Oversættelser til dansk:

  • saltvand   
     
    Water that contains dissolved salts.

Lignende sætninger i ordbogen engelsk dansk. (2)

water salination
forsaltning af vand
water salinity
vands saltindhold

Eksempel sætninger med "saline water", oversættelseshukommelse

add example
en This test is to determine the action of salt water and a saline atmosphere during operation and during transport and storage in accordance with Article
da Ved denne prøvning vurderes virkningen af saltvand og af saltholdig atmosfære under drift såvel som under transport og opbevaring i henhold til artikel
en salinity or conductivity (in the case of sea water and brackish water
da saltindhold eller ledeevne (for søvand og brakvand
en Given the high salinity level of the Ebro's waters, does the Commission consider such permissive practices to be compatible with the framework directive on water?
da Mener Kommissionen, at denne permissive praksis i forbindelse med det høje saltindhold i vandet er forenelig med rammedirektivet for vand?
en It spreads very easily through mucus in saline water, etc.
da Det spredes meget nemt bl.a. gennem mucus i saltvand.
en [in the case of consignments for which GS requirements apply, have been held, immediately prior to the placing on the market, in water with a salinity of at least ‧ parts per thousand for a continuous period of at least ‧ days and no other live aquatic animals of the species susceptible to GS have been introduced during that period.]
da [for så vidt der er tale om sendinger, som kravene vedrørende GS er relevante for, i en sammenhængende periode på mindst ‧ dage umiddelbart forud for omsætningen har været holdt i vand med en saltholdighed på mindst ‧ promille, hvor der i denne periode ikke er udsat andre levende vanddyr af arter, der er modtagelige for GS.]
en fresh water limit means the place in the watercourse where, at low tide and in a period of low fresh water flow, there is an appreciable increase in salinity due to the presence of sea water
da ferskvandsgrænse: det sted i vandløbet, hvor der ved ebbe og i en periode med svag ferskvandsstrøm er en væsentlig stigning i saltholdighedsgraden på grund af tilstedeværelsen af havvand
en Provide physical information on the receiving environment and contiguous waterbodies such as seasonal water temperatures, salinity, and turbidity, dissolved oxygen, pH, nutrients and metals
da Angiv fysiske oplysninger om modtagermiljø og tilstødende vandområder som f.eks. sæsonmæssige vandtemperaturer, saltholdighed, uklarhed, opløst ilt, pH-værdi, næringsstoffer og metaller
en Describe the physiological tolerances (water quality, temperature, oxygen, and salinity) at each life history stage (early life-history stages, adult and reproductive stages
da Beskriv de fysiologiske tolerancer (vandkvalitet, temperatur, ilt og saltholdighed) på hvert livshistorietrin (tidlige livshistorietrin, voksen- og formeringstrin
en [in the case consignments for which GS requirements apply, have been held, immediately prior to export, in water with a salinity of at least ‧ parts per thousand for a continuous period of at least ‧ days and no other live aquatic animals of the species susceptible to GS have been introduced during that period.]
da [for så vidt der er tale om sendinger, for hvilke kravene vedrørende GS er relevante, i en sammenhængende periode på mindst ‧ dage umiddelbart forud for eksporten har været holdt i vand med en saltholdighed på mindst ‧ promille, hvor der i denne periode ikke er udsat andre levende vanddyr af arter, der er modtagelige for GS.]
en The saline mist shall be produced by atomising, at a temperature of ‧ ± ‧ °C, a saline solution obtained by dissolving ‧ ± ‧ parts by weight of sodium chloride in ‧ parts of distilled water containing not more than ‧,‧ % of impurities
da Salttågen frembringes ved forstøvning af en saltopløsning ved en temperatur på ‧ ± ‧ °C; saltopløsningen fremstilles ved opløsning af ‧ ± ‧ vægtdele natriumklorid i ‧ dele destilleret vand med et indhold af urenheder på højst ‧,‧ %
en The development of rice production in the Ebro Delta has been influenced both by the characteristics of the climate and soil and by the land's salinity and the level of the water table
da Udviklingen af risdyrkning i Ebro-deltaet hænger sammen med både klima- og jordbundsforholdene og grundvandets saltholdighed og niveau
en The saline mist shall be produced by atomizing, at a temperature of ‧° ± ‧ °C, a saline solution obtained by dissolving ‧ ± ‧ parts by weight of sodium chloride in ‧ parts of distilled water containing not more than ‧ per cent of impurities
da Salttågen frembringes ved forstøvning af en saltopløsning ved en temperatur på ‧ ± ‧°C; saltopløsningen fremstilles ved opløsning af ‧ ± ‧ vægtdele natriumklorid i ‧ dele destilleret vand med et indhold af urenheder på højst ‧ %
en Also, the soils, though of varying consistency, are characterised by high salinity levels (EC of over ‧ mS/cm), due to a very high water table
da Jordene har endvidere trods varierende jordbundsstruktur et højt saltindhold (E.C. over ‧ mS/cm) på grund af et meget højt grundvandsspejl
en Only saline sodium chloride solution or water should be used to clean the ulcer
da Der bør udelukkende anvendes saltvandsopløsning eller vand til at rense såret
en Place in the thermostatically-controlled water bath at ‧ °C for ‧ to ‧ minutes to obtain saline balance
da Opløsningen sættes i et termostatreguleret vandbad ved ‧ °C i ‧ til ‧ min. for at opnå saltbalance
en Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ October ‧ establishing a framework for Community action in the field of water policy should also be amended to allow for injection of CO‧ into saline aquifers for the purposes of geological storage
da Europa-Parlamentets og Rådets direktiv ‧/‧/EF af ‧. oktober ‧ om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger bør også ændres, så injektion af CO‧ i saltholdige akviferer med henblik på geologisk lagring tillades
en Physical conditions of seas and saline water bodies divided into regions and sub-regions with common characteristics
da Fysiske forhold i have og saltholdige søer, opdelt på områder og delområder med fælles egenskaber
en She cites as the main sources of water pollution incorrect farming methods, the lack of high-quality infrastructure, drainage networks and water treatment plants in rural areas, along with lignite and coal mines and the flow of highly salinated water.
da Hun nævner forkerte landbrugsmetoder, mangel på god infrastruktur, kloakering og vandbehandlingsanlæg i landdistrikter samt kul- og brunkulsminer og stærkt saltholdigt vand som de væsentligste kilder til forurening af grundvandet.
en the saline solution used must consist, by mass, of ‧ ± ‧ parts of pure sodium chloride, with a maximum of ‧,‧ % sodium iodide and ‧,‧ % impurities, in the dry state, to ‧ ± ‧ parts of distilled or fully desalinated water
da Den anvendte saltopløsning skal bestå af ‧ ±‧ massedele rent natriumchlorid- med højst ‧,‧ % natriumjodid og ‧,‧ % totalt indhold af urenheder i tør tilstand- og ‧ ±‧ massedele destilleret eller demineraliseret vand
en Physical conditions of seas and saline water bodies divided into regions and sub-regions with common characteristics
da Fysiske forhold i have og saltsøer, opdelt på områder og delområder med fælles karakteristika
en Such samples should be discarded and the mouth of the animal flushed with water, or preferably physiological saline, before repeat sampling
da Sådanne prøver kasseres, og dyrets mund skylles med vand eller helst fysiologisk saltvand, inden prøvningen gentages
en herd or flock: location and size; feeding and rearing conditions, method of feeding; for aquatic species, size and number of tanks or pens at the farm, light conditions and water quality including water temperature and salinity
da besætning eller flok: geografisk placering og størrelse, fodrings- og opdrætsforhold, fodringsmetode; for akvatiske arter: størrelsen og antallet af tanke eller damme på bedriften, lysforhold og vandkvalitet, herunder vandtemperatur og saltholdighed
Viser side 1. Fundet 30624 sætninger matchende sætning saline water.Fundet i 10,059 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.