udtale:  

Oversættelser til dansk:

  • blodprop   

Andre betydninger:

 
En klump av blod som bildas av blodplättar och andra element; som bildas i ett blodkärl i en levande organism.

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "blodpropp", oversættelseshukommelse

add example
Genom att hindra denna bildning av koagel minskar trombocythämmande medel riskerna för att blodkoagel bildas (en process som kallas trombos eller bildning av blodpropparVed at forhindre denne sammenklumpning nedsætter et blodpropopløsende præparat risikoen for, at der dannes blodpropper (en proces, der kaldes trombose
Användning av blodförtunnande läkemedel som tas via munnen (läkemedel som används för att minska bildning av blodproppar) med Plavix rekommenderas intePlavix må normalt ikke bruges samtidigt med medicin, der tages gennem munden, og som modvirker blodets størkning (orale antikoagulantia
Kombinerade hormonella preventivmedel och blodpropp (trombos) Användning av kombinerade hormonella preventivmedel, inklusive EVRA, ökar risken för trombos (blodproppHormonelle kombinationspræventionsmidler og blodpropper (trombose) Brug af hormonelle kombinationspræventionsmidler, inklusive EVRA, øger risikoen for trombose (blodpropper
hjärtinfarkt, hjärnblödning, stroke, tillfälligt försämrad genomblödning i hjärnan, djupa ventromboser, artärtromboser, lungembolier, artärbråck (aneurysm), näthinnetromboser, och blodproppar i dialyssystemet har rapporterats hos patienter som behandlats med erytropoetinpreparatblodtilførslen i hjertet, hjerteanfald, hjerneblødning, slagtilfælde, forbigående forstyrrelse af blodtilførslen i hjernen, dyb veneblodprop, blodprop i pulsårerne, blodprop i lungen, udvidelse af væggen i et blodkar (aneurisme), blodpropdannelse på nethinden og blodprop i en kunstig nyre hos patienter i behandling med erythropoietin
I mer allvarliga fall kan symtomen även vara förstoring av äggstockarna, ansamling av vätska i buken och/eller brösthålan, viktökning och bildande av blodproppar i kärlenI mere alvorlige tilfælde kan symptomerne være forstørrelse af æggestokkene, væskeophobning i maven og/eller brystet, vægtøgning og forekomst af blodpropper i kredsløbet
Ytterligare biverkningar hos personer som donerar sitt eget blod inför operation • En något ökad förekomst av blodproppar har observeratsYderligere bivirkninger hos patienter, som donerer deres eget blod før operation En lille forøgelse af forekomsten af blodpropper er observeret
Det kan vara en blodpropp!Du kan få propper!
Cancerpatienter som behandlas med erytropoietinpreparat löper ökad risk att drabbas av blodpropp/blodkoagulationsrubbningar (trombotiska vaskulära komplikationerCancerpatienter, som behandles med erythropoietin, har en øget risiko for blodprop/blodstørkningssygdomme (trombotiske vaskulære hændelser
Alla patienter Innan du börjar behandlingen ska du berätta för din läkare om du någon gång har haft blodpropp i en ven (trombosAlle patienter Før behandlingen indledes, bør du fortælle det til lægen, hvis du tidligere har haft blodpropper i årerne
I samtliga huvudstudier var Xarelto effektivare än enoxaparin när det gällde att förhindra att patienterna fick blodproppar eller avledI alle hovedundersøgelser var Xarelto mere effektiv end enoxaparin til at forebygge dannelse af blodpropper og til forebyggelse af død
blodpropp i venerna i benen eller svårigheter att få blodet att levra sigblodpropper i venerne i benene eller problemer med at få blodet til at størkne
Mindre vanliga (drabbar ‧ till ‧ användare av ‧): • Trötthet, svampinfektioner, förvirring, hallucinationer, kräkningar, gångrubbning, hjärtsvikt och blodpropp i venerIkke almindelige (påvirker ‧ ud af ‧. ‧ patienter): • Træthed, svampeinfektioner, forvirring, hallucinationer, opkastning, unormal gang, hjertesvigt og blodprop i en blodåre (vene
Behandling med Puregon (likt graviditeten i sig själv) kan öka risken för trombos (bildning av blodproppar i dina blodkärl, oftast i vener i benen eller lungornaBehandling med Puregon kan (ligesom graviditet) øge risikoen for dannelse af en blodprop i et blodkar, oftest i venerne i benene eller i lungerne
Användning av blodförtunnande läkemedel som tas via munnen (läkemedel som används för att minska bildning av blodproppar) med clopidogrel rekommenderas inteClopidogrel BMS må normalt ikke bruges samtidigt med medicin, der tages gennem munden, og som modvirker blodets størkning (orale antikoagulantia
Andra mindre vanliga biverkningar som rapporterades var blodproppar, svimningsanfall, minnesstörningar och i sällsynta fall kramperBlandt de øvrige mindre hyppige bivirkninger var blodpropper, besvimelsesanfald, hukommelses-problemer og i sjældne tilfælde krampeanfald
Det huvudsakliga effektmåttet i båda studierna var antalet patienter som bildade blodproppar i venerna eller som av någon anledning avled under behandlingsperiodenI begge undersøgelser var det primære parameter for virkning antallet af patienter, der dannede blodpropper i blodårerne, eller som døde uanset årsag i løbet af behandlingsperioden
Du har fått Clopidogrel Winthrop för att förhindra bildning av blodproppar och för att minska risken för dessa allvarliga händelser på grund av attDe har fået recept på Clopidogrel Winthrop til forebyggelse af blodpropper og nedsættelse af risikoen for disse alvorlige hændelser, fordi
Biverkningar i ämnesomsättning, blod och hjärta/kärl som viktminskning, gikt, förhöjt blodsocker, blödningar, blodpropp och blåmärken, förändrat blodtryck, onormal hjärtfrekvens, blodkärlsdilatationStofskifte-, blod-og karlidelser som f. eks. vægttab, ægte gigt, forhøjet blodsukker, blødning, blodansamling eller blå mærker, ændringer i blodtrykket, unormale hjerteslag og udvidelse af blodkarrene kan ses
Sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än ‧ av ‧ kvinnor): • Onormal gråt • Ökat intresse för sex • Blodpropp i lungan • Gallblåseinflammation • Gulbruna pigmentfläckar i ansiktet • Oregelbunden menstruation • Nässelutslag vid appliceringsstället • Förhöjda kolesterolvärdenSjældne bivirkninger (påvirker ‧ til ‧ ud af ‧. ‧ kvinder): • Unormal gråd • Øget seksualdrift • Blodpropper i lungerne • betændelse i galdeblæren • Gulbrune pigmentpletter i ansigtet • Uregelmæssige menstruationer • Et hævet udslæt (nældefeber) der hvor plastret har siddet • Forhøjet kolesterol
Dessa biverkningar omfattar blodproppar i artärerna som kan leda till stroke (blodpropp eller hjärnblödning) eller hjärtattackDisse bivirkninger inkluderer blodprop i arterierne, som kan resulterer i slagtilfælde eller hjertetilfælde
Användning av blodförtunnande läkemedel som tas via munnen (läkemedel som används för att minska bildning av blodproppar) med clopidogrel rekommenderas inteClopidogrel Winthrop må normalt ikke bruges samtidigt med medicin, der tages gennem munden, og som modvirker blodets størkning (orale antikoagulantia
Det behövs ofta en dosökning av en viss blodförtunnande medicin (heparin) under hemodialys, när behandling även sker med Retacrit, för att minimera risken för blodpropparPatienter, der er i behandling med Retacrit, har ofte behov for en forhøjet dosis af en særlig, blodfortyndende medicin (heparin) under hæmodialyse for at minimere risikoen for blodpropper
Viser side 1. Fundet 268 sætninger matchende sætning blodpropp.Fundet i 0,551 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.