgetpost, samt alle andre udgifter til teknisk og administrativ bistand, som ikke indebærer udøvelse af offentlig myndighed, og som Kommissionen har uddelegeret i forbindelse med kontrakter vedrørende konkrete tjenesteydelser
en This notice of a call for proposals is based on Council Decision ‧/‧/EC concerning the implementation of a programme to encourage the development, distribution and promotion of European audiovisual works (MEDIA Plus- Development, Distribution and Promotion ‧–‧), adopted by the Council on ‧ December ‧ and published in the Official Journal of the European Communities L ‧ of ‧ January ‧, p. ‧, as amended by Decision ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ (OJ L ‧, ‧.‧.‧, as corrected by OJ L ‧, ‧.‧.‧, p
da Denne indkaldelse af forslag er baseret på Rådets afgørelse ‧/‧/EF af ‧. december ‧ om iværksættelse af et program til fremme af udvikling, distribution og markedsføring af europæiske audiovisuelle produktioner (Media Plus- Udvikling, distribution og markedsføring) (‧-‧), som blev offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende L ‧ af ‧. januar ‧, s. ‧, og ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. ‧/‧/EF af ‧. april ‧ (EUT L ‧ af ‧.‧.‧), berigtiget i EUT L ‧ af ‧.‧.‧, s
en As a general rule, the Directorates-General and services mentioned in Article ‧ shall be represented in the Crisis Coordination Committee, plus other Directorates-General and services concerned by the specific crisis
da Som hovedregel skal de i artikel ‧, stk. ‧, nævnte generaldirektorater og tjenestegrene være repræsenteret i krisekoordinationsudvalget sammen med andre generaldirektorater og tjenestegrene, der måtte være berørt af den pågældende krise
en university degree when the normal duration of studies is four years or more, or university degree plus at least one year of appropriate professional experience when the normal duration of studies is at least three years (Article ‧(c)(i) and (ii) of the Staff Regulations
da Uddannelsesniveau svarende til et fuldt universitetsstudium af mindst fire års varighed afsluttet med eksamensbevis eller et uddannelsesniveau svarende til et fuldt universitetsstudium af mindst tre års varighed tillige med mindst et års relevant erhvervserfaring (tjenestemandsvedtægtens artikel ‧, stk. ‧, litra c), nr. i) og ii
en the paid-up share capital or, in the case of a mutual insurance undertaking, the effective initial fund plus any members
da den indbetalte aktiekapital eller, for gensidige forsikringsselskaber, den faktiske grundfond plus eventuelle medlemskonti, forudsat at disse konti opfylder alle følgende kriterier
en If undue payment is made, the farmer shall repay the amount in question plus interest calculated in accordance with paragraph
da Er der foretaget udbetaling af uberettigede beløb, har landbrugeren pligt til at tilbagebetale de pågældende beløb med tillæg af renter, der beregnes efter stk
en The original of the certificate of authenticity drawn up in accordance with Articles ‧ and ‧ plus a copy thereof shall be presented to the competent authority together with the application for the first import licence relating to the certificate of authenticity
da Originalen af ægthedscertifikatet, der er udstedt efter artikel ‧ og ‧, og en kopi af dette skal forelægges myndighederne sammen med ansøgningen om den første importlicens i forbindelse med ægthedscertifikatet
en The financial penalties that can be applied shall be computed at the marginal lending rate plus ‧ percentage points, for infringements of rules related to tender operations and bilateral transactions, the financial penalties shall be calculated on the basis of the amount of collateral or cash which the counterparty could not settle, multiplied by the coefficient ‧ for infringements of rules related to the use of underlying assets, the financial penalties shall be calculated on the basis of the amount of ineligible assets (or assets that may not be used by the counterparty), which are either: provided by the counterparty to a national central bank or the ECB; or not removed by the counterparty after ‧ working days following an event after which the eligible assets become ineligible or may no longer be used by the counterparty, multiplied by the coefficient
da I forbindelse med overtrædelse af reglerne for auktioner og bilaterale transaktioner beregnes gebyrerne ud fra værdien af den sikkerhed eller størrelsen af det kontantbeløb, som modparten ikke kunne levere, multipliceret med koefficienten ‧ forbindelse med overtrædelse af reglerne for anvendelse af underliggende aktiver beregnes gebyrerne ud fra værdien af de ikke-brugbare aktiver (eller de aktiver, som modparten ikke må benytte), som modparten har leveret til en national centralbank eller ECB, eller som modparten ikke har fjernet inden for ‧ arbejdsdage efter den hændelse, der medførte, at de brugbare aktiver ophørte med at være brugbare eller ikke længere måtte benyttes af modparten, multipliceret med koefficienten
en The overall value of their participation is estimated at a minimum of EUR ‧ million plus a reserve funding capability of EUR ‧ million for the proposed period of seven years
da Den samlede værdi af deres deltagelse anslås til mindst ‧ mio. EUR plus en finansieringsreserve på ‧ mio. EUR til den foreslåede programperiode, dvs. syv år
en As far as VAT rates are concerned, the directive establishes the principle of applying a standard rate plus one or two reduced rates.
da Hvad angår momssatserne arbejder direktivet principielt med anvendelse af en standardsats samt en eller to reducerede satser.
en If you are being treated for Ph-positive ALL, the starting dose is ‧ mg to be taken as one tablet of ‧ mg plus ‧ tablets of ‧ mg once a day
da Hvis du behandles for Ph-positiv ALL er startdosis ‧ mg, som skal tages som ‧ tablet á ‧ mg plus ‧ tabletter á ‧ mg én gang daglig
en The relevant articles here are Article 52 (formerly 129) on public health and Article 5 (formerly 39(b)) - plus a protocol and two declarations - on subsidiarity and proportionality.
da I den forbindelse gælder på den ene side artikel 52 (tidligere artikel 129) om folkesundheden og på den anden side artikel 5 (tidligere artikel 3b) herunder en dagsorden og to erklæringer - om subsidiaritet og proportionalitet.
en If the resulting polynomial degree is greater than ‧, the number of calibration points (zero included) must be at least equal to this polynomial degree plus
da Hvis der derved fremkommer et polynomium af højere end tredje grad, skal antal kalibreringspunkter (nulpunktet medregnet) mindst være lig polynomiets grad plus to
Viser side 1. Fundet 3914 sætninger matchende sætning plus.Fundet i 3,016 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.