Oversættelser til dansk:

  • saltvand   
     
    Water that contains dissolved salts.

Lignende sætninger i ordbogen engelsk dansk. (2)

water salinationforsaltning af vand
water salinityvands saltindhold

Eksempel sætninger med "saline water", oversættelseshukommelse

add example
The smaller aquifers, such as those often found in many southern regions of Europe, particularly during dry seasons, reach higher salinity levels and hence greater concentrations of sulphate; I would insist that this salinity is closely related to volumes of water, and this has not been taken into account in the report we are dealing with.De grundvandsforekomster med ringe vandtilgang, som er almindeligt forekommende i mange områder i det sydlige Europa, især i de tørre årstider, når op på et meget højt saltindhold, og hermed større sulfatkoncentrationer. Jeg vil gerne understrege, at saltindholdet hænger nøje sammen med vandmængden, og det er der ikke taget hensyn til i den foreliggende betænkning.
Physical conditions of seas and saline water bodies divided into regions and sub-regions with common characteristicsFysiske forhold i have og saltholdige søer, opdelt på områder og delområder med fælles egenskaber
Given the high salinity level of the Ebro's waters, does the Commission consider such permissive practices to be compatible with the framework directive on water?Mener Kommissionen, at denne permissive praksis i forbindelse med det høje saltindhold i vandet er forenelig med rammedirektivet for vand?
In addition, other parameters may need to be measured and reported on a case by case basis (e.g. for freshwater: particles, alkalinity, hardness, conductivity, NO‧/PO‧ (ratio and individual values); for sediments: cation exchange capacity, water holding capacity, carbonate, total nitrogen and phosphorus; and for marine systems: salinityDerudover kan der i det enkelte tilfælde være behov for måling og af andre parametre (f.eks. for ferskvand: partikler, alkalinitet, hårdhed, ledningsevne, NO‧/PO‧ (forhold og enkeltværdier); for sedimenter: kationbytterkapacitet, vandholdende evne, karbonat, total kvælstof og fosfor; og for marine systemer: salinitet
[in the case of consignments for which GS requirements apply, have been held, immediately prior to the placing on the market, in water with a salinity of at least ‧ parts per thousand for a continuous period of at least ‧ days and no other live aquatic animals of the species susceptible to GS have been introduced during that period.][for så vidt der er tale om sendinger, som kravene vedrørende GS er relevante for, i en sammenhængende periode på mindst ‧ dage umiddelbart forud for omsætningen har været holdt i vand med en saltholdighed på mindst ‧ promille, hvor der i denne periode ikke er udsat andre levende vanddyr af arter, der er modtagelige for GS.]
Also, the soils, though of varying consistency, are characterised by high salinity levels (EC of over ‧ mS/cm), due to a very high water tableJordene har endvidere trods varierende jordbundsstruktur et højt saltindhold (E.C. over ‧ mS/cm) på grund af et meget højt grundvandsspejl
She cites as the main sources of water pollution incorrect farming methods, the lack of high-quality infrastructure, drainage networks and water treatment plants in rural areas, along with lignite and coal mines and the flow of highly salinated water.Hun nævner forkerte landbrugsmetoder, mangel på god infrastruktur, kloakering og vandbehandlingsanlæg i landdistrikter samt kul- og brunkulsminer og stærkt saltholdigt vand som de væsentligste kilder til forurening af grundvandet.
This test is to determine the action of salt water and a saline atmosphere during operation and during transport and storage in accordance with ArticleVed denne prøvning vurderes virkningen af saltvand og af saltholdig atmosfære under drift såvel som under transport og opbevaring i henhold til artikel
Place in the thermostatically-controlled water bath at ‧ °C for ‧ to ‧ minutes to obtain saline balanceOpløsningen sættes i et termostatreguleret vandbad ved ‧ °C i ‧ til ‧ min. for at opnå saltbalance
Physical conditions of seas and saline water bodies divided into regions and sub-regions with common characteristicsFysiske forhold i have og saltsøer, opdelt på områder og delområder med fælles karakteristika
If the solid test substance has not been removed from the eye of the test animal by physiological mechanisms at the first observation time point of ‧ hour after treatment, the eye may be rinsed with saline or distilled waterEr det faste teststof ikke forsvundet fra dyrets øje ad naturlig vej på det første observationstidspunkt ‧ time efter behandlingen, kan øjet skylles med saltvand eller destilleret vand
Before each application, the ulcer should be gently rinsed with saline or water to remove residual gelFør hver påsmøring bør såret renses forsigtigt med saltvand eller vand for at fjerne overskydende tidligere påført gel
The saline solution used must consist, by mass, of ‧ ± ‧ parts of pure sodium chloride- with a maximum of ‧,‧ % sodium iodide and ‧,‧ % impurities, in the dry state- to ‧ ± ‧ parts of distilled or fully desalinated waterDen anvendte saltopløsning skal bestå af ‧ ± ‧ massedele rent natriumchlorid- med højst ‧,‧ % natriumjodid og ‧,‧ % totalt indhold af urenheder i tør tilstand- og ‧ ± ‧ massedele destilleret eller demineraliseret vand
in case of monitoring non-filtered water: temperature, salinity or conductivity at ‧°C, pH, dissolved O‧, turbidity or suspended matter, Fe dissolved and in suspension, Tived kontrol af ufiltreret vand: temperatur, saltholdighed eller ledningsevne ved ‧ °C, pH-værdi, opløst О‧, uklarhed eller opslæmmede stoffer, opløst og opslæmmet Fe, Ti
Such samples should be discarded and the mouth of the animal flushed with water, or preferably physiological saline, before repeat samplingSådanne prøver kasseres, og dyrets mund skylles med vand eller helst fysiologisk saltvand, inden prøvningen gentages
The saline mist shall be produced by atomizing, at a temperature of ‧° ± ‧ °C, a saline solution obtained by dissolving ‧ ± ‧ parts by weight of sodium chloride in ‧ parts of distilled water containing not more than ‧ per cent of impuritiesSalttågen frembringes ved forstøvning af en saltopløsning ved en temperatur på ‧ ± ‧°C; saltopløsningen fremstilles ved opløsning af ‧ ± ‧ vægtdele natriumklorid i ‧ dele destilleret vand med et indhold af urenheder på højst ‧ %
I. Water originating from strongly saline sources like the Atlantic or Mediterranean, in which case it is treated for reducing the salt concentration (desalinated) before use or from brackish (low saline content) water sources like the Baltic Sea and certain rivers, in which case it is possible to use it directly, untreatedAtlanterhavet og Middelhavet, som behandles for at nedbringe saltkoncentrationen (afsaltes) inden brug heraf, eller vand fra brakvandskilder (lavt saltindhold) som f.eks. Østersøen og visse floder. I sidstnævnte tilfælde kan det anvendes direkte, dvs. ubehandlet
[in the case consignments for which GS requirements apply, have been held, immediately prior to export, in water with a salinity of at least ‧ parts per thousand for a continuous period of at least ‧ days and no other live aquatic animals of the species susceptible to GS have been introduced during that period.][for så vidt der er tale om sendinger, for hvilke kravene vedrørende GS er relevante, i en sammenhængende periode på mindst ‧ dage umiddelbart forud for eksporten har været holdt i vand med en saltholdighed på mindst ‧ promille, hvor der i denne periode ikke er udsat andre levende vanddyr af arter, der er modtagelige for GS.]
daphnia or representative organisms for saline watersDafnier eller organismer, der er repræsentative for saltvand
The saline mist shall be produced by atomising at a temperature of ‧ + ‧ °C of a saline solution obtained by dissolving five parts by weight of sodium chloride in ‧ parts of distilled water containing not more than ‧,‧ per cent of impuritiesSalttågen frembringes ved forstøvning ved en temperatur på ‧ + ‧ °C af en saltopløsning bestående af fem dele natriumklorid (efter vægt) opløst i ‧ dele destilleret vand, som ikke indeholder mere end ‧,‧ % urenheder
In this context, the energy present in oceans and other water bodies in the form of waves, marine currents, tides, ocean thermal energy gradients or salinity gradients should be includedI denne forbindelse bør energi, der findes i have og andre vandområder i form af bølger, havstrømme, tidevand, termiske energigradienter eller saltgradienter, medtages
Freshwater means water which has a constantly negligible salinityFerskvand: vand med et konstant, ubetydeligt saltindhold
Viser side 1. Fundet 30624 sætninger matchende sætning saline water.Fundet i 9,919 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.