udtale: IPA: plʌs /plʌs/      

Oversættelser til dansk:

 • og   
  (Conjunction  )
   
  in addition to
   
  arithmetic: sum
   
  arithmetic: sum
 • plus   
  (Conjunction  )
   
  in addition to
   
  arithmetic: sum
   
  arithmetic: sum
 • +   

Andre betydninger:

 
and also; in addition
 
(colloquial) with; having in addition
 
A positive quantity.
 
In addition to.
 
Arithmetic: increased by
 
Being positive rather than negative or zero.
 
useful addition
 
(physics) Electrically positive.
 
Positive, or involving advantage.
 
sum of the previous one and the following one.
 
positive quantity
 
physics: electrically positive
 
(arithmetic) A plus sign: +.
 
positive, involving advantage
 
This word needs a definition. Please help out and add a definition, then remove the text {{rfdef}}.
 
An asset or useful addition.
 
being positive rather than negative or zero

Lignende sætninger i ordbogen engelsk dansk. (6)

Microsoft® Office Professional Plus 2007
Microsoft® Office Professional Plus 2007
NHL Plus-Minus Award
NHL Plus/Minus Award
plus sign
tilføjelsesoperatør
Software Plus Services
Software + Services
TV4 Plus
TV4 Plus
Windows Live Hotmail Plus
Windows Live Hotmail Plus

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "plus", oversættelseshukommelse

add example
en When a financial asset or financial liability is recognised initially, an entity shall measure it at its fair value plus, in the case of a financial asset or financial liability not at fair value through profit or loss, transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of the financial asset or financial liability
da Når et finansielt aktiv eller en finansiel forpligtelse indregnes første gang, skal virksomheden måle aktivet eller forpligtelsen til dagsværdi samt i tilfælde af et finansielt aktiv eller en finansiel forpligtelse, som ikke er indregnet til dagsværdi gennem resultatet, transaktionsomkostninger, som kan henføres direkte til erhvervelsen eller udstedelsen af det finansielle aktiv eller den finansielle forpligtelse
en if the maize market price referred to in point (a) is higher than ‧ % of the intervention price, the price to be taken into account shall be the intervention price plus ‧,‧ % of the intervention price
da Hvis den markedspris for majs, der er nævnt i litra a), er højere end ‧ % af interventionsprisen, skal der tages hensyn til en pris svarende til interventionsprisen forhøjet med ‧,‧ % af denne pris
en While supporting extension of the Safer Internet Plus Programme, and having initially called for its introduction, the Committee believes that the extent to which especially children are threatened with abuse, and the gravity of such threats, urgently necessitate additional legislative measures and appropriate practical steps in the following areas
da EØSU støtter fortsættelsen og udvidelsen af Safer Internet plus-programmet (EØSU havde i øvrigt opfordret til oprettelsen af programmet) og mener, at det alvorlige og udbredte misbrug, der først og fremmest går ud over børn, alt efter det konkrete tilfælde kræver øjeblikkelige og supplerende lovtiltag og praktiske foranstaltninger på følgende områder
en % plus certain SME and regional bonuses
da % plus bonus til SMV og visse regioner
en Baseline demographic and disease characteristics of the patients were similar between the ‧ treatment groups, ‧ mg Tarceva plus gemcitabine or placebo plus gemcitabine, except for a slightly larger proportion of females in the erlotinib/gemcitabine arm compared with the placebo/gemcitabine arm
da Bortset fra at der var lidt flere kvinder i erlotinib/gemcitabin-armen end i placebo/gemcitabin-armen var demografi og sygdomskarakteristika ved baseline ens for de to behandlingsgrupper, ‧ mg Tarceva plus gemcitabin og placebo plus gemcitabin
en Safety distance means the distance corresponding to the reach or to the body dimension plus a safety margin (Figure
da Ved sikkerhedsafstand forstås afstanden svarende til rækkevidden eller kroppens dimensioner, idet der tilføjes en sikkerhedsmargen (fig
en On ‧ May of each year, the registry administrator shall determine the compliance status figure for every installation by calculating the sum of all allowances, CERs and ERUs surrendered for the current period minus the sum of all verified emissions in the current period up to and including the current year, plus a correction factor
da Den ‧. maj hvert år fastlægger registeradministratoren overholdelsesstatustallet for hvert anlæg ved at beregne summen af alle de kvoter, CER'er og ERU'er, der er returneret for den indeværende periode minus summen af alle verificerede emissioner i den indeværende periode til og med det indeværende år plus en korrektionsfaktor
en The apparent Community consumption was established on the basis of the sales of all Community producers on the Community market, as estimated per above, plus imports from all countries as reported by Eurostat
da Det åbenbare forbrug i Fællesskabet blev fastsat på grundlag af alle EF-producenternes salg på fællesskabsmarkedet som ovenfor anslået plus Eurostats oplysninger om importen fra tredjelande
en Probably the most important factors here will be cost and availability plus, of course, education and information.
da Sandsynligvis er prisen på og adgangen til at købe alkohol og desuden selvfølgelig opdragelse og information det vigtigste.
en No other country in the world can supply a country that wants to deploy or to develop a civil nuclear programme without the cooperation of countries, or companies that belong to those countries, that are in the group of six countries plus Japan.
da Intet andet land i verden kan levere til et land, der ønsker at opstille eller udvikle et civilt atomprogram uden samarbejde med de lande, der hører til i gruppen på de seks lande plus Japan, eller selskaber fra disse lande.
en In practice, in 1992 the Advisory Committee stated clearly that courses should ideally last five years, plus two years' practical experience.
da Det forholder sig sådan, at det rådgivende udvalg i 1992 klart udtalte, at varigheden af studierne burde gå i retning af 5 år samt 2 års praktikeruddannelse.
en It should be noted that the measures consist of a price element which reflects cost recovery for the Community producers and tariff quotas based on average imports to the Community (including the new Member States) in the period ‧ to ‧ plus ‧ %, beyond which an additional duty applies
da Det skal bemærkes, at foranstaltningerne består af et priselement, som afspejler omkostningsdækning for fællesskabsproducenterne, og toldkontingenter baseret på den gennemsnitlige import til Fællesskabet (inkl. de nye medlemsstater) i perioden ‧ til ‧ plus ‧ %, hvorefter en tillægstold finder anvendelse
en It is not just one incident, it is the accumulation of four or five incidents, plus human error, that have led to this situation
da Det er ikke kun en enkelt begivenhed, det er fire eller fem begivenheder oven i hinanden - plus menneskelige fejl - der har ført til denne situation.
en The aid which each beneficiary might receive, plus compensation paid by insurance bodies, plus any aid which might have been received from the Autonomous Community administration, will not exceed ‧ % of the recorded losses on the farm, as laid down in Regulation (EC) No
da Den støtte, som de støtteberettigede kan modtage, ud over den kompensation, de måtte have modtaget fra forsikringsselskaber, og enhver støtte, de måtte have modtaget fra den selvstyrende region, vil ikke overstige ‧ % af de konstaterede tab på bedriften, som fastsat i forordning (EF) nr
en For the Safer Internet Plus Programme at
da om Safer Internet Plus
en Therefore, in the present case, the Commission considers that, without the guarantee, Sachsen Zweirad GmbH would have had to pay an interest rate at least equal to the reference rate plus ‧ basis points because it was a company in difficulty and plus a further ‧ basis points because of the very low collateral
da Kommissionen er derfor af den opfattelse, at Sachsen Zweirad GmbH i det foreliggende tilfælde uden garanti havde skullet betale en rente, der mindst udgjorde referencesatsen plus et tillæg på ‧ basispoint, fordi der er tale om en kriseramt virksomhed, samt endnu et tillæg på ‧ basispoint på grund af den meget ringe sikkerhed
en welcomes the proposed budget for implementing the programme, which amounts to €‧,‧ billion, pointing out the need for this to be maintained at high levels in order to cover the greater needs of the ‧ countries (‧ Member States plus Bulgaria and Romania) participating in the programme
da glæder sig over det foreslåede budget til gennemførelsen af programmet, der beløber sig til ‧ mio. euro, idet det peger på, at det er nødvendigt at holde budgettet på et højt niveau for at kunne dække de store behov med ‧ deltagerlande (‧ medlemsstater plus Bulgarien og Rumænien
en The asterisk proposal also incorporates the increases called for by the Committee on Foreign Affairs for Palestine and Kosovo, a total of EUR 40 million, plus a smaller adjustment of EUR 7 million for the Global Health Fund and certain other lines.
da Ændringsforslaget markeret med asterisk omfatter også de forhøjelser til Palæstina og Kosovo, som Udenrigsudvalget har krævet, i alt 40 millioner euro, plus en mindre justering på 7 millioner euro til den globale sundhedsfond og visse andre poster.
en the natural person(s) who ultimately owns or controls a legal entity through direct or indirect ownership or control over a sufficient percentage of the shares or voting rights in that legal entity, including through bearer share holdings, other than a company listed on a regulated market that is subject to disclosure requirements consistent with Community legislation or subject to equivalent international standards;a percentage of ‧% plus one share shall be deemed sufficient to meet this criterion
da de(n) fysiske person(er), der i sidste instans ejer eller kontrollerer en retlig enhed ved direkte eller indirekte ejerskab eller kontrol over en tilstrækkelig procentdel af aktierne eller stemmerettighederne i denne retlige enhed, bl.a. ved hjælp af beholdninger af ihændehaveraktier, bortset fra selskaber, der er noteret på en officiel børs, og som er undergivet oplysningspligt i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen eller tilsvarende internationale standarder; en procentdel på ‧ % plus én aktie eller én stemmerettighed betragtes som tilstrækkeligt til at opfylde dette kriterium
en The financial contribution by the Community shall be at the rate of ‧ % of the costs to be incurred by Austria for the purchase and distribution of vaccine plus baits for the programme referred to in paragraph ‧, and shall not exceed EUR
da EF-tilskuddet fastsættes til ‧ % af Østrigs udgifter til indkøb og distribution af vaccine og lokkemad under det i stk. ‧ nævnte program, dog højst ‧ EUR
en We must continue to ensure that the European Council decisions of 1 September and the resolutions negotiated by the Commission concerning association agreements, free trade agreements and the European Economic Area Plus, or whatever it is called, are observed, so that the individual countries can be strengthened, stabilised and involved without provocation to other countries and the necessary work can be carried out at the donor conference.
da Vi skal fortsat sikre, at Rådets beslutninger af 1. september og de resolutioner, som Kommissionen har forhandlet vedrørende associeringsaftaler, frihandelsaftaler og et europæisk økonomisk samarbejdsområde plus, eller hvad det kaldes, overholdes, så de enkelte lande kan styrkes, stabiliseres og involveres uden at provokere andre lande, og så det nødvendige arbejde kan udføres på donorkonferencen.
en The mass in running order, plus the mass corresponding to ‧ kg multiplied by the number of passengers, plus the technically permissible maximum mass on the coupling point, must not exceed the mass M
da Massen i køreklar stand plus en masse svarende til ‧ kg ganget med antallet af passagerer plus den største teknisk tilladte belastning på koblingspunktet må ikke overstige totalvægten M
en Mr President, ladies and gentlemen, in a Europe of economic and monetary union, it could have been an advantage for the MEDIA/MEDIA Plus programme to have Article 157 (industry) of the Treaty as its legal basis.
da Hr. formand, kære kolleger, i et økonomisk og monetært EU kunne det have været en fordel, at programmet MEDIA/MEDIA Plus har traktatens artikel 157 (industri) som juridisk grundlag.
en For a multifunction device where the above method would give an inaccurate result (because the device is not completely warmed up after the first warm-up cycle plus ‧ minutes standby time), the following procedure (in line with ASTM Standard F‧) may be used
da For så vidt angår multifunktionsenheder, for hvilke ovennævnte metode ville give et ukorrekt resultat (fordi enheden ikke er fuldstændig varmet op efter den første opvarmningscyklus og ‧ minutters standbytid), kan følgende procedure (i overensstemmelse med ASTM-standard F‧) anvendes
en Of course, we are also talking about effectiveness of decisions and functioning institutions in a Union of 27 plus Member States.
da Selvfølgelig handler det også om effektivitet i beslutningerne og fungerende institutioner i en Union med 27 eller flere medlemsstater.
Viser side 1. Fundet 3914 sætninger matchende sætning plus.Fundet i 2,619 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.