Oversættelser til dansk:

  • saltvand   
     
    Water that contains dissolved salts.

Lignende sætninger i ordbogen engelsk dansk. (2)

water salination
forsaltning af vand
water salinity
vands saltindhold

Eksempel sætninger med "saline water", oversættelseshukommelse

add example
en Place in the thermostatically-controlled water bath at ‧ °C for ‧ to ‧ minutes to obtain saline balance
da Opløsningen sættes i et termostatreguleret vandbad ved ‧ °C i ‧ til ‧ min. for at opnå saltbalance
en The suggested NC substances are water or phosphate buffered saline (PBS
da Som negativt kontrolstof foreslås vand eller phosphatbufferet saltopløsning (PBS
en This test is to determine the action of salt water and a saline atmosphere during operation and during transport and storage in accordance with Article
da Ved denne prøvning vurderes virkningen af saltvand og af saltholdig atmosfære under drift såvel som under transport og opbevaring i henhold til artikel
en Physical conditions of seas and saline water bodies divided into regions and sub-regions with common characteristics
da Fysiske forhold i have og saltholdige søer, opdelt på områder og delområder med fælles egenskaber
en Describe the physiological tolerances (water quality, temperature, oxygen, and salinity) at each life history stage (early life-history stages, adult and reproductive stages
da Beskriv de fysiologiske tolerancer (vandkvalitet, temperatur, ilt og saltholdighed) på hvert livshistorietrin (tidlige livshistorietrin, voksen- og formeringstrin
en herd or flock: location and size; feeding and rearing conditions, method of feeding; for aquatic species, size and number of tanks or pens at the farm, light conditions and water quality including water temperature and salinity
da besætning eller flok: geografisk placering og størrelse, fodrings- og opdrætsforhold, fodringsmetode; for akvatiske arter: størrelsen og antallet af tanke eller damme på bedriften, lysforhold og vandkvalitet, herunder vandtemperatur og saltholdighed
en The area's climate and soil, the salinity and the level of the water table ensure that rice is the only crop grown within the defined area
da Klima- og jordbundsforholdene, saltholdigheden og den høje grundvandsstand bevirker, at ris er den eneste afgrøde, der dyrkes i området
en I. Water originating from strongly saline sources like the Atlantic or Mediterranean, in which case it is treated for reducing the salt concentration (desalinated) before use or from brackish (low saline content) water sources like the Baltic Sea and certain rivers, in which case it is possible to use it directly, untreated
da Atlanterhavet og Middelhavet, som behandles for at nedbringe saltkoncentrationen (afsaltes) inden brug heraf, eller vand fra brakvandskilder (lavt saltindhold) som f.eks. Østersøen og visse floder. I sidstnævnte tilfælde kan det anvendes direkte, dvs. ubehandlet
en The saline solution used must consist, by mass, of ‧ ± ‧ parts of pure sodium chloride- with a maximum of ‧,‧ % sodium iodide and ‧,‧ % impurities, in the dry state- to ‧ ± ‧ parts of distilled or fully desalinated water
da Den anvendte saltopløsning skal bestå af ‧ ± ‧ massedele rent natriumchlorid- med højst ‧,‧ % natriumjodid og ‧,‧ % totalt indhold af urenheder i tør tilstand- og ‧ ± ‧ massedele destilleret eller demineraliseret vand
en the saline solution used must consist, by mass, of ‧ ± ‧ parts of pure sodium chloride, with a maximum of ‧,‧ % sodium iodide and ‧,‧ % impurities, in the dry state, to ‧ ± ‧ parts of distilled or fully desalinated water
da Den anvendte saltopløsning skal bestå af ‧ ±‧ massedele rent natriumchlorid- med højst ‧,‧ % natriumjodid og ‧,‧ % totalt indhold af urenheder i tør tilstand- og ‧ ±‧ massedele destilleret eller demineraliseret vand
en The development of rice production in the Ebro Delta has been influenced both by the characteristics of the climate and soil and by the land's salinity and the level of the water table
da Udviklingen af risdyrkning i Ebro-deltaet hænger sammen med både klima- og jordbundsforholdene og grundvandets saltholdighed og niveau
en The smaller aquifers, such as those often found in many southern regions of Europe, particularly during dry seasons, reach higher salinity levels and hence greater concentrations of sulphate; I would insist that this salinity is closely related to volumes of water, and this has not been taken into account in the report we are dealing with.
da De grundvandsforekomster med ringe vandtilgang, som er almindeligt forekommende i mange områder i det sydlige Europa, især i de tørre årstider, når op på et meget højt saltindhold, og hermed større sulfatkoncentrationer. Jeg vil gerne understrege, at saltindholdet hænger nøje sammen med vandmængden, og det er der ikke taget hensyn til i den foreliggende betænkning.
en In this context, the energy present in oceans and other water bodies in the form of waves, marine currents, tides, ocean thermal energy gradients or salinity gradients should be included
da I denne forbindelse bør energi, der findes i have og andre vandområder i form af bølger, havstrømme, tidevand, termiske energigradienter eller saltgradienter, medtages
en In its reply of ‧ March ‧ to this Member's Written Question E-‧/‧ on water quality and the Spanish National Water Resources Plan, the Commission acknowledged the conductivity problems affecting the waters of the lower Ebro but it took the view that the recommended maximum salinity levels would not be exceeded under the plan submitted by the Spanish Government
da Kommissionen erkendte i sit svar af ‧. marts ‧ på undertegnedes forespørgsel E-‧/‧ om vandkvalitet og den spanske vandplan de problemer med ledningsevne, som vandet i den nedre del af Ebro udviser, men mente, at de anbefalede maksimumværdier for saltindhold blev overholdt i den plan, som den spanske regering havde forelagt
en or [originate from a farm which is situated in a coastal area with a salinity below ‧ parts per thousand, and where all water catchment areas draining into the estuary are declared free of GS;]
da eller [har oprindelse på et akvakulturbrug, der ligger i en kystzone, hvor saltholdigheden er på under ‧ promille, og hvor alle afvandingsområder, hvorfra der er afstrømning til flodmundingen, er erklæret fri for GS]
en in case of monitoring non-filtered water: temperature, salinity or conductivity at ‧°C, pH, dissolved O‧, turbidity or suspended matter, Fe dissolved and in suspension, Ti
da ved kontrol af ufiltreret vand: temperatur, saltholdighed eller ledningsevne ved ‧ °C, pH-værdi, opløst О‧, uklarhed eller opslæmmede stoffer, opløst og opslæmmet Fe, Ti
en In addition, other parameters may need to be measured and reported on a case by case basis (e.g. for freshwater: particles, alkalinity, hardness, conductivity, NO‧/PO‧ (ratio and individual values); for sediments: cation exchange capacity, water holding capacity, carbonate, total nitrogen and phosphorus; and for marine systems: salinity
da Derudover kan der i det enkelte tilfælde være behov for måling og af andre parametre (f.eks. for ferskvand: partikler, alkalinitet, hårdhed, ledningsevne, NO‧/PO‧ (forhold og enkeltværdier); for sedimenter: kationbytterkapacitet, vandholdende evne, karbonat, total kvælstof og fosfor; og for marine systemer: salinitet
en Before each application, the ulcer should be gently rinsed with saline or water to remove residual gel
da Før hver påsmøring bør såret renses forsigtigt med saltvand eller vand for at fjerne overskydende tidligere påført gel
en fresh water limit means the place in the watercourse where, at low tide and in a period of low fresh water flow, there is an appreciable increase in salinity due to the presence of sea water
da ferskvandsgrænse: det sted i vandløbet, hvor der ved ebbe og i en periode med svag ferskvandsstrøm er en væsentlig stigning i saltholdighedsgraden på grund af tilstedeværelsen af havvand
en salinity or conductivity (in the case of sea water and brackish water
da saltindhold eller ledeevne (for søvand og brakvand
en There is the ecological danger for the miraculous Camargue region, where it is not yet known if there will be an increase in salinity levels when the pressure from the Rhône water mass is reduced.
da Det udgør en økologisk fare for miraklet i Camargue, fordi man ikke ved, om området vil lide under en stigning i saltindholdet, når presset fra Rhônes vandmasser aftager.
en Physical conditions of seas and saline water bodies divided into regions and sub-regions with common characteristics
da Fysiske forhold i have og saltsøer, opdelt på områder og delområder med fælles karakteristika
en [in the case of consignments for which GS requirements apply, have been held, immediately prior to the placing on the market, in water with a salinity of at least ‧ parts per thousand for a continuous period of at least ‧ days and no other live aquatic animals of the species susceptible to GS have been introduced during that period.]
da [for så vidt der er tale om sendinger, som kravene vedrørende GS er relevante for, i en sammenhængende periode på mindst ‧ dage umiddelbart forud for omsætningen har været holdt i vand med en saltholdighed på mindst ‧ promille, hvor der i denne periode ikke er udsat andre levende vanddyr af arter, der er modtagelige for GS.]
Viser side 1. Fundet 30624 sætninger matchende sætning saline water.Fundet i 7,088 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.