Oversættelser til dansk:

  • candidiasis   
     
    Infection caused by a species of the yeast-like fungus Candida, usually C. albicans.

Andre betydninger:

 
(medicine) Any infection by a fungus of the genus Candida ; candidiasis

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "yeast infection", oversættelseshukommelse

add example
en The most common side effects with Cubicin (seen in more than ‧ patient in ‧) are infections caused by fungi (moulds and yeasts), headache, nausea (feeling sick), vomiting, diarrhoea, rash, infusion site reactions, abnormal liver tests and raised levels in the blood of an enzyme called CPK (a marker of muscle damage
da De mest almindelige bivirkninger ved Cubicin (som ses hos flere end ‧ ud af ‧ patienter) er vampeinfektioner (skimmelsvamp og gær), hovedpine, kvalme, opkastninger, diarré forårsaget af svampe (hovedpine, kvalme eller opkastning, diarre, udslæt, reaktioner på infusionsstedet, unormale leverprøver og forhøjede blodkoncentrationer af et enzym kaldet CPK (som er en markør for muskelskader
en The infection is caused by fungal (yeast) cells called Candida
da Infektionen forårsages af svampeceller (gærceller) kaldet Candida
en The infection is caused by fungal cells (yeasts) called Candida
da Infektionen forårsages af svampeceller (gærceller), som kaldes Candida
en Mycamine is used in babies, children and adults in the following situations: to treat invasive candidiasis (a type of fungal infection caused by a yeast-like fungus called Candida). Invasive means that the fungus has spread into tissue and blood vessels; to prevent infection with Candida in patients who are having a bone marrow transplant (to treat bone marrow or blood problems, or certain types of cancer) or who are expected to have neutropenia (low levels of neutrophils, a type of white blood cell) for ‧ days or more
da Mycamine anvendes til spædbørn, børn og voksne i følgende tilfælde: • for at behandle invasiv candidiasis (en type svampeinfektion, som forårsages af en gærlignende svamp ved navn Candida). ‘ Invasiv ’ betyder, at svampen har spredt sig til væv og blodkar. • for at forhindre infektion med Candida hos patienter, som får en knoglemarvstransplantation (som behandling for knoglemarvs-eller blodsygdomme eller visse typer af cancer), eller som forventes at få neutropeni (lavt niveau af neutrofiler, en art hvide blodlegemer) i ‧ dage eller mere
en experiencing an oral or vaginal yeast or fungal infection
da øjeblikket har en gær-eller svampeinfektion i munden eller i vagina
en Patients in the caspofungin group experienced breakthrough infections due to the following uncommon yeasts and moulds
da Patienter i caspofungin-gruppen oplevede gennembrudsinfektioner ved følgende ikke-almindelige gær-og skimmelsvampe
en These yeast cells are normally found in the digestive tract, and do not cause an infection unless they enter the bloodstream (in which case the infection is referred to as candidaemia) or other tissues or organs, such as the lining of the abdomen (peritonitis), the heart, the kidneys, the liver, bones, muscles, joints, spleen, or eyes
da Disse gærceller findes naturligt i tarmsystemet og forårsager ikke infektion med mindre de kommer ind i blodet eller andre væv og organer, så som bughinde, hjerte, nyrer, lever, knogler, muskler, led, milt eller øjne
en Less common (more than ‧ in ‧ patients and less than ‧ in ‧ patients) side effects are: Dizziness, sleepiness, sleeplessness, confusion, seizure Low blood pressure, slow heart rate Shortness of breath, sore throat Constipation, yeast infection of the mouth, antibiotic-associated diarrhoea, acid regurgitation, dry mouth, indigestion, loss of appetite Skin redness Vaginal discharge and irritation Abdominal pain, fatigue, fungal infection, fever, oedema/swelling, chest pain, abnormal taste
da Mindre almindelige bivirkninger (forekommer hos ‧ ud af ‧. ‧ patienter og færre end ‧ ud af ‧ patienter): • Svimmelhed, søvnighed, søvnløshed, forvirring, kramper • Lavt blodtryk, langsom hjerterytme • Vejrtrækningsbesvær, ondt i halsen • Forstoppelse, svampeinfektioner i munden, diarré på grund af antibiotika, sure opstød, tør mund, fordøjelsesbesvær, manglende appetit • Rødme af huden • Udflåd og irritation i skeden • Mavesmerter, træthed, svampeinfektion, feber, ødem/hævelse, brystsmerter, smagsforstyrrelser
en Allergic reaction causing swelling of the eyes, lips or tongue* Yeast infection around the anus or genitals Damage to red blood cells (haemolytic anaemia) Inflammation of the tongue Difficulty in swallowing Inflammation of the intestine Inflammation or ulceration of the gullet Inflammation of the skin causing flakiness Worsening of the immune system disease known as systemic lupus erythematosus (SLE
da • Allergisk reaktion, der medfører hævelse af øjne, læber eller tunge * • Gærinfektion rundt om endetarmsåbningen eller kønsdelene • Beskadigelse af de røde blodlegemer (hæmolytisk anæmi) • Betændelse i tungen • Synkebesvær • Betændelse i tarmene • Betændelse eller sårdannelse i spiserøret • Betændelse i huden, der medfører skeldannelse • Forværring af den immunsystemsygdom, der kaldes systemisk lupus erythematosus (SLE
en Whilst no overgrowth by opportunistic microorganisms such as yeasts were noted during the clinical studies with ORACEA, therapy with tetracyclines at higher doses may result in overgrowth of non-susceptible microorganisms including fungi
da Selv om der ikke blev bemærket nogen overvækst af opportunistiske mikroorganismer, såsom gær, under de kliniske forsøg med ORACEA, kan behandling med tetracykliner ved højere doser resultere i overvækst af ikke-påvirkelige mikroorganismer, herunder svampe
en The characteristic taste and smell- sweet and with a slight almond taste- derive from the ingredients it contains: the yeast dough and the poppy-seed filling
da Varen får sin karakteristiske smag og lugt- sød smag med en antydning af mandel- fra de anvendte råvarer, gærdejen og birkesfyldet
en In addition to the dairy raw materials, the only ingredients or production aids or additives authorised in the milk during production are rennet, innocuous bacterial cultures, yeasts, moulds and salt
da Foruden mælkeråmaterialet må der som produktionshjælpe- eller tilsætningsstoffer i produktionsprocessen kun anvendes løbe, uskadelige bakterie-, gær- og skimmelkulturer samt salt
en A change from liquid yeast to compressed yeast would require special filtration machines, packaging equipment, and cold storage facilities
da Et skift fra flydende gær til pressegær ville kræve særlige filtreringsmaskiner, pakningsudstyr og kølerum
en Active yeasts
da Levende gær
en An additional use as preservative of these food additives is proposed in seaweed-based fish product analogues (caviar analogues made of seaweed) as topping on various foods in order to prevent the growth of moulds and yeasts and the formation of mycotoxins
da Det er blevet foreslået at tillade udvidet anvendelse af disse fødevaretilsætningsstoffer som konserveringsmidler, nemlig i tangbaserede fiskevarelignende produkter (kaviarlignende produkter fremstillet af tang) som topping på diverse fødevarer, for at forhindre vækst af skimmel- og gærsvampe og dannelse af mykotoksiner
en Yeast powder Cellulose, microcrystalline Povidone (K-‧) Crospovidone Silica, colloidal anhydrous Magnesium stearate
da Gærpulver Cellulose, mikrokrystallinsk Povidon (K-‧) Crospovidon Silica, vandfri kolloid Magnesium stearat
en This Regulation shall also apply to yeasts used as food or feed
da Forordningen gælder også for gær til konsum eller til foder
en In addition to the raw dairy materials, the only ingredients or production aids or additives authorised in the milk and during production are rennet, innocuous bacterial cultures, yeasts, moulds, calcium chloride and salt
da Foruden mælkeråmaterialet må der som produktionshjælpe- eller tilsætningsstoffer i produktionsprocessen kun anvendes løbe, uskadelige bakterie-, gær- og skimmelkulturer samt calciumchlorid og salt
en My brother and I have been forced to work in the yeast factories ever since the epidemic
da Min bror og jeg har været tvunget at arbejde i gær fabrikkerLige siden epidemien
en Determination of yeast viability (using methylene blue dye
da Bestemmelse af gærens levedygtighed (med methylenblåt farvestof
en In contrast to bacteria (E. coli), yeast has not been described to elicit adjuvant effects modifying the immunological response
da I modsætning til bakterier (E. coli) er det for gær ikke beskrevet at det udløser adjuvante effekter, som påvirker den immunologiske respons
en * produced from recombinant strain of the yeast Saccharomyces cerevisiae (strain
da * fremstillet i rekombinante gærceller af Saccharomyces cerevisiae (stamme
en In Znojmo primary fermentation takes place in a typical fermentation room, where the cooled wort is aerated, pitched with yeast and fermented in open vats for about seven days
da I Znojmo finder hovedgæringen sted i et typisk gæringsrum, hvor den kogte urt luftes, tilsættes gær og gærer i åbne fade i ca. syv dage
en The most frequently used strains are Nos ‧, ‧ and ‧, which are included in the collection of reproduction strains of brewer's yeasts of the Research Institute of Brewing and Malting under registration No RIBM ‧ and are available to all producers of České pivo
da De oftest anvendte stammer er nr. ‧, ‧ og ‧, der er anført i samlingen af reproduktionsstammer af ølgær i Forskningsinstituttet for Brygning og Maltning under registreringsnummer RIBM ‧ og er til rådighed for alle producenter af České pivo
Viser side 1. Fundet 8039 sætninger matchende sætning yeast infection.Fundet i 5,593 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.