Oversættelser til dansk:

  • true   
     
    Mettere in pericolo.

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "comminare", oversættelseshukommelse

add example
it Di conseguenza, consideriamo eccessivo il potenziamento dei poteri d’indagine proposto dalla Commissione nel quadro di questo regolamento, in particolare alla luce delle esose ammende che la Commissione può comminare in caso di mancata osservanza delle disposizioni del regolamento.
da Vi betragter derfor Kommissionens forslag om at øge midlerne til undersøgelse i denne forordning som overdrevet, især i betragtning af de enorme bøder, som Kommissionen kan pålægge, hvis forordningens forskrifter ikke overholdes.
it Le associazioni di produttori riconosciute ai sensi del presente regolamento devono avere la possibilità di comminare ai loro soci le sanzioni adeguate in caso di inosservanza degli obblighi statutari
da Producentorganisationer, der er anerkendt efter denne forordning, skal kunne idømme deres medlemmer passende sanktioner for overtrædelse af de vedtægtsbestemte forpligtelser
it La violazione dell’art. ‧, paragrafo ‧, lettera b), del Regolamento (CE) n. ‧/‧, in quanto il potere della Commissione di comminare ammende era prescritto nel caso di specie
da Tilsidesættelse af artikel ‧, stk. ‧, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. ‧/‧, for så vidt som Kommissionens beføjelse til at pålægge bøde var forældet i den foreliggende sag
it Occorre pertanto reagire legalmente prima che subentri la frode, intervenendo a monte e successivamente a valle, per mettere a punto le sanzioni da comminare a coloro che si spingono oltre le regole di un comportamento corretto.
da Det er derfor ud fra et juridisk synspunkt nødvendigt at skride til handling, inden svindelen foregår, det er nødvendigt at handle på et tidligt tidspunkt, og det er nødvendigt at handle på et senere tidspunkt for at finde en måde at straffe dem, der overskrider reglerne for det, som hedder »god opførsel«.
it La BCE e le BCN introducono adeguate disposizioni nella documentazione legale disciplinante i rapporti di lavoro con i rispettivi membri del comitato per gli appalti, affinché, nei limiti della legislazione applicabile, possano vigilare sul rispetto da parte di tali membri del codice di condotta di cui all' allegato I e, in caso di mancato rispetto, se necessario, possano comminare loro sanzioni
da ECB og NCB' erne indfører passende bestemmelser i den retlige dokumentation for ansættelsesforholdet mellem dem og deres respektive medlemmer af Udvalget for Offentligt Udbud, således at de er i stand til, inden for grænserne af gældende lovgivning, at kontrollere, at deres medlemmer af Udvalget for Offentligt Udbud overholder adfærdskodeksen i bilag I, og iværksætte passende sanktioner, såfremt kodeksen ikke overholdes
it I crediti e le relative entrate sono rilevati quando le Comunità adottano la decisione di comminare un'ammenda e questa è ufficialmente notificata al destinatario
da Tilgodehavender og tilknyttede indtægter opføres, når Fællesskaberne har truffet beslutning om at give en bøde, og det officielt er meddelt debitor
it Dobbiamo tuttavia istituire quanto prima un meccanismo per comminare sanzioni efficaci ai prestatori esteri di servizi che violano la legge.
da Det er imidlertid nødvendigt hurtigt at fastsætte en effektiv sanktionsmekanisme over for udenlandske tjenesteudbydere, der bryder loven.
it La proposta piú importante, che riguarda la definizione della pena, parla purtroppo di massimo della pena, che non potrà risultare inferiore ai cinque anni, ma ciò lascia al giudice la facoltà di decidere se comminare una pena di anni di detenzione o nulla del tutto.
da Det centrale forslag om straffastsættelse nævner desværre kun en maksimumsgrænse, der ikke må være mindre end fem år, hvilket giver dommeren frihed til at idømme straffe på mange år.
it Dopo la decisione di comminare un’ammenda, il debitore dispone di un termine di due mesi dalla notifica per
da Efter at der er truffet beslutning om en bøde, har debitor to måneder fra meddelelsen til enten
it A mio avviso, se questo fosse accaduto nel settore delle telecomunicazioni, o in qualsiasi altro, l'idea di comminare un'ammenda simbolica in circostanze in cui si sono registrati aumenti degli utili pari a 200 o 300 milioni di sterline sarebbe sembrata ridicola, come oggi questa multa simbolica appare ridicola agli appassionati di calcio.
da Det forekommer mig, at hvis det havde været i telekommunikationssektoren eller andre sektorer ville følelsen af, at vi var kommet tilbage med en symbolsk bøde under omstændigheder, hvor folk havde øget deres profit med GBP 200-300 millioner, have været lige så latterlig som den symbolske bøde forekommer for fodboldfans.
it Per affrontare questi casi è prevista una serie di misure, che vanno dalla possibilità di annullare la decisione di aggiudicazione (se la revoca avviene prima della firma del contratto) alla possibilità di comminare ammende o di escludere una società da contratti futuri
da Der er indført foranstaltninger med henblik på disse tilfælde, herunder muligheden for at annullere beslutningen om tildeling (hvis tilbagetrækningen finder sted, inden aftalen indgås) og muligheden for at pålægge bøder eller udelukke en virksomhed fra fremtidige aftaler
it Fatto salvo il paragrafo ‧, gli Stati membri stabiliscono quali sanzioni comminare in caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie alla loro applicazione
da Med forbehold af stk. ‧ fastsætter medlemsstaterne de sanktioner, der skal anvendes i tilfælde af overtrædelse af denne forordning og træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de iværksættes
it Vorrei sottolineare che tali autorità dovrebbero tenere conto dei risarcimenti versati o dovuti nel momento in cui calcolano le ammende da comminare alle aziende colpevoli di abusi, affinché le misure punitive non siano sproporzionate rispetto al danno arrecato e in particolare per garantire il risarcimento delle parti che hanno subito un danno.
da Jeg vil gerne understrege, at der er brug for, at disse myndigheder tager hensyn til den erstatning, der er udbetalt, eller som burde udbetales, når de beregner de bøder, de pålægger selskaber, der er fundet skyldige i overtrædelser, for at forebygge uoverensstemmelser mellem den forårsagede skade og de anvendte straffeforanstaltninger og navnlig for at sikre, at erstatningen udbetales til dem, der er blevet ofre for den ulovlige praksis.
it Per le esigenze di gestione di bilancio, è indispensabile prevedere una sanzione pecuniaria da comminare in caso di mancata presentazione, o mancato rispetto del termine per la presentazione, delle domande di pagamento intermedio o di ritardo nei pagamenti degli Stati membri
da Hvad kravene til budgetforvaltning angår, bør der fastsættes en bod i de tilfælde, hvor ansøgningerne om mellemliggende betalinger ikke indgives eller indgives for sent, eller hvis fristen for medlemsstaternes udbetaling af beløb ikke overholdes
it considerando che è necessario, come nel caso di tutte le assemblee parlamentari, introdurre la possibilità di comminare delle sanzioni nei confronti di coloro tra i suoi membri che non si conformerebbero alle norme di comportamento, in merito a cui spetta a lui stesso definire i grandi principi, nonché di organizzare una procedura di ricorso interno contro le decisioni che hanno sancito tali sanzioni, al fine di garantire i diritti della difesa
da der mener, at det lige som i alle andre parlamentariske forsamlinger er nødvendigt at åbne mulighed for over for medlemmer, der ikke overholder adfærdsreglerne, at fastsætte sanktioner, med hensyn til hvilke Parlamentet må fastsætte de overordnede principper, samt mulighed for intern klage over afgørelser om sådanne sanktioner, således at retten til forsvar sikres
it Le informazioni scambiate a norma del paragrafo ‧ possono essere utilizzate come mezzo di prova per comminare sanzioni a persone fisiche soltanto quando
da Oplysninger, der er udvekslet i henhold til stk. ‧, må kun anvendes som bevismateriale med henblik på at pålægge fysiske personer sanktioner
it Inoltre ha votato a favore di una disposizione che consente di comminare multe quale possibile sanzione
da Desuden vedtog det en bestemmelse om pålæggelse af bøder som en mulig sanktion
it Il Consiglio ritiene che le sanzioni da comminare in caso di violazioni della normativa in materia di inquinamento provocato dalle navi debbano essere efficaci, proporzionate e dissuasive e possano comprendere sanzioni penali o amministrative
da Rådet mener, at sanktioner for overtrædelser i form af forurening fra skibe skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have en afskrækkende virkning, og at de kan omfatte strafferetlige eller administrative sanktioner
it In caso di inosservanza delle prestazioni e degli obblighi assunti nella convenzione, l'ENAC ha diritto di comminare al vettore penali, in misura crescente a secondo del numero delle violazioni commesse, le cui modalità verranno compiutamente descritte nel modello di convenzione
da Hvis kontrakten misligholdes, har ENAC ret til at idømme luftfartsselskabet en bøde, der står i forhold til antallet af misligholdelser; de nærmere bestemmelser herom beskrives nøje i standardkontrakten
it Signor Presidente, signor Commissario, è noto che comminare dazi punitivi è uno strumento molto potente e può minacciare la stessa esistenza delle imprese.
da Hr. formand, hr. kommissær, vi ved alle, at den straftold, der udstedes, er et meget stærkt instrument, som kan være livstruende for virksomhederne.
it La relazione giustamente distingue i principi specifici dal principio essenziale per l'azione comunitaria, chiedendo agli Stati membri di comminare sanzioni, laddove si renda necessario.
da Betænkningen adskiller helt korrekt de specifikke grundlag fra det, der er det essentielle grundlag for Fællesskabets aktion, når den beder medlemsstaterne om om nødvendigt at fastsætte strafferetlige sanktioner.
it Ciò ha giustificato un aumento dell’importo di base dell’ammenda da comminare ad Aalberts, Advanced Fluid Connections, Comap, Frabo e Delta
da Det berettigede en forhøjelse af grundbeløbet af den bøde, der blev pålagt Aalberts, Advanced Fluid Connections, Comap, Frabo og Delta
it In particolare tale articolo non implica che per gli atti in esso previsti le parti debbano comminare sanzioni penali
da Den kræver navnlig ikke, at parterne gør den heri beskrevne adfærd strafbar med strafferetlige sanktioner
it Deve essere prevista la possibilità, qualora siano in vigore accordi Holding Fund/Programmi operativi ‧-‧, di comminare sanzioni o procedere alla revoca e destituzione di un Holding Fund, in caso di inefficacia, irregolarità o gravi inadempienze dello stesso
da I forbindelse med aftaler om holdingfonde/operationelle programmer for ‧-‧ skal der være fastsat bestemmelser om idømmelse af sanktioner eller iværksættelse af tilbagekaldelse og afskedigelse af en holdingfond på grund af ineffektivitet, uregelmæssighed eller alvorlig forsømmelse
Viser side 1. Fundet 211 sætninger matchende sætning comminare.Fundet i 0,285 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.