Oversættelser til dansk:

  • candidiasis   
     
    Infection caused by a species of the yeast-like fungus Candida, usually C. albicans.

Andre betydninger:

 
(medicine) Any infection by a fungus of the genus Candida ; candidiasis

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "yeast infection", oversættelseshukommelse

add example
en experiencing an oral or vaginal yeast or fungal infection
da øjeblikket har en gær-eller svampeinfektion i munden eller i vagina
en Patients in the caspofungin group experienced breakthrough infections due to the following uncommon yeasts and moulds
da Patienter i caspofungin-gruppen oplevede gennembrudsinfektioner ved følgende ikke-almindelige gær-og skimmelsvampe
en Less common (more than ‧ in ‧ patients and less than ‧ in ‧ patients) side effects are: Dizziness, sleepiness, sleeplessness, confusion, seizure Low blood pressure, slow heart rate Shortness of breath, sore throat Constipation, yeast infection of the mouth, antibiotic-associated diarrhoea, acid regurgitation, dry mouth, indigestion, loss of appetite Skin redness Vaginal discharge and irritation Abdominal pain, fatigue, fungal infection, fever, oedema/swelling, chest pain, abnormal taste
da Mindre almindelige bivirkninger (forekommer hos ‧ ud af ‧. ‧ patienter og færre end ‧ ud af ‧ patienter): • Svimmelhed, søvnighed, søvnløshed, forvirring, kramper • Lavt blodtryk, langsom hjerterytme • Vejrtrækningsbesvær, ondt i halsen • Forstoppelse, svampeinfektioner i munden, diarré på grund af antibiotika, sure opstød, tør mund, fordøjelsesbesvær, manglende appetit • Rødme af huden • Udflåd og irritation i skeden • Mavesmerter, træthed, svampeinfektion, feber, ødem/hævelse, brystsmerter, smagsforstyrrelser
en The most common side effects with Cubicin (seen in more than ‧ patient in ‧) are infections caused by fungi (moulds and yeasts), headache, nausea (feeling sick), vomiting, diarrhoea, rash, infusion site reactions, abnormal liver tests and raised levels in the blood of an enzyme called CPK (a marker of muscle damage
da De mest almindelige bivirkninger ved Cubicin (som ses hos flere end ‧ ud af ‧ patienter) er vampeinfektioner (skimmelsvamp og gær), hovedpine, kvalme, opkastninger, diarré forårsaget af svampe (hovedpine, kvalme eller opkastning, diarre, udslæt, reaktioner på infusionsstedet, unormale leverprøver og forhøjede blodkoncentrationer af et enzym kaldet CPK (som er en markør for muskelskader
en The infection is caused by fungal cells (yeasts) called Candida
da Infektionen forårsages af svampeceller (gærceller), som kaldes Candida
en Mycamine is used in babies, children and adults in the following situations: to treat invasive candidiasis (a type of fungal infection caused by a yeast-like fungus called Candida). Invasive means that the fungus has spread into tissue and blood vessels; to prevent infection with Candida in patients who are having a bone marrow transplant (to treat bone marrow or blood problems, or certain types of cancer) or who are expected to have neutropenia (low levels of neutrophils, a type of white blood cell) for ‧ days or more
da Mycamine anvendes til spædbørn, børn og voksne i følgende tilfælde: • for at behandle invasiv candidiasis (en type svampeinfektion, som forårsages af en gærlignende svamp ved navn Candida). ‘ Invasiv ’ betyder, at svampen har spredt sig til væv og blodkar. • for at forhindre infektion med Candida hos patienter, som får en knoglemarvstransplantation (som behandling for knoglemarvs-eller blodsygdomme eller visse typer af cancer), eller som forventes at få neutropeni (lavt niveau af neutrofiler, en art hvide blodlegemer) i ‧ dage eller mere
en These yeast cells are normally found in the digestive tract, and do not cause an infection unless they enter the bloodstream (in which case the infection is referred to as candidaemia) or other tissues or organs, such as the lining of the abdomen (peritonitis), the heart, the kidneys, the liver, bones, muscles, joints, spleen, or eyes
da Disse gærceller findes naturligt i tarmsystemet og forårsager ikke infektion med mindre de kommer ind i blodet eller andre væv og organer, så som bughinde, hjerte, nyrer, lever, knogler, muskler, led, milt eller øjne
en Allergic reaction causing swelling of the eyes, lips or tongue* Yeast infection around the anus or genitals Damage to red blood cells (haemolytic anaemia) Inflammation of the tongue Difficulty in swallowing Inflammation of the intestine Inflammation or ulceration of the gullet Inflammation of the skin causing flakiness Worsening of the immune system disease known as systemic lupus erythematosus (SLE
da • Allergisk reaktion, der medfører hævelse af øjne, læber eller tunge * • Gærinfektion rundt om endetarmsåbningen eller kønsdelene • Beskadigelse af de røde blodlegemer (hæmolytisk anæmi) • Betændelse i tungen • Synkebesvær • Betændelse i tarmene • Betændelse eller sårdannelse i spiserøret • Betændelse i huden, der medfører skeldannelse • Forværring af den immunsystemsygdom, der kaldes systemisk lupus erythematosus (SLE
en The infection is caused by fungal (yeast) cells called Candida
da Infektionen forårsages af svampeceller (gærceller) kaldet Candida
en If the isotope ratio of the must is known the yeast can be reactivated prior to use for ‧ minutes in a minimum amount of lukewarm non-distilled water, so that the isotope ratio is similar to that of the must
da Hvis isotopforholdet i vandet i mosten er kendt, kan gærcellerne reaktiveres umiddelbart før anvendelsen i ‧ min. i lunkent udestilleret vand (‧ g i ‧ ml) med et isotopforhold svarende til isotopforholdet i vandet i mosten
en Yeast peptone glucose agar (YPGA
da Gær-pepton-glucoseagar (YPGA
en as protein components: lupin, field bean and pea middlings, post-extraction soya meal, post-extraction rapeseed meal, rapeseed oil cake, fodder yeast or dried green fodder
da som proteintilskud: fodermel fra lupin, hestebønne og ært, sojaskrå, rapsfrøskrå, rapsfrøkage, fodergær eller tørret grøntfoder
en as protein components: lupin, field bean and pea middlings, post-extraction soya meal, post-extraction rapeseed meal, rapeseed oilcake, fodder yeast or dried green fodder
da proteinkomponenter: lupiner, agerbønne- og ærtefodermel, soja- og rapsskrå, rapskage, fodergær eller tørret grøntfoder
en The ingredients must include: flour, butter or margarine, yeast, sugar, sultanas, candied lemon peel, candied orange peel, almonds, vanilla, lemon zest and cardamom
da Ingredienserne omfatter i alle tilfælde mel, smør eller margarine, gær, sukker, sultanarosiner, sukat (citronat), orangeat, mandler, vanilje, citronskal og kardemomme
en Use in dry wines of fresh lees which are sound and undiluted and contain yeasts resulting from the recent vinification of dry wine
da Anvendelse i tørre vine af frisk vinbærme, der er sund og ufortyndet, og som indeholder vingær, der stammer fra nylig fremstilling af tørre vine
en Fermentation with selected yeasts
da Gæring med udvalgte gærtyper
en However, in the case of products obtained from yeasts of the Candida variety and cultivated on n-alkanes, referred to in Article ‧, the Commission shall adopt a position within two years of notification of this Directive, after consulting the Scientific Committee for Animal Nutrition and the Scientific Committee for Food
da For så vidt angår de i artikel ‧, stk. ‧, omhandlede produkter fremstillet på basis af gærsorterne Candida dyrket på n-alkaner, træffer Kommissionen afgørelse senest to år efter meddelelsen af dette direktiv og efter høring af Den Videnskabelige Komité for Foder og Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler
en Yeasts (active or inactive
da Saucer samt tilberedninger til fremstilling deraf
en In a second opinion adopted on ‧ April ‧, the EFSA concluded that the yeast in that product is not a living organism and it is not expected to have any consequence on the environment, under the conditions of use set out in Annex I to this Regulation
da I en anden udtalelse af ‧. april ‧ konkluderede EFSA, at gæren i produktet ikke er en levende organisme, og at produktet ikke forventes at have konsekvenser for miljøet, når det anvendes på de betingelser, der er fastsat i bilag I til denne forordning
en The special features of this cheese are also the result of smoking and ripening, which involve only the mould and yeast present in the atmosphere in the ripening installations
da Ostens karakteristiske egenskaber skyldes røgningen og modningen, hvortil der kun må anvendes svampe og skimmesvamp, som forekommer naturligt i modningslagrene
en What Refludan contains The active substance is lepirudin, a recombinant DNA product derived from yeast cells
da Refludan indeholder Aktivt stof: et rekombinant DNA-produkt afledt ud fra gærceller
en use of yeasts for wine production
da anvendelse af vingær
en The elasticity of demand for compressed yeast is rather low, meaning that coordination is profitable whereas barriers to entry are high and the creation of new production facilities is highly unlikely
da Elasticiteten i efterspørgslen efter pressegær er ret lav, hvilket betyder, at samordning kan betale sig, mens det er svært at komme ind på markedet, og opførelsen af nye produktionsanlæg er højst usandsynlig
en tb) the addition, in the production of sparkling wine, of thiamine and ammonium salts to the basic wines, to encourage the growth of yeasts, under the following conditions
da tilsætning af thiamin og ammoniumsalte til basisvinen ved fremstilling af mousserende vin for at fremme gærudviklingen på følgende betingelser
Viser side 1. Fundet 8039 sætninger matchende sætning yeast infection.Fundet i 3,818 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.