Oversættelser til dansk:

  • saltvand   
     
    Water that contains dissolved salts.

Lignende sætninger i ordbogen engelsk dansk. (2)

water salination
forsaltning af vand
water salinity
vands saltindhold

Eksempel sætninger med "saline water", oversættelseshukommelse

add example
en Describe the physiological tolerances (water quality, temperature, oxygen, and salinity) at each life history stage (early life-history stages, adult and reproductive stages
da Beskriv de fysiologiske tolerancer (vandkvalitet, temperatur, ilt og saltholdighed) på hvert livshistorietrin (tidlige livshistorietrin, voksen- og formeringstrin
en [in the case of consignments for which GS requirements apply, have been held, immediately prior to the placing on the market, in water with a salinity of at least ‧ parts per thousand for a continuous period of at least ‧ days and no other live aquatic animals of the species susceptible to GS have been introduced during that period.]
da [for så vidt der er tale om sendinger, som kravene vedrørende GS er relevante for, i en sammenhængende periode på mindst ‧ dage umiddelbart forud for omsætningen har været holdt i vand med en saltholdighed på mindst ‧ promille, hvor der i denne periode ikke er udsat andre levende vanddyr af arter, der er modtagelige for GS.]
en The development of rice production in the Ebro Delta has been influenced both by the characteristics of the climate and soil and by the land's salinity and the level of the water table
da Udviklingen af risdyrkning i Ebro-deltaet hænger sammen med både klima- og jordbundsforholdene og grundvandets saltholdighed og niveau
en or [originate from a farm which is situated in a coastal area with a salinity below ‧ parts per thousand, and where all water catchment areas draining into the estuary are declared free of GS;]
da eller [har oprindelse på et akvakulturbrug, der ligger i en kystzone, hvor saltholdigheden er på under ‧ promille, og hvor alle afvandingsområder, hvorfra der er afstrømning til flodmundingen, er erklæret fri for GS]
en The saline solution used must consist, by mass, of ‧ ± ‧ parts of pure sodium chloride- with a maximum of ‧,‧ % sodium iodide and ‧,‧ % impurities, in the dry state- to ‧ ± ‧ parts of distilled or fully desalinated water
da Den anvendte saltopløsning skal bestå af ‧ ± ‧ massedele rent natriumchlorid- med højst ‧,‧ % natriumjodid og ‧,‧ % totalt indhold af urenheder i tør tilstand- og ‧ ± ‧ massedele destilleret eller demineraliseret vand
en Freshwater means water which has a constantly negligible salinity
da Ferskvand: vand med et konstant, ubetydeligt saltindhold
en Physical conditions of seas and saline water bodies divided into regions and sub-regions with common characteristics
da Fysiske forhold i have og saltholdige søer, opdelt på områder og delområder med fælles egenskaber
en The suggested NC substances are water or phosphate buffered saline (PBS
da Som negativt kontrolstof foreslås vand eller phosphatbufferet saltopløsning (PBS
en The saline mist shall be produced by atomising, at a temperature of ‧ ± ‧ °C, a saline solution obtained by dissolving ‧ ± ‧ parts by weight of sodium chloride in ‧ parts of distilled water containing not more than ‧,‧ % of impurities
da Salttågen frembringes ved forstøvning af en saltopløsning ved en temperatur på ‧ ± ‧ °C; saltopløsningen fremstilles ved opløsning af ‧ ± ‧ vægtdele natriumklorid i ‧ dele destilleret vand med et indhold af urenheder på højst ‧,‧ %
en Only saline sodium chloride solution or water should be used to clean the ulcer
da Der bør udelukkende anvendes saltvandsopløsning eller vand til at rense såret
en The saline mist shall be produced by atomising at a temperature of ‧ + ‧ °C of a saline solution obtained by dissolving five parts by weight of sodium chloride in ‧ parts of distilled water containing not more than ‧,‧ per cent of impurities
da Salttågen frembringes ved forstøvning ved en temperatur på ‧ + ‧ °C af en saltopløsning bestående af fem dele natriumklorid (efter vægt) opløst i ‧ dele destilleret vand, som ikke indeholder mere end ‧,‧ % urenheder
en She cites as the main sources of water pollution incorrect farming methods, the lack of high-quality infrastructure, drainage networks and water treatment plants in rural areas, along with lignite and coal mines and the flow of highly salinated water.
da Hun nævner forkerte landbrugsmetoder, mangel på god infrastruktur, kloakering og vandbehandlingsanlæg i landdistrikter samt kul- og brunkulsminer og stærkt saltholdigt vand som de væsentligste kilder til forurening af grundvandet.
en salinity or conductivity (in the case of sea water and brackish water
da saltindhold eller ledeevne (for søvand og brakvand
en [in the case consignments for which GS requirements apply, have been held, immediately prior to export, in water with a salinity of at least ‧ parts per thousand for a continuous period of at least ‧ days and no other live aquatic animals of the species susceptible to GS have been introduced during that period.]
da [for så vidt der er tale om sendinger, for hvilke kravene vedrørende GS er relevante, i en sammenhængende periode på mindst ‧ dage umiddelbart forud for eksporten har været holdt i vand med en saltholdighed på mindst ‧ promille, hvor der i denne periode ikke er udsat andre levende vanddyr af arter, der er modtagelige for GS.]
en The smaller aquifers, such as those often found in many southern regions of Europe, particularly during dry seasons, reach higher salinity levels and hence greater concentrations of sulphate; I would insist that this salinity is closely related to volumes of water, and this has not been taken into account in the report we are dealing with.
da De grundvandsforekomster med ringe vandtilgang, som er almindeligt forekommende i mange områder i det sydlige Europa, især i de tørre årstider, når op på et meget højt saltindhold, og hermed større sulfatkoncentrationer. Jeg vil gerne understrege, at saltindholdet hænger nøje sammen med vandmængden, og det er der ikke taget hensyn til i den foreliggende betænkning.
en daphnia or representative organisms for saline waters
da Dafnier eller organismer, der er repræsentative for saltvand
en herd or flock: location and size; feeding and rearing conditions, method of feeding; for aquatic species, size and number of tanks or pens at the farm, light conditions and water quality including water temperature and salinity
da besætning eller flok: geografisk placering og størrelse, fodrings- og opdrætsforhold, fodringsmetode; for akvatiske arter: størrelsen og antallet af tanke eller damme på bedriften, lysforhold og vandkvalitet, herunder vandtemperatur og saltholdighed
en Before each application, the ulcer should be gently rinsed with saline or water to remove residual gel
da Før hver påsmøring bør såret renses forsigtigt med saltvand eller vand for at fjerne overskydende tidligere påført gel
en Given the high salinity level of the Ebro's waters, does the Commission consider such permissive practices to be compatible with the framework directive on water?
da Mener Kommissionen, at denne permissive praksis i forbindelse med det høje saltindhold i vandet er forenelig med rammedirektivet for vand?
en It spreads very easily through mucus in saline water, etc.
da Det spredes meget nemt bl.a. gennem mucus i saltvand.
en The saline mist shall be produced by atomizing, at a temperature of ‧° ± ‧ °C, a saline solution obtained by dissolving ‧ ± ‧ parts by weight of sodium chloride in ‧ parts of distilled water containing not more than ‧ per cent of impurities
da Salttågen frembringes ved forstøvning af en saltopløsning ved en temperatur på ‧ ± ‧°C; saltopløsningen fremstilles ved opløsning af ‧ ± ‧ vægtdele natriumklorid i ‧ dele destilleret vand med et indhold af urenheder på højst ‧ %
en Such samples should be discarded and the mouth of the animal flushed with water, or preferably physiological saline, before repeat sampling
da Sådanne prøver kasseres, og dyrets mund skylles med vand eller helst fysiologisk saltvand, inden prøvningen gentages
en There is the ecological danger for the miraculous Camargue region, where it is not yet known if there will be an increase in salinity levels when the pressure from the Rhône water mass is reduced.
da Det udgør en økologisk fare for miraklet i Camargue, fordi man ikke ved, om området vil lide under en stigning i saltindholdet, når presset fra Rhônes vandmasser aftager.
Viser side 1. Fundet 30624 sætninger matchende sætning saline water.Fundet i 5,925 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.